Modalitatea de organizare a guvernului României

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7681
Mărime: 49.42KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Lucian Mehedinṭi
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”, GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACRILOR DEPARTAMENTUL ECONOMIE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR ANUL III

Cuprins

CAPITOLUL I

INTRODUCERE.4

1.1. Consideraṭii generale despre stat.6

1.2 Administraṭia publică centrală de stat.9

1.2.1 Caracteristicile administraṭiei publice centrale.9

1.2.2. Actele autorităṭilor administraṭiei publice centrale – Guvernul.9

1.3. Servicii de administraṭie publică centrală.11

1.3.1. Organizarea serviciilor de administraṭie publică centrală ṣi teritorială din România.11

1.3.2. Relaṭiile care se stabilesc între serviciile publice.14

CAPITOLUL II

MODALITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI DE EXERCITARE A ATRIBUŢIILOR SERVICIILOR DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CENTRALĂ

2.1. Modalităṭi de exercitare a atribuṭiilor serviciilor de administraṭie publică centrală .16

2.2. Statutul-cadru, principiile de organizare ṣi modul de funcṭionare ale asociaṭiilor de dezvoltare comunitară.25

CAPITOLUL III

CONCLUZII ŞI OPINII ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII SERVICIULUI CENTRAL DE STAT.27

BIBLIOGRAFIE.29

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Eterogenitatea ṣi complexitatea serviciilor pentru populaṭiei poate fi privită ṣi în funcṭie de gradul de interes al acestora. Din acest punct de vedere serviciile pot fi de interes personal, când activităṭile se efectuează pentru individ ṣi de către entităṭi economice ṣi sociale specializate, ṣi de interes public când activitatea este de interes general ṣi este prestată de o persoană publică. În această accepṭiune Duguit defineṣte serviciul public „.activitatea pe care guvernanṭii sunt obligaṭi să o presteze în interesul celor guvernaṭi”.

Serviciile publice sunt entităṭi organizate de stat sau de colectivităṭi locale, înfiinṭate de autorităṭi competente cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinṭe ale membrilor societăṭii, în regim de drept administrativ ṣi/sau de drept civil în procesul de executare a legii. Serviciile publice sunt activităṭi care, din nevoi generale, sunt considerate de stat ca neputând să fie reglementate ṣi satisfăcute de legile pieṭii, sau atribuite activităṭilor private.

Se disting două dimensiuni ale serviciilor publice:

- o primă dimensiune care are legătură cu drepturile fundamentale ale omului, serviciul fiind purtătorul unor valori comune pentru membrii statului respectiv;

- cea de a doua este dimensiunea economică, mai veche decât cea socială, ṣi are ca geneză monopolurile naturale ṣi voinṭa statului de a coordona ṣi dirija dezvoltarea economică, dar ṣi insuficienṭa gestiunii private a serviciilor ṣi a investiṭiilor necesare.

Existenṭa unui regim juridic, cel de drept administrativ, apare în mod clar atunci cand serviciul public este asigurat în mod direct de către o persoană publică. Realizarea acestui element este însoṭită de prerogative sau de constrangeri caracteristice dreptului public.

Serviciile publice urmăresc menṭinerea ordinii publice, protecṭia persoanelor ṣi a bunurilor lor, paza frontierelor. Aceste servicii sunt realizate de instituṭii ale statului: poliṭie, jandarmerie, justiṭie, afaceri externe, armată, coli de pregătire ṣi formare de personal specializat, administraṭii financiare . Ele impun anumite condiṭii pentru desfăṣurare ṣi anume: acte normative, norme de aplicare, control ṣi nu pot fi destinate pieṭii.

Dacă serviciul este asigurat de o persoană privată, aceasta trebuie să se supună unui control din partea puterilor publice ṣi o concesionare a prerogativelor puterii publice către persoana privată.

În ultima vreme, principiile democratizării ṣi descentralizării, au deschis calea preluării gestiunii unor servicii publice de la stat de către persoane private, în anumite condiṭii: să fie în interesul general, să fie acceptată ṣi urmărită de o autoritate, să existe controlul administraṭiei publice.

Concluzionând, noṭiunea de serviciu public este utilizată pentru a desemna o activitate de interes general, prestată de un organism, adică de o persoană juridică, autorizată de către o autoritate a administraṭie publice. Orice serviciu public depinde, deci, în mod direct sau indirect, de voinṭa unei persoane publice care decide crearea sa, modul de gestiune, regulile fundamentale de organizare.

1.1. Consideraṭii generale despre stat

La nivel de stat, puterea este organizată în mod ierarhic în două subsisteme:

- subsistemul macrosocioeconomic care cuprinde organele de stat. Acesta este denumit ṣi subsistemul puterii de stat ṣi este alcătuit din mai multe componente specializate, cum sunt:

• subsistemul puterii legislative, cu caracter politic, care are rolul formării politicii statului prin mecanismul electoral concretizat în legi ṣi alte acte normative;

• subsistemul puterii executive, care aplică legile ṣi asigură funcṭionarea corespunzătoare a subsistemului macrosocioeconomic;

• subsistemul puterii judecătoreṣti, care asigură respectarea legilor ṣi a altor acte normative, cu caracter apolitic;

• persoana simbolică care reprezintă statul ( ṣeful statului)

- subsistemul microsocioeconomic care cuprinde:

• agenṭi economici;

• instituṭii;

• populaṭie.

Instituṭiile statului de utilitate publică desemnează acele structuri private autorizate de o autoritate publică să presteze un serviciu public, dar care se află sub supravegherea ṣi controlul unei autorităṭi publice. Instituṭiile de utilitate publică se aseamănă cu instituṭiile publice din punct de vedere al naturii activităṭii pe care o desfăṣoară, ambele categorii de structuri având o misiune de serviciu public.

Distincṭia dintre cele două categorii de instituṭii rezidă în aceea că instituṭiile publice sunt structuri statale sau, după caz, ale unităṭilor administrativ teritoriale, în timp ce instituṭiile de utilitate publică sunt, ca natură juridică, persoane juridice private.

În perioada interbelică noṭiunea de instituṭie publică reprezenta noṭiunea de stabiliment public, iar expresia de instituṭie de interes public era folosită noṭiunea de stabiliment de utilitate publică.

Legea Contenciosului administrativ din anul 2004 arată că: prin autoritate publică se înṭelege „orice organ de stat sau al unităṭilor administrativ-teritoriale care acṭionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public”.

Bibliografie

Conf.univ.dr. MEHEDINTI, ION LUCIAN - Servicii si utilitati publice – Galati, Europlus, 2013

Clasificarea activitatilor si serviciilor în România, INS Bucuresti

Legi si O.G. privind organizarea serviciilor în România, 1990-2010

LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe – iunie 2008

PROIECT DE LEGE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL

Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Pachetul de Legi pentru reglementarea juridică a proprietăţii şi reforma în justiţie

Ziarul Gândul

www.guv.ro

gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare-2013-2016‎

Preview document

Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 1
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 2
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 3
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 4
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 5
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 6
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 7
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 8
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 9
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 10
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 11
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 12
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 13
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 14
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 15
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 16
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 17
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 18
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 19
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 20
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 21
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 22
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 23
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 24
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 25
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 26
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 27
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 28
Modalitatea de organizare a guvernului României - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Modalitatea de Organizare a Guvernului Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Proiect de specialitate - Serviciul de Stare Civilă Iași

I. Organizarea si functionalitatea DLEP Iasi. Premise si factori de impact 1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice...

Analiză Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Introducere In România, direcția de evidență persoanelor și-a început activitatea din anul 1949. Odata cu trecerea timpului, aceasta a trecut de...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Introducere în Administrația Publică

Cap. I: Strategii şi performanţe în administraţia centrală din România. Implicarea politicului în administraţie 1.1. Caracteristicile...

Te-ar putea interesa și

Criza economică în România

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Rolul negocierilor diplomatice în soluționarea diferendelor internaționale

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale evoluţii, omenirea a fost şi este marcată la o scară spaţială sau temporală mai mică sau mai mare, de...

Concurența - practici anticoncurențiale - poziția dominantă de monopol

INTRODUCERE Viaţa economică contemporană este o lume a preţurilor. Fie că este cumpărător, fie că este vânzător, agentul economic trebuie să-ţi...

Drogurile

Capitolul I TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi...

Sistemul Monetar Internațional

INTRODUCERE Unificarea monetară europeană este în prezent un proces în plină desfăşurare, ce-şi are punctul de plecare în S.M.E. . Ideea de...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Capacitatea juridică civilă a Ministerului Apărării

Introducere La temelia dreptului civil  ca drept privat prin excelenta  se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept...

Practică Ministerul Justiției

1.Prezentarea institutiei in care se realizeaza practica 1.1Denumirea institutiei ,profil, obiect de activitate profesionala MINISTERUL...

Ai nevoie de altceva?