Proiect de Practica - Consiliul Judetean Teleorman

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect de Practica - Consiliul Judetean Teleorman.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI 4
1.1 BAZA LEGALA DE INFINTARE SI LEGILE PE BAZA CARORA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA 4
1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA SI RELATIILE CU ALTE INSTITUTII 4
1.3 PROFIL – OBIECT DE ACTIVITATE 7
1.4 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PENTRU URMATORII 2 ANI 8
2. MODALITATILE DE FINANTARE A ACTIVITATII 9
3. COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA 11
3.1 PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNA 11
3.2 PARTICULARITATI ALE RELATIILOR PUBLICE-EXTERN 11
4. ANALIZA DATELOR STATISTICE/DEMOGRAFICE CU CARE LUCREAZA INSTITUTIA 15
5. ACTELE ADMINISTRATIVE UTILIZATE IN CADRUL INSTITUTIEI 20
5.1 CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE 20
5.2 CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 27
6. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL 30
6.1 NOTIUNEA SI SCOPUL CONTROLULUI 30
6.2 MODALITATI SI FORME DE CONTROL 30
6.3 CONTROLUL EXERCITAT DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE 31
7. RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 33
7.1 COMPARTIMENTE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA CARE SUNT SPECIALIZATE IN DOMENIUL ACTIVITATILOR DE PERSONAL 33
7.2 ATRIBUTIILE SERVICIULUI ORGANIZARE, SALARIZARE 34
7.3 ATRIBUTIILE SERVICIULUI RESURSE UMANE, COORDONARE INSTITUTII PUBLICE 35
7.4 ATRIBUTIILE SERVICIULUI ORGANIZARE INSTITUTII DE CULTURA, REGII AUTONOME, SOCIETATI COMERCIALE 36
7.5 STATUL DE FUNCTII IN CADRUL DIRECTIEI PERSONAL: 37
7.6 MODALITATI DE EVALUARE SI CONTROL AL PERSONALULUI 39
7.7 PARTICULARITATI ALE STILULUI DE CONDUCERE 40
8. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA 42
8.1 PARTICULARITATI ALE STRATEGIEI IN INSTITUTIA PUBLICA ANALIZATA 42
8.2 PREZENTAREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE ALE INSTITUTIEI PUBLICE ANALIZATE 43
8.3 MODALITATI PREVIZIONALE DE MANAGEMENT PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE SI DERIVATE 43
8.4 SURSE DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA OPTIUNILOR STRATEGICE 43
8.5 EXEMPLE DE STRATEGII, POLITICI, PROGRAME, PROIECTE DERULATE SI/SAU IN CURS DE DERULARE IN INSTITUTIA ANALIZATA 44
9. ELABORAREA DIAGNOSTICULUI GLOBAL 45
9.1 PUNCTE FORTE 45
9.2 PUNCTE SLABE 45
10. ANALIZA DE CAZ – MODALITATI DE IMBUNATATIRE A RELATIEI INSTITUTIEI CU CLIENTUL 46
BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

1. Prezentarea institutiei

1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea

Consiliul Judeţean Teleorman este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Preşedintele, Vicepreşedinţii, Secretarul General, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Consiliul Judeţean Teleorman care aduce la indeplinire hotararile Guvenului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Preşedintele este seful administratiei publice locale a Consiliului Judeţean Teleorman si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001

1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii

Structura organizatorica a Consiliului Judeţean Teleorman cuprinde urmatoarele compartimente:

• Cabinet preşedinte

• Directia buget

• Directia integrare europeana si relatii internationale

• Directia managementul creditelor externe

• Directia resurse umane

• Directia inspectie si control general

• Directia de audit public intern

• Biroul asigurarea calitatii serviciilor

• Directia financiar, contabilitate, urmarire creante

• Directia sisteme informatice

• Directia urbanism si amenajarea teritoriului

• Directia patrimoniu evidenta proprietati, cadastru

• Directia invatamant, cultura

• Directia de investitii si achizitii publice

• Directia utilitati publice

• Directia transporturi, drumuri si siguranta circulatiei

• Directia coordonare reglementare infrastructura

• Directia relatii publice si informare

• Directia protectia mediului si educatie eco-civica

• Serviciul asistenta tehnica

• Directia administratie publica

• Directia juridic, contencios si legislatie

• Compartimentul evidenta si analiza documente

Directia buget este un compartiment de specialitate, condus de un director executiv.

In exercitarea atributiilor sale, Directia buget colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a C.J.T., compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale, cu unitatile din subordinea C.J.T. sau finantate din bugetul acestuia, cu alte autoritati si institutii.

Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in mai multe compartimente, enumerate mai jos impreuna cu principalele lor atributii:

1. Serviciul elaborare si executie buget:

• Organizeaza si coordoneaza direct lucrarile de intocmire a proiectului bugetului C.J.T..

• Analizeaza si face propuneri de repartizare a surselor totale ale bugetului local al Judeţului Teleorman pe bugete componente.

• Intocmeste lucrarile pentru proiectul bugetului C.J.T., modificarea sau rectificarea acestuia.

• Analizeaza si face propuneri in legatura cu proiectele bugetelor unitatilor autofinantate si ale regiilor autonome de sub autoritatea C.J.T..

• Efectueaza (propune) operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in conformitate cu prevederile bugetului aprobat.

• Analizeaza fundamentarile si indeplinirea conditiilor legale pentru cererile de cheltuieli de capital cu finantare partiala sau integrala de la bugetul C.J.T..

• Face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului a cheltuielilor pentru investitiile institutiilor publice, regiilor autonome si societatilor comerciale ce se finanteaza de la bugetul C.J.T. in limita surselor cu aceasta destinatie posibil de asigurat; intocmeste listele de investitii anexe la proiectul bugetului.

• Analizeaza si face propuneri in legatura cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate.

• Analizeaza propuneri pentru surse alternative de finantare a unor programe de investitii si alte categorii de cheltuieli.

• Centralizeaza si analizeaza cererile de alocare, pe surse, a fondurilor pentru investitiile aprobate.

• Intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea acestora.

• Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile in legatura cu alocarea creditelor bugetare aprobate.

• Analizeaza necesarul de surse, pe categorii, pentru bugetul local pe ansamblu si pe bugete componente.

• Intocmeste documentatiile pentru alocarea fondurilor aprobate pentru bugetul C.J.T.de la bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

• Elaboreaza lucrarile aferente pentru intocmirea raportarilor periodice, bilantului si contului de incheiere a exercitiului.

• Intocmeste alte lucrari dispuse de conducerea C.J.T..

2. Serviciul venituri, impozite si taxe

• Fundamenteaza si face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente - bugetul. si bugetele consiliilor sectoarelor - a surselor reprezentand veniturile proprii aleJudeţului Teleorman.

• Fundamenteaza si face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente - bugetul si bugetele consiliilor locala - a sumelor/alocatiilor de la bugetul de stat si/sau din alte fonduri publice.

• Analizeaza evaluarile transmise de organele de specialitate pentru veniturile proprii ale bugetului local si face propuneri in legatura cu nivelul acestora .

• Elaboreaza sau, dupa caz, analizeaza si avizeaza propuneri pentru constituirea de noi surse de venituri si/sau suplimentarea celor existente.

• Fundamenteaza si face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor si taxelor locale.

• Face propuneri si/sau dupa caz avizeaza propuneri pentru impozite si taxe locale, inclusiv taxe speciale.

• Analizeaza si face propuneri, impreuna cu compartimentele de specialitate, cu privire la stabilirea tarifelor pentru care autoritatea locala are competenta de avizare/aprobare.

• Analizeaza si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor, obiectiunilor, reclamatiilor si cererilor privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale precum si a altor venituri ale bugetelor locale ce nu sunt in competenta de solutionare a altor compartimente.

• Intocmeste alte lucrari in sarcina directiei dispuse de conducerea C.J.T. si/sau de conducerea directiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Practica - Consiliul Judetean Teleorman.doc

Alte informatii

Proiect de practica - Consiliul Judeţean Teleorman