Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Scoala Generala Nr. 13 Botosani

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Scoala Generala Nr. 13 Botosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: G. Stefura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Finante

Cuprins

CUPRINS 2
CAP I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA ŞCOALA GENERALĂ NR.13 BOTOŞANI 3
1.1 Scurt istoric 3
1.2 Obiect de activitate 4
1.3 Organizare internă 4
1.4 Funcţionalitate 7
1.5 Structura de personal 9
1.6 Relaţii cu exteriorul 9
1.7 Structura şi evoluţia principalelor cheltuieli bugetare la Şcoala generala nr. 13 Botoşani în perioada 2004-2006 13
CAP II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 15
2.1 Cadrul juridic în fundamentarea cheltuielilor bugetare 15
2.2 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 15
2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 38
CAP III. FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 42
3.1 Surse de finanţare a Şcolii Generale nr.13 Botoşani 42
3.2 Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 44
3.2.1 Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare 44
3.2.2 Alimentarea cu fonduri 48
3.3 Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 50
3.4 Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 54
BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

CAPITOLUL I

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA ŞCOALA GENERALĂ NR.13 BOTOŞANI

1.1. SCURT ISTORIC

Şcoala Generală nr. 13 din Municipiul Botoşani a fost înfiinţată în data de 1 septembrie 1979. Conform Hotărârii nr.20 din anul 1979, Consiliul Popular al Municipiului Botoşani dispune înfiinţarea Şcolii Generale nr. 13 Botoşani, în subordinea Comitetului executiv al Consiliului Popular al Municipiului Botoşani, care va funcţiona în municipiului Botoşani, strada I. C. Frimu nr.39.

Motivul expus în această hotărâre este necesitatea înfiinţării unor unităţi de învăţământ preşcolar şi şcolar în municipiul Botoşani pentru a se asigura şcolarizarea copiilor de vârsta şcolara.

Şcoala Generală nr. 13 Botoşani este organizată şi funcţionează în conformitate cu Legea Învăţământului, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor primare şi gimnaziale, a deciziilor inspectoratului scolar şi a regulamentului de ordine interioară, ţinând cont de condiţiile concrete în care funcţionează şcoala.

Şcoala nr. 13 Botoşani îsi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru acest an de învăţământ, cu normele stabilite, pe această bază de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratului Şcolar Judeţean, aplicând în acelaşi timp, prevederile contractului de muncă întocmit şi semnat de către toţi salariaţii şcolii.

Şcoala nr. 13 are în dotare un singur corp de clădire cu trei nivele şi se compune din săli de clasă, bibliotecă, laboratoare, cancelarie, sală de sport, birouri de secretariat, contabilitate şi directori, grupuri sanitare.

1.2. OBIECT DE ACTIVITATE

Şcoala generală nr.13 are drept obiect de activitate şcolarizarea, cu prioritate, în limita planului de scolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal.

Activitatea acestei instituţii se realizează pe două nivele de învăţământ: învăţământ primar şi învăţământ gimnazial. În cadrul învăţământului primar sunt înscrişi 227 de elevi, iar la cel gimnazial sunt 243 de elevi.

Programul de lucru în cadrul unităţii este următorul:

- clasele I-VIII între orele 8:00- 14:00 cu pauze de 10 minute şi o pauză mare de 20 de minute între 9:50 – 10:10 ;

- secretariat 8:00- 16:00

Programul de sâmbătă şi duminică va fi în funcţie de necesităţi (cu recuperări). Programul administratorului, personalului de întreţinere, îngrijire şi al paznicilor se vor stabili în raport cu cerinţele specifice ale şcolii pe durata întregii săptămâni.

1.3. ORGANIZARE INTERNĂ

Şcoala generală nr. 13 Botoşani este organizată şi funcţionează în conformitate cu Legea Învăţământului, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor primare şi gimnaziale, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului de ordine interioară, ţinând cont de condiţiile concrete în care funcţionează şcoala.

Conducerea scolii este asigurată de profesorul Strujan Cornel având funcţia de director general, şi de Vasilică Doina Camelia ca şi director adjunct.

CONSILIUL PROFESORAL este principalul organism de conducere al şcolii. El este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolara. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.

La şedinţele Consiliului profesoral participă ca invitaţi reprezentanţi ai părinţilor, asociaţiilor elevilor, ai autorităţii locale, ai partenerilor sociali etc.

Consiliul profesoral se întruneste ori de câte ori preşedintele socoteşte necesar.

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă variante de proiecte curriculare pe arii curriculare sau transdisciplinare, propuse de Consiliul pentru curriculum;

b) stabileşte modalităţi de parcurgere a curriculumului pe diferite discipline şi arii curriculare, pentru curriculum nucleu, extins etc., lucru pe echipe didactice la decizia şcolii etc.;

c) validează situaţia şcolară la sfârşit de semestru şi de an şcolar;

d) decide asupra aplicării sancţiunilor i, j, k de la art. 110 al regulamentului şcolar;

e) alege reprezentanţii săi în Consiliul de administraţie, conform regulamentului de ordine interioară a unităţii de învăţământ.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE are în componenţa sa pe directorul general, directorul adjunct, consilierul şcolar, contabilul şef, 5 profesori, 2 învăţători, reprezentantul părinţilor, reprezentantul consiliului local, iar fără drept de vot fac parte din consiliu reprezentantul sindicatului şi secretarul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Scoala Generala Nr. 13 Botosani.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ