Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 21287
Mărime: 1.69MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Analiza comparativa a cuptoarelor cu microunde

Cuprins

CUPRINS

Introducere 4

Ce este analiza comparativă? 4

Criterii esenţiale folosite în analiza comparativă 4

Tipologia analizelor comparative ale calităţii 4

a. Gradul de importanţă 4

b. Complexitatea mărfii (serviciului, lucrării). 5

1. Metoda clasică (simplă) de ordonare pe caracteristici de calitate. 5

2. Metoda indicatorilor sintetici (complecsi) ai calitătii. 5

Beneficiarii analizei comparative a calităţii 5

a. societăţile comerciale din domeniul producţiei mărfurilor şi cel al prestărilor de servicii 5

b. organizaţii cu atribuţii de supraveghere şi corectare a activităţilor de producţie 5

c. consumatorii. 5

Obiectivele analizei comparative a calităţii 5

Scopul analizei comparative a calităţii 6

Principiile de bază 6

a. unitatea categorială a obiectului a.c.q.. 6

b. obiectul a.c.q.. 6

CAPITOLUL I - Prezentarea generală a cuptoarelor cu microunde 7

CAPITOLUL II - Clasificarea caracteristicilor generale ale cuptoarelor cu microunde 11

2.1 După aportul pe care îl au la satisfacerea necesităţilor utilizatorilor 11

a) Caracteristici tehnico-funcţionale 11

b) Caracteristici economice 11

c) Caracteristici psihosenzoriale 11

d) Caracteristici ergonomice si de protecţia utilizatorului 11

e) Caracteristici ecologice 12

2.2 După ponderea pe care o au în stabilirea calităţii (importanţa lor) 12

a. Carcteristici principale 12

b. Caracteristici secundare 12

c. Caracteristici minore 12

2.3 După sensul de influenţare a calităţii 12

a. Caracteristici direct proporţionale cu calitatea 12

b. Caracteristici invers proporţionale cu calitatea 13

CAPITOLUL III - Prezentarea firmelor concurente 14

3.1. LG Electronics 14

3.1.1. Istoric 14

3.1.2. Date financiare pe scurt 15

3.1.2.1. Rezultate la nivelul anului 2006 16

3.1.3. Direcţii strategice 18

3.2. Samsung 18

3.2.1. Istoric 19

3.2.2. Date financiare pe scurt 23

3.3. Panasonic 24

3.3.1. Scurt istoric 24

3.3.2. Date financiare pe scurt 26

3.4. Siemens 27

3.4.1. Divizii şi domenii de activitate 27

Divizia de informaţii şi comunicaţii pentru operatori 27

Divizia Informaţii şi comunicaţii – reţele private 28

Grupul Transportation Systems 29

Divizia Înaltă Tensiune 30

Divizia Medie Tensiune 30

Proiecţii şi automatizări 30

Managementul energiei şi sisteme de informaţii 30

Divizia Automatizări şi acţionări 31

3.4.2. Istoric 31

3.4.3. Date financiare pe scurt 32

3.5. Whirlpool (Wirlpool) 34

3.5.1. Istoric 36

3.5.2. Date financiare pe scurt 37

CAPITOLUL IV - Prezentarea produselor alese spre a fi supuse analizei 39

CAPITOLUL V - Etapele analizei comparative şi analiza ierarhizărilor rezultate 43

5.1. Analiza comparativă prin metoda clasică 43

5.2. Analiza comparativă prin metoda indicatorului sintetic al calităţii 51

5.2.1. Metoda matricei pătratice 51

5.2.1.1. Calculul indicatorului sintetic al calităţii 52

5.2.2. Metoda expertizei 53

5.2.2.1. Calculul indicatorului sintetic al calităţii 54

5.3. Calculul indicatorului sintetic al raportului calitate/preţ 55

5.3.1. Metoda matricei pătratice 55

5.3.2. Metoda expertizei 56

CAPITOLUL VI - Prezentarea produselor selectionate (maşini de spălat) şi a firmelor producatoare 58

6.1. Indesit 58

6.2. Electrolux 58

6.3. Bosch 59

6.4. Alegerea produsului de referinţă 59

6.5. Reprezentarea grafică a caracteristicilor de lucru 61

6.5.1. Metoda clasică 61

6.5.2. Metoda expertizei 67

6.5.3. Calculul indicatroului calitate/preţ 68

6.5.3.1. Metoda matricei 68

CONCLUZII 70

Extras din document

Introducere

Această lucrare își propune, prin intermediul analizei comparative, sa informeze obiectiv consumatorii, şi nu numai, privind caracteristicile de calitate, ale cuptoarelor cu microunde produse de către cinci firme renumite în domeniu şi nu în ultimul rând a maşinilor de spălat, care acoperă un segment larg de piaţă. În lucrarea de faţă s-au avut în vedere caracteristicile care participă la realizarea calității unui produs pentru a-i ajuta pe consumatori, în luarea deciziei de achiziţionare a produsului pe care şi-l doresc şi de care au nevoie.

De asemenea, s-au avut în vedere atât caracteristicile tehnico-funcţionale cât şi cele economice, psiho-senzoriale, ergonomice, de protecţia consumatorului, ecologice şi nu în ultimul rând preţul de achiziţie.

Ce este analiza comparativă?

Analiza comparativă a calității (a.c.q.m.) constă în aplicarea unor metodologii adecvate ce presupun compararea a două sau mai multe mărfuri pe baza caracteristicilor lor reprezentative.

Analiza comparativă a calității facilitează cunoașterea reală a ofertei de produse / servicii, necesitate stringentă pentru toți factorii care acționează în medii economice concurenţiale, dominate de informaţii multiple, incerte şi chiar contradictorii în domeniul calităţii.

Criterii esenţiale folosite în analiza comparativă

Există o gamă largă de a.c.q. ale produselor şi serviciilor. Varietatea tipologică a acestor analize este nelimitată, şi aceasta datorită caracterului aproape unic al ipostazelor de apreciere a calităţii, îndeosebi dacă se convine asupra categoriei "calitate" ca având semnificaţia de "măsura a satisfacţiei oferite de o marfă sau un serviciu". În această situaţie, subiectivismul aprecierii este dat de caracterul unic al nevoii individuale, adică a nevoii exprimate de un consumator anume.

În practică, pentru a asigura un nivel convenabil de obiectivitate a analizelor, care privesc segmente mai largi ale cererii, se procedează la cunoaşterea prealabilă a caracteristicilor cererii pentru o marfă (servici, lucrare) anume, operaţiune ce presupune studii de piaţă corespunzătoare.

Mai mult, atunci când nivelul calităţii se evaluează după principiul conformităţii nivelurilor caracteristicilor mărfii cu cele prescrise, metodologia analizei comparative a calităţii este mult simplificată.

Tipologia analizelor comparative ale calităţii

Tipologia analizelor comparative privind calitatea este structurată în funcţie de

criterii ca: grade de importanţă, complexitatea mărfii (serviciului, lucrării) etc.

a. Gradul de importanţă este dat de scopul efectuării analizei, mijloacele reclamate şi efectele antrenate. Analizele efectuate de societăţi comerciale în vederea optimizării propriei politici comerciale au obiective bine definite, presupun resurse în limitele posibilităţilor societăţii şi antrenează efecte relativ limitate. Analizele necesare organizaţiilor guvernamentale presupun obiectivitate maximă, date fiind dimensiunile implicaţiilor specifice, aceste analize respectând elementele de referinţă în stabilirea cadrului normativ, politicii economice etc. Analizele efectuate în folosul consumatorilor presupun o independenţă totală şi reală faţă de interese publicitare, întrucât rezultatele acestor analize sunt, pentru categorii foarte largi de consumatori, singurele elemente de referinţă şi considerate ca atare în stabilirea comportamentului de cumpărare.

b. Complexitatea mărfii (serviciului, lucrării) determină hotărâtor caracterul a.c.q. Dacă în cazul unor produse de complexitate redusă rezultatele analizelor sunt relativ controlabile de cei interesaţi, datorită accesibilităţii problematicii specifice, în cazul mărfurilor de complexitate mare sunt necesare demersuri riguroase şi profesionalism înalt.

În privinţa amplorii, a.c.q. variază larg de la simple ordonări în funcție de nivelurile unei caracteristici, la considerarea simultană a unui număr mare de caracteristici în funcţie de importanţa şi caracterul fiecăreia.

Această analiză utilizează două metode:

1. Metoda clasică (simplă) de ordonare pe caracteristici de calitate prezintă avantajele operativităţii şi accesibilităţii, avantaje care o fac foarte răspândită în practică. Fiind însa restrânsă la nivelul comparării unei singure caracteristici (metoda unicriterială) sau la nivelul a două-trei caracteristici (metoda bi-, respectiv tricriterială) are un grad mare de subiectivism.

2. Metoda indicatorilor sintetici (complecși) ai calității, metoda ce prezintă avantajul unui spor major de obiectivitate ca urmare a considerării simultane a unui număr mare de caracteristici, în funcţie de importanţa lor, dar presupune parcurgerea riguroasă a unei metodologii prea complicate pentru a se bucura de răspândire largă, fiind așadar mai puţin aplicată.

Beneficiarii analizei comparative a calităţii

Beneficiarii nemijlociţi ai analizei comparative sunt:

a. societăţile comerciale din domeniul producţiei mărfurilor şi cel al prestărilor de servicii care trebuie să cunoască permanent zona de piaţă specifică obiectului lor de activitate şi, pe aceasta bază, să găsească soluţii adecvate asigurării coerenţei politicilor comerciale;

b. organizaţii cu atribuţii de supraveghere şi corectare a activităţilor de producţie - în comercializarea mărfurilor şi în domeniul prestărilor de servicii, ca, de pildă, organele de sinteză economică, organele de control economic, organele fiscale şi cele vamale ş.a.m.d., care trebuie să cunoască raporturile calitative reale dintre mărfurile care compun segmentele de ofertă;

c. consumatorii, în calitatea lor de purtători ai cererii, care constituie categoria cea mai numeroasă şi cea mai îndreptăţită să beneficieze de obiectivitatea şi pertinenţa rezultatelor a.c.q.m. şi serviciilor. Aceştia sunt supuşi permanent unei publicităţi persuasive şi nu întotdeauna corecte în privinţa calităţii produselor şi serviciilor, fapt care conduce la manifestarea unui comportament de cumpărare nejudicios.

Obiectivele analizei comparative a calităţii

Obiectivele care se urmăresc prin analiza comparativă sunt următoarele:

- stabilirea performanţelor dintre modele de produse;

- compararea condiţiilor comerciale şi de servicii oferite de firmele producătoare (distribuitoare);

- caracterizarea produselor din punct de vedere al caracteristicilor de ciliate;

- stabilirea raportului performanţă / preţ sau calitate / preţ.

Scopul analizei comparative a calităţii

Scopul acestei analize comparative este sa-1 ajute pe consumator în achiziţionarea de produse care să satisfacă nevoile acestuia la un preț cât mai mic.

Principiile de bază

Principiile de bază ce trebuie respectate în desfășurarea unei a.c.q. sunt:

a. unitatea categorială a obiectului a.c.q. respectiv obiectul analizei sa fie din aceeaşi categorie, descris prin aceleaşi caracteristici. Caracteristicile reprezintă proprietăţile esenţiale cu înalt grad de definire, consacrate în domeniu, ce fac obiectul includerii lor în materiale normative specifice (standarde, norme, caiete de sarcini).

b. obiectul a.c.q. trebuie sa răspundă aceleaşi nevoi, mai exact, aceluiaşi segment de nevoie socială.

Un principiu al merceologiei spune: „calitatea este măsurabilă” şi ea trebuie determinată cât mai exact cu putinţă. Numai în felul acesta consumatorul poate alege în cunoştinţă de cauză un produs care i se potriveşte, iar un producător îşi poate aplica măsurile îmbunătățirii continue a calităţii.

Preview document

Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 1
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 2
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 3
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 4
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 5
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 6
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 7
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 8
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 9
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 10
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 11
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 12
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 13
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 14
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 15
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 16
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 17
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 18
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 19
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 20
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 21
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 22
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 23
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 24
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 25
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 26
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 27
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 28
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 29
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 30
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 31
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 32
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 33
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 34
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 35
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 36
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 37
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 38
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 39
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 40
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 41
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 42
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 43
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 44
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 45
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 46
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 47
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 48
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 49
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 50
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 51
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 52
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 53
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 54
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 55
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 56
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 57
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 58
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 59
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 60
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 61
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 62
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 63
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 64
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 65
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 66
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 67
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 68
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 69
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 70
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 71
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 72
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 73
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 74
Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Cuptoarelor cu Microunde.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Comparativă a Aspiratoarelor de Praf

INTRODUCERE Tema proiectului realizat de noi se numeşte “Analizacomparativă aaspiratoarelor de praf”. Am ales această temă deoarece considerăm că...

Analiză comparativă a mașinilor de spălat vase - Electrolux

I. Introducere Calitatea produselor este, la consumatorul de azi, mai mult ca oricând, criteriul esential de a prefera o anumita firma care s-a...

Analiza Comparativă a Calității Mașinilor de Spălat Vase

CAPITOLUL I – INTRODUCERE Analiza comparativă este utilizată pentru ierarhizarea produselor în funcţie de nivelul calităţii atins pe piaţa internă...

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Bazele Merceologiei

1.1 Obiectul merceologiei Etimologia cuvântului “merceologie” provine de la cuvântul merx (limba latină) – marfă logos (limba greacă) – ştiinţă...

Tehnici și metode moderne de control în sistemele de fabricație

momente istorice şi factori cu implicaţii importante în ceea ce priveşte calitatea: omul şi-a dezvoltat gustul pentru mai bun şi mai frumos din...

Te-ar putea interesa și

Analiză comparativă a aspiratoarelor de praf

Introducere Industria aparatelor electrocasnice este într-o continua dezvoltare, deoarece are în vedere confortul pe care fiecare persoana tinde...

Analiza comparativă a cuptoarelor cu microunde

Cap.1 INTRODUCERE Cuptoarele cu microunde reprezintă un progres cu totul deosebit în acest domeniu, pătrunzând în ultimul timp, tot mai mult în...

Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață

CAPITOLUL I OBIECTUL DE STUDIU ŞI EVOLUŢIA ŞTIINŢEI MĂRFURILOR 1.1 Semnificaţie şi denumiri ale ştiinţei mărfurilor Ştiinţa mărfurilor se...

Analiza comparativă a unei grupe de mărfuri - cuptor cu microunde

Analiza comparativă a cuptorului cu microunde Introducere Pentru realizarea analizei comparative a unui produs am ales cuptorul cu microunde,...

Analiza Comparativă a Calității Mașinilor de Spălat Vase

CAPITOLUL I – INTRODUCERE Analiza comparativă este utilizată pentru ierarhizarea produselor în funcţie de nivelul calităţii atins pe piaţa internă...

Cuptorul cu Microunde

Introducere Pentru realizarea acestui proiect am ales că și produs nealimentar ,,cuptorul cu microunde”,întrucât acesta este ideal pentru...

Analiza comparativă a mașinilor de spălat rufe cu încărcare verticală

Introducere Analiza comparativă se utilizează pentru ierarhizarea produselor în funcţie de nivelul calităţii atins pe piaţa internă şi externă...

Analiză comparativă a calității cuptoarelor cu microunde față de celelalte cuptoare cu microunde existente pe piață

1. INTRODUCERE Analiza comparativa a calitatii marfurilor ( A.C.Q.M.) Analiza comparativa a calitatii consta in aplicarea unor metodologii...

Ai nevoie de altceva?