Sensul Eshatologic al Creației

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 324 în total
Cuvinte : 196423
Mărime: 597.93KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Acad. Dr. DUMITRU POPESCU
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Cuprins

Introducere

I. De la mitocosmos la un univers lipsit de semnificaţie

1. Concepţia mitică despre cosmos. Panteismul

1. 1 Homo religiosus şi viziunea lui mitică asupra cosmosului reprezentat de coordonatele sale spaţio-temporale.5

1. 2 Reprezentarea mitică a lumii la greci. Cosmogonie şi memorie sacră sau despre discursul simbolic ce redă o genealogie a lumii, nu o cronologie a ei.14

1. 3 Convertirea mythosului în logos. De la concepţia mitică despre cosmos la cosmologiile raţionaliste ale filosofilor ionieni.19

1. 4 Simbolismul cosmologic la Platon şi Aristotel sau de la o ontologie iconică a cosmosului la justificarea unei ontologii ce identifică modelul inteligibil cu structura lumii.26

1. 5 Panteismul ca sinteză cosmologică a filosofiei antice. Perspectivă teologică.37

2. Universul modernilor. Deismul

2. 1 Distrugerea viziunii tradiţionale despre cosmosul ierarhizat. O nouă atitudine mentală, o nouă percepţie a imaginarului şi a realităţii concrete.43

2. 2 Provocarea sistemului heliocentric al lui Copernic şi crearea unei tipologii cosmologice mentale descentralizate din relaţia cu Dumnezeu, lipsită de orice semnificaţie simbolică.48

2. 3 Episodul Galileo Galilei-moment emblematic pentru ilustrarea distrugerii mitocosmosului.53

2. 4 Deismul-expresie a unei teologii cosmologice autonome ce accentuează absenţa lui Dumnezeu din creaţie.62

II. Hristos şi cosmosul

1. Teologia creaţiei: o expresie a efortului duhovnicesc sau o legitimare a orgoliului intelectualist?

1 Hermeneutica textului Facerii: între contemplarea duhovnicească a minţii sfinţite şi justificarea exersării analitice şi discursive a minţii autonome.71

1. 2 Referatul Facerii.82

2. Hristos-Arhetipul şi Telosul creaţiei

1 Motivul creaţiei. Lumea ca dar al lui Dumnezeu.93

2. 2 Raţionalitatea cosmosului.101

2. 3 Mişcarea ca element dinamic ce configurează sensul eshatologic al creaţiei.110

2. 4 Recapitularea creaţiei în Hristos.116

3. Sensul eshatologic al creaţiei: o concretizare a viziunii filocalice şi liturgice asupra lumii

3. 1 Prezenţa Duhului Sfânt în creaţie.121

3. 2 Viziunea filocalică asupra lumii.128

3. 3 Dinamica eclesială a cosmosului. Creaţia ca jertfă euharistică-taină cosmică şi eshatologică.135

3. 4 Doxologia creaţiei.139

III. Sensul eshatologic al istoriei

1. Iisus Hristos-unificator al cosmosului şi al istoriei

1. 1 Perspectiva eshatologică asupra creaţiei ca şansă a asumării integrale a cosmosului şi istoriei.145

1. 2 Istoria între teroare şi teofanie.152

1. 3 Sensul eshatologic al timpului. Timp şi veşnicie.158

2. Eshaton şi istorie

2. 1 Istoria-realitate deschisă eshatologiei.167

2. 2 Gândirea scolastică şi arhitectura gotică-expresii ale unei istorii autonome172

2. 3 Revoluţia franceză-moment semnificativ al triumfului concepţiei exclusiviste şi unilaterale referitoare la relaţia dintre eshaton şi istorie.178

2. 4 Modernitatea-fenomen al atenuării sensului eshatologic al creaţiei.183

2. 5 Mentalitatea consumistă-factor al neutralizării aspiraţiei eshatologice.191

2. 6 Mondializarea ideologică-deturnare a sensului eshatologic al istoriei unificate în Hristos.196

3. Eshatologia trăită ca o realitate existenţială înnoită şi transfigurată în Hristos

3. 1 Împărăţia lui Dumnezeu-realitate ce exprimă tensiunea eshatologică prezentă în istorie.199

3. 2 Eshatologia protestantă-concretizare a eshatologiei secularizate.205

3. 3 Sfânta Liturghie-unire tainică a eshatonului cu istoria, realizată în Hristos 211

3. 4 Dorul de Dumnezeu-expresie a identităţii eshatologice a creştinului.219

3. 5 Profetismul Bisericii-o mărturie a vocaţiei eshatologice a eclesiei. Sfântul Simeon Noul Teolog şi exigenţele harismei profetice prezente în Biserica lui Hristos 225

IV. Perspectiva eshatologică asupra creaţiei: o provocare a cosmologiei ştiinţifice contemporane în cadrul dialogului actual dintre teologie şi ştiinţă

1. Coordonatele majore ale paradigmei ştiinţifice contemporane: expresii ştiinţifice ale relaţionării omului şi cosmosului într-o perspectivă unificată a creaţiei

1. 1 Motivaţia epistemologiei ştiinţifice. Perspectivă teologică.234

1. 2 Ontologia cuantică: o depăşire a separării subiect-obiect.240

1. 3 Teleologia ştiinţifică-o şansă de interferenţă a ştiinţei cu perspectiva eshatologică în planul axiologiei.245

2. Implicaţiile filosofice ale cosmologiei ştiinţifice contemporane-premise ale unui dialog onest între teologie şi ştiinţă

2. 1 Marea teorie a unificării (MTU) –expresia aspiraţiei ultime a cosmologiei ştiinţifice de a reda o reprezentare integrativă a realităţii.253

2. 2 Noul cadru cosmologic impus de teoria relativităţii generalizate şi de fizica cuantică.260

2. 3 Teoria cosmologică a big bang-ului. Implicaţii filosofice.264

Extras din document

Introducere

Motivaţia alegerii temei Sensul eshatologic al creaţiei ca teză de doctorat provine din profunda convingere că teologia ortodoxă se identifică printr-o conştiinţă eshatologică unificatoare a cosmosului şi istoriei, care se cere recuperată şi valorificată în multiplele ei aspecte într-o lume contemporană dominată de fărămiţare şi/sau confuzie, incapabilă să articuleze coerent eshatonul cu istoria, cosmologia cu eshatologia păstrând distincţiile cuvenite. Am considerat că această temă poate reprezenta pentru mine (şi sper că nu doar pentru mine) şansa conştientizării vocaţiei teologiei ortodoxe de a mărturisi împlinirea eshatologică a întregii creaţii (cosmos şi istorie) unificate în Hristos într-un context al globalizării mondiale ideologice (deturnare a sensului unificării creaţiei în Hristos) impusă printr-o filosofie a lucrurilor pământeşti.

Conştiinţa eshatologică a dominat întreaga viaţă a ortodoxiei de-a lungul timpului. Slujbele ortodoxe celebrate zilnic (mai ales în mănăstiri) vor menţine mereu vii aspiraţiile eshatologice. Dogmatica ortodoxă este implicit legată de practica liturgică. Crezul, care începe cu creaţia şi se termină cu învierea morţilor, nu este doar rezumatul de învăţătură ortodoxă, ci este totodată o mărturisire liturgică. În mod special monahismul prin promovarea conştiinţei ascetice purtătoare a dorului după Dumnezeu va întări identitatea eshatologică a ortodoxiei.

Care este viitorul perspectivei eshatologice în lumea contemporană? O abordare eshatologică a creaţiei poate să răspundă problemelor concrete ale lumii în care trăim? Dacă Occidentul a preferat primatul istoriei asupra eshatologiei, trebuie să se evite cealaltă tendinţă extremă (existenţa eshatologiei fără istorie) pentru a nu avea o viziune unilaterală. Eshatologia poate şi trebuie articulată cu istoria şi cosmologia. Numai rămânând consecvenţi cu această viziune vom putea găsi răspunsurile autentice la problemele cu care ne confruntăm. Orientarea eshatologică a Răsăritului poate fi acuzată (mai ales în contextul actual în care eficienţa economică a devenit o obsesie idolatră) ca fiind cauza unei anumite pasivităţi a ortodocşilor? Dar eshatologia nu ne conduce la pasivitate, dimpotrivă introduce o tensiune care dinamizează istoria, însă răspunsurile la problemele concrete ale istoriei nu sunt soluţii pur istoriste, ancorate exclusiv în liniaritatea orizontală a acestei lumi.

Perspectiva eshatologică permite un angajament serios şi concret al creştinului în istorie, dar păstrându-se conştiinţa că soluţia adevărată depăşeşte cadrele istoriei prezente, lăsându-se loc prezenţei lui Dumnezeu care împlineşte viaţa noastră şi a întregului cosmos. Astfel întruparea puterii dumnezeieşti în neputinţele şi slăbiciunile noastre (“…când sunt slab, atunci sunt tare”-II Cor. 12, 10) devine o şansă de a depăşi încrederea exclusivă în noi înşine, specifică lumii noastre autosuficiente marcate de o superbie tehnică şi tehnologică. Identitatea eshatologică a ortodoxiei ne va feri de un activism exacerbat în problematica sociopolitică, dar şi de un pasivism care eludează totalmente istoria şi societatea.

Într-o perspectivă eshatologică ortodoxia va asuma toate problemele şi frământările lumii, dar răspunsurile date vor depăşi printr-o conştiinţă profetică o abordare strict istoristă încadrată într-un sistem socio-politic oarecare. “Angajamentul sociopolitic al ortodoxiei nu poate fi întreprins decât respectându-se criteriul fidelităţii propriei sale identităţi eshatologice. Tradiţia eshatologică a ortodoxiei nu poate justifica pasivitatea în faţa problemelor istoriei de astăzi, dar nici nu va abdica în faţa nici unui sistem sociopolitic, oricare ar fi el”.1

Abdicarea de la conştiinţa eshatologic-profetică s-a făcut şi de către o parte a creştinătăţii, care printr-un compromis cu factorul politic a crezut că poate oferi soluţii adecvate la provocările istoriei. “Vina nu este numai a politicului, ci şi a unei mari părţi a creştinătăţii, care a uitat de misiunea sa eshatologică. Hristos n-a făcut politică, dar a schimbat decisiv cursul politicii lumeşti prin noua perspectivă istorică şi eshatologică a cerului şi pământului nou, pe care a deschis-o omenirii. Dacă Biserica vrea să înlăture acuzaţiile că s-ar implica în politică, sau pe cele că se ocupă numai de contemplaţie şi spiritualitate, atunci trebuie să redescopere caracterul profetic şi eshatologic al misiunii ei în Hristos. Într-o lume care nu vrea să ştie decât de valori materiale, Biserica are misiunea să descopere lumii sensul progresului ei spiritual”.2

În condiţiile actuale când profetismul Bisericii pare estompat, fiind diluat de o mentalitate consumistă, e imperativă afirmarea naturii profetice a eclesiei. Profetismul e o caracteristică esenţială a comunităţii creştine. Condiţia eshatologică a creştinismului nu poate fi înţeleasă fără afirmarea cu tărie a profetismului Bisericii. Dimensiunea profetică vădeşte natura eshatologică a Bisericii (şi acest lucru e cu atât mai actual cu cât în contextul contemporan, Biserica riscă să devină în mentalitatea curentă, formată intensiv printr-o mediatizare corespunzătoare, o instituţie socială oarecare ce ar trebui să se concentreze exclusiv asupra problematicii sociale).

Creştinismul este prin excelenţă o realitate iconică ce dezvăluie caracterul simbolic al întregii creaţii. Inclusiv limbajul Părinţilor este unul iconic. Dar είκον nu presupune inexistenţa realităţii desemnate de termenul respectiv. Dimpotrivă, e vorba de o realitate palpabilă, concretă, dar care nu-şi are temeiul şi ţinta în ea însăşi, ci, trimite spre altceva, spre prototipul ce-i configurează adevărata existenţă. Caracterul iconic al creştinismului se regăseşte în toate aspectele teologiei sale. Din această perspectivă iconică trebuie să privim şi profetismul ce ar trebui să însufleţească Biserica.

Din perspectivă iconică (ce redă sensul eshatologic al creaţiei) inclusiv instituţiile eclesiale trebuie să exprime caracterul profetic al Bisericii, ele urmând să se constituie în simboluri ale Împărăţiei lui Dumnezeu. “Toate instituţiile eclesiale trebuie să aibă o justificare prin raportarea la ceva ultim, nu numai la o oportunitate istorică. Există, desigur, slujitori meniţi să slujească nevoilor istorice temporale, dar ei nu-şi pot revendica statutul eclesial într-un sens fundamental structural. Istoria nu poate fi niciodată o justificare suficientă pentru o instituţie într-adevăr eclesială, fie ea cu referinţă la tradiţie, succesiune apostolică, fundamentare scripturistică sau nevoile istorice actuale. Sfântul Duh călăuzeşte dincolo de istorie-şi nu împotriva ei, desigur, deşi poate şi adesea trebuie să se îndrepte împotriva istoriei aşa cum este ea de fapt, printr-o lucrare profetică a preoţiei. Prin faptul că sunt condiţionate eshatologic, instituţiile eclesiale devin sacramentale în sensul de a fi plasate în dialectica dintre istorie şi eshatologie, dintre ceea ce există deja şi ceea ce urmează să fie. Ele îşi pierd astfel suficienţa de sine, fiinţa lor individualistă şi există epicletic, adică depind în mod constant de eficacitatea lor în rugăciune, de rugăciunea comunităţii. Nu în istorie îşi găsesc instituţiile eclesiale certitudinea lor, ci în continua dependenţă de Sfântul Duh. Numai Acesta le face sacramentale, adică iconice în limbajul teologiei ortodoxe”.3

Preview document

Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 1
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 2
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 3
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 4
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 5
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 6
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 7
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 8
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 9
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 10
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 11
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 12
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 13
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 14
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 15
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 16
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 17
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 18
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 19
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 20
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 21
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 22
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 23
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 24
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 25
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 26
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 27
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 28
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 29
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 30
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 31
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 32
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 33
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 34
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 35
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 36
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 37
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 38
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 39
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 40
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 41
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 42
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 43
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 44
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 45
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 46
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 47
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 48
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 49
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 50
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 51
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 52
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 53
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 54
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 55
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 56
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 57
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 58
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 59
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 60
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 61
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 62
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 63
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 64
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 65
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 66
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 67
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 68
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 69
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 70
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 71
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 72
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 73
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 74
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 75
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 76
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 77
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 78
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 79
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 80
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 81
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 82
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 83
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 84
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 85
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 86
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 87
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 88
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 89
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 90
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 91
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 92
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 93
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 94
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 95
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 96
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 97
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 98
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 99
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 100
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 101
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 102
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 103
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 104
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 105
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 106
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 107
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 108
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 109
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 110
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 111
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 112
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 113
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 114
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 115
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 116
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 117
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 118
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 119
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 120
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 121
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 122
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 123
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 124
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 125
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 126
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 127
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 128
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 129
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 130
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 131
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 132
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 133
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 134
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 135
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 136
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 137
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 138
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 139
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 140
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 141
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 142
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 143
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 144
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 145
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 146
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 147
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 148
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 149
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 150
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 151
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 152
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 153
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 154
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 155
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 156
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 157
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 158
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 159
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 160
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 161
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 162
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 163
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 164
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 165
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 166
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 167
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 168
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 169
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 170
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 171
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 172
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 173
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 174
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 175
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 176
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 177
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 178
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 179
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 180
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 181
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 182
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 183
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 184
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 185
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 186
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 187
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 188
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 189
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 190
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 191
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 192
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 193
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 194
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 195
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 196
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 197
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 198
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 199
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 200
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 201
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 202
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 203
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 204
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 205
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 206
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 207
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 208
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 209
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 210
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 211
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 212
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 213
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 214
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 215
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 216
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 217
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 218
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 219
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 220
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 221
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 222
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 223
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 224
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 225
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 226
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 227
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 228
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 229
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 230
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 231
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 232
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 233
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 234
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 235
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 236
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 237
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 238
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 239
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 240
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 241
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 242
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 243
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 244
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 245
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 246
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 247
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 248
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 249
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 250
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 251
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 252
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 253
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 254
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 255
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 256
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 257
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 258
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 259
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 260
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 261
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 262
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 263
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 264
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 265
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 266
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 267
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 268
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 269
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 270
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 271
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 272
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 273
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 274
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 275
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 276
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 277
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 278
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 279
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 280
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 281
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 282
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 283
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 284
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 285
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 286
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 287
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 288
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 289
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 290
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 291
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 292
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 293
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 294
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 295
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 296
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 297
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 298
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 299
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 300
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 301
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 302
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 303
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 304
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 305
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 306
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 307
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 308
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 309
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 310
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 311
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 312
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 313
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 314
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 315
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 316
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 317
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 318
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 319
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 320
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 321
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 322
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 323
Sensul Eshatologic al Creației - Pagina 324

Conținut arhivă zip

  • Teza A.doc
  • Teza B.doc
  • Teza C.doc
  • Teza D.doc
  • Teza3.doc

Alții au mai descărcat și

Toleranță și Intoleranță Religioasă în România Actuală

Introducere Religia joacă azi un rol important, iar una din caracteristicile interesante o constituie procesul de religificare a conflictului....

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Elemente psihoterapeutice în spiritualitatea ortodoxă

Motto: “Toate vi le-am arătat căci ostenindu-vă astfel trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El...

Biserica adventistă din România 1965-1989

Introducere Deşi apărute de mai bine de un secol pe scena vieţii religioase româneşti, cultele minoritare neoprotestante continuă să rămână în...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Profeții mesianice

Argument Problema venirii unui Mântuitor a creat diferite controverse în toate religiile lumii. Cartea psalmilor ne oferă numeroase profeţii...

Profetismul Mesianic

Profeţii Vechiului Testament au fost oameni alesi de Dumnezeu în vremuri grele de apostazie şi decădere morală a fiilor lui Israel. Adresându-se...

Crearea Omului

INTRODUCERE Ca şi toate făpturile, omul îşi are originea la Dumnezeu, dar pe când celelalte făpturi apar prin simpla exprimare a voinţei divine,...

Te-ar putea interesa și

Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale

INTRODUCERE Actul creaţiei, în mod fundamental implică necesitatea unui sens profund. Este un sens semnificativ care va străbate întreaga istorie...

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată...

Eshatologia universală în teologia ortodoxă

1.Introducere Eshatologia (de la eschata = evenimentele ultime) este învăţătura despre realităţile ultime ale mântuirii, adică despre instaurarea...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Sfântul Serafim de Sarov

INTRODUCERE Dumnezeu nu este obiectul vreunei ştiinţe, iar teologia se deosebeşte fundamental de gândirea filosofilor. Teologul nu îl caută pe...

Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor

Introducere Creaţia şi Creatorul ei „Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1,3) Această afirmaţie a...

Ai nevoie de altceva?