Practica la Ministerul Culturii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica la Ministerul Culturii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 104 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Armenia Andromiceanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 3
1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala. 3
1.2. Baza legala de infiintare 3
1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea 4
1.4. Obiective fundamentale uramrite pe urmatorii doi ani 4
1.5. Modalitatile de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate 5
2. Aspecte legate de activitatea de finantare in Ministerul Culturii si Cultelor - 9 -
2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico financiar - 9 -
2.2. Modalitati de finantare a activitatii desfasurate; particularitati - 9 -
2.4. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor MCC - 13 -
3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in MCC - 16 -
3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizatiei - 16 -
3.2. Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa. - 18 -
3.3. Modul de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii 544/12.01.2001 - 21 -
4. Analiza datelor statistice cu care opereaza MCC - 22 -
5. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de MCC - 23 -
6. Acte administrative. Circuitul documentelor. - 47 -
7. Aspecte privind exercitarea controlului in MCC - 50 -
8. Resusele umane in MCC - 51 -
8.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane - 51 -
8.2 Proceduri de selectie si recrutare a personalului - 54 -
8.3 Modalitatile de promovare si motivare a salariatilor, instrumente mijloace - 55 -
8.4 Proceduri de evaluare si control a personalului; instrumenete, competente, forme, indicatorid eperformanta folositi sau care ar trebui folositi - 58 -
8.5. Compartimente specializate in activitatea de personal. - 62 -
8.6. Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor - 66 -
9.Elemente privind strategia MCC - 67 -
9.1.Particularitati strategice - 67 -
9.2. Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei - 68 -
9.3. Prezentarea sistemului de obiective al MCC pentru urmatorii 3 ani - 75 -
9.4. Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor - 77
9.5. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice - 78 -
9.6. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in MCC - 82 -
10.Elaborarea diagnosticului in MCC - 85 -
10.1. Puncte forte si slabe - 85 -
10.2. Cauzele care au generat punctele forte si punctele slabe - 87 -
10.3 Recomandarile - 88 -
Anexe - 90 -

Extras din document

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala.

Ministerul Culturii si Cultelor

Ministerul Culturii şi Cultelor este organul de specialitate al administraţiei publice

centrale care elaborează şi asigură aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare în domeniul culturii şi cultelor, protejând şi promovând patrimoniul cultural, diversitatea culturală, creaţia contemporană şi industriile culturale, susţinând participarea cetăţenilor la viaţa culturală şi asigurând libertatea religioasă şi sprijinirea cultelor.

Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune să contribuie la creşterea nivelului de

dezvoltare umană a societăţii româneşti, garantând respectarea drepturilor de acces la cultură şi participare la viaţa culturală, libertatea religioasă şi diversitatea culturală, precum şi asigurând protejarea patrimoniului cultural naţional.

În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor asigură respectarea şi promovarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale, consacrate de Constituţia României şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în ceea ce priveşte:

a)libertatea de expresie şi de creaţie;

b)şansele egale şi accesul liber la cultură;

c)participarea la viaţa culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;

d)libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase.

1.2. Baza legala de infiintare

Ministerul Culturii si Cultelor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica s-a infiintat prin Hotărârea de guvern nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor (republicată în 02.05.2007);

1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Hotărârea de guvern nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor clarifica:

- Activitatea Ministerului Culturii si Cultelor care trebuie sa asigure respectarea si promovarea libertatilor si drepturilor fundamentale, consecrate de Constitutia Romaniei in ceea ce priveste:

o Libertatea de expresie si de creatie;

o Sansele egale si acces liber la cultura;

o Participarea la viata culturala;

o Libertatea constiintei si a credintei religioase;

- Principiile fundamentale pe baza carora Miniserul Culturii si Cultelor isi desfasoara activitatea:

o Cultura si libertatile cuturale reprezinta un element essential al dezvoltarii umane;

o Creativitatea culturala este o sursa a progresului uman;

o Cultura este un factor important al dezvoltarii durabile;

o Cultura este un factor al cresterii calitatii viesii si al asigurarii coeziunii sociale;

o Cultele religioase recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale in fata autoritatilor;

Ministerul Culturii si Cultelor isi desfasoara activitatea pe baza:

- ROF 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările ulterioare

- Legii nr. 500. din 11 iulie 2002. privind finantele publice. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002;

- Legii nr.82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilităţii

- Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, publicată în M. Of. nr. 758 / 19 aug. 2005

- HOTĂRÂREA Guvernului nr. 802 din 14 iulie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional

- HOTARÂREA DE GUVERN nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat

- LEGEA NR. 489/2006 PRIVIND LIBERTATEA RELIGIOASĂ ŞI REGIMUL GENERAL AL CULTELOR ;

- LEGE Nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

1.4. Obiective fundamentale uramrite pe urmatorii doi ani

- descentralizarea decizională si administrativă a institutiilor si activitătilor culturale

- imbunătăŃirea infrastructurii si a managementului instituŃiilor de cultură si a asezămintelor culturale

- promovarea creaŃiei contemporane românesti în spatiul Uniunii Europene

- valorificarea potenŃialului culturii si al patrimoniului cultural ca factori de incluziune socială

- cresterea rolului social al cultelor îmbunătătirea cadrului normativ existent în scopul eficientizării managementului patrimoniului cultural national imobil;

- cresterea nivelului de digitizare a patrimoniului cultural imobil;

- îmbunătătirea sistemului de evidentă a patrimoniului cultural imobil;

- cresterea nivelului de aplicare a măsurilor de conservare a bunurilor culturale immobile

- cresterea nivelului de pregătire a specialistilor în domeniul patrimoniului cultural imobil;

- introducerea în programa scolară preuniversitară a unor cursuri având ca temă educatia pentru patrimoniu;

- cresterea numărului de programe educationale pentru patrimoniu adresate publicului;

- cresterea accesibilitătii programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural imobil;

- îmbunătătirea relatiilor de colaborare cu institutii de specialitate din străinătate.

- protejarea si valorificare patrimoniului cultural existent în mediul rural;

- cresterea accesului populatiei din mediul rural la informatie si cultură;

- diversificarea ofertei culturale;

- cresterea participării populatiei rurale la viata culturală;

- stimularea si dezvoltarea lecturii publice, prin garantarea accesului liber, gratuit si nelimitat la documentele aflate în biblioteci si la informaŃiile conŃinute de aceste’

- conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului documentar specific bibliotecilor

- păstrarea, conservarea, valorificarea, dezvoltarea si exprimarea liberă a identităŃii etnice culturale,

- lingvistice si religioase a minorităŃilor naŃionale din România

1.5. Modalitatile de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

Structura organizatorică a Ministerului Culturii şi Cultelor este prevăzută este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările ulterioare.

În cadrul structurii organizatorice prevăzută la prin ordin al ministrului culturii şi cultelor se pot organiza, în condiţiile legii, servicii sau birouri, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

Ministrul culturii şi cultelor poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu şi la fundamentarea deciziilor de specialitate.

Ministrul culturii şi cultelor coordonează nemijlocit sau prin delegare de competenţă activitatea unor compartimente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica la Ministerul Culturii.doc

Alte informatii

Acesta este un proiect de practica sustinut la ASE in anul 2 la Facultatea de Management Administratie Publica