Proiect practică Primăria Sectorului 6

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 17005
Mărime: 109.06KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 4

1.1.DENUMIREA INSTITUTIEI : PRIMARIA SECTORULUI 6 ; 4

1.6.MODALITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII IN CADRUL INSTITUTIEI. 4

2.ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE A ACTIVITATII DESFASURATE 17

2.1.ANALIZA INSTITUTIEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMICO-FINANCIAR ; SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA- LISTA PRINCIPALILOR INDICATORI: 17

2.2. MODALITATI DE FINANTARE A ACTIVITATII DESFASURATE, PARTICULARITATI; 24

2.3 POSIBILITATI DE OBTINERE A UNOR RESURSE FINANCIARE DIN SPONSORIZARI. SPONSORIZARILE AU FOST OBTINUTE DE LA AGENTII ECONOMICI SI REPARTIZATE ASTFEL : 24

2.4. NIVELUL SI STRUCTURA CHELTUIELILOR SI A VENITURILOR INSTITUTIEI ANALIZATE IN ULTIMII DOI ANI ; 26

2.5. FLUXURILE PROCESELOR DE ATRAGERE A SURSELOR EXTERNE 27

3.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA IN INSTITUTIA PUBLICA ANALIZATA 27

3.2. PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA DIN INSTITUTIA ANALIZATA. 32

LEGEA 544 /2001 34

LEGEA 52/2003 35

4.ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA ANALIZATA 37

5. PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE SAU IN CURS DE DERULARE 40

6.ACTE ADMINISTRATIVE.CIRCUITUL DOCUMENTELOR 47

7.ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL INSTITUTIEI ANALIZATE 49

8.RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 53

8.1. PREZENTAREA NORMELOR REGLEMENTARE IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE. 53

8.2. PROCEDURI DE SELECTIE SI RECRUTARE A PERSONALULUI DE GESTIUNE SI EXECUTIE ; 54

8.3. MODALITATI DE PROMOVARE SI MOTIVARE A SALARIATILOR ; 58

8.4. PROCEDURI DE EVALUARE SI CONTROL A PERSONALULUI ; INSTRUMENTE, COMPETENTE, FORME, INDICATORI DE PERFORMANTA FOLOSITI SAU CARE AR TREBUI FOLOSITI ; 59

8.5. COMPARTIMENTE SPECIALIZATE IN ACTIVITATEA DE PERSONAL ; PREZENTAREA DETALIATA A ORGANIZARII, INCADRARII CU PERSONAL, ACTIVITATI CE SE DERULEAZA AICI. 63

8.6. APRECIEREA PERSONALA ASUPRA STILULUI DE LUCRU SI A PERFORMANTELOR ANGAJATILOR. 66

9. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA INSTITUTIEI ANALIZATE 67

9.1. PARTICULARITATI STRATEGICE ALE INSTITUTIEI ANALIZATE TINAND CONT DE SPECIFICUL DOMENIULUI DE ACTIVITATE ; 67

9.2. IDENTIFICAREA SI CARACTERIZAREA FACTORILOR DE MEDIU SI A VARIABILELOR ORGANIZATIONALE CE INFLUENTEAZA PROCESELE INTERNE ALE INSTITUTIEI ; 69

9.3. PREZENTAREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE AL INSTITUTIEI PUBLICE ANALIZATE PENTRU PERIOADA URMATOARE 1 – 3 ANI ; 72

9.4. MODALITATI PREVIZIONATE DE MANAGEMENT PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE SI DERIVATE. 75

9.5. SURSE DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA OPTIUNILOR STRATEGICE ; 77

9.6 EXEMPLE DE STRATEGII, PROGRAME,PROIECTE, DERULATE SAU IN CURS DE DERULARE 77

10.1.PUNCTE FORTE 83

10.2.CAUZE 83

10. ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN INSTITUTIA ANALIZATA 83

10.3. RECOMANDARILE 85

Extras din document

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ;

Profil : Administrativ ;

Obiect de activitate : Administratie publica locala care se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, al descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit.

1.2.Baza legala de infiintare : Hotarare a primarului Municipiului Bucuresti ;

1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea :

- Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

- Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici;

- Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr.218/2003 pentru aprobarea instructiunilor privind reincadrarea functionarilor publici;

1.4. Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani;

Misiunea institutiei consta in:

• Prestarea de servicii publice catre colectivitatea locala ;

• Rezolvarea si gestionarea treburilor publice, in interesul colectivitatii locale;

• Organizarea si functionarea administratiei publice locale;

Obiectivele fundamentale ale acesteia urmarite pentru urmatorii doi ani sunt:

• Cresterea gradului de pregatire a salariatilor ;

• Imbunatatirea serviciilor acordate populatiei.

1.5. Minister coordonator: Ministerul Administratiei si Internelor

1.6. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei.

La aceasta primarie totalul posturilor este de 496, functii publice 389, functii contractuale 107 ;

Functiile existente pozitionate pe diferite niveluri ierarhice sunt :

Nivel 1 : primar si Consiliul Local ;

Nivel 2 : viceprimar, secretar si Biroul Unic, institutii subordonate ;

Nivel 3 : directii functionale ;

Nivel 4 : servicii, compartimente, birouri

Nivel 5 : birouri in subordinea Serv.Gospodarire Comunala , Compartimente in subordinea Serv.Stare Civila si Evidenta Persoanelor;

Competentele acordate posturilor pot fi delimitate in :

a) comune, regasite, practic in toate posturile, insa cu o intensitate si complexitate diferite de la un nivel ierarhic la altul;

b) specifice, in sensul ca gradul de interventie decizionala difera pe verticala sistemului de management , in functie de natura, complexitatea si dificultatea problemelor decizionale ;

Din prima categorie se evidentiaza :

-formularea de propuneri referitoare la strategia si politica institutiei ;

-propuneri privind structura si continutul bugetului institutiei ;

-propuneri privind maniera de culegere, inregistrare, transmitere si preluare a informatiilor ;

-propuneri privind motivarea personalului din subordine ( acordarea de recompense/sanctiuni materiale) ;

-luarea de masuri(decizii) pentru operationalizarea strategiei si politicii globale si partiale ale institutiei.

Competentele specifice sunt diferentiate pe functionari, in functie de pozitia ierarhica pe care se afla. Exemple:

Consiliul Local:

- alege din randul consilierilor viceprimarul;

- stabileste in conditiile legii numarul de personal din aparatul propriu;

- aproba statutul orasului si ROF-ul Consiliului;

- aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare , aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale in conditiile legii ;

- aproba organigrama, statul de functii, numarul de personal al institutiei, serviciile publice, precum si al regiilor autonome de interes local ;

- administreaza domeniul public si privat al sectorului ;

Primarul :

- asigura respectarea drepturilor si liberatatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului;

- dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale si a hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

- are atributii de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara ;

- indeplineste sarcinile ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie sociala ;

- asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local ;

- poate propune Consiliului Local consultarea populatiei prin referenduum ;

- intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliului Local ;

- exercita functia de ordonator principal de credite .

Preview document

Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 1
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 2
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 3
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 4
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 5
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 6
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 7
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 8
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 9
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 10
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 11
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 12
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 13
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 14
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 15
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 16
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 17
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 18
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 19
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 20
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 21
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 22
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 23
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 24
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 25
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 26
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 27
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 28
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 29
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 30
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 31
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 32
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 33
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 34
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 35
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 36
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 37
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 38
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 39
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 40
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 41
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 42
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 43
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 44
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 45
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 46
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 47
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 48
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 49
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 50
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 51
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 52
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 53
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 54
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 55
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 56
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 57
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 58
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 59
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 60
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 61
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 62
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 63
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 64
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 65
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 66
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 67
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 68
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 69
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 70
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 71
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 72
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 73
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 74
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 75
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 76
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 77
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 78
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 79
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 80
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 81
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 82
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 83
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 84
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 85
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 86
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 87
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 88
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 89
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 90
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 91
Proiect practică Primăria Sectorului 6 - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica Primaria Sectorului 6.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de practică - în cadrul serviciului finanțelor publice al Primăriei Municipiului Iași

1. Scurt istoric al orasului Iasi Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, în care a pulsat mereu,...

Practică - Primăria Comunei Malu

1. Prezentarea institutiei publice 1.1.Denumirea institutiei, date generale, profil, obiect de activitate Alegerea institutiei in care sa imi...

Raport practică - Primăria Sectorului 2

1.Prezentarea generala a stagiului de practica Identificarea institutiei gazda si al departamentului unde a fost efectuat stagiul de practica...

Prezentarea Primăriei Sectorului 1

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala...

Proiect de practică Primăria Comunei Mărăcineni

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INCARE SE REALIZEAZA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Denumirea...

Modalități de Îmbunătățire a Procesului Decizional în Administrația Publică din România

Introducere Cap.1 Consideraţii generale O definiţie a conceptului de administraţie publică ar putea fi aceea comform căreia ea desemnează...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Proiect practic în cadrul Primăriei Târgu Frumos, departamentul resurse umane și salarizare

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI TÂRGU FRUMOS 1.1 Prezentarea primăriei oraşului Târgu Frumos Primarul reprezintă principala...

Te-ar putea interesa și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Proiect de practică în Primăria Sectorului 3

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate Baza legala de infiintare Legislatia pe baza careia se...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Prezentarea Primăriei Sectorului II

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de...

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Capitolul 1 Instituţia publică în România 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti...

Protecția mediului - Primăria Baia Mare

I. MUNICIPIUL BAIA MARE Municipiul Baia Mare este situat în partea vestica a judetului Maramures, în depresiunea cu acelasi nume, pe cursul...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Ai nevoie de altceva?