Violența școlară - violența profesor-elev

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 40890
Mărime: 513.48KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Dodu

Cuprins

Introducere

Capitolul 1 - Devianţa şcolară- abordare generală

1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară

1.2. Tipologii ale devianţei şcolare

1.3. Manifestări ale devianţei şcolare

1.3.1. Copiatul

1.3.2. Fuga de la şcoală şi/ sau de acasă

1.3.3. Absenteismul şcolar

1.3.4. Abandonul şcolar

1.3.5. Vandalismul şcolar

1.3.6. Toxicomania

1.3.7. Suicidul

1.4. Prevenţie şi intervenţie în devianţa şcolară

Capitolul 2 - Violenţa şcolară

2.1. Delimitarea conceptului de violenţă şcolară

2.1.1. Violenţă şi agresivitate

2.1.2. Tipologii ale violenţei şcolare

2.2. Etiologia comportamentului violent

2.2.1. Modele teoretice explicative

2.2.2. Factori de risc

2.2.3. Factori protectivi

2.3. Forme ale violenţei şcolare

2.3.1. Percepţii asupra prezenţei fenomenului de violenţă în şcoală

2.3.2. Violenţa în relaţia elev-elev

2.3.3. Violenţa în relaţia elev-profesor

2.3.4. Percepţia intensităţii şi cauzelor violenţei în relaţia profesor-elev

2.3.5. Consecinţele violenţei în relaţia profesor-elev

Capitolul 3 - Strategii de prevenţie şi intervenţie în violenţa şcolară

3.1. Prevenţie primară, prevenţie secundară, prevenţie terţiară/ intervenţie

3.2. Modelul ecologic al prevenţiei/ intervenţiei în violenţa şcolară

3.3. Modelul multinivelar şi multifactorial al prevenţiei/ intervenţiei în violenţa şcolară

3.4. Prevenţia violenţei în relaţia profesor-elev

Capitolul 4 - Percepţia violenţei în relaţia profesor-elev

4.1.Obiectivele şi metodologia cercetării

4.1.1. Ipotezele cercetării

4.1.2. Designul cercetării

4.1.3. Metodologia cercetării

4.2. Rezultatele cercetării

4.2.1. Prelucrarea statistică a datelor

4.2.2. Interpretarea rezultatelor obţinute

4.3. Concluziile şi implicaţiile demersului de cercetare

Bibliografie

Anexe

Extras din document

CAPITOLUL 1

DEVIANŢA ŞCOLARĂ- ABORDARE GENERALĂ

1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară

Devianţa şcolară este un fenomen care se prezintă fiecăruia într-un mod diferit. Publicul larg receptează ce este spectaculos, senzaţional sau tragic; cazurile de violenţă extremă din şcoli sunt un subiect amplu mediatizat; politicienii văd în aceasta declinul moral al societăţii, în timp ce din punct de vedere material se constituie sursa unor însemnate pierderi. Din punctul de vedere al actorilor sociali, direct implicaţi - profesorii văd în acest fenomen o dispută purtată cu părinţii şi elevii în scopul menţinerii autorităţii lor; părinţii îl consideră un aspect izolat sau un simptom al mediului şcolar; pentru elevi reprezintă o strategie de supravieţuire, care în funcţie de reacţia adultului, a autorităţii, se poate uşor transforma în etichetă de “deviant”, cu consecinţe asupra identităţii sociale şi imaginii de sine a elevului. Fenomenul în cauză reuneşte comportamentele care încalcă sau transgresează normele şi valorile ce reglementează rol- statusul şcolar, şcoala putând fi spaţiul de manifestare a unor conduite diverse, atât din partea elevilor, cât şi din partea cadrelor didactice sau a a personalului auxiliar.

Perspectivele diverse de abordare a fenomenului au determinat folosirea de concepte corelate celui de “devianţă şcolară”, cum ar fi: inadaptare şcolară, indisciplină, delincvenţă juvenilă, tulburare/ problemă de comportament, deviere de conduită, rezistenţă şcolară.

Astfel, J. Piaget vorbea despre adaptare în termeni de “asimilare şi acomodare” în cadrul interacţiunii om-mediu. Adaptarea este deci, acordul individului cu mediul, presupunând acomodarea optimă şi răspunsul favorabil la solicitările şi exigenţele sale. Aceasta constă în “ansamblul reacţiilor prin care un individ îşi ajustează structura sau comportamentul pentru a aputea răspunde armonios condiţiilor de mediu şi noilor experienţe” (M. N. Turliuc, 2007, p. 11). Raportată la mediul şcolar, adaptarea este dată de calitatea şi eficienţa realizării concordanţei relaţiei dintre personalitatea elevului şi cerinţele şcolare, concretizate într-un rezultat favorabil al procesului de invăţământ. Un elev adaptat din punct de vedere şcolar face faţă cerinţelor educative conform disponibilităţilor sale bio-psiho-sociale, în acord cu regulile pretinse de mediul şcolar. Cu alte cuvinte, acesta şi-a însuşit cu succes rolul si statusul de elev. Dacă adaptarea şcolară reprezintă un deziderat major, vizat în cadrul oricărui sistem de invăţământ, inadaptarea şcolară este un fenomen de mare amploare, cu o cauzalitate si o etiologie multiplă, ce se doreşte limitat şi pe cât posibil controlat. Astfel, pregătirea copilului pentru o bună adaptare la cerinţele şcolii se face încă din primii ani de viaţă ai copilului, în familie şi la grădiniţă (grupa pregătitoare urmăreşte tocmai acest lucru), premergător deci perioadei şcolare. Problemele de inadaptare şcolară nu sunt însă apanajul primului an de şcolarizare. Deşi intâlnite încă de la intrarea în şcoală, situaţiile de inadaptare pot să apară la orice vârsa de-a lungul perioadei petrecute de elev în acest context, fiind însă mai frecvente la tranziţia de la o etapă de şcolarizare la alta, deoarece aceste treceri necesită prin însăşi natura lor, o readaptare a elevului la noi cerinţe educative. Fenomenele de adaptare şi respectiv de inadaptare şcolară pot fi recunoscute şi identificate pe baza anumitor indicatori specifici: însuşirea ansamblului de cunoştinţe din principalele domenii ale cunoaşterii; reuşita şcolară; indicatori relaţionali-valorici: integrarea în grup, perceperea pozitivă a grupului şcolar, perceperea pozitivă a elevului de către grup, asimilarea unor valori corespunzătoare vârstei; indicatori comportamentali: conduita corespunzătoare (A. Coasan, 1988, p. 53). Din analiza acestor indicatori, se desprinde concluzia că întotdeauna adaptarea şcolară va corespunde unei situaţii de randament şcolar asociat cu conformarea la normele de conduită socială. Orice conduită de devianţă şcolară presupune implicit o formă de inadaptare şi este foarte greu de stabilit o diferenţă specifică între cei doi termeni. Dacă avem în vedere că indicatorul predictiv cel mai puternic al adaptării şcolare este succesul şcolar şi că există elevi cu rezultate bune, dar care manifestă conduite deviante, atunci conceptul de “devianţă şcolară” are o accepţiune mai largă decât cel de „inadaptare şcolară”. În spaţiul şcolii, oricât de mult s-ar strădui autorităţile să promoveze normele şcolare, există situaţii în care elevii au alte priorităţi, de unde şi posibilitatea de a fi şi bine adaptat şcolar şi deviant în acelaşi timp.

Actul de indisciplină se produce atunci când un individ se comportă într-un anumit mod pentru a-şi satisface trebuinţele şi acest comportament perturbă grupul în realizarea propriilor sale scopuri. Astfel, raportând la mediul şcolar, indisciplina are loc atunci când conduita unui elev îi împiedică pe ceilalţi să participe la procesul instructiv-educativ: fie caută să câştige atenţia adultului, fie este plictisit, fie nu este antrenat pe măsura capacităţilor de care dispune. Disciplina şcolară şi expresia aplicării acesteia, sancţiunea, devin eficiente în măsura în care conduc elevul de la stadiul respectului convenţional al normelor şcolare la stadiul de autodisciplină, elevul fiind capabil să selecteze scopuri adecvate contextului educaţional. Devianţa şcolară are o accepţiune mai largă decât cea a indisciplinei, cu toate că au în comun conotaţia socionormativă; aceasta include şi conduite evazioniste precum absenteismul, fuga de la şcoală, evazionismul fiind o formă de “devianţă neutră”, aşa cum descrie Merton.

Preview document

Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 1
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 2
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 3
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 4
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 5
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 6
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 7
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 8
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 9
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 10
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 11
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 12
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 13
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 14
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 15
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 16
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 17
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 18
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 19
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 20
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 21
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 22
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 23
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 24
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 25
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 26
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 27
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 28
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 29
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 30
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 31
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 32
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 33
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 34
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 35
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 36
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 37
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 38
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 39
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 40
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 41
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 42
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 43
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 44
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 45
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 46
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 47
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 48
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 49
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 50
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 51
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 52
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 53
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 54
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 55
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 56
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 57
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 58
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 59
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 60
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 61
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 62
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 63
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 64
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 65
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 66
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 67
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 68
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 69
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 70
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 71
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 72
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 73
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 74
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 75
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 76
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 77
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 78
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 79
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 80
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 81
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 82
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 83
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 84
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 85
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 86
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 87
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 88
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 89
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 90
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 91
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 92
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 93
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 94
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 95
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 96
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 97
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 98
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 99
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 100
Violența școlară - violența profesor-elev - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Violenta Scolara - Violenta Profesor-Elev.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de consiliere pentru familia cu tineri consumatori de droguri

Denumirea institutiei: Scoala cu clasele I–VIII. Nr.5.„Bogdan Voda”, Loc. Radauti. Jud. Suceava. Durata: Semestrul II Coordonator : Consilier...

Comportamentul autodistructiv la adolescenți

SECTIUNE TEORETICA INTRODUCERE Sinuciderea este unul din actele de vointa cu urmari nefaste – cel mai impresionant act din intreaga manifestare a...

Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică

INTRODUCERE Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modele de gândire ( mentalităţi ) şi de comportament, relaţii...

Repere identitare și valorice la vârsta adolescenței

Argument Orice cultură, comunitate sau societate umană este formată dintr-o mulţime de personalităţi, de vârste diferite, care dispun de un sistem...

Plan de consiliere pentru adolescenții cu părinți plecați la lucru în străinătate

Planul de consiliere pentru copiii cu parinti plecati la lucru in strainatate a fost realizat in Scoala cu clasele I – VIII. Nr 5. ”Bogdan Voda”,...

Educația religioasă în învățământul primar - specificitate, controverse și opțiuni

Argument Am ales această temă nu numai pentru că este un subiect de actualitate ,controversat ci si pentru ca eu consider că sunt o persoana...

Violență în Școală

Motto: Violenţa este arma celor slabi. Violenţa în mediul şcolar - aspecte generale - Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii...

Recenzie psihologie școlară

Cartea “Psihologie scolara “, coordonata de Andrei Cosmovici si Luminita Iacob, vine in ajutorul tinerilor care pasesc pentru prima data pragul...

Te-ar putea interesa și

Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară

Capitolul I Norme generale de cunoaştere a fenomenului devianţei şcolare şi tendinţele acestuia 1.1. Devianţa juvenilă – expresie a disfuncţiilor...

Plan de consiliere pentru adolescenții cu părinți plecați la lucru în străinătate

Planul de consiliere pentru copiii cu parinti plecati la lucru in strainatate a fost realizat in Scoala cu clasele I – VIII. Nr 5. ”Bogdan Voda”,...

Aspecte și Metode de Observare și de Diminuare a Violenței la Ciclul Gimnazial

INTRODUCERE Creşterea fără precedent a cazurilor de violenţă din şcoli sub orice formă ar fi ea (verbală, fizică etc.) este un motiv de...

Metodologia cercetării în științele socio-umane la Școlile Generale nr.12 și nr.13 Municipiul Botoșani

Având în vedere că violenţa şcolară a fost abordată, în proiectul european privind violenţa coti-diană, ca formă particulară a violenţei cotidiene,...

Prevenirea și Combaterea Violenței în Școli

ARGUMENT Violenţa poate fi întâlnită practic oriunde. Dacă deschidem ziarele, putem citi despre războaie în diferite părţi ale lumii. Dacă...

Combaterea Violenței în Școli

I. INTRODUCERE.MOTIVAREA TEMEI Violența în școală este o problemă căreia i s-a facut o publicitate considerabilă în multe țări : SUA , Franța ,...

Manifestări ale comportamentului violent în școală

INTRODUCERE Realitatea de zi cu zi oferă pedagogului infinite moduri de abordare, dar chiar multitudinea manifestărilor sale îl pune adesea în...

Violența în școală

Violenta umana este o tema a prezentului in multe tari, violenta sociala, ca si cea interpersonala reprezinta argumente solide pentru dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?