Studiu de Fezabilitate

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu de Fezabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cristian Bacanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Cuprins
CAPITOLUL I 3
INTRODUCERE PRIVIND ROLUL ŞI CONŢINUTUL STUDIILOR DE FEZABILITATE 3
Secțiunea I 3
Aspecte generale cu privire la un studiu de fezabilitate 3
Secțiunea II 4
Rolul şi importanţa studiilor de fezabilitate în condiţiile 4
economiei de piaţă 4
Secțiunea III 6
Studii premergătoare, prognoza tehnologica, prognoza produsului 6
Secțiunea IV 8
Conținutul studiului de fezabilitate 8
CAPITOLUL II 11
STUDIU DE FEZABILITATE LA ”SC ȘERBAN INTERNAȚIONAL TRANSPORT SRL” 11
Secțiunea I 11
Date de identificare a agentului economic 11
1. Denumirea societății 11
2. Forma juridică a societății 11
3. Sediul societății 11
Secțiunea II 12
Stuctura personalului firmei 12
1. Conducerea 12
2. Adminitrația 13
3. Execuția 14
4. Descrierea activității curente 14
Secțiunea II 16
Aspecte generale privind transportul internațional 16
1. Rolul transporturilor în sistemul relațiilor economice internaționale 16
2. Modurile de transport internațional 17
3. Transporturile internaționale în România 19
4. Capacitatea tehnică a societății 20
Secțiunea III 22
Analiza economico-financiară a firmei 22
1. Cifra de afaceri. Profit 22
2. Rata profitabilității 22
3. Venituri – cheltuieli - profit 23
4. Evoluția ratei profitului 23
5. Creanțe – datorii 24
6. Situaţia obligaţiunilor faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale 24
7. Indicatori de referință 24
8. Indicatori de lichiditate 25
9. Indicatori de echilibru financiar 26
10. Indicatori de gestiune 26
11. Indicatori de rentabilitate 26
CAPITOLUL III 28
SITEZA STUDIULUI 28
Secțiunea I 28
Prezentarea investiției 28
Secțiunea II 32
Modul de calcul al unor indicatori de eficienţă a investiţiei 32
1.Valoarea capitalului pentru investiţie 32
2. Durata de realizare a investiţiei şi eşalonarea în timp a cheltuielilor 32
3. Durata de viaţă a proiectului (perioada de exploatare) 33
4. Stabilirea fluxului de numerar 33
5. Valoarea reziduală 34
6. Investiţia specifică 34
7. Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei 34
8. Termenul de recuperare a investiţiei 35
9. Imobilizarea totală a fondurilor fixe 35
10. Randamentul economic al investiției 35
Secțiunea III 35
Analiza indicatorilor B.I.R.D 35
1. Angajamentul de capital 35
2. Raportul dintre veniturile totale actualizate și costurile totale actualizate 37
3. Venitul net actualizat 38
4. Indicele de profitabilitate 40
5. Rata de rentabilitate 40
Concluzii 42
Anexe 43

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE PRIVIND ROLUL ŞI CONŢINUTUL STUDIILOR DE FEZABILITATE

Secțiunea I

Aspecte generale cu privire la un studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului public-privat, precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia. Rezultatele studiului de fezabilitate trebuie să ofere informaţii complete care să justifice că:

a) proiectul poate fi realizat;

b) au fost luate în considerare toate alternativele de realizare a proiectului;

c) în cazul în care va fi realizat, proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii publice;

d) proiectul beneficiază de închidere financiară şi în cazul în care costul proiectului nu poate fi acoperit din venituri, care este sarcina financiară a autorităţii publice, cu încadrarea în prevederile legale.

Studiul de fezabilitate trebuie să acopere într-o manieră cantitativă principalele aspecte tehnice, financiare, economice, sociale, instituţionale şi de mediu ale proiectului public-privat.

Studiul de fezabilitate trebuie să identifice, să definească şi să cuantifice în termeni financiari riscurile de proiect, generându-se totodată matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de proiect.

Studiul de fezabilitate se aprobă de autoritatea publică în conformitate cu regulamentele proprii de organizare şi funcţionare.

Secțiunea II

Rolul şi importanţa studiilor de fezabilitate în condiţiile

economiei de piaţă

Modernizarea structurilor economice, ale producţiei şi serviciilor şi ale factorilor de producţie aferenţi, constituie una din problemele esenţiale ale trecerii la economia de piaţă. Aceasta trebuie privită ca o activitate de lungă durată, ce necesită importante eforturi materiale, dar şi un puternic impuls intelectual, concentrarea acţiunilor într-o concepţie generală, strategică de ajustare structurală pe lunga perspectiva.

Studiile de fezabilitate pe care agenţii economici au obligaţia de a le întocmi în cel mai scurt timp conform H.G.64/1991 au scopul principal de a fundamenta deciziile tehnico-economice la nivelul acestora luând în considerare implicaţiile asupra activităţii proprii ca şi cele asupra ansamblului general în care se vor desfăşura.

Desigur că studiile de fezabilitate nu sunt un scop în sine ele trebuie privite ca sinteză a gândirii tehnice şi economice (încheiată cu analiza economică şi financiară ce face obiectul acestei lucrări), ele trebuie integrate într-un proces interactiv, deoarece vor fi reluate la câţiva ani, destinat să propună program de producţie, de investiţii, perfecţionări

tehnologice şi înnoiri de echipamente cu scopul de a minimiza cheltuielile totale şi în

acest mod de a spori venitul net (profitul) întreprinderii, asigurându-i totodată autofinanţarea dezvoltării viitoare.

Studiile de fezabilitate se situează într-o poziţie centrală în cadrul acţiunilor privind trecerea la economia de piaţă ilustrată în schema următoare:

Aşadar, studiile de fezabilitate sunt strâns legate de evaluarea patrimoniului şi de restructurarea activităţii agenţilor economici deoarece în cele mai dese cazuri ele se vor ocupa de modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea întreprinderilor existente cu scopul final de a se trece la privatizarea acestora în forma care se va dovedi indicată.

Studiile de fezabilitate întocmite de agenţii economici vor trebui sintetizate pe ramuri cu scopul stabilirii priorităţilor soluţiilor de dezvoltare "pas cu pas" domeniilor în care apare necesară colaborarea externă, achiziţionarea de licenţe pentru produse şi tehnologii, obţinerea de echipamente ori pătrunderea pe piaţa internaţională.

Evaluarea patrimoniului agenţilor economici împreună cu studiile de fezabilitate constituie activităţile tehnico-economice care preced privatizarea, aceasta fiind susţinută şi de pregătirea juridică respectiv de legile şi decretele aprobate în 1990 şi 1991. Toate acestea au avut la bază concepţia ca în perioada de trecere la economia de piaţă rolul statului trebuie să fie puternic cu deosebire pentru a asigura demarajul dezvoltării economice, protecţia socială şi menţinerea nivelului de trai ca şi creşterea nivelului de cultură a populaţiei.

Intervenţia statului este justificată şi de faptul că în această perioadă el rămâne cel mai important proprietar al mijloacelor de producţie până la definitivarea acţiunilor de privatizare, dar şi faptul că are cea mai ridicată pondere a cheltuielilor în produsul intern brut.

Dacă la nivel macroeconomic rolul său este esenţial în aplicarea unei politici de stabilizare şi dezvoltare economică de creare a cadrului legislativ care să contribuie la stimularea agenţilor economici, în schimb la nivel microeconomic el va trebui să cedeze treptat iniţiativa către agenţii economici, în primul rând în agricultură, dar şi în producţia industrială, comerţul intern şi extern, rolul său urmând să se limiteze la asigurarea echilibrului general, la lupta contra monopolurilor care încearcă să elimine libera concurenţă la creşterea nivelului de cultură.

Pe plan mondial există opinia că statul nu ar trebui să decidă rata acumulării, volumul de investiţii, căci astfel el se amestecă în activităţile agenţilor economici, că acesteia trebuie să-şi decidă singuri obiectivele de restructurare şi dezvoltare, să-şi asigure sursele de finanţare, să participe cu toate forţele la activităţile de producţie şi de comerţ în condiţii de liberă concurenţă.

Această concepţie presupune însă ca agenţii economici să formuleze opţiuni cu privire la dezvoltarea viitoare, de unde necesitatea elaborării studiilor de fezabilitate care, pornind de la diagnoza situaţiei actuale, sunt în măsura să orienteze asupra celor mai eficiente căi de dezvoltare în perspectivă.

Totuşi, chiar în aceste condiţii rolul statului rămâne preponderent în anumite domenii de interes general cum ar fi învăţământul de toate categoriile, organizarea şi subvenţionarea cercetării ştiinţifice, rezolvarea problemelor ecologice de ansamblu, stimularea introducerii de noi tehnologii eficiente prin acordurile încheiate cu alte guverne şi de ce să nu spunem, aplicarea unor măsuri protecţioniste în domeniul producţiei (subvenţii) şi schimburilor externe, aşa cum se practică în toate ţările.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Fezabilitate.doc

Alte informatii

Ase- Bucuresti - 2008