Motivatia invatarii si reusita scolara

Imagine preview
(8/10)

Acest proiect trateaza Motivatia invatarii si reusita scolara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 37 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Silvia Vrabie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Cuprins

INTRODUCERE.3
1. ASPECTELE TEORETICE ALE MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII ȘI A REUȘITEI ȘCOLARE .6
1.1. Delimitări conceptuale privind motivaţiei pentru învățare și reușita școlară . 6
1.2. Dimensiunile și factorii generator ai motivaţiei pentru învățare.9
1.3. Formele și funcțiile motivației spre învățare.11
1.4. Condițiile manifestării reușitei școlare.15
1.5. Concluzii la capitolul 1.19
2. PARTICULARITĂȚILE MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII ȘI A REUȘITEI ȘCOLARE LA PREADOLESCENȚI.21
2.1. Caracteristicile psihologice ale preadolescenților .21
2.2. Specificul motivației învățării la preadolescenți .23
2.3. Strategii de reglare a motivației învățării la preadolescenți .24
2.4. Concluzii la capitolul 2.27
3. METODOLOGIA CERCETARII PSIHOPEDAGOGICE A MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII ȘI A REUȘITEI ȘCOLARE LA PREADOLESCENȚI .28
3.1. Design-ul cercetării.28
3.2. Eșantionul cercetării.28
3.3. Analiza și interpretarea datelor cercetării.29
3.4. Concluzii la capitolul 3.29
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI.31
BIBLIOGRAFIE.33
ANEXE.35

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei abordate.

Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta sporeşte pun cu acuitate în faţa şcolii sarcina formării unor capacităţi pentru ca educaţii – copii şi tineri – să devină apţi de autoinformare şi autoformare permanente.

Reuşita şcolară este totalitatea rezultatelor elevilor, atît în ce priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică ( acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a lor) cît şi dezvoltarea capacităţii intelectuale, formarea unor trăsături de personalitate, a interesului şi motivaţiei faţă de învăţătură, a capacităţii de a se instrui, de a deveni. Succesul şcolar - concretizat în rezultatele elevilor – reprezintă o realitate şcolară complexă ce include: cunoştinţe, capacităţi intelectuale formate, abilităţi de aplicare a cunoştinţelor, trăsături non – cognitive de personalitate.

Motivația nu este o chestiune de patrimoniu sau un declanșator automat al proceselor de învățare, ci un efort sistematic care presupune o știință și un management adecvat, atât în plan personal cât și instituțional. Din acest motiv, pregătirea pentru stimularea și organizarea motivației în învățare este o dimensiune principală în formarea tuturor specialiștilor în educație.

Printre cei care au evidențiat rolul major al motivației pentru învățare la vârsta preadolescenței sunt: Budevici A, Focșa-Semionov S, Cosmovici A, Popenici Ș, Fartușnic C, Iluț P și alții care în diferite lucrări științifice au evidențiat teorii, caracteristici și strategii pentru a crește gradul de implicare continuă a acestora în activitatea educațională.

Astfel, este foarte important ca preadolescenții să fie motivați pentru a învăța, prin sporirea reușitei școlare, acest lucru nu va aduce un aport pozitiv doar în formarea structurii profesionale a fiecărui dar va contribui și la îmbunătățirea structurii profesionale a Republicii Moldova.

Această cercetare are o importanța deosebită a motivației pentru învățare atât în plan individual cât și ca factor de mobilitate socială într-un moment de răscruce, în care constatăm că aceasta se află într-un declin evident.

Problema cercetării: Care este specificul motivaţiei pentru învăţare și a reușitei școlare la preadolescenți?

Scopul cercetării: Fundamentarea teoretico-metodologică și dezvoltare a motivației învățării și stimulare a reușitei școlare la preadolescenți.

Ipoteza cercetării: Presupunem că preadolescenții vor avea o reușită școlară bună dacă vor fi motivați spre învățare.

Obiectivele cetcetării:

 analiza teoretico-științifică a literaturii de specialitate care abordează motivația învățării și reușita școlară;

 identificarea particularităților psihologice ale predolescenților;

 relevarea rolului privind formele și funcțiile motivației în învățare și a condițiilor manifestării reușitei școlare;

 determinarea specificului învățării și reușitei școlare la preadolescenți;

 proiectarea unei metodologii de evaluare a nivelurilor de dezvoltare a motivației de învățare și a reușitei școlare la preadolescenți;

 realizarea experimentului psihopedagogic de constatare, analiza și interpretarea rezultatelor experimentului;

 elaborarea concluziilor si recomandărilor asupra problemei cercetate;

Epistemologia cercetării a inclus conceptele esenţiale oferite de pedagogie, psihologia învăţării şi motivației, taxonomia obiectivelor educaţionale, lingvistică, teoria educaţiei didactice etc. Suportul teoretico-științific și metodologic al cercetării conceptuale elaborate de: Cosmovici Andrei, Iacob Luminița, Sălăvăstru Dorina, Cerghit I., Dragu Anca, Cristea Sorin, Golu P, Zlate Mielu, Verza Emil, Neacşu I., Roşca Al., Vintilescu D.,Vrabie D etc.

Metodologia cercetării: metode teoretice – documentarea științifică; metodele – analitică și discriptivă; metode experimentale - experimentul pedagogic; ancheta pe bază de chestionar: observare, analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor experimentului.

Eșantionul cercetării. Experimentul psihopedagogic, etapa de constatare, a inclus un eșantion din colectivul clasei a III –a A de19 elevi, de la Liceul Teoretic “M.Sadoveanu, Satul Giurgiulești, r.Cahul.

Valoarea teoretică a cercetării este determinată de: stabilirea fundamentelor teoretice și metodologice cu privire motivația învățării și a reușitei școlare la preadolescenți, identificarea factorilor reușitei școlare și a motivației spre învățare, modalităților și metodelor interactive de stimulare a motivației învățării și a reușitei școlare la preadolescenți etc.

Valoarea practică a cercetării rezultă din realizarea obiectivelor cercetării, din informațiile pe care ni le poate oferi literatura de specialitate. Teza poate servi la aplicarea în învățămîntul gimnazial a conceptelor practice descrise prin realizarea unui proces educațional optim dându-se importanță deosebită motivației învățării și reușitei școlare la preadolescenți .

Etapele cercetării:

1. determinarea temei de cercetare,

2. selecatare literaturii de specialitate,

3. cercetarea aspectelor practice și teoretice;

4. examinarea cadrului conceptual, structura și elaborarea fundamentelor științifice de dezvoltare a motivației învățării la învățămîntului gimnazial;

5. realizarea experimentului psihopedagogic;

6. sintetizarea și interpretarea rezultatelor;

7. elaborarea textului tezei de an etc.

Sumarul compartimentelor tezei. Teza de an cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, surse bibliografice și anexe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Motivatia invatarii si reusita scolara.docx

Bibliografie

INTRODUCERE.3
1. ASPECTELE TEORETICE ALE MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII ȘI A REUȘITEI ȘCOLARE .6
1.1. Delimitări conceptuale privind motivaţiei pentru învățare și reușita școlară . 6
1.2. Dimensiunile și factorii generator ai motivaţiei pentru învățare.9
1.3. Formele și funcțiile motivației spre învățare.11
1.4. Condițiile manifestării reușitei școlare.15
1.5. Concluzii la capitolul 1.19
2. PARTICULARITĂȚILE MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII ȘI A REUȘITEI ȘCOLARE LA PREADOLESCENȚI.21
2.1. Caracteristicile psihologice ale preadolescenților .21
2.2. Specificul motivației învățării la preadolescenți .23
2.3. Strategii de reglare a motivației învățării la preadolescenți .24
2.4. Concluzii la capitolul 2.27
3. METODOLOGIA CERCETARII PSIHOPEDAGOGICE A MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII ȘI A REUȘITEI ȘCOLARE LA PREADOLESCENȚI .28
3.1. Design-ul cercetării.28
3.2. Eșantionul cercetării.28
3.3. Analiza și interpretarea datelor cercetării.29
3.4. Concluzii la capitolul 3.29
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI.31
BIBLIOGRAFIE.33
ANEXE.35