Detectarea Defectelor

Proiect
9/10 (12 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7179
Mărime: 110.42KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ing.Moruzi Mihaela

Cuprins

I. Argument

II. Defecte, defectare, cauze de apariţie a defectelor

2.1. Clasificarea defectelor

2.2. Cauze ale apariţiei defectelor

2.2.1. Cauze interne

2.2.2. Cauze externe

2.3. Defectări de mod comun

2.4. Intensitatea de defectare. Modele ale intensităţii/ratei de defectare

2.4.1. Date referitoare la ratele de defectare (r.d.d.)

2.4.2. Factori care influenţează ratele de defectare (r.d.d.)

2.4.2.1. Calitatea

2.4.2.2. Temperatura

2.4.2.3. Mediul

2.4.2.4. Stresul

2.4.3. Modele ale ratei de defectare

2.4.4. Calcularea r.d.d. ale echipamentelor cu ajutorul r.d.d. ale componentelor

2.5. Sisteme tolerante la defecte

III. Calculul fiabilităţii şi disponibilităţii sistemelor

3.1. Calculul fiabilităţii sistemelor nereparabile. Scheme de fiabilitate

3.2. Modele tipice de fiabilitate

3.2.1. Structura serie

Extras din document

I. ARGUMENTUL

Conceptele de defect şi defectare sunt generale şi au o arie de cuprindere practică foarte largă. Ca urmare, pentru o analiză completă a comportării sistemelor din perspectiva siguranţei lor în funcţionare este necasar să se realizeze o cât mai corectă identificare a defectelor şi a cauzelor acestora, să se identifice dependenţele cauzale şi să se delimiteze cauzele particulare de cele comune. Din această perspectivă se dovedeşte utilă introducerea unor clasificări pe domeniul defecte-defectare-cauze de apariţie a defectelor, pentru a introduce o manieră de analiză sistematică.

Un defect fizic apare în momentul în care o entitate (componentă sau ele¬ment) se de¬fec¬tează propriu-zis şi nu mai este apt de funcţionare, nu mai este ope¬ra¬ţio¬nal. Defectele fi¬zi¬ce au fost studiate in¬ten¬siv, iar datele sunt păstrate de fabricanţi în ba¬ze de date folosite pen¬tru determinarea va¬lo¬ri¬lor intensităţilor de de¬¬fectare ale com¬po¬nen¬telor noi, respectiv ale produselor elec¬tro¬ni¬ce.

Cauzele de fabricaţie apar în momentul în care unul sau mai mulţi paşi din pro¬¬¬cesul de fabricaţie al unei entităţi (element/componentă/sistem) sunt rea¬li¬zaţi in¬co¬rect. Defectele în procesul de fabricaţie pot să apară şi datorită îmbinărilor de¬fec¬tu¬oa¬¬¬se, in¬sta¬larea inversată a unui entităţi, pierderea unei părţi a unei entităţi sau po¬si¬bi¬lele de¬fec¬te de material apărute la nivel de entitate. Multe dintre de¬fec¬tele de fa¬bri¬ca¬ţie pot fi eli¬minate prin efectuarea de teste accelerate

În general, cauzele externe ale defectelor includ cauze datorate mediului, erori de men¬¬tenanţă sau erori de operare ale sistemului, apărând în cea de a doua par¬te a ci¬clu¬lui de via¬ţă al unei entităţi. O clasificare apare în figură.

Defectele apărute în echipamentele electronice se pot datora corodării con¬tac¬te¬lor elec¬¬trice ale unei componente. În acest caz curentul electric nu mai este con¬¬dus da¬to¬ri¬tă apa¬riţiei unor insuliţe de oxid. Dacă se utilizează lubrifianţi de con¬¬tact pro¬ce¬sul de co¬¬ro¬da¬re se încetineşte deci defectele datorate acestei cauze nu vor mai fi atât de frecvente. Vibraţiile mecanice pot de¬ter¬mi¬na ruperea ele¬men¬¬telor din metal mai ales în momentul în care se ating frecvenţele de re¬zo¬nan¬ţă. Dacă în faza de proiectare de uti¬lizează elemente de fixare aceste cauze pot fi eliminate.

Cap II este un studio facut defectelor precum si o acumuleaza a comenzilor de aparitie.Defectele pot fi fizice sau functionale,care apar datorita produselor electronice fie datorita erorilor de proectare.

Confunzele care determina aparitia defectelor pot fi legate de umiditate,temperature,vibratie,salturi de tensiune,este de asemenea cauzele pot fi determinate de proiectare sau de fabricatie,find incluse in categoria cauzelor interne .

Cauzele externe determinate de mediu erori de mentenanta sau erori operare ale sistemului.

In acelasi capital am studiat factorii care influenteaza ratele de defectare (temperature,mediul,stres)

Cap III este un calcul de fiabilitate si disponobilitati sistemelor

II.Defecte, defectare, cauze de apariţie a defectelor

Conceptele de defect şi defectare sunt generale şi au o arie de cuprindere practică foarte largă. Ca urmare, pentru o analiză completă a comportării sistemelor din perspectiva siguranţei lor în funcţionare este necasar să se realizeze o cât mai corectă identificare a defectelor şi a cauzelor acestora, să se identifice dependenţele cauzale şi să se delimiteze cauzele particulare de cele comune. Din această perspectivă se dovedeşte utilă introducerea unor clasificări pe domeniul defecte-defectare-cauze de apariţie a defectelor, pentru a introduce o manieră de analiză sistematică.

2.1. Clasificarea defectelor

În cadrul ISA (In¬strument Society of America) s-a realizat de către furnizorii şi utilizatorii sistemelor de control automat au clasificat principalele tipuri de defecte şi cele mai des întâlnite cauze de apariţie a defectelor.

O primă clasificare a defectelor se poate realiza din punctul de vedere al opera¬bi¬li¬tă¬ţii (ca¬¬pa¬ci¬tă¬ţii de a fi operaţional) considerând două categorii distincte şi anu¬me defecte fi¬zice şi defecte func¬ţionale.

Un defect fizic apare în momentul în care o entitate (componentă sau ele¬ment) se de¬fec¬tează propriu-zis şi nu mai este apt de funcţionare, nu mai este ope¬ra¬ţio¬nal. Defectele fi¬zi¬ce au fost studiate in¬ten¬siv, iar datele sunt păstrate de fabricanţi în ba¬ze de date folosite pen¬tru determinarea va¬lo¬ri¬lor intensităţilor de de¬¬fectare ale com¬po¬nen¬telor noi, respectiv ale produselor elec¬tro¬ni¬ce.

Un defect funcţional apare în momentul în care sistemul este operaţional dar nu îşi re¬a li¬zea¬ză funcţia specificată. Majoritatea defectelor funcţionale apar datorită ero¬¬rilor din fa¬za de proiectare şi pot fi la rândul lor permanente sau tranzitorii. O mo¬da¬litate de ob¬ţi¬ne¬re a da¬telor despre defectele funcţionale ar fi consultarea fi¬şierelor de diag¬nos¬ticare au¬to¬ma¬tă ca¬re conţin momentul apariţiei defectului şi tipul defec¬tu¬lui.

Preview document

Detectarea Defectelor - Pagina 1
Detectarea Defectelor - Pagina 2
Detectarea Defectelor - Pagina 3
Detectarea Defectelor - Pagina 4
Detectarea Defectelor - Pagina 5
Detectarea Defectelor - Pagina 6
Detectarea Defectelor - Pagina 7
Detectarea Defectelor - Pagina 8
Detectarea Defectelor - Pagina 9
Detectarea Defectelor - Pagina 10
Detectarea Defectelor - Pagina 11
Detectarea Defectelor - Pagina 12
Detectarea Defectelor - Pagina 13
Detectarea Defectelor - Pagina 14
Detectarea Defectelor - Pagina 15
Detectarea Defectelor - Pagina 16
Detectarea Defectelor - Pagina 17
Detectarea Defectelor - Pagina 18
Detectarea Defectelor - Pagina 19
Detectarea Defectelor - Pagina 20
Detectarea Defectelor - Pagina 21
Detectarea Defectelor - Pagina 22
Detectarea Defectelor - Pagina 23
Detectarea Defectelor - Pagina 24
Detectarea Defectelor - Pagina 25
Detectarea Defectelor - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Detectarea Defectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Monitorizarea stării rulmenților cu aplicație în mecatronică

Memoriu justificativ In cadrul fiecarei cercetari desfasurate, indiferent de domeniul la care ne referim, rezultatele obtinute pe cale teoretica...

Analiza și Prevenirea Avariilor

Avarii în structurile sudate - avariile ( adică distrugerea totală sau parţială a structurilor sudate) au apărut de la primele construcţii sudate;...

Transmisiile prin fricțiune

Argument Transmisiile prin frictiune sunt transmisii mecanice la care miscarea de rotatie si momentul de torsiune se transmit, de la elementul...

Proiectarea atelierelor pentru mentenanța preventivă

Cap. I Introducere Mentenanta Mentenanta reprezinta un obiectiv deosebit de important pentru Terotehnica Automobilelor si se refera la...

Modele de predicție a funcționării unui sistem mecanic pe baza aplicării lanțurilor Markov

Rezumat Lucrarea intitulată „Modele de predicţie a funcţionării unui sistem mecanic pe baza aplicării lanţurilor Markov” este structurată pe patru...

Studiul privind Reabilitarea Pieselor prin Încărcare cu Sudură

1. Necesitatea reabilitării structurilor mecanice. În condiţiile producţiei industriale moderne, maşinile, utilajele şi instalaţiile trebuie să...

Controlul cu Ultrasunete al Sudurilor Cap la Cap

Controlul calitătii subansamblelor şi produselor reprezintă una din fazele esen¬ţiale ale fabricaţiei. Importanţa controlului a crescut si creşte...

Te-ar putea interesa și

Tehnologia de fabricare pentru obținerea volantei

CAPITOLUL I 1. Principii generale de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare mecanica. 1.1 Principii tehnico-economice la proiectarea...

Compararea Diferitelor Metode de Detectare a Defectelor

Orice masina sau aparatin general, orice sistem, proces tehnologiceste constituit dinansambluri,subansambluri si organe component, din sisteme...

Testarea nedistructivă a sudurilor

Testarea nedistructiva Domeniul testarii nedistructive (NDT) este unul foarte larg;este un domeniu interdisciplinar care joacă un rol critic în...

Post de transformare în anvelopă de beton

1. ARGUMENT Posturile de transformare prefabricate in anvelopa de beton din gama ROBUST 630-I sunt posture de distributie publice sau industriale...

Defecte - Clasificare și Standardizare - Defectologie

1. Repere istorice ale conceptului asigurării calităţii Calitatea produselor şi serviciilor reprezintă una dintre cele mai importante forme de...

Îmbunătățirea calității în domeniul textile

Introducere Industria textilã este consideratã o ramura industriala importanta pentru cã se aflã intr-o legãturã directã cu activitatea omului....

Metode de Detectare a Defectelor - FMEA

INTRODUCERE Metoda FMEA este considerată ca fiind un instrument de bază în managementul proiectelor, al mentenanţei şi în cel al calităţii totale....

Testarea Circuitelor

În realizarea echipamentelor electronice complexe folosite azi în industrie si cercetare, mai cu seama a sistemelor de calcul, cerintele privind...

Ai nevoie de altceva?