Toate proiectele din domeniul Religie

 • Plan de lectie - Sfanta Liturghie

  Propunător: Data : Unitatea de învățământ: Grup Școlar Măneciu Clasa: a VIII a Disciplina: Religie Subiectul lecției: Sfânta Liturghie - rugăciunea atotcuprinzătoare a Bisericii Tipul lecției: mixtă Scopul lecției: dobândirea consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre Sfânta Liturghie și consolidarea comportamentului moral-religios. Obiective operaționale: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: O1 - să definească Sfânta Liturghie; O2 - să prezinte date generale...

 • Chipul patriarhilor romani in pictura bisericeasca

  Prezenta ierarhilor în pictura bizantină devine un fenomen repetabil începând încă din secolul al VI-lea, atunci cand alături de împăratul Justinian din mozaicul ravennian la San Vitale îl vedem și pe clericul Maximianus. Fenomenul se amplifică pe tot parcursul Evului Mediu fiind întâlnit și în spațiul românesc,odată cu reprezentarea voievozilor în chip de donatori, pe care îi observăm pictați în pronaosul bisericilor din Tara Românească sau din Moldova. Revenind la tema propusă...

 • Cultul Maicii Domnului in Vechiul si Noul Testament

  „Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu e o persoană omenească separată de cea dumnezeiască, cum credea Nestorie, ci însuși Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat și S-a născut din Sfânta Fecioară după firea Sa omenească.” “Pe temeiul Scripturii, al Tradiției apostolice și al definițiilor sinodale Biserica a hotărât că Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu, fiindcă Persoana care Se...

 • Taina sfantului botez

  INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui Dumnezeu şi putem înainta spre îndumnezeire. „Sfintele Taine au în vedere omul ca parte materială care trebuie spiritualizată, pătrunsă de harul divin. În acelaşi timp, ele evidenţiază faptul că mântuirea înseamnă tocmai penetrarea materiei de spiritual, spiritualizarea şi sfinţirea materiei, precum şi capacitatea ei de a fi mediu al harului” ....

 • Contributia domnitorilor romani la dezvoltarea culturii nationale

  Mircea cel Bătrân (23. sept.1386 - 31. ian.1418) Mircea cel Bătrân a fost primul domnitor al Cetăţii de Scaun care şi-a pus amprenta pe Târgovişte, dar şi pe dezvoltarea drumurilor comerciale cu Braşovul şi cu Brăila. El a domnit între 23 septembrie 1386 - noiembrie 1394 şi între ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418. În 1359 voievodul Nicolae Alexandru a înfiinţat la Argeş prima mitropolie a Ţării Româneşti, pe al cărei scaun s-a suit kir Iachint, adus din Vicina. În 1370 Vladislav Vlaicu...

 • Aspecte doctrinare prezente in exorcismele Sfantului Vasile cel Mare

  I. Viaţa Sfântului Vasile cel Mare Sfântului Vasile cel Mare a rămas cunoscut Bisericii ca o figură emblematică atât prin exemplul vieţii sale cât mai ales prin opera sa de o valoare inestimabilă. Ne este cunoscută în acest sens marea preocupare pe care sfântul a avut-o pentru credincioşii săi pe timpul păstoririi sale în scaunul episcopal din Cezareea Capadociei. A trăit între anii 330-379, în vremea sfântului şi marelui împărat Constantin şi, până în zilele împăratului Valens, cel căzut în...

 • Taina cununiei - intre traditie si secularizare

  Cuvânt înainte Istoria omului începe cu familia – crearea primilor oameni, Adam şi Eva, binecuvântarea lor în Eden (Fac. 1.28) – şi se încheie cu nunta cerească dintre Hristos şi Biserică (Apoc. 18. 23; 19.7-9). Începutul restaurării lumii este legat de nunta din Cana Galileii, unde Hristos dă „vinul cel bun” – Sângele Său, iar împărăţia lui Dumnezeu este anunţată de o nuntă la care Mirele este Hristos, înconjurat de casnicii, prietenii Săi. Este evident faptul că Taina Cununiei, sub...

 • Contributia Sfantului Ierarh Antim Ivireanul la dezvoltarea si infrumusetarea limbii romane

  Introducere Religia, ce se poate spune despre religie altceva în afara faptului că este o componentă importantă a culturii unui popor, aceasta reprezentând legătura omului cu Dumnezeu. Sentimentul religios şi legătura cu Dumnezeu se manifestă atât în cadrul bisericii, prin oficierea slujbelor sau prin prezenţa preoţilor, dar şi în afara acestei instituţii, prin modul de gândire al oamenilor, în comportament, în modul în care se exprimă, în obiceiurile lor, dar şi în ceea ce creează: muzică,...

 • Sfanta Liturghie

  Liturghia euharistică este o călătorie a Bisericii în dimensiunea împărăţiei Este o ascendenţă sublimă şi misterică a oamenilor spre Dumnezeu, spre ţinta şi finalitatea realizării şi împlinirii firii umane şi a cosmosului întreg, înţeleasă ca o unitate a tuturor în Hristos. Această elevaţie tainică a făpturii spre Dumnezeu a devenit actuală prin catabaza lui Dumnezeu spre întreaga creaţie, manifestată ca o kenoză prin excelenţă. Această mişcare descendentă a Creatorului spre creatură s-a...

 • Pastora in mediul rural

  Demnitatea, vrednicia şi însemnătatea misiunii preoţeşti reiese din însăşi originea şi instituirea ei, din esenţa şi scopul ei. De origine divina, prin instituirea ei, de esenţă supranaturală prin harul divin care stă la temelia ei, cerească prin scopul ei final, care este mântuirea sufletelor, preoţia nu constituie o simplă funcţie, o carieră, ca toate celelalte ocupaţii sau îndeletniciri lumeşti, puse în serviciul societăţii umane, ci o misiune, un apostolat, o slujire: slujirea lui...

 • Planificare anuala religie ortodoxa

  Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ”Constantin Brânciși” Clasa a IX a Aria curriculară : Om- Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 - Semestrul I :19 - Semestrul II :16, cursuri 15 Profesor: Olteanu Ștefan Planificare calendaristică orientativă Anul şcolar : 2016– 2017 Nr. crt. Unitatea de învaţare Competenţe specifice Conţinuturile învăţării Nr .ore Săptămâna Perioada SEMESTRUL I 1 Învățătura de credință....

 • Tehnicile de analiza a comunicarii

  Preliminarii Comunicarea interpersonală face obiectul de studiu a mai multor ştiinţe: sociologia, lingvistica, psihologia, semiotica, estetica, teoria informaţiei, etc. Deşi studiul comunicării este extrem de vast şi nu se reduce doar la comunicarea între oameni, comunicarea interpersonală reprezintă unul din capitolele privilegiate ale studiului comunicării. Comunicarea interpersonală se referă la situaţiile în care două sau mai multe persoane sunt implicate într-un schimb verbal sau...

 • Cultura teologica in timpul lui Constantin Brancoveanu

  INTRODUCERE Din rostul istoriografic al prezentului, Constantin Brâncoveanu revine așezat pe piedestalul marilor domnitori, care au știut să țină cumpăna vremurilor de-a lungul unor domnii lungi, după numărul anilor, și glorioase în fapte. Prin tot ce a făcut, într-o domnie de un sfert de veac, el s-a înscris în judecata posterității ca valoare simbolică, distinctă în lupta dârză pentru apărarea independenței țării, a suveranității și a viitorului neamului românesc. Prin marile înfăptuiri...

 • Schimbarea la fata

  Introducere Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Hristos este paradigma teologică a îndumnezeirii şi desăvârşirii noastre. Ea este cheia de boltă a întregii iconomii divine precum şi a teologiei în totalitatea şi complexitatea ei . În adâncimea sa Schimbarea la Faţă are consecinţe în toată istoria umanităţii, priveşte întreaga fire umană de la Adam până la ultimul om ce se va naşte pe pământ . Taina de pe Tabor este şi va fi, ţinta şi starea fiinţială a împlinirii umane după chipul schimbării...

 • Hristologie

  Introducere În prologul Evangheliei a IV-a, Sfântul Apostol loan confirmă ca dat al Revelaţiei divine hristocentrismul creaţiei. „Toate prin El (Hristos) s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan I, 3). Această afirmaţie a constituit punctul de plecare al teologiei Logosului întrupat, care s-a dezvoltat şi a căpătat o amploare deosebită în Răsăritul Ortodox. Sfinţii Părinţi răsăriteni au intuit şi demonstrat cu vigoare importanţa calităţii de Logos al Tatălui a...

Pagina 1 din 18