Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 29646
Mărime: 436.52KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1

PREZENTARE GENERALĂ A C.EC.-S.A.

Pag.

1.1. INFORMAŢII GENERALE

1.1.1. Date de identificare . 1

1.1.2. Modul de constitiure. Patrimoniu . 1

1.1.3 Obiect de activitate . 1

1.1.4 Structura organizatorică . 2

1.2. SCURT ISTORIC AL C.E.C.-S.A. . 4

1.3. PREZENT ŞI PERSPECTIVE ALE C.E.C.-S.A. . 5

CAPITOLUL 2

MANAGERUL ŞI SUBORDONATUL

2.1 MANAGERUL

2.1.1 Responsabilităţi şi calităţi . 8

2.1.2 Stilul de muncă al managerului . 11

2.1.3 Roluri îndeplinite de manager . 18

2.1.4 Bariere în calea conducerii . 19

2.2 SUBORDONATUL

2.2.1 Comportamentul individului . 20

2.2.2 Drepturile şi obligaţiile personalului . 22

2.2.3 Disciplina muncii . 23

2.3 MANAGERUL ŞI SUBORDONATUL ÎN CADRUL SUCURSALEI

JUDEŢENE C.EC.-S.A. BISTRIŢA-NĂSĂUD . 24

CAPITOLUL 3

MOTIVAŢIA, PERFORMANŢA ŞI SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ.

3.1 MOTIVAŢIA ÎN MUNCĂ A ANGAJAŢILOR

3.1.1 Necesitatea de a motiva . 29

3.1.2 Tipuri de motivaţie . 32

3.2 PERFORMANŢA-obiectiv al procesului managerial

3.2.1 Forme de exprimare ale performanţei . 36

3.2.2 Evaluarea performanţelor . 37

3.3 SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ

3.3.1 Noţiunea de satisfacţie . 40

3.3.2 Factori care determină satisfacţia în muncă . 42

3.3.3 Contribuţii cheie la satisfacţia în muncă . 43

3.3.4 Consecinţe ale insatisfacţiei în muncă . 44

3.4 MOTIVAŢIE , PERFORMANŢĂ ŞI SATISFACŢIE ÎN MUNCĂ LA

SUCURSALA JUDEŢEANĂ C.E.C.-S.A. BISTRIŢA-NĂSĂUD . 44

CAPITOLUL 4

COMUNICAREA. SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL MANAGERULUI.

4.1 COMUNICAREA

4.1.1 Ce este comunicarea? . 46

4.1.2 Formele comunicării . 48

4.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL MANAGERULUI.

4.2.1 Structura sistemului informaţional . 51

4.2.2 Tipuri de sisteme informaţionale. 51

4.2.3 Sistemul informaţional al Resurselor Umane. 52

4.3 COMUNICAREA ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN CADRUL C.E.C-S.A . 53

CAPITOLUL 5

DELEGAREA

5.1 DE CE ESTE NECESAR SĂ DELEGI? . 55

5.2 CE ŞI CUI SĂ DELEGI? . 56

5.3 INFORMAREA . 58

5.4 DELEGAREA ÎN CADRUL SUCURSALEI C.E.C-S.A. BISTRIŢA NĂSĂUD . 59

ANEXA

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTARE GENERALĂ A C.E.C.-S.A.

1.1. INFORMAŢII GENERALE.

Casa de Economii şi Consemnaţiuni, prescurtat C.E.C-S.A este persoana juridică română, având forma juridică de societate bancară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. Calitatea de acţionar unic dă dreptul Statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, de a beneficia de toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile stipulate de legislaţia în materie, în vigoare.

Aceasta îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu:

a) Legea bancară nr.58/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

c) H.G. nr.1602/18 decembrie 2002, privind aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni;

d) Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările ulterioare;

e) Reglementările emise de Banca Naţionala a României.

1.1.1. DATE DE IDENTIFICARE.

Denunirea - Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A, sau C.E.C-S.A.

Numărul şi data înmatriculării la Registrul Comerţului - J06/334/1998.

Sediul central - este în România, municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr.13, sect. 3.

Codul fiscal - 571660.

Capitalul social - 1497 miliarde lei.

1.1.2. MODUL DE CONSTITUIRE. PATRIMONIU.

C.E.C.-S.A. este persoana juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.

Capitalul social al C.E.C.-S.A. este de 1.497 miliarde lei, împărţit în 1.497.000 de acţiuni, o valoare nominală de 1.000.000 lei/acţiune. Acţiunile emise de C.E.C.-S.A. au o valoare egală, sunt indivizibile şi purtătoare de dividende care se distribuie acţionarului în condiţiile legii.

Patrimoniu C.E.C.-S.A. nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii ale acţionarului unic. Creditorii acţionarului unic pot pretinde numai partea din profit cuvenită acestuia.

1.1.3. OBIECT DE ACTIVITATE.

C.E.C.-S.A. funcţionează ca bancă şi are ca principal obiect de activitate atragerea, păstrarea şi fructificarea economiilor băneşti în lei şi valută ale populaţiei, a disponibilităţilor băneşti ale persoanelor juridice, precum şi primirea de sume spre consemnare.

Obiectul de activitate al C.E.C.-S.A. cuprinde toata gama de activităţi şi servicii bancare specifice băncilor de economii, care pot fi legal prestate în România şi/sau în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut. Aceste activităţi includ:

a) atragerea, păstrarea şi fructificarea economiilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor fizice, disponibilităţile băneşti în lei şi în valută ale persoanelor juridice, efectuarea de plăţi, schimb valutar;

b) primirea de sume spre consemnare;

c) acordarea de credite în lei şi în valută şi asumarea de angajamente în numele persoanelor fizice (inclusiv persoanelor fizice autorizate);

d) acordarea de credite în lei şi în valută persoanelor juridice care întrunesc cumulativ condiţiile de număr de personal şi cifra de afaceri stabilite, conform legii, pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi asumarea de angajamente în numele acestora;

e) acordarea de credite în lei şi în valută administraţiei publice centrale şi locale şi asumarea de angajamente în numele acesteia.

1.1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.

Structura organizatorică - este modul în care organizaţia îşi împarte munca în sarcini specifice şi realizează coordonarea acestora;

- este reprezentarea modulară a activităţii entităţii economice, cu atribuţiuni specifice şi relaţiile, de comandă, control şi coordonare, funcţionale dintre acestea.

Activitatea în general, reprezintă un ansamblu de atribuţii, sarcini şi lucrări de aceaşi natură care permit fiecare în parte, realizarea unei părţi din obiectivele de ansamblu ale instituţiei şi toate la un loc a obiectivului general al acesteia.

Pentru ca activităţile să se poată desfăşura eficient, este necesară integrarea lor în cadrul unor structuri proprii de natura serviciilor, birourilor şi compartimentelor constituite în funcţie de volumul, natura şi complexitatea operaţiunilor efectuate şi care au atribuţii specifice creând un cadru organizatoric util pentru buna funcţionare a societăţii:

- Birou creditare persoane fizice;

- Compartiment servicii bancare persoane fizice;

- Birou caserie;

- Compartiment administrativ şi întreţinere;

- Birou creditare persoane juridice;

- Birou servicii bancare persoane juridice;

- Birou coordonare sinteză;

- Compartiment resurse umane;

- Birou investiţi reparaţii;

- Birou risc de credit şi recuperare;

- Birou juridic;

- Birou asistenţă managerială;

- Compartiment informare;

- Compartiment contabilitate sintetică;

- Compartiment contabilitate analitică, conturi clienţi;

- Birou contabilitate analitică credite.

Compartimentele şi activităţile din cadrul Sucursalei judeţeane C.E.C-S.A. Bistriţa-Năsăud sunt prezentate în organigrama ilustrată în (Anexa 1.1.).

- Serviciul Clienţi persoane fizice (consultanţă, creditare, economii, servicii bancare) – are următoarele atribuţii:

- răspunde de implementarea produselor noi şi creşterea ponderii clienţilor persoane fizice pe piaţa regională;

- identifică potenţialii clienţi persoane fizice, cu vocaţie la credite;

- se ocupă în mod activ de atragerea de clienţi, în funcţie de obiectivele strategice ale instituţiei;

- acordă credite clienţilor persoane fizice, etc.

Preview document

Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 1
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 2
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 3
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 4
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 5
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 6
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 7
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 8
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 9
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 10
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 11
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 12
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 13
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 14
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 15
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 16
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 17
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 18
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 19
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 20
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 21
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 22
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 23
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 24
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 25
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 26
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 27
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 28
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 29
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 30
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 31
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 32
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 33
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 34
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 35
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 36
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 37
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 38
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 39
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 40
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 41
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 42
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 43
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 44
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 45
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 46
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 47
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 48
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 49
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 50
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 51
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 52
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 53
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 54
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 55
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 56
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 57
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 58
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 59
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 60
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 61
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 62
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 63
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 64
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 65
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 66
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 67
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 68
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 69
Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Studiul Relatiei Manager-Angajat in Cadrul Sucursalei CEC SA Bistrita-Nasaud.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul muncii în echipă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la importanţa deosebită pe care cred că munca în echipă o are pentru succesul unei...

Interpretarea rolurilor manageriale în exercitarea funcțiilor procesului de management la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Societatea omenească a ajuns în situaţia în care fiecare deceniu aduce noi progrese de proporţii şi predicţii surprinzătoare...

Aspecte ale comunicării în cadrul grupurilor de muncă

Capitolul I Conceptul de grup de munca Grupul de munca reprezinta un numar de persoane (minimum doua) care realizeaza o activitate sau o actiune...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Proiect Managementul Resurselor Umane

DISCIPLINA MUNCII 1.Conţinutul disciplinei muncii Disciplina muncii conferă grupurilor sociale caracteristici formale privind spiritul de ordine...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Reproiectarea Managerială a Afacerii

CAPITOLUL I. COORDONATE GENERALE PRIVIND REPROIECTAREA MANAGERIALĂ A AFACERII (SAU REENGINEERINGUL AFACERILOR ) – 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE...

Ai nevoie de altceva?