Strategia de dezvoltare a școlii gimnaziale Cazasu Brăila

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2661
Mărime: 1.73MB (arhivat)
Publicat de: Simona Mija
Cost: 5 puncte

Extras din proiect

Strategia de dezvoltare a Școlii Gimnaziale Cazasu pentru perioada 2022-2026 se fundamentează pe analiza realistă a mediului intern și extern în care va funcționa aceasta și va permite instituției să se concentreze asupra alinierii eficiente a resurselor umane și materiale, existente și previzibile, la viziunea și misiunea sa, respectând, în același timp, politicile curente naționale și locale în învățământ, dar și expectanțele comunității.

I. ANALIZA SWOT

MANAGEMENT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- bună cunoaștere și aplicare corespunzătoare a legislației în domeniul educației;

-documente manageriale elaborate prin consultarea factorilor interesați;

- definirea clară a structurii organizatorice;

-aplicarea procedurilor operaționale bine definite și cunoscute de angajați;

-funcționarea eficientă a sistemului de comunicare la nivelul unității de învățământ;

-informarea sistematică a personalului/beneficiarilor în privința rezultatelor activităților de îmbunătățire a calității ;

-revizuirea periodică a programului de dezvoltare managerială pentru personalul de conducere;

-creșterea continuă a nivelului de satisfacție a personalului și beneficiarilor în privința aspectelor esențiale ale vieții școlare; - valorificarea insuficientă a informațiilor colectate prin intermediul activităților de observare a lecțiilor;

- slaba diseminare globală a activităților desfășurate la nivelul comisiilor permanente;

- ponderea activităților curente superioară timpului dedicat strategiilor pe termen mediu și lung ;

-utilizarea insuficientă a formelor delegării atribuțiilor

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

-utilizarea comparației cu cele mai bune practici pentru îmbunătățirea ofertei educaționale și a PDI;

-beneficii rezultate din experiența statelor membre UE;

-accesul la bune practici manageriale;

-oferta de programe de formare targetate către dezvoltarea abilităților manageriale; -instabilitate legislativă

CURRICULUM ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ ȘI EXTRA CURRICULARĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările/reglementările planurilor cadru de învățământ, programelor școlare, programelor școlare alternative, ghidurilor metodologice, metodicilor predării, respectând particularitățile de vârstă și individuale ale preșcolarilor/elevilor și ținând seama de resursele disponibile;

-utilizarea auxiliarelor curriculare moderne în procesul didactic: ghiduri metodologice, fișe de lucru, softuri educaționale, resurse educaționale deschise;

-proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin procent de promovabilitate ridicat la evaluările naționale, premii la concursurile școlare naționale și județene;

-utilizarea rezultatelor evaluării rezultatelor învățării pentru revizuirea instrumentelor de evaluare/ autoevaluare a rezultatelor învățării; - insuficienta aplicare a principiilor integrării curriculare;

- insuficienta implementare a unor trasee individualizate;

- insuficienta manifestare a inventivității și creativității pedagogice a cadrelor didactice în vederea creșterii/ dezvoltării personale a preșcolarilor și elevilor;

- oferta CDȘ nu satisface în totalitate nevoile educaționale ale copiilor (preșcolari/ elevi);

- insuficienta diversitate a abilităților cadrelor didactice în raport cu nevoile beneficiarilor;

- evaluarea nu este valorificată ca factor reglator în proiectarea de proces;

-formarea deficitară a cadrelor pentru lucrul cu elevii cu CES sau ADHD, lipsa PIP-urilor

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

-personalizarea CDȘ și transformarea acestuia în emblema instituției noastre de învățământ;

-valorificarea abilităților și intereselor individuale prin CDȘ, urmărind ameliorarea absenteismului școlar;

-oferta diversificată de auxiliare didactice; -existența și proliferarea unui mediu negativ al educației informale, care promovează valori contrare celor ale școlii;

-supraaglomerarea programelor școlare transformă școala într-un mediu stresant/neatractiv pentru elevi

RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-încadrarea școlii cu cadre didactice calificate 90,48%;

-asigurarea stabilității cadrelor didactice, procent titular 80,95%;

- colectiv didactic cu experiență, implicat permanent în activități de formare profesională continuă;

-elevi cu potențial intelectual bun și spirit competitiv;

-existența programului de dezvoltare profesională pentru personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic, fundamentat pe nevoi identificate și pe strategiile ministerului;

-analiza rezultatelor evaluării anuale a personalului pentru identificarea punctelor slabe; -pregătirea psihopedagogică și metodică insuficientă a cadrelor didactice debutante/necalificate, mai ales, în privința adaptării curriculum-ului la specificul grupului de copii/ managementului clasei;

-aplicarea insuficientă in activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de dezvoltare profesională;

-monitorizarea insuficientă a planurilor individuale de remediere a punctelor slabe identificate ;

-neimplicare în inițierea unor programe de parteneriat cu alte instituții, asociații, ONG-uri

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

-posibilitatea de participare a cadrelor didactice la programele de mobilitate europeană;

-varietatea programelor de formare profesională oferite de ISJ/CCD/alți furnizori de formare;

-corelarea fișei postului/fișei de evaluare pentru personalul angajat cu scopurile organizației școlare și cu obiectivele de dezvoltare personală ale angajaților;

-preocuparea conducerii școlii pentru creșterea calității pregătirii profesionale a angajaților; -supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini și activități conexe;

-criza de timp a părinților reduce implicarea familiei în viața școlară, acest aspect se reflectă atât în relația profesor-elev cât și în performanța școlară a elevilor;

Preview document

Strategia de dezvoltare a școlii gimnaziale Cazasu Brăila - Pagina 1
Strategia de dezvoltare a școlii gimnaziale Cazasu Brăila - Pagina 2
Strategia de dezvoltare a școlii gimnaziale Cazasu Brăila - Pagina 3
Strategia de dezvoltare a școlii gimnaziale Cazasu Brăila - Pagina 4
Strategia de dezvoltare a școlii gimnaziale Cazasu Brăila - Pagina 5
Strategia de dezvoltare a școlii gimnaziale Cazasu Brăila - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Strategia de dezvoltare a scolii gimnaziale Cazasu Braila.doc

Ai nevoie de altceva?