Strategii privind Politicile Educaționale

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 13766
Mărime: 90.55KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Heredea Olga
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” ARAD Facultatea de Ştiinţe Economice MASTERAT EDUCAŢIONAL

Cuprins

CUPRINS 1

ARGUMENT 4

CAP.I. POLITICA ŞI POLITICILE EDUCAŢIONALE 6

I.1 SENSUL DECIZIONAL ŞI SENSUL POLITIC 6

I.2 POLITICĂ - STRATEGIC - TACTICĂ 7

I.3 TIPURI DE POLITICI EDUCAŢIONALE 8

I.4 CONTEXTUI ŞI ACTORII POLITICILOR EDUCAŢIONALE 9

I.4.1 LIMBAJUL, ACTORII ŞI CONTEXTUL POLITICII EDUCAŢIONALE 9

I.5 POLITICI EDUCAŢIONALE CA POLITICI PUBLICE 11

CAP. II. DEFINIREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE: ETAPE, NIVELURI Ş1 COMPONENTE 11

II.1 ETAPELE PROCESULUI DE ELABORARE A POLITICILOR EDUCAŢIONALE. PROBLEME TIPICE ÎN CADRUL DEFINIRII ŞI IMPLEMENTĂRII POLITICILOR EDUCAŢIONALE 12

II.2 SISTEMELE DE LEGITIMARE ŞI MOBILIZARE 13

CAP. III. ROLUL STATULUI ÎN DEFINIREA ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE 15

III.1 DEFINIŢIA ŞI ATRIBUŢIILE STATULUI 15

III.2 EDUCAŢIA CA SERVICIU PUBLIC 16

III.2.1 EDUCAŢIA CA SERVICIU PUBLIC 16

III.3 PARTENERII STATULUI: SOCIETATEA CIVILĂ ŞI PARTENERII SOCIALI 16

III.4 MODELE DE INTERVENŢIE A STATULUI 17

III.4.1 CONDIŢIILE EXISTENŢEI UNEI POLITICI PUBLICE: 17

III.5 ROLUL STATULUI ÎN ENTITĂŢILE SUPRANAŢIONAL (CAZUL UNIUNII EUROPENE) 17

III.6 SUBSIDIARITATE ŞI FEDERALISM 18

CAP. IV. ÎNFĂPTUIREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE 19

IV.1 CONŞTIENTIZAREA NEVOII DE POLITICI EDUCAŢIONALE (AWARENESS) 19

IV.1.1 PRINCIPALII PAŞI ÎN ÎNFĂPTUIREA UNEI POLITICI EDUCAŢIONALE. 20

IV.2 DEFINIREA PROIECTULUI DE ACŢIUNE (DESIGN) 21

IV.2.1. DEFINIREA PROIECTULUI DE ACŢIUNE ("DESIGN") 21

IV.3 ALEGEREA ACŢIUNII (CHOICE) 22

IV.3.1 ALEGEREA ("CHOICE") 22

IV.4 IMPLEMENTAREA DECIZIEI (ACTION) 23

IV.4.1 ACŢIUNEA PROPRIU-ZISĂ ("ACTION") 23

CAP.V. SUPORTUL LEGISLATIV AL POLITICILOR 23

EDUCAŢIONALE 23

V.1 LEGISLAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CA DOMENIU DE SPECIALIZARE ACADEMICĂ 24

V.2 FUNCŢIILE LEGISLAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 24

V.3 DIVERSITATEA INSTRUMENTELOR LEGISLATIVE 24

V.3.1 DOCUMENTELE JURIDICE EMISE DE PUTEREA LEGISLATIVĂ (PARLAMENTUL) 24

V.3.2 LEGISLAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA (CONSTITUŢIA, LEGEA ORGANICĂ, STATUTUL CORPULUI DIDACTIC, LEGILE SPECIALIZATE, ORDONANŢELE GUVERNAMENTALE) 26

V.3.3 LEGISLAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI ACQUIS-UL COMUNITAR 29

CAP. VI. CENTRALIZARE ŞI DESCENTRALIZARE ÎN LUAREA DECIZIEI 30

VI.1 ARIILE PRINCIPALE DE REFORMĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 30

VI.2 REFORMA DE EVOLUŢIE VS. REFORMA DE INTERVENŢIE 31

VI.3 REFORME ŞI STRATEGII ALE SCHIMBĂRII ÎN SISTEMELE DE EDUCATIE DIN FOSTELE STATE COMUNISTE 31

VI.4 MODELE ŞI STRATEGII ALE SCHIMBĂRII 33

VI.5.CLASIFICAREA SISTEMELOR EDUCATIVE EUROPENE ÎN FUNCŢIE DE REPARTIZAREA ACESTOR FORME DE COMPETENŢA DECIZIONALĂ (ANNE VAN HAECHT) 34

VI.6 TIPURI DE REFORME 35

CAP.VII. ECHITATE ŞI CALITATE ÎN POLITICILE EDUCAŢIONALE 38

VII.1 CONCEPTUL DE EGALITATE ÎN EDUCAŢIE 38

VII.2 DREPTUL LA EDUCAŢIE ESTE O GARANTIE CONSTITUTIONALĂ (DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI STIPULEAZĂ CA ACESTA ESTE UN DREPT INDIVIDUAL EXERCITAT COLECTIV). 40

VII. 3 SENSUL EDUCAŢIEI ŞI SENSUL NORMATIV AL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 41

VII.4 POLITICI INSPIRATE DE PRINCIPIUL CALITĂŢII 42

CAP.VIII. GLOBALIZARE ŞI POLITICI EDUCAŢIONALE 43

VIII.1.GLOBALIZAREA ECONOMICĂ, POLITICĂ ŞI CULTURALĂ 43

VIII.2 CONSECINŢELE GLOBALIZĂRII ASUPRA EDUCAŢIEI 46

VIII.2.1 AJUSTAREA STRUCTURALĂ 46

VIII.2.2 COMPETIVITATEA (VIZIUNEA NEOLIBERALĂ): 46

VIII.2.3 DEMOCRATIZAREA DECIZIE POLITICA; DESCENTRALIZARE 47

SENSUL CANTITATIV AL ANILOR 60 - EXTINDEREA ACCESULUI, DISTRIBUIREA GEOGRAFICĂ. 47

EGALITATEA: 47

VIII.2.4 GLOBAL CITIZENSHIP (CETĂŢENIE GLOBALĂ) 47

CAP.IX U.E. ŞI POLITICILE EDUCAŢIONALE 49

IX.1 VALORIFICAREA EDUCAŢIEI ÎN CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ 49

IX.2 DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI 50

IX.3 PROCESUL DE LA BOLOGNA 51

IX.4 STRATEGIA DE LA LISABONA 52

BIBLIOGRAFIE 53

Extras din document

ARGUMENT

Lucrarea de faţă intitulată STRATEGII PRIVIND POLITICILE EDUCAŢIONALE care este prezentată în sinteză, reliefează aspecte legate de managementul şcolii pe etape, în care vor trebui parcurse etapele de către conducătorii şcolilor şi care se referă la:

-cunoaşterea domeniului condus şi a problemelor cu care se confruntă o şcoală cu ajutorul diagnozei;

-conceperea unui proiect privind evoluţia şcolii în vederea rezolvării problemelor curente cu care se confruntă şcoala;

-formularea şi adoptarea unor decizii cu privire la soluţionarea unor probleme din cadrul şcolii prin:

a)organizarea activităţilor în vederea punerii în practică a deciziilor;

b)motivarea salariaţilor în vederea eficientizării activităţilor desfăşurate;

c)controlul activităţii cu ajutorul căruia rezultatele sunt măsurate şi comparate cu costurile;

Aşa cum rezultă din lucrare acest tip de management trebuie să conducă la eficienţă şi eficacitatea activităţii în care eficienţa conduce la măsurarea rezultatelor în funcţie de eforturile depuse în timpul activităţii şi este privită ca un raport între eficacitate şi costuri, iar eficacitatea arată măsura în care activitatea satisface o necesitate, realizează un obiectiv sau îndeplineşte o funcţie.

În conţinutul lucrării sunt reliefate pregnant funcţiile conducerii organizaţiei şcolare ca etape premergătoare ale luării unor decizii ale fundamentării şi pregătire a acestora şi sunt prezentate studii aplicative referitoare la problemele financiare cu care se confruntă directorii unor şcoli şi care caută soluţii pentru rezolvarea acestora.

Este prezentat de asemenea suportul managementului şcolar în care conducerea unei organizaţii şcolare reprezintă un proces mai dificil mai ale atunci când intervine şi problema angajaţilor iar conducătorul şcolii are o sarcină dificilă de a face ca angajaţii de categorii diferite să scoată în evidenţă tot ce au mai bun în activitatea lor deşi de foarte multe ori au interese divergente faţă de colegii lor.

Lucrarea scoate în evidenţă modul de administrare şi conducere al managmentului resurselor materiale şi tehnologice, informaţionale, statistice şi financiare de care dispune unitatea şcolară precum şi stilurile de conducere şi comunicare, finalizându-se cu menţinerea şi

schimbarea culturii orgaziţionale prin metode specifice de menţinere a culturii organizaţionale şi de schimbare culturală reuşita prin care o nouă cultură nu se poate dezvolta fără ca salariaţii şi conducătorii să nu cunoască de unde pornesc şi să aibă un rol decisiv în sprijinirea salariaţilor care au idei mai bune despre o cultură mai bună.

CAP.I. POLITICA ŞI POLITICILE EDUCAŢIONALE

I.1 Sensul decizional şi sensul politic

Politicile educaţionale, în sens larg, reprezintă direcţiile de acţiune din domeniul educaţiei pe care autorităţile publice le aleg ca răspuns la o anumită problemă sau la o serie de probleme interconectate. Analiza politicilor educaţionale are în vedere deciziile majore cu un impact direct asupra actorilor, ofertei, structurii şi modului în care funcţionează un sistem educaţional.

La origine, sensul trebuie căutat în limba engleză, unde există două cuvinte diferite pentru politică:

- politics = activitatea legată de cucerirea şi păstrarea puterii (lupta pentru putere, jocul politic)

- policy = polis (cetate) - o activitate de decizie, în principal legată de colectivitate (la nivelul societăţii); sensul managerial (legat de conducere, organizare şi control). Limba română/limba franceză = confuzia/indistincţia celor doi termeni ("termenul de politică se foloseşte în ambele sensuri, nu poate fi distins decât analizându-se contextul în care a fost folosit).

În limba română, s-a convenit la următorul consens conceptual: se foloseşte "politici" (sau "politici publice") ca echivalent pentru engl. "policy" (sensul decizional colectiv şi cel managerial); se traduce "politics" prin "politică", care se referă la jocul de cucerire şi de gestionare a puterii.

I.2 Politică - strategic - tactică

Politicile ( în sensul de decizie colectivă, arta deciziei colective ) = urmăresc organizarea unor sectoare sociale, domenii.

Ex.: politica externă, politică = demografică, politică agricolă, politică preţurilor. Presupun o suită de decizii, nu se referă doar la o decizie singulară, limitată. De asemenea, este importantă operarea distincţiei între:

-politica = consensul colectiv, orientările generale şi opţiunile generale într-un domeniu (spaţiu, timp, context) de referinţă; inventarul soluţiilor posibile la o problemă sau la un context dat;

-strategic = programul concret de acţiune dedus din politică respectivă; alegerea unora

dintre soluţii (din inventarul posibil) ca adecvate şi realizabile; definirea lor sub formă de proiecte;

-tactica = punerea efectivă în funcţiune a unor resurse adecvate politicii şi strategiei alese.

În cazul educaţiei se poate înţelege aceasta distincţie prin analiza următorului exemplu: politica: incluziunea socială a copiilor care provin din familii dezavantajate socio-economic; strategia: acordarea unor ajutoare sociale elevilor care frecventează şcoala;

tactica: campania cornul şi laptele, acordarea de rechizite gratuite, acordarea de burse, acordarea unui sprijin fmanciar pentru achiziţionarea de calculatoare.

Preview document

Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 1
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 2
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 3
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 4
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 5
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 6
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 7
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 8
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 9
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 10
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 11
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 12
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 13
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 14
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 15
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 16
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 17
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 18
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 19
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 20
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 21
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 22
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 23
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 24
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 25
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 26
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 27
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 28
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 29
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 30
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 31
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 32
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 33
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 34
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 35
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 36
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 37
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 38
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 39
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 40
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 41
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 42
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 43
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 44
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 45
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 46
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 47
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 48
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 49
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 50
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 51
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 52
Strategii privind Politicile Educaționale - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Strategii privind Politicile Educationale.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea în Educație

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă...

Uniunea Europeană și Politicile Publice

INTRODUCERE Referatul „Uniunea Europeană şi politicile publice", Studiu de caz — „Politicile publice în România", suscită un interes deosebit, mai...

Politica educațională a Uniunii Europene

Partea I – Politica educationala a UE 1. Concepte de baza privind politica educationala a) Primi pasi in cooperarea europeana in domeniul...

Perfectionarea Managementului Calitatii Procesului Educational

1. INTRODUCERE Schimbările radicale de ordin politic înfăptuite la sfârşitul secolului XX la nivel internaţional, dispariţia graniţelor, libera...

Calitate în Educație și Învățământ

J. Ruskin – „Calitatea nu este niciodată accidentală. Este întotdeauna rezultatul unui efort inteligent. Este modul de a produce ceva superior”....

Managementul Serviciilor Publice - Sistemul Educational in Finlanda si Romania

1.Sistemul de învăţământ din Finlanda Politica în domeniul învăţământului şi formării profesionale are drept scopuri principale asigurarea unui...

Analiza Factorilor de Influenta Asupra Somajului din Romania

1. Introducere a) Obiectivul proiectului Acest proiect are ca obiectiv principal analizarea influenţei şomerilor, a populaţiei active, a...

Evaluarea Riscului pe Timp de Criză Financiară și Economică

1. Introducere De ani de zile experţii în economie şi finanţe declară că sistemul financiar mondial este ameninţat de evenimente cu potenţial...

Te-ar putea interesa și

Consultanță Internațională

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o...

Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar

1.1 Educaţia – delimitări conceptuale Educaţia ca acţiune specific umană este obiectul de studiu pentru diferite ştiinţe sau ramuri ale acestora...

Educația religioasă în învățământul primar - specificitate, controverse și opțiuni

Argument Am ales această temă nu numai pentru că este un subiect de actualitate ,controversat ci si pentru ca eu consider că sunt o persoana...

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Criză și Reformă în Învățământul Românesc

Viitorul unei natiuni este hotarât de modul în care aceasta îsi pregateste tineretul", afirma înca din secolul al XVII-lea marele umanist olandez...

Modalitati de Interventiea Invatatorului in Caz de Situatie de Criza Educationala

MOTTO: ,,Sarcina conducătorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient” ( P.F.Druker ) Motivarea subiectului În sistemul social de...

Procesul Bologna - Invatamantul din Romania

Obiectiv general Stoparea migrarii temporare a fortei de munca din Romania in strainatate. Obiective specifice 1. Procesul Bologna • Scopul...

Oferta de Servicii Educaționale Preuniversitare și Posibilități de Extindere a Acesteia

Capitolul I - Retrospectiva schimbărilor în sistemul de învăţământ Dezvoltarea sistemului de învăţământ s-a axat pe schimbări şi demersuri...

Ai nevoie de altceva?