Structura Proiect Manager in Cadrul Firmei SC Terra Tur SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Structura Proiect Manager in Cadrul Firmei SC Terra Tur SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 33 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: D-na Avasilcai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Structura proiect manager
I.Prezentarea firmei sau a organizatiei pag1
1.1 obiectul de activitate al firmei pag1
1.2 un scurt istoric pag12
1.3 prezentarea mediului organizatiei pag13
1.4 structura organizatorica,sa se evidentieze pozitia managerului pag13
II.Prezentarea managerului: pag14
1.Backround-ul managerului pag14
2.Descrierea postului ocupat(responsabilitati) pag14
2.1Aria de control a managerului pag16
2.2Relatii de subordonare pag16
2.3Relatii functionale pag17
3.Caracterizarea managerului pag18
III.Managerul in actiune: pag19
1.Identificarea problemei pag19
2.Solutionarea problemei: pag19
- deciziile luate de manager
- - factorii care au influentat decizia
- rezultatele obtinute
- impactul acestor rezultate.
IV.Concluzii.Recomandari pag20

Extras din document

I.PREZENTAREA FIRMEI

1.1 obiectul de activitate al firmei

TERRA TUR ofera servicii profesionale si complete de proiectare in domeniul constructiilor civile si agricole. Aceasta firma ofera o gama larga de servicii complexe :

A. In domeniul de proiectare :

1. Studii de fezabilitate

2. Intocmire documetatii Cerificat de Urbanism

3. Arhitectura

4. Obtinerea avizelor

5. Intocmirea proiectului pentru Autorizatia de demolare/construire

a.) Autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC

b.)Autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare PAD

c.)Autorizarea executarii organizarii lucrarilor POE

6. Obtinerea Autorizatiei de construire.

7. Rezistenta

8. Instalatii sanitare, termice, electrice, incendiu, climatizare;

B. Consultanta tehnica in domeniul constructiilor

C. Management in domeniul investiilor

A.) In Romania executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare.

Documentele necesare emiterii AC:

- cerere pentru emiterea autorizatiei de construire;

- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

- certificatul de urbanism (in copie);

- proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);

- fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);

- avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);

- declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

- documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);

- documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Actul normativ in baza caruia se autorizeaza construirea este Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare. In conformitate cu dispozitiile Legii, lucrarile de constructii sunt operatiunile specifice prin care:

- se realizeaza constructii de orice fel;

- se desfiinteaza constructii si/sau amenajari asimilabile constructiilor.Realizarea (edificarea) constructiilor civile, industriale, agricole sau de orice natura, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, se poate efectua numai in baza si cu respectarea prevederilor unei autorizatii de construire, emisa in temeiul Legii si in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

Desfiintarea (demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala) constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, precum si a oricaror amenajari se poate face numai pe baza unei autorizatii de desfiintare, emisa in aceleasi conditii cu autorizatia de construire.

Lucrarile care se autorizeaza – sunt, conform art. 3:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 8;

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;

f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi.

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

Fisiere in arhiva (2):

  • Structura Proiect Manager in Cadrul Firmei SC Terra Tur SRL
    • sc.terra tur.srl.doc
    • terra tur.ppt