Proiect Practica Primarie - Posta Calnau, Buzau

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Practica Primarie - Posta Calnau, Buzau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Coordonator: Lect. Univ. Dr. Alina Profiroiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. PREZENTAREA PRIMĂRIE COMUNEI POŞTA CÎLNĂU 4
1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesională 4
1.2. Baza legala de înfiinţare 5
1.3. Legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea 6
1.4. Obiectivele fundamentale urmărite pe următorii doi ani 7
1.5. Minister coordonator (dacă este cazul) 8
1.6. Contract de management, clauze, părţi contractante (dacă este cazul) 10
1.7. Modalităţi de organizare a activităţii în cadrul instituţiei analizate 11
2. ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANŢARE ÎN PRIMĂRIA POŞTA CÎLNĂU 31
2.1. Analiza instituţiei din punct de vedere economico-financiar 31
2.2. Modalităţi de finanţare a activităţii desfăşurate, particularităţi 32
2.3. Posibilităţi de obţinere a unor resurse financiare din sponsorizări 33
2.4. Nivelul şi structura cheltuielilor şi a veniturilor instituţiei analizate în ultimii doi ani 34
2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor exterioare 38
3. ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ ANALIZATĂ 39
3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizatiei 39
3.2. Particularitati ale procesului de comunicare in institutia analizata 41
3.3. Analiza moduui de aplicare a Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ( M.O. 70/03.02.2003) si a Legii nr. 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (M.O. 663/23.10.2001). Analiza raportului anual 42
4. ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA ANALIZATA 44
5. PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE INSTITUTIA ANALIZATA 49
6. ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR 50
7. ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL INSTITUTIEI ANALIZATE 57
8. RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 58
8.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane 58
8.2. Procedee de selectie si recrutare a personalului de gestiune si executie 58
8.3. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor, instrumente, mijloace etc 62
8.4. Proceduri de evaluare si control a personalului, instrumente, componente, forme, indicatori de performanta folositi sau care trebuie folositi 63
8.5. Compartimente specializate in activitatea de personal, prezentarea detaliata a organizatiei sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici 64
8.6. Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor 64
9. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA INSTITUTIEI ANALIZATE 65
9.1. Particularitati strategice ale institutiei publice analizate, tinand cont de specificul domeniului de activitate 65
9.2. Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei 67
9.3. Prezentare sistemullui de obiective ale institutiei publice analizate pentru perioada urmatoare (1-3 ani) 68
9.4. Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate 70
9.5. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice 71
9.6. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/ sau in curs de derulare in institutia analizata 71
10.ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN INSTITUTIA ANALIZATA 74

Extras din document

1. PREZENTAREA PRIMĂRIEI POŞTA CÎLNĂU

1.1. Denumirea institţtiei, profil, obiect de activitate profesională

Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită “Primăria Poşta Cîlnău”, din Judeţul Buzău, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Conducerea executivă a Primăriei comunei Poşta Cîlnău, este formată din Primarul Lazăr Gheorghe, Viceprimarul Dobre Nicolae, este subordonat primarului şi îl înlocuieşte în lipsa acestuia, prin delegare de competenţă, unele din atribuţiile care-i revin primarului din Legea nr. 215/2001. Secretarul, Dobre Emilia îndeplineşte atribuţiile prevăzute în articolul 85 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală.

Primarul, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, fiind şeful administraţiei locale a Comunei Poşta Cîlnău. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter general şi particular care se aduc la cunoştinţă cetăţenilor.

Obiectul de activitate al Primăriei Poşta Cîlnău este ducerea la îndeplinere a Hotărârilor adoptate de Consiliul Local al comunei, a dispozitiilor primarului, a actelor normative emise de Primăria Comunei Poşta Cîlnău şi a tuturor celorlalte acte normative care privesc administratia publică locală, a tuturor atribuţiilor ce îi revine prin legea 215/2001, soluţionând şi gestionând problemele curente ale comunei.

1.2. Baza legala de infiintare

Aparatul propriu al Primăriei Poşta Cîlnău funcţionează în temeiul Legii 215/23.aprilie.2001 publicată în Monitorul Oficial al României nr.204 din 23.aprilie 2001, privind administraţia publică locală, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condiţiilor de operativitate şi eficienţă,

Primarul conduce serviciile publice ale Comunei Poşta Cîlnău în condiţiile prevăzute de articolul 68 alineatul (1) din Legea 215/2001 republicată.

Primăria ca autoritate publică locală funcţionează totodată în baza Constituţiei care prevede următoarele:

TITLUL III

CAPITOLUL V

SECŢIUNEA a 2-a

ARTICOLUL 120

Principii de bază

(1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării,

autonomiei locale şi desconcentrării serviciilor publice.

(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinand unei minorităţi naţionale au o pondere

semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu

autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de

legea organică.

ARTICOLUL 121

Autorităţi comunale

(1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe, sunt

consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii.

(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi

rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe.

(3) Autorităţile prevăzute de alineatul (1) se pot constitui şi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale

municipiilor.

1.3. Legislatia pe baza careia îşi desfăşoară activitatea

1. Constituţia României.

2. Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2004;

4. Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin.(1) al articolului 103 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

5. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitaţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Practica Primarie - Posta Calnau, Buzau.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE,BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT- ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ