SC Electric Power SA

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 18334
Mărime: 94.77KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihail Titu
Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Stiinte Economice

Cuprins

CAP.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LA SC.ELECTRIC POWER S.A

3

1.1. PREZENTAREASOCIETĂŢII 3

1.2.SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE 4

1.2.1. Scop 4

1.2.2. Domeniul de aplicare 4

1.3. REFERINŢE NORMATIVE 5

1.4. TERMENI ŞI DEFINIŢII 5

1.4.1. Termeni şi definiţii 6

1.5. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 6

1.5.1. Cerinţe generale 6

1.5.2. Cerinţe referitoare la documentaţie 7

1.5.2.1. Generalizaţi 7

1.5.2.2. Manualul calităţii 7

1.5.2.3. Controlul documentelor 8

1.5.2.4. Controlul inregistrarilor 9

1.6. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 9

1.6.1. Angajamentul managementului 9

1.6.2. Orientarea către client 10

1.6.3. Politica referitoare la calitate 10

1.6.4. Planificare 11

1.6.4.1. Obiectivele calităţii 11

1.6.4.2.Planificarea sistemului de management al calităţii 11

1.6.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare 12

1.6.5.1. Responsabilitate şi autoritate 12

1.6.5.2. Reprezentantul managementului 12

1.6.5.3. Comunicare internǎ 12

1.6.6. Analiza efectuatǎ de management 13

1.7. MANAGEMENTUL RESURSELOR 14

1.7.1. Asigurarea resurselor 14

1.7.2. Resurse umane 14

1.7.2.1. Generalităţi 14

1.7.2.2. Competenţǎ, conştientizare şi instruire 15

1.7.3. Infrastructurǎ 16

1.7.4. Mediu de lucru 16

1.8. REALIZAREA PRODUSULUI 16

1.8.1. Planificarea realizării produsului 16

1.8.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul 18

1.8.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs 18

1.8.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs 18

1.8.2.3. Comunicarea cu clientul 19

1.8.3. Proiectare şi dezvoltare 20

1.8.4. Aprovizionare 21

1.8.5. Producţie şi furnizare de servicii 23

1.8.5.1. Controlul producţiei şi furnizării serviciului 23

1.8.5.2.Validarea proceselor de producţie 25

1.8.5.3. Identificare şi trasabilitate 26

1.8.5.4. Proprietatea clientului 26

1.8.5.5. Păstrarea produsului 26

1.8.6. Controlul diapozitivelor de măsurare şi monitorizare 27

1.9. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE 27

1.9.1. Generalitǎţi 27

1.9.2. Monitorizare şi măsurare 28

1.9.2.1. Satisfacţia clientului 28

1.9.2.2. Audit intern 28

1.9.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor 29

1.9.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului 29

1.9.3. Controlul produsului neconform 29

1.9.4. Analiza datelor 30

1.9.5. Îmbunătăţire 30

1.9.5.1. Imbunǎtǎţire continuă 30

1.9.5.2. Acţiune corectivǎ şi preventivă 31

1.10. TRATAREA RECLAMAŢIILOR CLIENTULUI 31

CAP.2.STUDIUDECAZ(Proiectarea unor proceduri si a unor instructiuni

specifice) 32

2.1. PROCEDURI DE SISTEM 32

2.1.1. Procedura Controlul documentelor 32

2.1.2. Procedura Controlul inregistrărilor 40

2.1.3. Procedura Audit intern (procedura de bază) 43

2.2. PROCEDURI OPERAŢIONALE 52

2.2.1. Procedura Comunicarea internă 52

2.2.2. Procedura Analiza managementului 53

2.3. PROIECTAREA UNOR INSTRUCŢIUNI DE LUCRU 57

2.3.1. Execuţia branşamentelor electrice aeriene 57

2.3.2. Execuţia branşamentelor electrice subterane 58

CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE 61

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 63

Extras din document

1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LA SC.ELECTRIC POWER S.A

1.1. Prezentarea organizatiei

Date de identificare: S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş – societate comercială cu capital integral privat.

Infiintata in anul 1997, Emco Electro Metal este situata in Curtea de Arges, judeţul Arges.

Domeniu de activitate:

A. Servicii: Proiectare şi executare instalaţii electrice interioare pentru construcţii

civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.

B. Intermediere: Produse electrotehnice de 0,4 kV si de uz general de fabricaţie internă şi externă realizate de: S.C. LUXTEN LIGTHTING CO S.A. Sucursala Bucureşti.

Numarul total de angajaţi: 15, din care:

- personal neproductiv – 5 persoane

- personal productiv – 10 persoane

Dotarea tehnica a societǎţii:

Mijloace de transport:

- autocamion RABA 5 T – 1 buc.

- autocamionete – 3 buc.

Aparate de mǎsurǎ şi dispozitive:

- megohmetre de 1000 V;

- voltmetre de t.a.0 ÷ 300 V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2 m;

- şublere, rigle gradate

- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

Tab. 1.1. Lucrari de referinta

Nr.crt. Denumire lucrare Beneficiar

1 Iluminat oraş Curtea de Argeş ELECTRICA Pitesti

2 Securizari Branşamente ELECTRICA Pitesti

3 Branşamente consumatori casnici şi industriali ELECTRICA Pitesti

1.2. SCOP ŞI DOMENIUL DE APLICARE

1.2.1. Scop

Manualul Calităţii, ca document de bază al Sistemului de Management al Calităţii, serveşte următoarelor scopuri:

• Enunţă politica şi obiectivele în domeniul calităţii;

• Comunică personalului societăţii politica şi obiectivele în domeniul calităţii;

• Descrie Sistemul de Management al Calităţii al S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş;

• Constituie baza documentată pentru auditarea internă şi externă a sistemului, în vederea obţinerii încrederii interne şi externe;

• Serveşte drept model de referinţă autorizat pentru implementarea SMC;

• Serveşte pentru monitorizarea satisfacţiei clienţilor;

• Defineşte structura organizatorică a societăţii;

• Asigură disciplina şi eficacitatea activităţilor funcţionale.

1.2.2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului manual se aplică de către întreg personalul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş cu autoritate şi responsabilităţi alocate în domeniul calităţii, pentru toate categoriile de servicii ce fac obiectul de activitate al societăţii.

1 Iluminat oraş Curtea de Argeş E L E C T R I C A Pitesti

2 Securizari Branşamente E L E C T R I C A Pitesti

3 Branşamente consumatori casnici şi industriali E L E C T R I C A Pitesti

1.3. REFERINŢE NORMATIVE

Următoarele standarde şi acte normative constituie referinţe normative pentru elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii :

• SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

• SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Vocabular

• SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor.

• SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu.

• SR ISO 10005:1999 Managementul calităţii. Ghid pentru planurile calităţii

• SR ISO 10013:1997 – Ghid pentru elaborarea manualelor calităţii

• Legea nr. 10/1995 Legea calităţii în construcţii

• Legea nr. 90/2000 Legea protecţiei muncii

• Legea nr.608/31.10.2001 privind evaluarea conformităţii produselor, modificată şi completată prin OG nr.71/28.08.2003, Legea nr. 503/26.11.2003, OG nr.62/05.08.2004, Legea nr.406/11.10.2004 şi OG nr.19/27.01.2005.

• O.G. nr.95/30.08.1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.

• Ordinul nr. 293/1999 al MIC publicat în M.O. nr. 628/23.12.1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.

• HGR nr. 567/ 05.06.2001 publicatǎ în M.O. nr. 458/27.06.2002 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasǎ tensiune.

• Ordinul MFP-MLPTL nr. 1014/874 din 12.06.2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publicǎ de lucrǎri.

• Ordinul nr. 34/23.02.1999 al MIC privind autorizarea electricienilor.

• Ordinul nr.323/23.10.2000 publicat în M.O. nr. 543/01.11.200 pentru aprobarea unor regulamente privind verificarea proiectelor, a execuţiei, a controlului lucrǎrilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, urmǎrirea comportǎrii în exploatare a acestor lucrări, precum şi manualul dirigintelui de şantier pentru aceste lucrări de montaj.

• Instrucţiune privind atestarea furnizorilor de servicii şi/sau produse, precum şi emiterea autorizaţiilor de comercializare pentru produsele ce pot fi achiziţionate de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele / sucursalele sale – cod: SCE-01, Ed. 8, Rev.0.

1.4. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

1.4. Termeni şi definiţii

Termenii şi definiţiile folosite în prezentul manual al calităţii sunt conform standardului SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi Vocabular.

1.5. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

1.5.1. Cerinţe generale

S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş a stabilit şi documentat un Sistem de Management al Calităţii, prin care se asigură că produsele executate sunt conforme cu cerinţele clientului, reglementările legale, precum şi cu nevoile şi aşteptările organizaţiei.

Sistemul de Management al Calităţii este stabilit în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2001.

Sistemul de Management al Calităţii este documentat în prezentul manual, şi face referire la procedurile documentate şi prezintă structura documentaţiei utilizată pentru a asigura funcţionarea eficienţa şi îmbunătăţirea continuă a acestuia.

Procesele aplicabile organizaţiei sunt conduse în condiţii controlate, cu scopul asigurării cǎ rezultatele obţinute sunt cele planificate şi cǎ acestea sunt consistente şi efective.

Procese principale:

- planificarea realizării produsului;

- relaţia cu clientul (ofertare contractare);

- aprovizionare;

- producţie şi furnizare de servicii.

Procese de management:

- responsabilitatea managementului;

- managementul resurselor.

Procese suport:

- gestiunea informaţiilor (controlul documentelor, controlul înregistrărilor);

- instruire personal;

- controlul DMM;

- audit intern;

- controlul produsului neconform.

Preview document

SC Electric Power SA - Pagina 1
SC Electric Power SA - Pagina 2
SC Electric Power SA - Pagina 3
SC Electric Power SA - Pagina 4
SC Electric Power SA - Pagina 5
SC Electric Power SA - Pagina 6
SC Electric Power SA - Pagina 7
SC Electric Power SA - Pagina 8
SC Electric Power SA - Pagina 9
SC Electric Power SA - Pagina 10
SC Electric Power SA - Pagina 11
SC Electric Power SA - Pagina 12
SC Electric Power SA - Pagina 13
SC Electric Power SA - Pagina 14
SC Electric Power SA - Pagina 15
SC Electric Power SA - Pagina 16
SC Electric Power SA - Pagina 17
SC Electric Power SA - Pagina 18
SC Electric Power SA - Pagina 19
SC Electric Power SA - Pagina 20
SC Electric Power SA - Pagina 21
SC Electric Power SA - Pagina 22
SC Electric Power SA - Pagina 23
SC Electric Power SA - Pagina 24
SC Electric Power SA - Pagina 25
SC Electric Power SA - Pagina 26
SC Electric Power SA - Pagina 27
SC Electric Power SA - Pagina 28
SC Electric Power SA - Pagina 29
SC Electric Power SA - Pagina 30
SC Electric Power SA - Pagina 31
SC Electric Power SA - Pagina 32
SC Electric Power SA - Pagina 33
SC Electric Power SA - Pagina 34
SC Electric Power SA - Pagina 35
SC Electric Power SA - Pagina 36
SC Electric Power SA - Pagina 37
SC Electric Power SA - Pagina 38
SC Electric Power SA - Pagina 39
SC Electric Power SA - Pagina 40
SC Electric Power SA - Pagina 41
SC Electric Power SA - Pagina 42
SC Electric Power SA - Pagina 43
SC Electric Power SA - Pagina 44
SC Electric Power SA - Pagina 45
SC Electric Power SA - Pagina 46
SC Electric Power SA - Pagina 47
SC Electric Power SA - Pagina 48
SC Electric Power SA - Pagina 49
SC Electric Power SA - Pagina 50
SC Electric Power SA - Pagina 51
SC Electric Power SA - Pagina 52
SC Electric Power SA - Pagina 53
SC Electric Power SA - Pagina 54
SC Electric Power SA - Pagina 55
SC Electric Power SA - Pagina 56
SC Electric Power SA - Pagina 57
SC Electric Power SA - Pagina 58
SC Electric Power SA - Pagina 59
SC Electric Power SA - Pagina 60
SC Electric Power SA - Pagina 61
SC Electric Power SA - Pagina 62
SC Electric Power SA - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • SC Electric Power SA.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul relaților cu clienții în servicii - SC Vas Alimcom SRL

INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea...

Managementul calității - Germanos

1.CAPITOLUL 1 Aspecte generale ale Managementului Calitatii 1.1.Conceptul de calitate Termenul provine din limba latină, de la cuvântul...

Pregătirea organizației pentru implementarea unui sistem de management de mediu

Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de manangement de mediu(SMM) 1.1. Descrierea Organizatiei (profil de activitate,...

Implementarea sistemului de management al calității la SC Saninstal General SRL

1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA S.C. SANINSTAL GENERAL S.R.L. 1.1.Generalităţi 1.1.1. Notă asupra reviziei standardului...

Proiect SIM (Sisteme Informaționale de Management)

PLANIFICREA SISTEMULUI 1. Planul de afaceri A. Descrierea firmei S.C. “SODDA PRO” S.R.L. Sibiu, înfiintatã în anul 1994, este printre cele mai...

Studiu privind îmbunătățirea calității serviciilor de cazare la Hotelul Central Timișoara

CAPITOLUL.1 INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să descopere căile de îmbunataţire a calitaţii serviciului de cazare al hotelului Central....

Manualul calității SC Ruvimax-Prim SRL

0. Generalităţi Manualul calităţii prezent descrie programul de asigurare a calităţii lucrărilor de construcţie-montaj al S.C. “Ruvimax-Prim”...

Implementare six sigma pe firma Orange România

1.Scurt istoric,procese si clienti Orange România, parte a grupului France Telecom, este liderul pieţei de telecomunicaţii mobile din România...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Mentenanța intreruptorulul cu SF6. Tehnici moderne

CAPITOLUL I Memoriul justificativ Întrerupatoarele de înalta tensiune sunt aparate electrice automate destinate comutatiei circuitelor de înalta...

Implementarea ultracapacitoarelor în sisteme de protecție

Introducere Lucrarea de faţă urmăreşte analizarea şi corectarea problemelor care apar în instalaţiile de alimentare cu energie electrică, în...

Funnel (Industrial Chimney)

TECHNICAL NOTES In this project it is presented the design and execution documentation of a funnel from a thermo-electrically factory. The funnel...

Analiza statistico-economică a fenomenelor sezoniere a întreprinderilor de servicii publice la SC Termoficare 2000 SA Pitești

INTRODUCERE De ce am ales ca obiect de studiu analiza statistică a seriei cronologice - şi anume sezonalitatea ? Dezvoltarea şi producerea de...

Sursele inovării

Capitolul 1 . Inovarea –Delimitări conceptuale 1.1 Definiția inovării Inovaţia este finalitatea posibilă a unei invenţii, punerea în aplicare a...

Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A

CAPITOLUL 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Întreruperea circuitelor electrice de putere a reprezentat întotdeauna o funcţie esenţială, în special în cazuri...

Enviroment Project

I. HISTORY Dead frog have leaded to the invention of cells and electrical batteries. In 1786, the italian scientist Luigi Galvani has discovered...

Ai nevoie de altceva?