Antibiotice

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 161 în total
Cuvinte : 67035
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Publicat de: Cristina A.
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mara Stancu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. BOLILE INFECŢIOASE GENERALITĂŢI 1
 2. 1.1. Principalele probleme actuale ale patologiei infecţioase 3
 3. 1.2. Aspecte noi şi perspective în bolile infecţioase 8
 4. 1.3. Relaţiile variate dintre organismul uman şi microorganisme 12
 5. 1.4. Agenţi infecţioşi 14
 6. 1.5. Rezistenţa faţă de infecţii 25
 7. CAPITOLUL II. ANTIBIOTICE GENERALITĂŢI 33
 8. 2.1. Definiţie 33
 9. 2.2. Clasificare 33
 10. 2.3. Spectrul antimicrobian 34
 11. 2.4. Mod de acţiune 39
 12. 2.5. Rezistenţa la antibiotice şi chimioterapice 39
 13. 2.6. Farmacocinetică 41
 14. 2.7. Farmacotoxicologie 42
 15. 2.8. Farmacoterapie 42
 16. 2.9. Asocierea AB şi CT 44
 17. CAPITOLUL III. CLASE DE ANTIBIOTICE 45
 18. 3.1. Penicilinele 45
 19. 3.2. Cefalosporinele 60
 20. 3.3. Macrolide, Azalide, Sinergistine 75
 21. 3.4. Aminoglicozide 82
 22. 3.5. Glicopeptide 93
 23. 3.6. Antibiotice cu spectru larg 95
 24. 3.7. Antibiotice polipeptidice 103
 25. 3.8. Chinolone antibacteriene 106
 26. 3.9. Sulfamide antimicrobiene 111
 27. 3.10. Chimioterapia antimicrobiană activă în tuberculoză, lepră şi infecţii cu microbacterii atipice 119
 28. CAPITOLUL IV. NOUTĂŢI ALE TERAPIEI CU ANTIBIOTICE 133
 29. CONCLUZII 156
 30. BIBLIOGRAFIE 158

Extras din proiect

CAPITOLUL I

BOLILE INFECŢIOASE. GENERALITĂŢI

Rezultatele terapeutice şi profilac¬tice obţinute, pe baze ştiinţifice, într-un secol de luptă, împotriva bo¬lilor infecţioase, se înscriu printre cele mai spectaculoase succese în me¬dicină. Aceste succese au avut la bază cercetările fundamentale ale lui Pasteur asupra originii microbiene a boli¬lor infecţioase. Tyndall aprecia, în 1876, că – în domeniul bolilor epi¬demice – aceste cercetări „au eli¬berat medicina de empirism şi au pu¬s-o pe baze ştiinţifice reale” şi au con¬stituit baza introducerii în spitale de către Lister, în 1864, a antisepsiei şi asepsiei. Suita de cercetări bacterio¬logice, începute în 1873 de Koch, a deschis era izolării agenţilor pato¬geni ai bolilor infecţioase: bacilul cărbunos (Koch, 1876), CI. septicum (Pasteur, 1877), gonococul (Neisser, 1879), bacilul tific (Eberth, 1880), stafilococul (Ogston, 1882), coliba-cilul (Escherich, 1882), bacilul tuber¬culos (Koch, 1882), vibrionul holeric (Koch, 1883) etc.

Progresul imens, realizat de atunci în identificarea agenţilor etiologici ai bolilor infecţioase şi parazitare, nu s-a încheiat încă Numai după apa¬riţia celei de-a 2-a ediţii a acestei cărţi şi până la prezenta ediţie, s-au identificat noi agenţi etiologici şi s-au creat noi capitole de patologie. Câteva exemple: virusul febrei de Lassa (febră hemoragica cu caracter grav, în Africa de Vest), completând fami¬lia Arenoviridae; virusul febrei de Ebola şi virusul bolii Marburg (tuburna-virusuri), agenţi patogeni ai unor fe¬bre hemoragice africane; grupul rota-virusuri, agenţi ai gastroenteritelor vi¬rale.

În grupul enterovirusuri, s-a identi¬ficat (în 1972) un nou serotip, entero-virusul tip 71, care în 1975 a declan¬şat în unele ţări epidemii „polio-like” (cu cazuri paralitice grave şi forme meningiene) ,

Tot în ultimii ani, a putut fi vizu¬alizat şi identificat virusul hepatitei virale de tip A, s-au completat datele privind virusul B al hepatitei virale şi s-au adus noi probe pentru existenţa unui alt virus al hepatitei virale (vi¬rusul C), confirmându-se concepţia plu¬ralităţii hepatitelor virale, emisă şi susţinută de peste trei decenii de şcoa¬la românească de virusologie (Nicolau şi Cajal) ,

De asemenea, s-au completat cu noi achiziţii marile grupe ale virusurilor respiratorii şi ale arbovirusurilor.

În domeniul bolilor bacteriene, s-a identificat un nou microorganism gram negativ Legionella pneumophila, agent al unei pneumonii severe („pne¬umonia veteranilor”). De asemenea, s-au identificat noi serotipuri din ge¬nul Salmonella, s-a aprofundat pa¬tologia determinată de specii din gru¬pul Yersinia, s-au elucidat noi poziţii în etiologia infecţiilor de spital, pro¬vocate de bacteriile cu patogenitate condiţionată etc.

In patogenia bolilor infecţioase, s-au adus, în ultimii ani, noi contribuţii utile, cum sunt: meca¬nismul diareei în holeră şi în enterocolitele cu Esch. coli (stimularea pro¬ducerii de adenilciclază, de către enterotoxina respectivă, urmată de pro¬ducţia de AMP-ciclic, care stimulează secreţia de apă + CI, Na, K şi bicar¬bonat de sodiu); rolul virusurilor cu acţiune lentă (slow-viruses) ; infec¬ţiile virale persistente; mecanisme de imunogenetică cu implicaţii impor¬tante etc.

În diagnosticul bolilor in¬fecţioase, s-au dezvoltat ori s-au extins metode noi şi mai sensibile de diag¬nostic, mai ales în diagnosticul viro¬zelor: tehnica ELISA şi metoda radio-imună de diagnostic a antigenelor virale, metode rapide de diagnostic virusologie, în special prin imunofluorescenţă etc.

Terapeutica şi-a îmbogăţit arsenalul de substanţe antimicrobiene cu noi antibiotice şi chimioterapice, active faţă de germenii rezistenţi la antibioticele uzuale: noi peniciline de semisinteză (pivampicilina, ticarcilina, amoxicilina, noi carbeniciline), noi cefalosporine (cefoxitina, cefamandola), noi aminoglicozide (sisomicina, amikacina), noi antiparazitare şi antifungice (tinidazol, clotrimazol, miconazol, 5-fluorocitozina etc), noi antivirale (citozinarabinozida, adeninarabinozida etc). Pe o altă linie, s-au continuat cercetări în domeniul imunoterapiei nespecifice: utilizarea de interferon (prin substanţe inductoare de interferon) şi de imunostimulante, ca: levamisol, factor de transfer, vaccinuri polimicrobiene etc

Unităţile de terapie intensivă, apă¬rute în organizarea spitalelor, ca ur¬mare a iniţiativei lui Lassen, cu oca¬zia epidemiei severe de poliomielită din Copenhaga (1951), oferă posibili¬tăţi de salvare a unor bolnavi cu for¬me grave, care altădată păreau ire¬mediabil pierduţi.

Pe plan profilactic, atât în profilaxia generală nespecifică (igienă, sanitaţie, cultură sanitară), cât şi în profilaxia specifică (imunizări), s-au obţinut succese spectaculoase. Exem¬plul cel mai elocvent pentru eficaci¬tatea (şi eficienţa) profilaxiei speci¬fice îl constituie eradicarea variolei pe întregul glob, astăzi realizată ca urmare a programului de 10 ani al O.M.S., declanşat în 1966, având ca armă profilactică vaccinarea antivariolică. Ultimul caz de variolă pe glob a fost înregistrat la 26 octombrie 1977, la Merca, în Somalia; la încheierea a 2 ani de absenţă a oricărui caz de variolă, se va consemna eradicarea, cu punct final în Africa (fig. 1). Întregul pro¬gram de eradicare, de 10 ani, a costat 300 000 000 dolari O realizare de seamă, deşi târzie, ţinând seama că metoda vaccinării antivariolice a fost introdusă de Jenner în 1771 (au tre¬buit 2 secole pentru a fi aplicată me¬todic şi generalizată).

Un alt exemplu din succesele pro¬filaxiei specifice îl constituie reducerea poliomielitei la cazuri sporadice (în contrast cu marile epidemii de altă¬dată), ca urmare a vaccinării antipoliomielitice orale. Efectele imunizării antidifterice şi antitetanice s-au tra¬dus printr-o scădere spectaculoasă a morbidităţii prin aceste boli. Un exem¬plu îl constituie ţara noastră, care se înscrie cu cifrele de morbiditate prin¬tre cele mai scăzute din lume: 0,22 la 100 000 loc. (1977), pentru tetanos; zero cazuri de difterie, în 1976 şi în 1977. Morbiditatea prin febră tifoidă, în ţara noastră, a ajuns la 0,6 la 100 000 locuitori în 1977 (de la 49 °/0000 în 1945!), în 1961, în ţara noastră, s-a realizat eradicarea malariei. Pe plan mondial, în ultimii 20 de ani, 37 de ţări cu 820 000 000 de locuitori au fost eliberate de malarie.

Aşa-numitele „boli pestilenţiale” (va¬riola, febra galbenă, holera, pesta, tifosul exantematic, febra recurentă etc.) sunt astăzi din ce în ce mai bine controlate, aflându-se fie în stadiul de eradicare (variola), fie din ce în ce mai restrânse sau „înţărcuite” în câteva regiuni de pe glob. Astfel, după ce timp de milenii omenirea a trăit sub povara calamităţilor create de aceste boli infecţioase grave şi cu mare poten¬ţial epidemic, ne aflăm astăzi într-o situaţie favorabilă, ca organizare şi armamentarium profilactic, pentru ca populaţia globului să fie protejată în condiţii mai bune faţă de pericolul acestor boli, în prezent şi în viitor.

Progresele obţinute în profilaxia şi în terapia bolilor infecţioase au avut influenţe profunde asupra stării de sănătate a lumii, contribuind - în¬tre altele - la prelungirea duratei me¬dii a vieţii. Acest efect a devenit evi¬dent mai ales în grupul ţărilor indus¬trializate şi cu un grad avansat de igienă, în care mortalitatea prin boli infecţioase a regresat, trecând pe poziţia a 5-a printre cauzele de mortalitate (după bolile cardiovascu¬lare, tumori, accidente şi boli respira¬torii).

În prezent, pe plan mondial, s-au conturat două aspecte, ori profiluri, privind cauzele de mortalitate:

A) Profilul zis „evoluat” al ţărilor dezvoltate, în care principalele 5 cauze de mortalitate sunt, în ordine: 1) bo¬lile cardiovasculare (40-53%); 2) tu¬morile (18-22%); 3) accidentele (7-8%); 4) bolile respiratorii (4-7%);

5) bolile infecţioase şi parazitare (0,8—2,4%). Ţara noastră se înca¬drează în grupul acestor ţări, prin profilul cauzelor de mortalitate.

B) Profilul zis „primar” al ţărilor în curs de dezvoltare, în care principa¬lele 5 cauze de mortalitate sunt, în ordine: 1) bolile infecţioase şi para¬zitare (18-25%;) 2) bolile respira¬torii (17-22%); 3) bolile cardiovascu¬lare (10-14%); 4) bolile digestive (4-6%); 5) tumorile (4-5%). În aceste ţări din Africa, America de Sud, America Centrală şi Asia, s-a estimat că numai bolile diareice de etiologie infecţioasă omoară, anual, între 5-18 milioane de copii sub vârsta de 5 ani în 1975, s-a apreciat nu¬mărul cazurilor de diaree la copii la 500 000 000.

Ca morbiditate, bolile in¬fecţioase acute păstrează o poziţie do¬minantă în toate ţările. Astfel, gripa şi celelalte viroze respiratorii continuă să rămână o cauză importantă de mor¬biditate. Statisticile au arătat că între 25-37% din incapacitatea temporară de muncă şi 87% din totalul absenţe¬lor pentru grupa şcolarilor se datoresc infecţiilor respiratorii acute. Pe lângă aceste boli, principalele cauze actuale de morbiditate, prin boli in¬fecţioase, în ţările dezvoltate sunt: hepatita acută virală, rujeola, rubeola, varicela, oreionul, toxiinfecţiile ali¬mentare, pneumoniile, meningitele, sep¬ticemiile, infecţiile nozocomiale (1 000 000 de cazuri e an în S.U.A.), bolile venerice.

Preview document

Antibiotice - Pagina 1
Antibiotice - Pagina 2
Antibiotice - Pagina 3
Antibiotice - Pagina 4
Antibiotice - Pagina 5
Antibiotice - Pagina 6
Antibiotice - Pagina 7
Antibiotice - Pagina 8
Antibiotice - Pagina 9
Antibiotice - Pagina 10
Antibiotice - Pagina 11
Antibiotice - Pagina 12
Antibiotice - Pagina 13
Antibiotice - Pagina 14
Antibiotice - Pagina 15
Antibiotice - Pagina 16
Antibiotice - Pagina 17
Antibiotice - Pagina 18
Antibiotice - Pagina 19
Antibiotice - Pagina 20
Antibiotice - Pagina 21
Antibiotice - Pagina 22
Antibiotice - Pagina 23
Antibiotice - Pagina 24
Antibiotice - Pagina 25
Antibiotice - Pagina 26
Antibiotice - Pagina 27
Antibiotice - Pagina 28
Antibiotice - Pagina 29
Antibiotice - Pagina 30
Antibiotice - Pagina 31
Antibiotice - Pagina 32
Antibiotice - Pagina 33
Antibiotice - Pagina 34
Antibiotice - Pagina 35
Antibiotice - Pagina 36
Antibiotice - Pagina 37
Antibiotice - Pagina 38
Antibiotice - Pagina 39
Antibiotice - Pagina 40
Antibiotice - Pagina 41
Antibiotice - Pagina 42
Antibiotice - Pagina 43
Antibiotice - Pagina 44
Antibiotice - Pagina 45
Antibiotice - Pagina 46
Antibiotice - Pagina 47
Antibiotice - Pagina 48
Antibiotice - Pagina 49
Antibiotice - Pagina 50
Antibiotice - Pagina 51
Antibiotice - Pagina 52
Antibiotice - Pagina 53
Antibiotice - Pagina 54
Antibiotice - Pagina 55
Antibiotice - Pagina 56
Antibiotice - Pagina 57
Antibiotice - Pagina 58
Antibiotice - Pagina 59
Antibiotice - Pagina 60
Antibiotice - Pagina 61
Antibiotice - Pagina 62
Antibiotice - Pagina 63
Antibiotice - Pagina 64
Antibiotice - Pagina 65
Antibiotice - Pagina 66
Antibiotice - Pagina 67
Antibiotice - Pagina 68
Antibiotice - Pagina 69
Antibiotice - Pagina 70
Antibiotice - Pagina 71
Antibiotice - Pagina 72
Antibiotice - Pagina 73
Antibiotice - Pagina 74
Antibiotice - Pagina 75
Antibiotice - Pagina 76
Antibiotice - Pagina 77
Antibiotice - Pagina 78
Antibiotice - Pagina 79
Antibiotice - Pagina 80
Antibiotice - Pagina 81
Antibiotice - Pagina 82
Antibiotice - Pagina 83
Antibiotice - Pagina 84
Antibiotice - Pagina 85
Antibiotice - Pagina 86
Antibiotice - Pagina 87
Antibiotice - Pagina 88
Antibiotice - Pagina 89
Antibiotice - Pagina 90
Antibiotice - Pagina 91
Antibiotice - Pagina 92
Antibiotice - Pagina 93
Antibiotice - Pagina 94
Antibiotice - Pagina 95
Antibiotice - Pagina 96
Antibiotice - Pagina 97
Antibiotice - Pagina 98
Antibiotice - Pagina 99
Antibiotice - Pagina 100
Antibiotice - Pagina 101
Antibiotice - Pagina 102
Antibiotice - Pagina 103
Antibiotice - Pagina 104
Antibiotice - Pagina 105
Antibiotice - Pagina 106
Antibiotice - Pagina 107
Antibiotice - Pagina 108
Antibiotice - Pagina 109
Antibiotice - Pagina 110
Antibiotice - Pagina 111
Antibiotice - Pagina 112
Antibiotice - Pagina 113
Antibiotice - Pagina 114
Antibiotice - Pagina 115
Antibiotice - Pagina 116
Antibiotice - Pagina 117
Antibiotice - Pagina 118
Antibiotice - Pagina 119
Antibiotice - Pagina 120
Antibiotice - Pagina 121
Antibiotice - Pagina 122
Antibiotice - Pagina 123
Antibiotice - Pagina 124
Antibiotice - Pagina 125
Antibiotice - Pagina 126
Antibiotice - Pagina 127
Antibiotice - Pagina 128
Antibiotice - Pagina 129
Antibiotice - Pagina 130
Antibiotice - Pagina 131
Antibiotice - Pagina 132
Antibiotice - Pagina 133
Antibiotice - Pagina 134
Antibiotice - Pagina 135
Antibiotice - Pagina 136
Antibiotice - Pagina 137
Antibiotice - Pagina 138
Antibiotice - Pagina 139
Antibiotice - Pagina 140
Antibiotice - Pagina 141
Antibiotice - Pagina 142
Antibiotice - Pagina 143
Antibiotice - Pagina 144
Antibiotice - Pagina 145
Antibiotice - Pagina 146
Antibiotice - Pagina 147
Antibiotice - Pagina 148
Antibiotice - Pagina 149
Antibiotice - Pagina 150
Antibiotice - Pagina 151
Antibiotice - Pagina 152
Antibiotice - Pagina 153
Antibiotice - Pagina 154
Antibiotice - Pagina 155
Antibiotice - Pagina 156
Antibiotice - Pagina 157
Antibiotice - Pagina 158
Antibiotice - Pagina 159
Antibiotice - Pagina 160
Antibiotice - Pagina 161

Conținut arhivă zip

 • Antibiotice.doc

Alții au mai descărcat și

Penicilină

ARGUMENT Descoperirea și introducerea in terapeutica a antibioticelor a reprezentat unul dintre cele mai remarcabile progrese ale medicinei, care...

Antibiotice Beta-Lactamice-Peniciline

1. ANTIBIOTICE 1.1 GENERALITATI Antibioticile sunt substante chimice organice produse de microorganisme sau obtinute prin sinteza sau semisinteza...

Infecții nosocomiale

Infectiile nosocomiale au existat din momentul in care s-au infiintat spitalele, dar atentia nu a fost focalizata asupra lor decat pe la mijlocul...

Aspecte Chimico - Toxicologice ale Medicamentelor Antihistaminice

ISTORIC Cele dintai substante care au actiune specific antihistaminica au fost descoperite in 1937 ( Bovet si Staub ) la Institutul Pasteur, in...

Kinetoterapia în bronșita cronică

Bronsita cronica este o boala caracterizata clinic prin tuse si expectoratie intermitenta sau permanenta determinata de hipersecretia mucoasei...

Îngrijirea bolnavilor cu insuficiență renală

CAPITOLUL I ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA APARATULUI RENAL. 1.1. Noțiuni de anatomie. Aparatul urinar - este alcătuit din cei doi rinichi și de căile...

Histamină

1.Origine Histamina este o amina biogena. Se gaseste in tesutul animalelor, in plante, tesuturi animale, bacterii si veninuri. La om histamina...

Pneumonii

Pneumonii Definitie: Procese inflamatorii acute produse de o diversitate de agenti infectiosi, interesand diverse portiuni din plaman, relativ...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA

CAP. I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA S.C.”ANTIBIOTICE”S.A IAŞI I.1. Scurt istoric Întreprinderea s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de...

Evaluarea întreprinderii Antibiotice Iași

CAPITOLUL I. GENERALITATI 1. Prezentarea societatii S.C.Antibiotice S.A. Compania Antibiotice este cel mai important producator roman de...

Rezistența germenilor bacterieni la antibiotice

INTRODUCERE Cu mult timp în urmă Lucrețius intuiește corect în lucrarea sa numită “ De rerum natura” existența așa numitor “semințe ale bolii”,...

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale la agenții economici - Studiu de caz S.C Antibiotice S.A. Iași

În anul 1955, la Iași ia ființă primul și unicul producător de antibiotice din România, care a devenit cel mai important producător român de...

Antibiotice Beta-Lactamice-Peniciline

1. ANTIBIOTICE 1.1 GENERALITATI Antibioticile sunt substante chimice organice produse de microorganisme sau obtinute prin sinteza sau semisinteza...

Proiect investiții directe Antibiotice SA

Abstract Lucrarea noastră are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate al societății Antibiotice S.A., în vederea realizării unei...

Antibiotice Iași

Introducere Dintre greii industriei farmaceutice, Antibiotice Iaşi rămâne încă la stat(53%) cu explicaţia oficială că trebuie să rămână un...

Antibiotice SA - proiect finanțe

În aceasta prezentare a companiei Antibiotice SA Iasi, voi încerca să prezint sursele de finanțare pentru ultimele trei exerciții financiare....

Ai nevoie de altceva?