Agresivitatea în mediul familial

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11812
Mărime: 142.85KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vrabie Silvia

Cuprins

INTRODUCERE 3

1.REPERE EPISTEMOLOGICE PRIVIND AGRESIVITATEA ÎN MEDIUL FAMILIAL 6

1.1. Aspecte teoretice ale agresivităţii şi a mediului familial 6

1.2. Factorii care influenţează agresivitatea 15

1.3. Tipuri de agresivitate şi categorii de agresori 17

1.4. Tehnici de reducere a agresivităţii 19

1.5. Concluzii la capitolul1 21

2. ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND CERCETAREA AGRESIVITĂŢII ÎN MEDIUL FAMILIAL 22

2.1.Design-ul cercetării 22

2.2. Interpretarea cantitativă şi calitativă a reultatelor cercetării 23

2.3.Concluzii la capitolul 2. 31

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 32

BIBLIOGRAFIE 35

ANEXE 37

Extras din document

Actualitatea și importanța problemei abordate. Fenomenul agresivităţii nu e unul nou. El a existat dintotdeauna şi continuă să se manifeste în cele mai diverse spaţii geografice, tradiţii culturale, regnuri. Agresivitatea este un comportament pe care îl întîlnim frecvent în ziua de azi, fie în anturajul nostru, fie la televizor, în filme sau în alte părţi. Fără ezitare, problemele pe care le provoacă manifestările agresive, îndeosebi pe cele cu caracter antisocial, sunt de mare actualitate, mass-media este acea care transmite semnale zilnic în care este evidenţiată omniprezenţa violenţei în societatea noastră sub aspectul ei extern şi spectacular, cum ar fi: asasinări, tălhării, violuri, atentate etc. Iată de ce, agresivitatea este privită ca o problemă socială pentru care se aşteaptă o soluţie, studiul ştiinţific al cauzelor violenţei, precum şi al mijloacelor de a reduce dominarea acestora fiind de o importanţă majoră într-o lume caracterizată printr-o creştere a agresivităţii atît la nivelul relaţiilor interpersonale, cît şi la nivelul celor internaţionale.

Agresivitatea umană se poate manifesta sub mai multe forme cum sunt: agresivitatea verbală, agresivitatea fizică asupra persoanelor sau obiectelor precum şi autoagresivitatea (auto vătămare, tentative, gesturi sau act suicidale).

Concepţia de agresivitate este proprie naturei umane, ce are rădăcini adânci în gândirea omenească. Astăzi de nenumărate ori, în mod agresiv, violenţa pătrunde în casă, se împleteşte cu cele mai frumoase clipe de linişte ale familiei, sub forme vizuale, cu amănunte terifiante şi se furişează în minte, în suflet şi conştiinţă. Dacă să privim puţin în urmă, adică la societăţiile din evul mediu, agresiunea era percepută ca un atac fizic sub forma violenţei, pe măsură ce structura psihoafectivă şi spirituală au evoluat, percepţia agresiunii s-a diferienţat. Însă omul modern din ziua de azi este foarte sensibil şi necesită o reconsiderare de esenţă a fenomenului agresivităţii.

P.Golu, în mod special, abordînd problema agresivităţii în contextul familial, menţionează că agresivitatea este o conduită care interacţionează să facă rău, totodată să producă durere, suferinţă şi chiar moarte.

Cercetarea noastră cu titlul Agresivitatea în mediul familial are scopul de a demonstra maniera în care agresivitatea are o consecinţă negativă asupra societăţii şi vieţii omeneşti. Astfel omul trăind într-un astfel de mediu îşi consumă singur existenţa.

Problema cercetării: rezidă în fundamentarea teoretică şi pragiologică de reducere a agresivităţii în mediul familial?

Scopul cercetării: Determinarea nivelului de agresivitate în mediul familial.

Ipoteza cercetării: Dacă părinţii şi profesorii vor aborda teme, recomandări, sfaturi, pe astfel de subiecte, atunci agresivitatea din mediul familial va fi redusă.

Obiectivele cercetării:

- examinarea conceptelor privind ,,agresivitatea”, ,,comportamentul agresiv”, “violenţă”, “familie” şi ,, mediul familial”;

- determinarea fundamentelor teoretice şi practice de reducere a agresivităţii în mediul familial;

- stabilirea factorilor, metodelor şi tipurile procesului de agresivitate;

- organizarea şi desfăşurarea experimentului psihopedagogic cu scopul de a identifica manifestările agresive şi a diagnostica nivelurile de reduce a agresivităţii în contextul familial;

- analiza statistică şi pedagogică a rezultatelor experimentului psihopedagogic.

Epistemologia cercetării: a inclus conceptele esenţiale oferite de pedagogie şi psihologie, pedagogie socială, sociologia educaţiei, sociologia familiei şi de paradigmele educaţionale din perspectiva abordării multidimensionale a procesului educaţional tratat ca o continuitate a educării-integrării familiei în societate prin lipsa agresivităţii în cadrul acesteia etc. Suportul teoretico-științific și metodologic al cercetării l-au constituit conceptele elaborate de diferiți autori. În domeniul psihologiei sociale şi a sociologiei generale şi a educaţiei am studiat literatura scrisă de: S.M.Rădulescu, Şt. Boncu, P. Iluţ, N. Mitrofan, M. Florea, C. Gorgos, S. Chelcea, C. Marian., C. Păunescu, I. Iurchevici, A. Cosmovici, R.Gherghinescu, A. Neculau, S. Marica. M. Stanciu ş.a. În domeniul cercetării familiei, a sociologiei familiei şi psihologiei cuplului literatura studiată ne este prezentată de către: Adler A., Berge A., Ciofu C., Ciupercă C., Claude Levi-Strauss, Cuzneţov L., Ivanov M. A., Marcuşa A., Moisin A., Mitrofan I., şi N., Negură I.P., Plugaru L., Vrăjmaş E., Dima S.ş.a.

Metodologia cercetării:

metode teoretice-documentarea ştiinţifică, generalizarea şi sistematizarea, metodele-analitică şi discriptivă,

metode experimentale-experimentul psihopedagogic, probe de evaluare calitativă, ancheta pe bază de chestionar, analiza cantitativă şi calitativă a datelor experimentale,

metoda statistică.

Eşantionul cercetării. Experimentul psihopedagogic, etapa de constatare a inclus un eşantion aleatoriu de 20 de familii, din satul Crihana Veche, raionul Cahul, dintre care 20 femei şi 18 bărbaţi.

Valoarea teoretică a cercetării: este determinată de stabilirea funcţiilor teoretice şi metodologice cu privire la nivelul de agresivitate în contextual familial. În lucrare se examinează şi se interpretează reperele teoretice privind problema agresivităţii în mediul familial; se stabilesc şi se descriu factorii care influenţează agresivitatea, tipuri, categorii şi tehnici de reducere a agresivităţii.

Valoarea practică a cercetării: rezultă din realizarea obiectivelor cercetării, din informaţiile pe care ni le poate oferi literatura de specialitate. Elaborările teoretice vor putea servi în practica de promovare de către tinerii specialişti din domeniul asistenţei sociale cît şi pedagogilor, la alcătuirea unui ghid pentru părinţi şi profesori, va fi binevenită pentru tinerii specialişti.

Etapele cercetării:

- determinarea temei de cercetare, selectarea şi studierea literaturii de specialitate, cercetarea aspectelor teoretice şi practice;

- examinarea cadrului conceptual, structurarea şi elaborarea fundamentelor ştiinţifice a nivelului de reducere a agresivităţii pentru viaţa familială în perioada contemporană;

- proiectarea acţiunilor experimentale prin elaborarea chestionarului, pentru realizarea experimentului psihopedagogic;

- realizarea experimentului psihopedagogic;

- sintetizarea şi interpretarea rezultatelor.

Sumarul compartimentelor tezei: Lucrarea este structurată în 2 capitole, concluzii generale şi recomandări, 15 figuri, 42 surse bibliografice și 3 anexe.

Bibliografie

1.Adler A. Cunoaşterea omului. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1991.

2.Axentii I. A., Axentii V., Ghid de perfectare a tezelor de licenţă şi masterat, Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Cahul: Tipografia ,,Centrografic” SRL, 2014.

3.Basiliade G., Probleme criminologice ale prevenirii recidivei, “Buletin documentar de criminologie”, IV, 1983.

4.Bacus A., Copilul de la 3 la 6 ani. Editura: Teora, 2012.

5.Berge A., Profesiunea de părinte. Bucureşti: EDP, 1977.

6.Boncu Şt. Cursuri de psihologie socială, http://www.psih.uaic.ro/~sboncu/romana/Curs_psihologie_sociala/Curs30.pdf.

7. Butoi I. T., Tratat universitar de psihologie judiciară. Editura Phobos, Bucureşti , 2005.

8.Chelcea S., „Agresivitate” În Chelcea, S., Iluţ, P. (coord.) Enciclopedie de psihosociologie, Bucureşti: Editura Economică, 2003.

9.Ciofu C., Interacţiunea părinţi-copii. Bucureşti: Editura Medicală Amalteea, 1998.

10.Claudia M., Agresivitatea în şcoală. Determinări, mecanisme şi traiectorii, Editura LIMES, Cluj-Napoca, 2011.

11.Constantin Păunescu,Agresivitatea şi condiţia umană, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994.

12.Cosmovici A.,Psihologie Generală, Polirom, Iaşi 1996.

13.Cuzneţov L. Etica educaţiei familiale. Chişinău: Lumina , 2000.

14.Dima S., Cei şapte ani de acasă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. R.A., 1999.

15. Dragomirescu T. V., Determinism şi reactivitate umană, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1990.

16.Florea M., Teorii psihologice asupra agresivităţii „Anuarul Institutului de Istorie << George Bariţ>> din Cluj-Napoca”, Series Humainistica, tom. I, 2003.

17.GherghinescuR., Sinteza de psihologie socială. Bucureşti: Argument, 2006.

18.Ghid pentru educatori. 1001 de idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Chişinău, 2010.

19.Gorgos C., Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, Edit. Medicală, 1987.

20.Hayes O., Introducere în psihologie. Ediţia a III-a. Bucureşti: Editura BIC ALL, 2003.

21. Iluţ P., Comportament prosocial - comportament antisocial, în Psihologie socială, I. Radu (coord.), Cluj - Napoca, Edit. Exe, 1994.

22.Iluţ P., Valori, atitudini şi comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie. Iaşi: Polirom, 2004.

23.Iurchevici Iulia, Psihologie socială. Cahul, 2012.

Preview document

Agresivitatea în mediul familial - Pagina 1
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 2
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 3
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 4
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 5
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 6
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 7
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 8
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 9
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 10
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 11
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 12
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 13
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 14
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 15
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 16
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 17
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 18
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 19
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 20
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 21
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 22
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 23
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 24
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 25
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 26
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 27
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 28
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 29
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 30
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 31
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 32
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 33
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 34
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 35
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 36
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 37
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 38
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 39
Agresivitatea în mediul familial - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Agresivitatea in mediul familial.docx

Alții au mai descărcat și

Agresivitatea - Ca formă de adaptare în relațiile conflictuale părinți - adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Pentru a face parte urmatoarei provocari privind educatia copilului in cercul familiar,...

Inculturația în școli

Inculturaţia reprezinta procesul prin care factorii socio-culturali ai mediului de referinţă modelează şi structurează individul din punct de...

Dezvoltarea limbajului la copilul cu CES

Introducere "Limbajul este o componentă proprie creierului uman, datorită utilizării în timpul producerii lui a unui sistem arbitrar de semne:...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Agresivitatea - Una din Principalele Consecințe ale Consumului Abuziv de Alcool

REZUMAT În această lucrare ne-am propus să studiem influenţa consumului abuziv de alcool asupra gradului de agresivitate manifestat de către...

Probleme psihologice ale familiei temporar dezintegrate

Adnotare Teza de licență cu tema ”Probleme psihologice ale familiei temporar dezintegrate” este constituită din 2 capitole și face o...

Psihologia judiciară și agresivitatea

INTRODUCERE Prin ştiinţa psihologică se realizează o maximă apropiere de specificul uman şi sociouman, psihologia afirmându-se ca ştiinţă centrală...

Agresivitatea

CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti...

Profiluri ale Manipulării Emoționale în Cuplul Marital

INTRODUCERE Actualitatea temei. Diferenţele între bărbaţi şi femei, sau lipsa acestora, în ceea ce priveşte modul în care aceştia interacţionează,...

Explicarea psihanalitică a agresivității

- În loc de preambul -  Există în viața fiecărui om o carte .. - 1.1. Considerații introductive 1.1.1. Perspective psihologice contemporane1...

Drept Civil

INTRODUCERE Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte...

Ai nevoie de altceva?