Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 202 în total
Cuvinte : 75631
Mărime: 10.08MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Mihai Buzatu
UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Cuprins

CUPRINS

Partea I - Tema ştiinţifică

1. Introducere 4

2. Prezentarea generală a aluminiului şi a aliajelor sale 6

2.1. Scurt istoric al aluminiului 6

2.2. Răspândirea aluminiului in natură 7

2.3. Materii prime pentru obţinerea aluminei 7

2.4. Obţinerea aluminiului 8

2.5. Proprietăţile aluminiului 12

2.6. Influenţa elementelor de aliere asupra proprietăţilor 13

2.7. Aliaje pe bază de aluminiu şi utilizările lor 14

3. Clasificarea şi reciclarea deşeurilor 18

3.1. Clasificare şi provenienţă 18

3.2. Relaţii teoretice de calcul privind estimarea deşeurilor 19

3.3. Operaţii specifice de pregătire a deşeurilor 23

3.4. Topirea deşeurilor, rafinarea şi elaborarea aliajelor 28

3.5. Utilaje pentru topirea deşeurilor de metale neferoase 31

3.6. Reciclarea aluminiului prin tehnologia OXIAL 34

4. Aliaje secundare de aluminiu 43

4.1. Calitatea materialului supus prelucrării în vederea obţinerii aliajelor

secundare de aluminiu 43

4.2. Procese fizico-chimice în timpul topirii încărcăturii metalice 45

4.3. Termodinamica şi cinetica degazării aliajelor secundare 61

4.4. Eliminarea incluziunilor nemetalice solide din aliajele secundare 65

5. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii 5.1. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 69

5.2. Măsuri de protecţia muncii 70

5.3. Aluminiul şi organismul uman 71

Partea II - Tema metodică

6. Metodologia şi tehnologia instruirii 77

6.1. Definirea conceptelor 77

6.1.1. Procesul de învăţământ 77

6.1.2. Caracteristici generale ale procesului de învăţământ 80

6.2. Descrierea metodelor de instruire.Fundamente şi posibilităţi de aplicare

eficientă, activizatoare, creativă 82

6.2.1. Metode de comunicare 82

6.2.2. Metode de explorare, de cercetare a realităţii 87

6.2.3. Metode bazate pe acţiune 91

6.3. Metode pentru dezvoltarea gândirii critice 95

6.4. Predarea interactivă centrată pe elev 106

6.4.1. (RE)descoperirea elevului şi şcoala (INTER)activă 106

6.4.2.Comportamente fundamentale 110

6.4.3. Anticiparea interactivă 111

6.4.4. Învăţarea interactivă 113

6.4.5. Metode moderne de învăţare interactivă 118

6.5. Mijloace didactice şi suporturi tehnice de instruire 124

6.5.1. Instruirea asistată de calculator 125

6.5.2. Strategiile didactice 131

6.5.3. Soft-uri educaţionale 134

6.6. Metode de învăţământ specifice disciplinelor tehnice 138

6.6.1. Selectarea metodelor de învăţământ 138

6.6.2. Metode de învăţământ utilizate în predarea disciplinelor tehnice 138

6.7. Forme de organizare a activităţii elevilor la disciplinele tehnice 145

6.7.1. Corelarea dintre tipul sarcinii, participarea elevilor şi gradul de

intervenţie al cadrului didactic 147

6.7.2. Activităţi desfăşurate în şcoală şi activităţi conexe 147

6.7.3. Lecţia 148

6.7.4. Tipuri de lecţii 149

6.7.5. Instruirea diferenţiată 155

6.7.6. Evaluarea rezultatelor şcolare la disciplinele tehnice 155

6.8. Proiectarea didactică la disciplinele tehnice 160

6.9. Proiectul activităţii de instruire şi evaluare 167

7. Elaborarea curriculum-ului opţional 187

7.1. Curriculum-ul elaborat la nivel local (CDL) 187

7.1.1. Schema curriculum-ului elaborat la nivel local 188

7.1.2. Caracteristici ale unui proiect CDL 188

7.1.3. Elaborarea proiectului CDL 189

7.1.4. Importanţa abilităţilor cheie în cadrul proiectelor 190

7.1.5. Scrierea unui modul de curriculum elaborat local (CDL) 191

7.1.6. Procesul de elaborare a modulului 192

7.2. Curriculum-ul elaborat la decizia şcolii (CDŞ) 193

Extras din document

1. INTRODUCERE

Meseria, aceasta îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practica orice muncitor pe baza unei calificări corespunzătoare, capătă – în era marilor cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii contemporane – valenţe deosebite.

Producţia industrială modernă a modificat nu numai conţinutul, ci şi caracterul muncii, specificul solicitărilor la care este supus lucrătorul în procesul de producţie.

Rolul decisiv in calificarea muncitorului industrial îl dobândeşte competenţa profesionala – capacitatea intelectuală şi manuală de a utiliza şi conduce maşinile şi utilajele într-un proces tehnologic în continuă transformare si perfecţionare. În aceste condiţii noi, competenţa profesională nu implică numai manipulări de unelte şi maşini, ci şi cunoştinţe privind sistemul lor de funcţionare, capacitatea de a înţelege şi a inova.

Conţinutul tehnologic prin care se face educaţia tehnologică a elevilor care ca obiectiv fundamental integrarea tineretului in civilizaţia epocii sale, înţelegerea profundă şi logică a rolului pe care îl are tehnica în existenţa omului şi în progresul societăţii.

În planurile de învăţământ pentru licee tehnologice şi şcoli profesionale sunt prevăzute discipline de învăţământ tehnologic şi de specialitate, având menirea de a conferi elevilor atât o pregătire tehnică generală, cât şi cunoştinţe teoretice strict necesare exercitării meseriei.

Un sistem educaţional capabil să pregătească tinerii pentru o piaţă dinamică de muncă este vital pentru perioada de tranziţie parcursă astăzi de România. Unul dintre factorii care au generat dificultăţile cărora ţara noastră trebuie să le facă faţă şi să le depăşească este moştenirea unui sistem educaţional conceput în aşa fel încât să cultive deprinderi, cunoştinţe şi valori proprii funcţionării sistemelor economice centralizate.

Întrucât unul dintre principalele obiective ale României este acela de a ajunge în situaţia de a asigura creşterea economică şi de a deveni competitivă pe piaţa internaţională, este necesar ca sistemul de invăţământ sa die consolidat, avându-se în vedere aceste deziderate, în aşa fel încât ce se învaţă să devina relevant în raport cu cerinţele economiei de piaţă. Demersul propus în acest sens, susţinut financiar de Banca Mondială, va trebui să asigure o creştere a capacităţii de angajare a absolvenţilor şi o pregătire generală corespunzătoare continuării studiilor şi dezvoltării profesionale permanente. Tocmai de aceea, standardele ocupaţionale constituie o bază pentru programele de pregătire în domeniul tehnologic. Ele sunt esenţiale pentru promovarea unei recrutări eficiente şi pentru facilitarea mobilităţii forţei de munca.

Existenţa standardelor ocupaţionale oferă un reper valoros pentru România în evaluarea competitivităţii internaţionale a economiei sale, aşa cum se reflectă ea în conţinutul profesiilor. În acelaşi timp, standardele ocupaţionale constituie o sursă de informaţii pentru identificarea sectoarelor care necesită dezvoltarea prin investiţii în tehnologie şi resurse umane.

Practic, programul pregătirii tehnice şi profesionale, sub denumire PHARE –VET , a propus standarde ocupaţionale pe baza restructurării programelor de educaţie şi formare profesională.

Elaborarea programelor de formare profesională adaptate dinamicii tehnologice şi sociale este esenţială pentru realizarea unei pregătiri profesionale eficiente, care să conducă la creşterea mobilităţii si flexibilităţii forţei de muncă, precum şi la facilitarea integrării profesionale a absolvenţilor.

Nevoia de a asigura funcţionarea unui mecanism clar de cooperare între furnizorii de pregătire şi cerinţele reale ale pieţei de muncă a dus la apariţia pe plan internaţional a unei tendinţe continuu crescătoare de adoptare a unor instrumente capabile să facă acest lucru.

Confruntarea cu situaţii problematice şi tentativele de rezolvare a acestora, ocupă o mare parte din sfera comportamentului uman. Principala finalitate a sistemului de învăţământ este de a pregăti elevul de a rezolva probleme. Reprezentarea cognitivă a mediului şi analizele efectuate asupra tuturor împrejurărilor, sunt realizate cu scopul de a spori adaptabilitatea organismului la mediu, de a-l ajuta să rezolve problemele cu care se confruntă toată viaţa.

Elevul trebuie să vadă o altă stare de lucruri decât cea prezentă şi să fie motivat să o atingă pentru a putea rezolva problema. Daca nivelul intelectual cât şi deprinderile şi competenţele profesionale nu îi permit să intrezărească o altă stare de lucruri decât cea actuală sau dacă realizarea acesteia nu oferă nici o satisfacţie, nu satisface nici o trebuinţă, nu îi oferă nici o alternativă pozitivă, elevii nu vor fi pregătiţi pentru piaţa muncii, pentru comunitatea în care trăieşte.

2. PREZENTAREA GENERALĂ A ALUMINIULUI

ŞI A ALIAJELOR SALE

2.1. Scurt istoric al aluminiului

Descoperirea aluminiului ca element metalic a avut loc în secolul trecut, deşi aliajul – KAI(SO4)2∙12H2O era cunoscut din antichitate sub denumirea de alumen

În anul 1808, Sir Humper Davy a intuit existenţa aluminiului căreia i-a dat numele de alumină, presupunând că reprezintă oxidul unui metal nou pe care l-a denumit la început alumium şi ulterior aluminium. Acest nume a fost adoptat de toată lumea, exceptând S.U.A. unde i se spune alumium.

Separarea aluminiului din combinaţiile sale a fost făcută, pentru prima dată, în 1825 de fizicianul şi chimistul danez H.C. Oersted prin reducerea clorurii de aluminiu ca amalgam de potasiu. Puţin mai târziu, în 1827, chimistul german Friederich Woler reuşeşte să obţină ca reducător amalgam de potasiu, după reacţia:

AlCl2 + 2Na = 2ClNa + Al (2.1.1)

Cantitatea de aluminiu rezultată a fost mai mare (câteva bobiţe de dimensiunea unei gămălii de ac) fapt ce i-a permis să facă şi unele aprecieri asupra ductilităţii, rezistenţei la coroziune şi a densităţii aluminiului.

Saint-Claire Deville începe în 1851 să se ocupe de producerea aluminiului cu scopul de a-i studia proprietăţile. Pentru reducerea acestuia a folosit potasiu metalic şi a constatat că aluminiul se oxidează foarte greu. Cu această ocazie a observat că, în aer, aluminiul se păstrează foarte bine, datorită formării unei pojghiţe susbţiri de oxid, care apără restul metalului de coroziune. Este vorba de fenomenul cunoscut astăzi sub denumirea de pasivizare.

În anul 1854, aproape simultan cu Bunsen, Deville reuşeşte să obţină aluminiul prin electroliza clorurii mixte de aluminiu şi sodiu în stare topită. Acest succes i-a permis să prezinte, în 1855, la expoziţia mondială din Paris, o bară în greutate de câteva zeci de kilograme, obţinută din bauxită. Deville numeşte acest metal foarte uşor şi strălucitor argint de lut.

În perioada sus menţionată producerea energiei electrice era foarte costositoare, din care cauză aluminiul avea un preţ mai mare, de circa cinci ori, faţă de argint. Din acest motiv, aluminiul se fabrica pe cale chimică prin reducere cu sodiul metalic.

Rezolvarea favorabilă a fabricaţiei industriale a aluminiului a avut loc ceva mai târziu. Heroult, în Franţa şi Hall în S.U.A. au reuşit să obţină aluminiul în urma electrolizei aluminei topite în amestec cu criolit, într-un creuzet de grafit.

Multiple calităţi ale aluminiului au determinat ca acest metal să fie, în prezent, cel mai utilizat metal după fier.

Astăzi, reţelele electrice cu ajutorul cărora energia electrică este transportată la mari distanţe, industria aerospaţială şi industria constructoare de maşini sunt de neconceput fără aluminiu şi aliajele sale.

2.2. Răspândirea aluminiului în natură

Din cauza activităţii sale deosebit de mari, aluminiul nu se găseşte în natură în stare liberă. El este conţinut în peste 250 de minerale, dintre care în peste 40% sub formă de silico-aluminaţi.

Preview document

Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 1
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 2
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 3
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 4
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 5
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 6
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 7
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 8
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 9
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 10
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 11
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 12
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 13
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 14
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 15
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 16
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 17
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 18
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 19
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 20
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 21
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 22
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 23
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 24
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 25
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 26
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 27
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 28
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 29
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 30
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 31
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 32
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 33
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 34
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 35
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 36
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 37
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 38
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 39
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 40
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 41
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 42
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 43
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 44
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 45
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 46
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 47
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 48
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 49
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 50
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 51
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 52
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 53
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 54
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 55
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 56
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 57
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 58
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 59
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 60
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 61
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 62
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 63
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 64
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 65
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 66
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 67
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 68
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 69
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 70
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 71
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 72
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 73
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 74
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 75
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 76
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 77
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 78
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 79
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 80
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 81
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 82
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 83
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 84
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 85
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 86
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 87
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 88
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 89
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 90
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 91
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 92
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 93
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 94
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 95
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 96
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 97
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 98
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 99
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 100
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 101
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 102
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 103
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 104
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 105
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 106
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 107
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 108
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 109
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 110
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 111
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 112
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 113
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 114
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 115
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 116
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 117
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 118
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 119
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 120
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 121
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 122
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 123
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 124
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 125
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 126
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 127
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 128
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 129
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 130
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 131
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 132
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 133
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 134
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 135
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 136
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 137
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 138
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 139
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 140
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 141
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 142
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 143
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 144
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 145
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 146
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 147
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 148
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 149
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 150
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 151
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 152
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 153
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 154
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 155
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 156
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 157
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 158
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 159
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 160
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 161
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 162
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 163
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 164
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 165
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 166
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 167
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 168
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 169
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 170
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 171
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 172
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 173
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 174
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 175
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 176
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 177
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 178
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 179
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 180
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 181
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 182
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 183
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 184
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 185
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 186
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 187
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 188
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 189
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 190
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 191
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 192
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 193
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 194
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 195
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 196
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 197
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 198
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 199
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 200
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 201
Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii - Pagina 202

Conținut arhivă zip

  • Metodologia si Tehnologia Instruirii. Elaborare Curriculum la Decizia Scolii.doc

Alții au mai descărcat și

Metalurgia Molibden

METALURGIA MOLIBDENULUI Introducere: Molibdenul a fost descoperit in anul 1778 de catre Scheele prin dezagregarea cu acid azotic. Productia de Mo...

Măsurarea debitelor

1. Consideratii teoretice Debitul este o marime ce caracterizeaza transportul fluidelor prin conducte si canale. Debitul se defineste ca fiind...

Broșarea

Definiţie. Principiul de lucru. Domeniul de utilizare Broşarea este procedeul de prelucrare la care aşchierea este executată de o sculă prevăzută...

Cercetări pentru valorificarea deșeurilor feroase fine prin procedee neconvenționale

Furnalul a jucat un rol important in productia de fonta datorita eficientei utilizarii caldurii si a gazelor precum si productiei de masa. In...

Biomateriale

CAPITOLUL I BIOMATERIALE 1. Definiție, Caracterizare Biomaterialul în terminologia medicală este „orice material natural sau sintetic (care...

Alegerea regimurilor de prelucrare prin eroziune electrochimică

Printre parametrii electrotehnologici care influenteaza marimea interstitiului de lucru , siguri sunt aceia ale caror valori permit programarea...

Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare

A. Sisteme de echilibru ale fontelor turnate Fontele tehnice sunt aliaje complexe Fe – C – X (X = Si, Mn, P, S elemente de aliere) care-şi...

Modelarea și Optimizarea Proceselor Metalurgice

1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA PROCESELOR Ţinând cont de caracteristicile industriei metalurgice, şi anume: - este mare...

Te-ar putea interesa și

Managementul schimbării în educație

REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII Actualitatea temei. Problema edificării unei “Europe a cunoaşterii” s-a pus în mod explicit de la mijlocul...

Ai nevoie de altceva?