Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

Proiect
8.9/10 (7 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 181 în total
Cuvinte : 59165
Mărime: 2.47MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

ARGUMENT . . 4

CAPITOLUL 1: LIMBAJ ȘI COMUNICARE

1.1. Definiția și caracteristicile generale ale limbii ... 7

1.2. Limbajul : concept, funcții, forme ... 8

Funcțiile limbajului .. 8

Limbajul verbal ( intern și extern) . 10

Limbajul nonverbal și paraverbal .. 11

CAPITOLUL 2: EVOLUȚIA LIMBAJULUI LA COPILUL PREȘCOLAR

2.1. Caracteristici ale intelectului copilului preșcolar ... 12

2.2. Evoluția limbajului preșcolarului pe vârste 14

2.2.1. Aspecte lexicale .. 17

2.2.2. Aspecte morfologico- sintactice . 18

2.2.3. Aspecte fonetice . 19

2.2.4. Fenomene extralingvistice .. 19

2.3. Dialogul- formă de exprimare a copilului preșcolar .. 20

2.4. Limbajul interior al preșcolarului ... 20

2.5. Tulburările de limbaj. Prevenirea și înlăturarea greșelior de vorbire 21

CAPITOLUL 3: MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAREA

LIMBAJULUI ÎN GRĂDINIȚA DE COPII ȘI ROLUL LOR FORMATIV- EDUCATIV

3.1. Specificul activităților de educarea limbajului din grădiniță . 25

3.2. Povestirea .. 29

3.2.1. Povestirile educatoarei ... 29

3.2.2. Povestirile copiilor . 30

3.3. Memorizarea .. 33

3.4. Lectura după imagini . 35

3.5. Convorbirea ... 36

3.6. Jocul didactic . 39

3.6.1. Concept, caracteristici .. 39

3.6.2. Valențele formativ - educative ale jocului didactic de educarea limbajului .. 41

3.6.3. Jocurile- exercițiu pentru dezvoltarea vorbirii .. 49

3.7. Perspectiva interdisciplinară și integrată a activităților de educarea limbajului .. 51

CAPITOLUL 4: METODE DIDACTICE FOLOSITE ÎN ACTIVITĂȚILE DE EDUCAREA

LIMBAJULUI ÎN GRĂDINIȚA DE COPII

4.1. Definirea conceptelor: metodologie, metodă, procedeu, tehnică ... 64

4.2. Clasificarea metodelor didactice 66

4.3. Metode didactice tradiționale . 69

4.4. Metode didactice active și interactive 76

CAPITOLUL 5: CERCETAREA PEGAGOGICĂ

”Studiu privind eficiența aplicării metodelor didactice tradiționale și a celor activ-participative din

perspectiva dezvoltării limbajului la copilul preșcolar” ... 97

5.1. Obiectivele și metodologia cercetării ... .. 99

5.2. Ipoteza cercetării ... .. 100

5.3. Variabilele 102

5.4. Eșantionarea 102

5.5. Locul, perioada și etapele cercetării .. .. 103

5.6. Etapele cercetării . 103

5.6.1. Perioada pre-experimentală - pre-testarea .. 103

5.6.2. Etapa experimentală - testarea 113

5.6.3. Etapa post-experimentală ... . 128

5.7. Concluziile cercetării 140

CAPITOLUL 6: EVALUAREA . 149

BIBLIOGRAFIE 159

ANEXE ... 161

Extras din document

ARGUMENT

“Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga)

Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea ontogenetică a psihicului, rolul limbajului este considerabil. În mod curent, limbajul este definit ca un instrument de comunicare interumană.

În procesul instructiv- educativ din grădiniță dezvoltarea capacităților de comunicare ocupă un loc principal, limbajul fiind una din condițiile esențiale ale formării personalității copilului, ca și ale asigurării necesarului școlar. Prin întregul proces instructiv- educativ din grădiniță și, îndeosebi, prin activitățile specifice de educarea limabjului, se perfecționează vorbirea copiilor sub aspect fonetic, se lărgește sfera vocabularului activ și pasiv, se consolidează formele corecte din punct de vedere grammatical, se dezvoltă creativitatea și expresivitatea limbajului oral.

Limbajul se dezvoltă și progresează în permanență la copil, iar educatoarei nu îi revine decât sarcina de a organiza și planifica experiențele de limbaj ale fiecăruia, în funcție de ritmul propriu de dezvoltare.

Obiectivul principal al activității instructiv- educative din grădinița de copii este formarea personalității individuale a copilului, ținând seama de ritmul său propriu, de nevoile sale afective și de activitatea sa fundamentală: jocul.

Se urmărește, cum este firesc la această vârstă, dezvoltarea aparatului fono-articular, insistându-se asupra articulării corecte a sunetelor, corectându-se, în același timp, tulburările din vorbire ale unor copii.

Paralel cu această activitate, accentul se pune pe dezvoltarea, îmbogățirea fondului principal de cuvinte.

În grădiniță limbajul este abordat într-o viziune integrată, urmărindu-se atât latura receptivă, cât și cea expresivă a acestuia. De aceea i se pun copilului la dispoziție tot timpul materiale specifice care să constituie un mediu educativ și cultural activ- stimulativ: cărți, caiete, unelte de scris, ziare, reviste, imagini și jocuri cu imagini, discuri, video, computer etc. Ei au permanent ca model conduita verbală a educatoarei, iar acasă a părinților și a adulților din preajmă. Înțelegerea cuvintelor noi și a expresiilor însușite în cadrul diverselor activități se fixează prin activizarea acestora, cerându-le copiilor să le utilizeze în contexte noi.

Adeziunea preșcolarilor la o vorbire corectă din punct de vedere gramatical este privită în

relație cu formarea deprinderilor de a-și exprima gândurile într-o comunicare coerentă și corectă. Astfel, se au în vedere, gradat, formarea deprinderilor de vorbire dialogată, exprimarea în propoziții simple, apoi în propoziții dezvoltate, a gândurilor, ideilor, sentimentelor, formarea corectă a pluralului, acordurile gramaticale, folosirea corectă a flexiunii verbale și a celei nominale etc.

Expresivitatea exprimării preșcolarilor constituie, de asemenea, un principal obiectiv al activităților de educarea limabjului, deprindere dobândită prin activitățile de povestire, prin lecturi după imagini, prin memorizări sau jocuri didactice.

Forma cea mai plăcută copiilor prin care se pot realiza aceste obiective ale educării limbajului este jocul, iar jocul didactic cu sarcini, reguli și un conținut didactic are un loc primordial în activitățile de educarea limbajului.

Orice cadru didactic trebuie să fie preocupat să aducă ceva nou în fiecare activitate, ele să fie cât mai diverse și cât mai antrenante, astfel ca grupa de copii sa fie activă și atentă, iar cunoștințele, priceperile și deprinderile formate să fie temeinice, să fie reținute ușor și păstrate în memoria pasivă.

Jean Jaques Rousseau spunea: “Copilul nu știe nimic pentru că i-ai spus tu, ci pentru că a înțeles el însuși; să nu învețe știința, ci s-o descopere!”

Pornind de la acest citat, putem spune că pentru a favoriza educarea conduitei verbale a preșcolarilor trebuie avută în vedere stimularea participării active a acestora atât verbal cât și mental.

Diversificarea metodologiei asigură îmbinarea activității de învățare și de muncă indepedentă cu activitatea de cooperare și de învățare în grupă. Astfel, se exersează operațiile gândirii, se stimulează implicarea activă, adaptând nevoile de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare copil.

Metodele didactice nu au valoare fixă, ci capătă valoare prin eficiența cu care conduc activitatea subiectului spre un obiectiv, în condiții date. Procesul de educație fiind foarte divers, necesită, în ansamblul său, metode diferite, fiecare utilă în anumite situații, singură sau în ascociație, sau nepotrivită în alte situații.

Conform datelor psihologiei și pedagogiei, strategiile cele mai eficiente de învățare au ca metode centrale metodele active, care solicită cel mai mult descoperirea noilor cunoștințe de către copilul însuși. Aceste metode însă nu pot subordona pe celelalte, tradiționale, pentru că nu tot ceea ce este de învățat copilul poate să învețe singur, cum nici o dirijare foarte riguroasă prin metodele clasice nu poate fi folositoare.

Trebuie, deci, stabilit raportul just între metodele educative, dirijate și cele ale activității

educative independente. Metodele didactice tradiționale: explicația, demonstrația, exercițiul, observația, alături de metodele didactice active și interactive: Cubul, Ciorchinele, Diagrama Venn, Piramida, Diamantul, Floarea de lotus, tehnica Turul galeriei, tehnica interviului etc. trebuie îmbinate pe parcursul desfășurării actului didactic, pentru că nu tot ceea ce este “vechi” este neapărat și demodat, după cum nici ceea ce este “nou” este și modern.

Bibliografie

- Antonovici, Ștefania - Jocuri interdisciplinare, Editura Aramis, București, 2003

- Bălașa, Varzari, - Pedagogia preșcolară, Manual pentru licee pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977

- Cazacu Slama, Tatiana - Introducere în psiholingvistică, Editura Științifică, București, 1968

- Cerghit, Ioan - Metode de învățământ, Ediția a IV-a revizuită și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006

- Chateu, I - Copilul și jocul, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1994

- Ciubotaru, M; Antonovici, Ș.; Popescu, M.; Fenechiu, D. - Aplicații ale metodelor proiectelor, Editura CD Press, București, 2008

- Culea, L.; Grama, F.; Pletea, M. - Activitatea integrată în grădiniță, Editura Didactica Publishing House, București, 2008

- Drăgan, Ion; Nicola, Ioan - Crecetarea psihopedagogică, Editura Tipomur, București, 1993

- Dumitrana, Magdalena - Educația limbajului în învățământul preșcolar, vol.II, Editura Compania, București, 1999

- Golu, Pantelimon; Verza, Emil; Zlate, Mielu - Psihologia copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980

- Glava, A., Glava, C.- Introducere în pedagogia preșcolară, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2002

- Hayes, N.; Orrell, S. - Introducere în psihologie, Editura All, București, 1997

- Lespezeanu, Monica - Tradițional și modern în învățământul românesc - o metodică a activităților instructiv- educative, Editura Omfal Esențial, București, 2007

- Mitu, F.; Antonovici, Ș. - Jocuri didactice integrate pentru învățământul preșcolar, Editura Humanitas, Seria Didactică, București, 2007

- Neveanu Popescu, Paul; Zlate, Mielu; Crețu, Ilinca - Psihologie - Manual pentru clasa a IX-a Școli Normale și Licee, Editura Didactică și Pedagogică, 1990

- Neveanu Popescu, Paul - Probleme de dezvoltare psihică a copilului privind dezvoltarea copiilor între 3 și 7 ani, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970

- Păun, Emil - Contribuția grădiniței la pregătirea copilului pentru școală publicată în Culegere metodică, editată de Revista de pedagogie, București, 1978, pag.18

- Piaget, Jean - Psihologia copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976

- Șchiopu, Ursula; Verza, Emil - Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981

- Ușinski, K. D. - Copilul, grădinița și școala - supliment editat de Revista de pedagogie, București, 1979, pag. 3-5

- Ușinski, K. D. - Pedagogia preșcolară, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975, pag. 114

- *** Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura Didactica Publishing House, București, 2009

- *** Programa activităților instructiv-educative din grădinița de copii, București, 2000

- *** Laborator preșcolar, Ghid metodologic, Editura V&I, București, 2002

- *** Metodica activităților instructiv- educative în învățământul preprimar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2007

Preview document

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 1
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 2
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 3
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 4
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 5
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 6
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 7
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 8
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 9
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 10
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 11
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 12
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 13
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 14
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 15
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 16
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 17
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 18
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 19
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 20
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 21
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 22
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 23
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 24
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 25
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 26
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 27
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 28
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 29
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 30
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 31
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 32
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 33
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 34
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 35
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 36
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 37
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 38
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 39
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 40
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 41
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 42
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 43
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 44
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 45
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 46
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 47
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 48
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 49
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 50
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 51
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 52
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 53
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 54
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 55
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 56
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 57
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 58
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 59
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 60
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 61
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 62
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 63
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 64
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 65
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 66
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 67
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 68
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 69
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 70
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 71
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 72
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 73
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 74
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 75
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 76
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 77
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 78
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 79
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 80
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 81
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 82
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 83
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 84
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 85
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 86
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 87
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 88
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 89
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 90
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 91
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 92
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 93
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 94
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 95
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 96
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 97
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 98
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 99
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 100
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 101
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 102
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 103
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 104
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 105
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 106
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 107
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 108
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 109
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 110
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 111
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 112
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 113
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 114
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 115
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 116
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 117
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 118
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 119
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 120
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 121
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 122
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 123
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 124
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 125
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 126
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 127
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 128
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 129
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 130
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 131
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 132
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 133
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 134
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 135
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 136
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 137
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 138
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 139
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 140
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 141
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 142
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 143
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 144
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 145
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 146
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 147
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 148
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 149
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 150
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 151
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 152
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 153
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 154
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 155
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 156
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 157
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 158
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 159
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 160
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 161
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 162
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 163
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 164
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 165
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 166
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 167
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 168
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 169
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 170
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 171
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 172
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 173
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 174
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 175
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 176
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 177
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 178
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 179
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 180
Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar - Pagina 181

Conținut arhivă zip

  • Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului prescolar.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Dezvoltarea personalității copilului de vârstă preșcolară

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada...

Metode de Învățământ

INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să prezint câteva din multitudinea de metode care se pot folosi în învăţământ. Am ales această temă...

Rolul poveștilor, povestirilor în dezvoltarea limbajului oral la preșcolari

INTRODUCERE Poveștile sunt cele care ne-au marcat copilăria și cele care au trezit în noi cele mai frumoase sentimente și emoții. Cu toții, ne...

Proiect didactic definitivat - Ne jucăm cu Zâna Iarnă

DATA: 16.01.2018 EDUCATOARE: GRĂDINIȚA: Grădinița cu P.P. ,,Prichindel”, Galați GRUPA: Mijlocie A NIVELUL: I TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce...

Comunicarea didactică în învățământul preșcolar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Te-ar putea interesa și

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Ai nevoie de altceva?