Managementul Resurselor Umane

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 9309
Mărime: 180.18KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CUPRINS

1. Managementul: practică, stiinŃă, artă; ipostazele istorice ale managementului. AccepŃiuni

ale conducerii. Teorii si modele ale conducerii

2. Procesul de management; caracteristici, factori, funcŃii. dificultăŃi în procesul managerial

si soluŃionarea lor

3. Structura organizaŃională; implicaŃii manageriale ale interacŃiunii dintre organizaŃii si

mediul organizaŃional

4. Cultura organizaŃională si cultura managerială; schimbarea în organizaŃii si

managementul schimbării

5. Stilurile manageriale si eficienŃa lor; leadership si management

6. Managementul resurselor umane - arie de cuprindere, activităŃi specifice; recrutarea si

selecŃia de personal; motivarea în muncă; evaluarea performanŃelor

7. Descrierea proceselor utilizate în proiectarea si dezvoltarea organizaŃiei, precum si în

proiectarea posturilor si a rolurilor profesionale. realizarea fisei de post si a psihoprofesiogramei.

8. Principalele aspecte legate de procurarea resurselor umane: planificare, studiul metodelor

de recrutare si selecŃie, integrarea în organizaŃie.

9. Descrierea fiecăruia dintre aspectele majore ale sistemelor de recompensare: evaluarea

postului, analiza nivelului de piaŃă, structuri de remunerare, avantaje nesalariale, administrarea

sistemului.

10. Profesiunea de manager (specific; tipologizare; profilurile psihosocioprofesionale ale

managerilor; pregătirea pentru profesiunea de manager; selecŃia managerilor)

11. Managementul strategic

12. TendinŃe în management în plan internaŃional; abordări manageriale particulare:

comparaŃii culturale

Extras din document

REZUMATUL CURSULUI

OrganizaŃiile sunt invenŃii sociale, alcătuite din indivizi care dezvoltă relaŃii sociale si

modele de interacŃiune prin intermediul reŃelelor de comunicare si al sistemelor de coordonare,

indivizi care sunt dispusi să coopereze unii cu ceilalŃi în relaŃiile dintre posturi pentru îndeplinirea

scopurilor si obiectivelor organizaŃionale

Definim organizaŃiile ca entităŃi sociale organizate, alcătuite dintr-un număr variabil de

persoane ce interacŃionează între ele pentru atingerea anumitor obiective, persoane al căror

comportament este prescris de un sistem de norme, reguli formale.

Desi definiŃiile sunt diverse, comun tuturor organizaŃiilor de muncă este că :

- Au întotdeauna un scop

- Sunt compuse din oameni

- Comportă un anumit grad de structurare

- Utilizează tehnologie

- Operează într-un mediu extern

- Îsi elaborează propriu sistem de valori dominante sau propria cultură

În ceea ce priveste managementul organizaŃiilor, desi au fost elaborate nenumărate definiŃii,

una o putem considera cuprinzătoare: managementul este o sinteză între practică, stiinŃă si artă (el a

pornit ca o activitate practică, ca un proces concret de raŃionalizare si eficientizare a muncii; pe

măsura evoluŃiei sale istorice a ajuns o artă, pentru ca în final, pe baza acumulării experienŃei, a

formulării unor principii si legi, a dezvoltării unor metode si proceduri specifice de investigare si

acŃiune, managementul să capete caracteristicile unei veritabile stiinŃe).

Managementul, abordat concomitent ca teorie si practică, este, în etapa actuală, unul dintre

cei mai importanŃi factori generatori de performanŃe economice la nivel de firmă. FuncŃionalitatea,

eficienŃa si eficacitatea acesteia sunt dependente apreciabil de calitatea, eficienŃa si eficacitatea

managementului.

Cei care exercită managementul poartă denumirea de manageri, în cea mai mare parte

persoane care, în virtutea sarcinilor, competenŃelor si responsabiltăŃilor cirscumscrise posturilor

ocupate, adoptă decizii prin care influenŃează comportamentul decizional si operaŃional al altor

persoane (numite executanŃi sau subordonaŃi)

Într-o organizaŃie, managerii sunt situaŃi pe diferite poziŃii ale piramidei ierarhice si pot fi

grupaŃi în 3 categorii:

- managerii superiori (top – managerii, senior – managerii)

- managerii mijlocii

- managerii inferiori (supervizori)

1 managerii superiori

2 managerii mijlocii

3 managerii inferiori

4 non – managerii (personal de execuŃie)

Fig. 1. Piramida ierarhică a unei firme

Însă, indiferent pe ce nivel ierarhic s-ar situa, managerii au 3 categorii de responsabilităŃi:

- strategice (să orienteze organizaŃia în conformitate cu misiunea si obiectivele stabilite),

- inter – umane (să creeze si să dezvolte un climat favorabil relaŃiilor inter – umane),

- tehnice (să direcŃioneze activitatea în funcŃie de particularitatea domeniului în care activează

firma).

Cele 3 roluri / responsabilităŃi au o pondere diferită de la un nivel ierarhic la altul.

capacităŃi capacităŃi manageri superiori

strategice umane capacităŃi

tehnice manageri mijlocii

manageri inferiori

capacităŃi tehnice non - manageri

Fig. 2. ImportanŃa calităŃilor manageriale

Ce face managerul ?

łinând cont că un manager conduce alŃi oameni, regăsiŃi într-o formulă organizatorică bine

delimitată si dimensionată (firma, compertimentul etc.) acesta trebuie să adopte decizii si să iniŃieze

acŃiuni care să permită realizarea obiectivelor în condiŃii de eficienŃă si eficacitate.

Cu alte cuvinte, ele trebuie să:

- prevadă

- organizeze

- coordoneze

- antreneze

- controleze

- evalueze

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane.pdf

Alții au mai descărcat și

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?