Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 27891
Mărime: 117.80KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL

1.1 Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala pag.4

1.2 Baza legala de infiintare pag.4

1.3 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea pag.6

1.4 Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii 2 ani pag.8

1.5 Minister coordonator pag.7

1.6 Contract de management,clauze,parti contractante pag.8

1.7Modalitati de organizare a activitatii in cadrul Primariei Municipiului Caracal pag.8

2.ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar pag.32

2.2 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate,particularitati pag34

2.3 Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari;continutul acordului de sponsorizare;exemple pag.37

2.4 Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii 2 ani pag.37

2.5 Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe pag.38

3.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA IN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

3.1 Prezentarea activitatii de relatii publice,particularitati ale organizarii pag.39

3.2 Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa in Primaria Municipiului Caracal Pag.40 3.3 Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica(Monitorul Oficial 70/03.02.2003)si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001-Analiza raportului anual pag.42

4.ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL pag.45

5.PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL pag.49

6.ACTE ADMINISTRATIVE.CIRCUITUL DOCUMENTELOR pag.51

7.ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI pag.55

8.RESURSELE UMANE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

8.1 Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane pag.58

8.2 Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie pag.61

8.3 Modalitati de promovare si motivare a salariatilor,instrumente, mijloace etc pag.61

8.4 Proceduri de evaluare si control a personalului;instrumente,competente,forme,indicatori de performanta folositi sau care ar trebui folositi pag.65

8.5 Compartimente specializate in activitatea de personal;prezentarea detaliata a organizarii sale,incadrarii cu personal,activitati ce se deruleaza aici pag.65

8.6 Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor pag.65

9.ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL

9.1 Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate pag.66

9.2 Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei pag.68

9.3 Prezentarea sistemului de obiective al Primariei Municipiului Caracal pentru perioada urmatoare 1-3 ani pag.70

9.4 Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate pag.70

9.5 Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice pag.71

9.6 Exemple de strategii,politici,programe,proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizat pag.72

10.ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

10.1 Puncte forte,puncte slabe si cauzele care le-au generat pag.75

10.2 Recomandarile pag.76

Extras din document

1.Prezentarea Primariei Municipiului Caracal

1.1. Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala

Practica s-a efectuat la institutia publica Primaria Municipiului Caracal,care se afla pe strada Piata Victoriei nr 10. Aceasta este organizata si functioneaza pe principiile unei institutii publice.

Primaria Municipiului Caracal este o institutie publica cu activitate permanenta, formata din primar ,viceprimari ,secretar si personalul din subordinea ierarhica a primarului.

Unul dintre compartimentele structurii organizatorice a Primariei Municipiului Caracal, este Directia buget.

Directia buget are ca obiect de activitate coordonarea, in conditiile legii, a activitatilor de elaborare a bugetului local si asigurarea derularii in bune conditii a executiei bugetare, precum si indeplinirea, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, a atributiilor ce revin organelor de specialitate ale autoritatilor locale in legatura cu intocmirea si executia bugetului local, constituirea si utilizarea fondurilor publice.

Directia Buget este un compartiment de specialitate si are relatii de colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, cu celelalte compartimente din cadrul Primariei Caracal si cu alte autoritati si institutii.

Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in mai multe compartimente, enumerate mai jos impreuna cu principalele lor atributii.

Atributii ale compartimentului Buget-executie:

primeste si verifica indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de unitatile beneficiare de credite;

anual, si ori de cate ori au loc corectii si rectificari de buget, intocmeste proiectul bugetului local si al activitatilor extrabugetare, atat pentru activitatea proprie cat si pentru institutiile publice din subordinea Consiliului Local Caracal, pe baza datelor prezentate de acestea si a indicatorilor fizici si valorici existenti;

anual, si dupa rectificarile si corectiile efectuate la bugetul municipal – daca au loc modificari- transmite bugetul aprobat fiecarei unitati beneficiare de credit;

intocmeste detalierile la buget pentru capitolele bugetare;

lunar primeste conturile de executie ale unitatilor, le verifica, le analizeaza si intocmeste executia pe ordonatori in vederea incadrarii in prevederea bugetara;

trimestrial, pana la data de 20 ale lunii urmatoare incheierii trimestrului, primeste darile de seama trimestriale ale unitatilor de subordonare locala;

trimestial, pana la data de 20 ale lunii urmatoare intocmeste anexa 12 si anexa 10 la darea de seama contabila;

verifica existenta rapoartelor ce insotesc conturile de executie bugetara ale unitatilor de subordonare locala;

intocmeste contul de inchidere a exercitiului financiar-bugetar pentru a fi supus aprobarii;

intocmeste zilnic situatia denumita la zi a veniturilor incasate si a platilor efectuate precum si situatia „limita de credit” necesara la trezoreria municipiului Caracal.

intocmeste protocoale pentru diferite actiuni privind activitatea sportiv si de tineret precum si pentru culte religioase precum si conventii incheiate cu agentii economici producatori si distribuitori de energie termica;

lunar, si ori de cate ori este nevoie, primeste cererile de alimentare a conturilor de la unitatile de subordonare locala, analizeaza structura acestora si propune alimentarea conturilor in functie de prevederea bugetara.

redacteaza, ori de cate ori este nevoie, proiecte de hotarari cu avizul compartimentului juridic, expuneri de motive precum si rapoarte ale directiei;

intocmeste zilnic dispozitii bugetare si ordine de plata pentru platile ce se efectueaza catre ordonatorii tertiari;

propune deschiderea si retragerea de credite si intocmeste documentatia necesara in acest sens;

participa la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materiale, obiectelor de inventar, mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie;

realizeaza zilnic punctajul la venituri si cheltuieli intre situatia la zi realizata de biroul buget si executia trezoreriei municipiului Caracal si se confrunta cu extrasele de cont pentru urmatoarele categorii de cheltuieli;

51 „Autoritati executive”

57 „Invatamant”

58 „Sanatate”

59 „Cultura, religie, sport”

60 „Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”

63 „Gospodarie comunala si locuinte”

72 „Ordine publica si siguranta nationala”

88 „Dobanzi aferente datoriei publice locale si alte cheltuieli”

90 „Rambursari de imprumuturi”

intocmeste notele justificative privind solicitarea de subventii de la bugetul de stat pentru protectia sociala, solicitarea de sume din cote din impozitul pe venitul global, din cota de 16% de echilibrare;

elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata compartimentului.

Atributii ale compartimentului financiar-contabil:

efectueaza incasari si plati in numerar pentru persoane fizice si juridice pe baza de documente legal intocmite;

efectueaza zilnic controlul operatiunilor de casa;

urmareste si raspunde de executia bugetara din faza de angajare a cheltuielilor si pana la executie, conform prevederilor referitoare la angajare, lichidare, ordonantare si plata;

intocmirea statelor de plata pentru salariati si consilieri locali, pe baza pontajelor de prezenta si a referatelor de ore suplimentare si a altor drepturi salariale, in conformitate cu prevederile legale;

calculul drepturilor banesti aferente concediilor de odihna si a concediilor de boala pentru salariati, ori de cate ori este nevoie;

verificarea existentei vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajarii platilor de catre institutie, precum si a altor documente care necesita aceasta viza;

intocmirea si predarea decontului privind taxa pe valoarea adaugata in baza doumentelor legale, conform legii, care reglementeaza aceasta taxa, virarea ei catre buget la termenul stabilit de lege;

intocmeste si inregistreaza in evidenta contabila toate notele contabile in vederea intocmirii balantei de verificare lunare;

intocmirea ordinelor de plata pentru efectuarea de plati catre furnizori;

participarea la actiuni de inventariere a mijoacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar si a mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie.

Preview document

Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 1
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 2
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 3
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 4
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 5
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 6
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 7
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 8
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 9
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 10
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 11
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 12
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 13
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 14
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 15
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 16
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 17
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 18
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 19
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 20
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 21
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 22
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 23
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 24
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 25
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 26
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 27
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 28
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 29
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 30
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 31
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 32
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 33
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 34
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 35
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 36
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 37
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 38
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 39
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 40
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 41
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 42
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 43
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 44
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 45
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 46
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 47
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 48
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 49
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 50
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 51
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 52
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 53
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 54
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 55
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 56
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 57
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 58
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 59
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 60
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 61
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 62
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 63
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 64
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 65
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 66
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 67
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 68
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 69
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 70
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 71
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 72
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 73
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 74
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 75
Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica - Primaria Municipiul Caracal.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul calității - Banca Transilvania

Introducere în “Calitate” şi “Managementul calităţii” Prezentare generală a problemei calităţii Pe măsură ce tehnologiile evoluează, oferta de...

Proiect practică Primărie Poșta Câlnău, Buzău

1. PREZENTAREA PRIMĂRIEI POŞTA CÎLNĂU 1.1. Denumirea institţtiei, profil, obiect de activitate profesională Primarul, Viceprimarul, Secretarul,...

Rentabilitate - SC Leather Fashion

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE Activitatea de bază a societăţii S.C. LEATHER FASHION o constituie...

Calitatea serviciilor și relația bancă-client

Introducere In societatea contemporana structura cererii capata tot mai mult un caracter individual si producatorii din sfera serviciilor sunt...

Proiect practică - Primăria Slobozia

Prezentarea oraşului Slobozia Scurt istoric: Cercetările arheologice au dus la descoperiri ce confirmă existenţa unor aşezări umane în perimetrul...

Practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Municipiului Pitești

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Primaria municipiului Pitesti...

Managementul în activitățile de export-import la SC Triconf SA - București

Capitolul I – Sistemul de management 1.1 Evolutii si tendinte in management Scurt istoric al managementului Preocuparile privind conducerea...

Plan de Afaceri Mobilux SRL

Introducere Cu riscul de a repeta unele aspecte cunoscute de mai mult timp,eu voi incerca sa specific inca odata in plus importanta elaborarii...

Ai nevoie de altceva?