Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 40890
Mărime: 513.48KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Dodu

Cuprins

Introducere

Capitolul 1 - Devianţa şcolară- abordare generală

1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară

1.2. Tipologii ale devianţei şcolare

1.3. Manifestări ale devianţei şcolare

1.3.1. Copiatul

1.3.2. Fuga de la şcoală şi/ sau de acasă

1.3.3. Absenteismul şcolar

1.3.4. Abandonul şcolar

1.3.5. Vandalismul şcolar

1.3.6. Toxicomania

1.3.7. Suicidul

1.4. Prevenţie şi intervenţie în devianţa şcolară

Capitolul 2 - Violenţa şcolară

2.1. Delimitarea conceptului de violenţă şcolară

2.1.1. Violenţă şi agresivitate

2.1.2. Tipologii ale violenţei şcolare

2.2. Etiologia comportamentului violent

2.2.1. Modele teoretice explicative

2.2.2. Factori de risc

2.2.3. Factori protectivi

2.3. Forme ale violenţei şcolare

2.3.1. Percepţii asupra prezenţei fenomenului de violenţă în şcoală

2.3.2. Violenţa în relaţia elev-elev

2.3.3. Violenţa în relaţia elev-profesor

2.3.4. Percepţia intensităţii şi cauzelor violenţei în relaţia profesor-elev

2.3.5. Consecinţele violenţei în relaţia profesor-elev

Capitolul 3 - Strategii de prevenţie şi intervenţie în violenţa şcolară

3.1. Prevenţie primară, prevenţie secundară, prevenţie terţiară/ intervenţie

3.2. Modelul ecologic al prevenţiei/ intervenţiei în violenţa şcolară

3.3. Modelul multinivelar şi multifactorial al prevenţiei/ intervenţiei în violenţa şcolară

3.4. Prevenţia violenţei în relaţia profesor-elev

Capitolul 4 - Percepţia violenţei în relaţia profesor-elev

4.1.Obiectivele şi metodologia cercetării

4.1.1. Ipotezele cercetării

4.1.2. Designul cercetării

4.1.3. Metodologia cercetării

4.2. Rezultatele cercetării

4.2.1. Prelucrarea statistică a datelor

4.2.2. Interpretarea rezultatelor obţinute

4.3. Concluziile şi implicaţiile demersului de cercetare

Bibliografie

Anexe

Extras din document

CAPITOLUL 1

DEVIANŢA ŞCOLARĂ- ABORDARE GENERALĂ

1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară

Devianţa şcolară este un fenomen care se prezintă fiecăruia într-un mod diferit. Publicul larg receptează ce este spectaculos, senzaţional sau tragic; cazurile de violenţă extremă din şcoli sunt un subiect amplu mediatizat; politicienii văd în aceasta declinul moral al societăţii, în timp ce din punct de vedere material se constituie sursa unor însemnate pierderi. Din punctul de vedere al actorilor sociali, direct implicaţi - profesorii văd în acest fenomen o dispută purtată cu părinţii şi elevii în scopul menţinerii autorităţii lor; părinţii îl consideră un aspect izolat sau un simptom al mediului şcolar; pentru elevi reprezintă o strategie de supravieţuire, care în funcţie de reacţia adultului, a autorităţii, se poate uşor transforma în etichetă de “deviant”, cu consecinţe asupra identităţii sociale şi imaginii de sine a elevului. Fenomenul în cauză reuneşte comportamentele care încalcă sau transgresează normele şi valorile ce reglementează rol- statusul şcolar, şcoala putând fi spaţiul de manifestare a unor conduite diverse, atât din partea elevilor, cât şi din partea cadrelor didactice sau a a personalului auxiliar.

Perspectivele diverse de abordare a fenomenului au determinat folosirea de concepte corelate celui de “devianţă şcolară”, cum ar fi: inadaptare şcolară, indisciplină, delincvenţă juvenilă, tulburare/ problemă de comportament, deviere de conduită, rezistenţă şcolară.

Astfel, J. Piaget vorbea despre adaptare în termeni de “asimilare şi acomodare” în cadrul interacţiunii om-mediu. Adaptarea este deci, acordul individului cu mediul, presupunând acomodarea optimă şi răspunsul favorabil la solicitările şi exigenţele sale. Aceasta constă în “ansamblul reacţiilor prin care un individ îşi ajustează structura sau comportamentul pentru a aputea răspunde armonios condiţiilor de mediu şi noilor experienţe” (M. N. Turliuc, 2007, p. 11). Raportată la mediul şcolar, adaptarea este dată de calitatea şi eficienţa realizării concordanţei relaţiei dintre personalitatea elevului şi cerinţele şcolare, concretizate într-un rezultat favorabil al procesului de invăţământ. Un elev adaptat din punct de vedere şcolar face faţă cerinţelor educative conform disponibilităţilor sale bio-psiho-sociale, în acord cu regulile pretinse de mediul şcolar. Cu alte cuvinte, acesta şi-a însuşit cu succes rolul si statusul de elev. Dacă adaptarea şcolară reprezintă un deziderat major, vizat în cadrul oricărui sistem de invăţământ, inadaptarea şcolară este un fenomen de mare amploare, cu o cauzalitate si o etiologie multiplă, ce se doreşte limitat şi pe cât posibil controlat. Astfel, pregătirea copilului pentru o bună adaptare la cerinţele şcolii se face încă din primii ani de viaţă ai copilului, în familie şi la grădiniţă (grupa pregătitoare urmăreşte tocmai acest lucru), premergător deci perioadei şcolare. Problemele de inadaptare şcolară nu sunt însă apanajul primului an de şcolarizare. Deşi intâlnite încă de la intrarea în şcoală, situaţiile de inadaptare pot să apară la orice vârsa de-a lungul perioadei petrecute de elev în acest context, fiind însă mai frecvente la tranziţia de la o etapă de şcolarizare la alta, deoarece aceste treceri necesită prin însăşi natura lor, o readaptare a elevului la noi cerinţe educative. Fenomenele de adaptare şi respectiv de inadaptare şcolară pot fi recunoscute şi identificate pe baza anumitor indicatori specifici: însuşirea ansamblului de cunoştinţe din principalele domenii ale cunoaşterii; reuşita şcolară; indicatori relaţionali-valorici: integrarea în grup, perceperea pozitivă a grupului şcolar, perceperea pozitivă a elevului de către grup, asimilarea unor valori corespunzătoare vârstei; indicatori comportamentali: conduita corespunzătoare (A. Coasan, 1988, p. 53). Din analiza acestor indicatori, se desprinde concluzia că întotdeauna adaptarea şcolară va corespunde unei situaţii de randament şcolar asociat cu conformarea la normele de conduită socială. Orice conduită de devianţă şcolară presupune implicit o formă de inadaptare şi este foarte greu de stabilit o diferenţă specifică între cei doi termeni. Dacă avem în vedere că indicatorul predictiv cel mai puternic al adaptării şcolare este succesul şcolar şi că există elevi cu rezultate bune, dar care manifestă conduite deviante, atunci conceptul de “devianţă şcolară” are o accepţiune mai largă decât cel de „inadaptare şcolară”. În spaţiul şcolii, oricât de mult s-ar strădui autorităţile să promoveze normele şcolare, există situaţii în care elevii au alte priorităţi, de unde şi posibilitatea de a fi şi bine adaptat şcolar şi deviant în acelaşi timp.

Actul de indisciplină se produce atunci când un individ se comportă într-un anumit mod pentru a-şi satisface trebuinţele şi acest comportament perturbă grupul în realizarea propriilor sale scopuri. Astfel, raportând la mediul şcolar, indisciplina are loc atunci când conduita unui elev îi împiedică pe ceilalţi să participe la procesul instructiv-educativ: fie caută să câştige atenţia adultului, fie este plictisit, fie nu este antrenat pe măsura capacităţilor de care dispune. Disciplina şcolară şi expresia aplicării acesteia, sancţiunea, devin eficiente în măsura în care conduc elevul de la stadiul respectului convenţional al normelor şcolare la stadiul de autodisciplină, elevul fiind capabil să selecteze scopuri adecvate contextului educaţional. Devianţa şcolară are o accepţiune mai largă decât cea a indisciplinei, cu toate că au în comun conotaţia socionormativă; aceasta include şi conduite evazioniste precum absenteismul, fuga de la şcoală, evazionismul fiind o formă de “devianţă neutră”, aşa cum descrie Merton.

Preview document

Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 1
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 2
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 3
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 4
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 5
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 6
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 7
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 8
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 9
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 10
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 11
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 12
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 13
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 14
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 15
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 16
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 17
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 18
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 19
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 20
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 21
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 22
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 23
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 24
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 25
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 26
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 27
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 28
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 29
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 30
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 31
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 32
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 33
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 34
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 35
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 36
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 37
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 38
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 39
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 40
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 41
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 42
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 43
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 44
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 45
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 46
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 47
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 48
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 49
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 50
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 51
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 52
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 53
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 54
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 55
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 56
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 57
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 58
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 59
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 60
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 61
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 62
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 63
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 64
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 65
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 66
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 67
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 68
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 69
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 70
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 71
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 72
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 73
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 74
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 75
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 76
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 77
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 78
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 79
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 80
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 81
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 82
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 83
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 84
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 85
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 86
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 87
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 88
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 89
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 90
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 91
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 92
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 93
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 94
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 95
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 96
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 97
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 98
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 99
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 100
Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev.doc

Alții au mai descărcat și

Agresivitatea - Forma de Adaptare si Contra-Reactie la Frustrare la Copiii Institutionalizati de Varsta Scolara Mica

INTRODUCERE Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modele de gândire ( mentalităţi ) şi de comportament, relaţii...

Plan de Consiliere pentru Adolescentii cu Parinti Plecati la Lucru in Strainatate

Planul de consiliere pentru copiii cu parinti plecati la lucru in strainatate a fost realizat in Scoala cu clasele I – VIII. Nr 5. ”Bogdan Voda”,...

Violență în Școală

Motto: Violenţa este arma celor slabi. Violenţa în mediul şcolar - aspecte generale - Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii...

Evaluarea Starii de Disciplina in Scoli

II.ESANTIONAREA: La acest studiu au participat: a) 960 elevi din ciclul gimnazial 2261 elevi din ciclul liceal Total: 3221 elevi b) 294 cadre...

Educația religioasă în învățământul primar - specificitate, controverse și opțiuni

Argument Am ales această temă nu numai pentru că este un subiect de actualitate ,controversat ci si pentru ca eu consider că sunt o persoana...

Violenta Scolara - Cauze si Modalitati de Prevenire

1.INTRODUCERE. Violenţa scolara este doar una dintre manifestarile violentei cotidiene. Dezbaterile privind relatia între conceptul de „drept la...

Violenta in Scoala

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Tema acestui proiect de cercetare o reprezinta: Violenta in scolile din Romania. In ceea ce priveste societatea din ziua...

Perspectiva Medicala asupra Alcoolismului

Persectiva medicală în asistarea bolnavilor de alcoolism Alcoolismul este o boală ce afectează individul pe cele patru laturi fundamentale: -...

Ai nevoie de altceva?