Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activitatii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activitatii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ada Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Asigurari

Cuprins

I. Organizarea şi funcţionalitatea Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi. Premise şi factori de impact 3
I.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare CAS Iaşi 3
I.2. Individualizarea misiunii şi obiectului de activitate al CAS Iaşi 4
I.3. Prezentarea obiectivelor şi activităţilor CAS Iaşi 4
I.4. Prezentarea structurii organizatorice şi indicarea fluxului informaţional (organigrama, interrelaţii între compartimente/departamente/servicii; competenţe, atribuţii, sarcini) 6
I.5. Evidenţierea relaţiilor interinstituţionale 8
I.6. Structura personalului ( organizare pe compartimente/birouri/servicii, funcţii ocupate) şi analiza nivelului de pregătire profesională 11
I.7. Analiza fluxului documentelor în cadrul CAS Iaşi 12
I.8. Analiza situaţiei financiare 13
II. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a celui instituţional în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi 15
II.1. Analiza cadrului reglementativ aplicabil 15
II.2. Analiza relaţiilor de muncă 15
II.3. Analiza capacităţii decizionale 16
II.4. Analiza punctelor forte, a punctelor slabe, oportunităţilor şi amenintărilor în vederea eficientizării activităţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi 16
II.5. Identificarea posibilelor soluţii în vederea eficientizării activităţii Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi 18
II.6. Eficientizarea comunicării dintre Casa de Asigurari de Sănătate Iaşi şi cetăţean 19
II.7. Identificarea posibilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale în activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi 20
Concluzii şi propuneri 21
Bibliografie
Anexe

Extras din document

Studiu aplicativ privind eficientizarea activitătii Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi

I. Organizarea şi funcţionalitatea Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi. Premise şi factori de impact

I.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare CAS Iaşi

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, aflată în subordinea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi organizată în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. CAS Iaşi funcţioneaza pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administraţie al CNAS.

CAS Iaşi este o instituţie publică autonomă de interes local, fără scop lucrativ, care administrează şi gestionează în mod autonom Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate propriu.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, în exercitarea atribuţiilor ei conferite de lege, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza judeţului Iaşi.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi îşi desfăşoară activitatea în baza unui cadru normativ constituit din următoarele acte normative:

- Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ;

- Ordonanţa de Urgenţa nr.150 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ;

- Ordinul Comun al Ministerului Sănătăţii şi a Preşedintelui CNAS, nr. 60 din 2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 158 din 2005;

- Ordonaţa de Urgenţa nr.1 din 2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale .

I.2. Individualizarea misiunii şi obiectului de activitate al CAS Iaşi

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. Activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi se referă în primul rând la aspectele economice şi medicale care caracterizeză sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi are rolul de a aplica politica şi strategia generală a CNAS în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în raza sa de compentenţă.

Misiunea Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi este aceea de a a garanta populaţiei asigurate un pachet de servicii sub forma serviciilor medicale, de ingrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

Activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi vizează urmatoarele trei mari domenii:

- Colectarea veniturilor necesare constituirii Fondului naţional unic de asigurări de sănătate;

- Asigurarea asistenţei medicale prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale şi prin decontarea contravalorii acestora;

- Constituirea unor servicii specializate în asigurarea resurselor materiale, umane şi logistice necesare desfăşurării activităţii.

I.3. Prezentarea obiectivelor şi activităţilor CAS Iaşi

CAS Iaşi urmăreşte în desfăşurarea activităţii sale o serie de obiective generale dar şi specifice, pentru a garanta asiguraţilor servicii medicale de calitate.

Obiectivele generale vizează următoarele aspecte:

- să protejeze asiguraţii faţa de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;

- să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Obiectivele specifice vizează următoarele aspecte:

- să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

- să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevazute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevazute în contract;

- să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţina seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;

- să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;

- să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;

- să asigure confidenţialitatea datelor în condiţiile legii;

- să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

- să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;

- să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activitatii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi.doc