Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 302 în total
Cuvinte : 109473
Mărime: 3.59MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ.dr. Gheorghe Dolgu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Cuprins

INTRODUCERE 10

CAPITOLUL I: TENDINtE ACTUALE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANÃ 15

1.1. Mondializare, globalizare, regionalizare – concepte si

evolutii

16

1.1.1. Abordãri ale fenomenelor de mondializare, globalizare,

regionalizare

16

1.1.2. Globalizarea, sinonim al universalizãrii? 19

1.1.3. Caracterul pluridimensional al globalizãrii 21

1.1.4. Globalizarea, un concept derivat din culturã? 24

1.1.4.1. Globalizare si culturã 24

1.1.4.2. Geopolitica religiilor 27

1.2. Delimitãri conceptuale ale integrãrii 28

1.3. Consideratii cu privire la integrarea economicã

regionalã

34

1.3.1. Integrarea economicã regionalã; continut, caracteristici, factori

determinanti

34

1.3.2. Politici de integrare regionalã 38

1.3.3. Noii actori mondiali 40

1.4. Integrare si globalizare - excluziune sau

complementaritate?

42

CAPITOLUL II: GLOBALIZAREA, UN JOC CU SUMÃ POZITIVÃ? 44

2.1. Aprecieri generale privind efectele globalizãrii 45

2.2. Noi dimensiuni ale procesului de globalizare 47

2.2.1. Corporatiile transnationale – actori principali ai economiei

globale

48

2.2.2. Investitiile Strãine Directe (ISD) – factor cheie al globalizãrii

capitalului

51

2.2.3. Piata financiarã internationalã – spatiu global de integrare 56

2.2.3.1. Consideratii cu privire la piata financiarã internationalã 56

2.2.3.2. Fondul Monetar International – înger sau demon al

globalizãrii?

62

2.2.4. Dereglementare si liberalizare 66

2.2.5. Libertatea de miscare prin dezvoltarea comunicatiilor

tehnologice 68

2.2.6. Globalizarea si sectorul public 68

CAPITOLUL III: GLOBALIZAREA, O ILUZIE DEsARTÃ? 70

3.1. Globalizarea - fenomen controversat 71

3.2. Cei puternici guverneazã lumea 73

3.3. „20 versus 80”- o societate a unei singure cincimi? 76

3.4. Piata mondialã - generator de victime? 84

3.5. Globalizarea - cauzã a dezechilibrului ecologic sau

solutie pentru dezvoltarea durabilã?

88

3.6. Criminalitatea transfrontalierã, un atac la securitatea

lumii

92

CAPITOLUL IV: ABORDÃRI TEORETICE ALE INTEGRÃRII

ECONOMICE MONDIALE

95

4.1. Aprecieri cu caracter general 96

4.2. Teorii ale integrãrii regionale 98

4.2.1. Fundamentele teoriei uniunii vamale 98

4.2.1.1. Politica comercialã discriminatorie si optimul de rang

secundar (II)

98

4.2.1.2. Crearea si deturnarea de comert 101

4.2.1.2.1. Prima reprezentare a efectelor pure 101

4.2.1.2.2. Combinarea efectelor de creare si deturnare de comert 102

4.2.2. Observatii complementare privind uniunea vamalã 105

4.2.2.1. Argumente complementare pentru o uniune vamalã 105

4.2.2.2. Regionalism si multilateralism 106

4.2.3. Extensii ale analizei acordurilor regionale 109

4.2.3.1. Asociatia liberului schimb 109

4.2.3.1.1. Devierea de comert si regulile de origine 109

4.2.3.1.2. Segmentarea pietelor si devierea indirectã a comertului 111

4.2.3.2. Piata comunã 115

4.2.3.2.1. Câstiguri generate de libera circulatie a factorilor 116

4.2.3.2.2. Substituibilitatea sau complementaritatea între

schimburile de produse si de factori

118

4.2.3.2.3. Aspecte dinamice ale integrãrii 120

4.2.3.3. Integrarea pietelor si armonizarea politicilor 121

4.2.4. Efectele economice ale integrãrii regionale 123

4.2.5. Probleme politice ale integrãrii regionale 127

CAPITOLUL V: GRUPÃRI DE INTEGRARE REGIONALÃ 130

5.1. Aprecieri cu caracter general 131

5.2. Tendinte integrationiste în economia mondialã 132

5.2.1. Consideratii privind evolutia integrãrii economice regionale pe

plan mondial

132

5.2.2. Tendinte în procesul de cooperare si integrare a tãrilor în curs

de dezvoltare

134

5.2.3. Cooperarea si integrarea economicã Nord-Sud; Triada în spatiul

mondial

142

5.2.4. Tendinte ale comertului mondial în contextul integrãrii

regionale

148

5.2.4.1. Evolutii recente ale economiei mondiale 148

5.2.4.2. Tendinte ale comertului si ale politicilor comerciale pe

regiuni

148

5.3. Integrarea economicã regionalã în America Latinã 158

5.3.1. Privire de ansamblu asupra procesului de integrare în America

Latinã

158

5.3.2. Mercosur – un actor global al pietei latino – americane 162

5.3.2.1. Mercosur - Fisã de prezentare 163

5.3.2.2. Structura organizatoricã a Mercosur 165

5.3.3. Evolutii economice ale Mercosur 166

5.3.4. Efectele sociale generate de crearea grupãrii Mercosur 170

5.4. Integrarea economicã regionalã în America de Nord 174

5.4.1. Aprecieri generale privind integrarea regionalã în America de

Nord

174

5.4.2. Consideratii cu privire la necesitatea constituirii NAFTA 177

5.4.3. Caracterizare succintã a Acordului Nord American de Comert

Liber (NAFTA)

180

5.4.4. Opinii privind oportunitatea creãrii NAFTA 182

5.4.4.1. Atitudinea tãrilor membre în politica de creare a NAFTA 184

5.4.4.2. Argumente pro si contra în procesul de integrare nordamerican

185

5.4.5. Continutul Acordului de Liber Schimb al Americii de Nord 187

5.4.6. Aprecieri privind activitatea NAFTA 190

Extras din document

Introducere

La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe

dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã si culturalã a globului. Lumea

contemporanã este una a interdependentelor si a schimbãrii totale, reflectatã în

intensificarea fluxurilor comerciale, investitionale si tehnologice dintre diferite regiuni,

dezvoltarea relatiilor interculturale, facilitarea contactelor interumane etc.

Titlul tezei de doctorat “Grupãrile regionale în evolutia lumii contemporane” se

înscrie perfect în exigentele tendintelor actuale ale planetei. Complexitatea temei este

maximã, tocmai datoritã multitudinii problemelor pe care le implicã si abordãrilor extrem

de diverse întâlnite în literatura de specialitate. Acesta este si motivul pentru care, în

prezenta lucrare, autoarea a optat pentru o abordare sistemicã a lumii contemporane.

Practic nu se poate vorbi despre regionalizare, fãrã o prezentare a contextului

geoeconomic si politic în care se dezvoltã societatea umanã modernã.

Douã fenomene majore dominã în prezent planeta: globalizarea, poate cel mai

controversat concept al ultimilor ani si regionalizarea, termen tot mai familiar în mediile

economice si stiintifice, ambele, cu o deosebitã rezonantã în definirea societãtii moderne.

Dupã o scurtã acomodare a cititorului cu principalele concepte folosite în

literatura de specialitate pentru realizarea unei imagini asupra lumii contemporane,

lucrarea a fost structuratã pe douã pãrti, conforme celor douã fenomene: globalizarea si

regionalizarea.

Desi unii specialisti sunt de pãrere cã cele douã procese sunt contradictorii si

actiunea lor afecteazã tot mai mult viitorul omenirii, prin opozitia de idei si prin interesele

diferite pe care le promoveazã, prezenta tezã de doctorat si-a propus sã evidentieze faptul

cã între globalizare si regionalizare nu existã si nu vor putea exista importante relatii de

antagonism ci o puternicã interdependentã si complementaritate. Cele douã fenomene

11

coexistã si se doreste convergenta lor într-o singurã directie: cresterea bunãstãrii si

securitãtii planetei.

În prima parte a lucrãrii s-a evidentiat faptul cã prin complexitatea sa, globalizarea

genereazã multiple efecte, multe dintre ele dorite, însã altele, deloc nesemnificative, pot

constitui o amenintare majorã pentru viitorul omenirii.

Globalizarea este abordatã ca un fenomen geopolitic, geoeconomic si cultural.

Acest proces, deposedeazã guvernele de unele dintre prerogativele lor si asigurã

integrarea economiilor într-un sistem mondial. Însusi conceptul de “economie nationalã”

îsi modificã semnificatia, institutia economicã de bazã la nivel mondial devenind

corporatia transnationalã si megacorporatia care îsi amplaseazã filiale si îsi

comercializeazã produsele acolo unde performantele sunt certe, fãrã a se mai lua în calcul

existenta granitelor statale. Globalizarea comportã noi si noi provocãri. Prin cresterea

interdependentelor în relatiile internationale, notiunea de “securitate nationalã si

internationalã” capãtã valente tot mai complexe. Mentinerea stabilitãtii la nivel global si

acordarea de asistentã pentru constituirea unor mecanisme internationale de asigurare a

dezvoltãrii durabile si echitabile, vor deveni o prioritate pentru comunitãtile regionale.

Marile probleme ale omenirii precum, catastrofele ecologice si tehnologice,

criminalitatea tranfrontalierã, terorismul international, degradarea originalitãtii nationale

si a traditiilor culturale îsi pot gãsi rezolvarea numai prin actiuni comune întreprinse la

nivel mondial.

Fenomenul globalizãrii este privit ca o etapã viitoare a procesului general de

dezvoltare politico-economicã si culturalã a omenirii. Prezenta lucrare subliniazã faptul

cã, pentru moment, este dificilã aprecierea cu certitudine a efectelor de lungã duratã ale

procesului globalizãrii asupra comunitãtii internationale. Asa cum sublinia J.E Stiglitz, un

fapt este cert: globalizarea nu este nici bunã, nici rea. Acest fenomen are un dublu efect

asupra lumii: unul pozitiv, în sensul cã interactiunea dintre tãri va creste tot mai mult si

vor fi create noi oportunitãti pentru dezvoltarea civilizatiei umane, în special în domeniul

economic, si unul negativ, determinat de faptul cã, odatã cu evolutia sa, se va extinde tot

mai mult dimensiunea amenintãrilor, la nivel regional sau chiar planetar.

În lucrare, asa cum apare si în literatura de specialitate, globalizarea este privitã ca

un joc cu multi actori. Întrebarea la care se încearcã un rãspuns, este dacã acest proces

este cu sumã pozitivã, negativã sau nulã. De multe ori raspunsul la întrebare este

contradictoriu si bine argumentat. Puterea este inerentã tuturor sistemelor sociale si

tuturor relatiilor umane. Egalitatea de putere însã, este o conditie improbabilã si chiar

12

dacã va fi realizatã, va genera în scurt timp noi inegalitãti. În fond, egalitatea perfectã,

este nu numai imposibilã ci si indezirabilã, întrucât, dacã ritmul schimbãrilor ar fi acelasi

pentru toate statele, aceastã tendintã nu ar implica mutatii majore în evolutia lumii.

Pe ansamblu, concluzia ar fi una favorabilã, în sensul cã, globalizarea constituie în

primul rând o sansã si apoi un risc; regulile jocului international sunt orientate în asa mod

încât sã se evite economia tip cazino si sã permitã un joc cu sumã globalã pozitivã asupra

ansamblului actorilor planetei. Trebuie amintit totusi faptul cã din acest joc, lipseste

uneori fair-play-ul, iar aceastã situatie genereazã nemultumirea pãrtilor perdante în mod

incorect.

În contextul mondial actual, importanta globalizãrii este maximã; se doreste ca din

acest joc fiecare stat-natiune sã câstige, chiar dacã în proportii diferite. Practic este si

firesc sã se întâmple asa, deoarece nici eforturile depuse pentru conturarea fenomenului

nu sunt egale.

Preview document

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 1
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 2
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 3
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 4
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 5
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 6
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 7
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 8
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 9
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 10
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 11
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 12
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 13
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 14
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 15
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 16
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 17
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 18
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 19
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 20
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 21
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 22
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 23
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 24
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 25
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 26
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 27
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 28
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 29
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 30
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 31
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 32
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 33
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 34
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 35
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 36
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 37
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 38
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 39
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 40
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 41
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 42
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 43
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 44
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 45
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 46
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 47
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 48
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 49
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 50
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 51
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 52
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 53
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 54
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 55
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 56
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 57
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 58
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 59
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 60
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 61
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 62
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 63
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 64
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 65
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 66
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 67
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 68
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 69
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 70
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 71
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 72
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 73
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 74
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 75
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 76
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 77
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 78
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 79
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 80
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 81
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 82
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 83
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 84
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 85
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 86
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 87
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 88
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 89
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 90
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 91
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 92
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 93
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 94
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 95
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 96
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 97
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 98
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 99
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 100
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 101
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 102
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 103
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 104
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 105
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 106
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 107
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 108
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 109
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 110
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 111
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 112
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 113
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 114
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 115
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 116
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 117
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 118
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 119
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 120
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 121
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 122
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 123
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 124
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 125
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 126
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 127
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 128
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 129
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 130
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 131
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 132
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 133
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 134
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 135
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 136
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 137
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 138
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 139
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 140
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 141
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 142
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 143
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 144
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 145
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 146
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 147
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 148
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 149
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 150
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 151
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 152
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 153
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 154
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 155
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 156
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 157
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 158
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 159
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 160
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 161
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 162
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 163
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 164
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 165
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 166
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 167
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 168
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 169
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 170
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 171
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 172
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 173
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 174
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 175
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 176
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 177
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 178
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 179
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 180
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 181
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 182
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 183
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 184
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 185
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 186
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 187
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 188
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 189
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 190
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 191
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 192
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 193
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 194
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 195
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 196
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 197
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 198
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 199
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 200
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 201
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 202
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 203
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 204
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 205
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 206
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 207
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 208
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 209
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 210
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 211
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 212
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 213
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 214
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 215
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 216
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 217
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 218
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 219
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 220
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 221
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 222
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 223
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 224
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 225
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 226
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 227
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 228
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 229
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 230
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 231
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 232
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 233
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 234
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 235
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 236
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 237
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 238
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 239
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 240
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 241
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 242
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 243
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 244
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 245
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 246
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 247
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 248
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 249
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 250
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 251
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 252
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 253
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 254
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 255
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 256
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 257
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 258
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 259
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 260
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 261
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 262
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 263
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 264
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 265
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 266
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 267
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 268
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 269
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 270
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 271
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 272
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 273
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 274
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 275
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 276
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 277
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 278
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 279
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 280
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 281
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 282
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 283
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 284
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 285
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 286
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 287
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 288
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 289
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 290
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 291
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 292
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 293
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 294
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 295
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 296
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 297
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 298
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 299
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 300
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 301
Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane - Pagina 302

Conținut arhivă zip

  • Gruparile Regionale in Evolutia Lumii Contemporane.pdf

Alții au mai descărcat și

Minoritatea Turca in Germania

In anul 1994, in Germania se inregistra un numar de 6,8 milioane de emigranti Turcii reprezintau majoritatea (aproximativ 1,9 milioane), fiind...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Conjunctura Economica in SUA si Canada

1.1.Aspecte generale 1.1.1.Canada Canada este un stat situat în extremitatea nordică a continentului american. Ca suprafaţă, Canada este cea mai...

Banca Africană de Dezvoltare

CAPITOLUL 1 Africa – cadrul economic general şi perspective de dezvoltare 1.1 Africa – între evoluţia lumii contemporane şi nevoia de dezvoltare...

Globalizarea piețelor financiare

INTRODUCERE lobalizarea reprezintă o realitate a lumii contemporane cu manifestări şi repercusiuni interconectate la toate nivelurile activităţii...

Globalizare versus Regionalizare

GLOBALIZAREA ECONOMICA Caracterul omniprezent al globalizarii, actualitatea cat si modernitatea subiectelor legate de aceasta, ii permit sa ocupe...

Grupări regionale

Grupări regionale Capitolul 1: Comerţul internaţional 1.1 Introducere Comerţul internaţional a devenit o variabilă importantă in lumea economică...

North American Free Trade Agreement

CAPITOLUL I EVOLUŢIA ŞI ROLUL NAFTA 1.1. NAFTA – EVOLUŢIE ŞI ROL Extinderea procesului de regionalizare la scara planetară prin apariţia unor...

Politica monetară și stabilitatea prețurilor în contextul crizei globale recente

1.Globalizarea 1.1 Trăsături generale ale globalizării Intensificarea globalizării constituie trăsătura fundamentală a economiei mondiale la...

Grupări regionale în Oceania și Australia

INTRODUCERE Grupările regionale constituie o realitate a lumii contemporane. Aşa cum sublinia şi Armando Toledano Laredo, în fond, miza integrării...

Ai nevoie de altceva?