Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 24224
Mărime: 9.41MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laurentiu Popa
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI FACULTATEA de TRANSPORTURI DEPARTAMENTUL AUTOVEHICULE RUTIERE Master S.I.O.A.M

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I 4

STABILIREA PARAMETRILOR INIȚIALI AI PROIECTĂRII 4

1.1. Trafic rutier şi clasificarea drumurilor 4

1.2. Caracteristicile traficului rutier și legătura acestora cu problematica proiectării infrastructurii sistemului de transport rutier – calea de rulare 6

1.2.1. Viteza de circulație 6

1.2.2. Intensitatea traficului 7

1.2.3. Caracteristicile constructive ale vehiculelor 8

CAPITOLUL 2 11

STABILIREA STRUCTURII CĂII RUTIERE, ÎN PLAN TRANSVERSAL 11

2.1. Compunerea și dimensionarea complexului rutier 11

2.2. Elemente de amenajare și de compunere a suprastructurii drumului 12

2.3. Solicitările căii de rulare din partea vehiculelor rutiere 13

2.4. Rezistența la rulare 19

2.5. Alegerea tipului caracteristic al sistemului rutier 23

2.6. Principii structurale și modul de alcătuire al sistemelor rutiere 25

2.7. Elemente de calcul şi dimensionare a sistemelor nerigide 28

CAPITOLUL 3 40

ELEMENTE DE PROIECTARE ȘI CALCUL A GEOMETRIEI DRUMULUI, ÎN PLAN ORIZONTAL 40

3.1. Stabilirea traseului (aliniamente curbe și intersecții) 40

3.2. Studiul vizibilității traseului în aliniamnet, în curbă și la intersecții 55

3.2.1. Vizibilitatea traseului in aliniament 55

3.2.2. Vizibilitatea traseului in intersectii 56

3.2.3. Vizibilitatea traseului in viraje 58

CAPITOLUL 4 62

ELEMENTE DE PROIECTARE ȘI CALCUL A GEOMETRIEI DRUMULUI, ÎN PLAN LONGITUDINAL 62

4.1. Stabilirea elementelor profilului longitudinal. Pasul de proiectare 62

4.2. Studiul racordarii declivitatilor si a asigurarii vizibilitatii in zona racordarii 63

CAPITOLUL 5 70

ELEMENTE DE PROIECTARE ȘI CALCUL A GEOMETRIEI DRUMULUI, ÎN PLAN TRANSVERSAL 70

5.1. Stabilirea tipului caracteristic de profil transversal 70

5.2. Determinarea lățimii platformei și a părții carosabile, in aliniament 72

5.3. Stabilirea formei geometrice si a dimensiunilor bombamentului (panta transversală a căii de rulare), in aliniament 74

5.4. Stabilirea geometriei drumului in curba 76

CAPITOLUL 6 85

ELEMENTE DE ESTETICĂ ȘI CONFORT OPTIC LA PROIECTAREA DRUMURILOR 85

Bibliografie 89

Extras din document

Sa se analizeze posibilitatea realizarii unei portiuni pentru o cale rutiera, avand la baza urmatoarele conditii:

-categoria drumului -national;

-zona de relief -ses;

-tipul sistemului rutier –nerigid.

- DRUM NAȚIONAL DE CÂMPIE(ȘES) -

CAPITOLUL 1

STABILIREA PARAMETRILOR INIȚIALI AI PROIECTĂRII

1.1. Trafic rutier şi clasificarea drumurilor

Drumurile sunt căi de comunicaţie. Importanţa căilor de comunicaţie pentru dezvoltarea societăţii a fost demonstrată de istorie, prin faptul că ele au cunoscut aceleaşi perioade de avânt sau de stagnare ca însăşi dezvoltarea societăţii omeneşti. De-a lungul secolelor căile de comunicaţie au evoluat mână în mână cu societatea, cu viaţa.

Căile de comunicaţie şi în primul rând drumurile constituie suportul material pe care se desfăşoară activitatea de transport, adică activitatea a cărei preocupare este organizarea mişcării de la un loc la altul.

Pentru economia generală a unei societăţi, căile de comunicaţie reprezintă factorul principal care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele mijlocind mobilitatea de bunuri şi de persoane pe întregul teritoriu. Ele oferă posibilitatea pătrunderii în orice loc pentru exploatarea bogăţiilor naturale, pentru răspândirea produselor fabricate, pentru schimbul de mărfuri, într-un cuvânt, pentru asigurarea buneistări materiale a oamenilor.

În acelaşi timp, ele prezintă o importanţă deosebită sub aspect cultural, politic, administrativ şi social, deoarece înlesnesc stabilirea relaţiilor dintre oameni, dintre oraşe şi sate, dintre ţări sau chiar continente.

Căile de comunicaţie asigură legăturile de ordin economic, politic, comercial, tehnico-ştiinţific şi cultural între toate popoarele lumii, condiţionând astfel progresul mondial în orice domeniu de activitate.

Traficul rutier reprezintă totalitatea vehiculelor care se deplasează în ambele sensuri, pe un drum sau o reţea de drumuri, în sensul efectuării unui transport.

Traficul rutier poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere:

- Felul tracţiunii vehiculelor (mecanic, animal, mixt)

- Intensitatea traficului (slab, mijlociu, intens, foarte intens)

- Numărul de vehicule grele (uşor, mijlociu, greu, foarte greu)

Caracteristicile traficului care intevin în problemele rutiere sunt: viteza de circulaţie, componenţa traficului, caracteristicile constructive ale vehiculelor si intensitatea traficului.

În România, administrarea drumurilor publice si private, dobândirea si folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activităţilor în legătură cu drumurile publice, se face prin Legea nr. 82 din 15.04.1998, care a aprobat “Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor”. In paralel acţionează Ordinul nr. 66/N din 30.06.2000 care aprobă “Specificaţia tehnică pentru proiectarea, executia si exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural” (ST – 022 – 1999), precum si alte acte normative.

Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întretinerea si exploatarea drumurilor.

Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutieră si alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile si plantaţiile care fac parte din zona drumului. Deasemenea, se considră ca făcând parte din drum clădirile de serviciu si orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.

Clasificarea drumurilor

- Din punct de vedere al destinaţiei, întâlnim:

a) Drumuri publice, care reprezintă obiective de utilitate publică pentru circulaţia rutieră, în scopul satisfacerii cerinţelor de transport ale economiei naţionale, ale populatiei şi de apărare a ţării;

b) Drumuri de utilitate privată, administrate de persoane fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administraree, sunt destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier;

- Din punct de vedere funcţional si administrativ teritorial, în ordinea importanţei, drumurile publice se împart în:

a) Drumuri de interes national

b) Drumuri de interes judeţean

c) Drumuri de interes local

Drumurile de interese naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional şi cu ţările vecine si includ autostrăzile, drumurile expres, drumurile nationale europene, drumurile nationale principale si secundare.

Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului si cuprind drumurile judeţene, care asigură legăturile intre reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice si turistice si istorice importante.

Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află. Ele cuprind:

• Drumurile comunale, care asigură legăturile între reşedinţa de comună cu satele componente sau cu alte sate, între oraşul cu satele care îi aparţin şi cu alte sate;

• Drumuri vicinale, drumuri care deservesc mai multor proprietăţi şi sunt situate la limitele acestora;

• Străzile, care sunt drumuri publice din interiorul localităţilor si poartă denumirea de stradă propriu-zisă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă, etc.

Străzile din localităţile urbane sun clasificate, în funcţie de intensitatea traficului şi de funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel:

• Străzi de categoria I (magistrale), care sigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum;

• Străzi de categoria a II-a (de legătură), care asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit;

• Străzi de categoria a III-a (colectoare), care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale;

• Străzi de categoria a IV-a (de folosinţă locală), care asigură accesul la locuinţ€ şi prentru servicii curente, sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.

Străzile din localităţile rurale se clasifică în străzi principale si străzi secundare.

1.2. Caracteristicile traficului rutier și legătura acestora cu problematica proiectării infrastructurii sistemului de transport rutier – calea de rulare

1.2.1. Viteza de circulație

Această denumire se folosește pentru viteza maximă care trebuie asigurată vehiculului ușor și rapid, de tip autoturism, la parcurgerea sectoarelor cele mai dificile ale traseului, în condiții de siguranță și confort, în ipoteza că starea suprafeței de rulare este bună, iar condițiile atmosferice sunt favorabile.

Viteza de proiectare se folosește pentru stabilirea elementelor geometrice ale căilor rutiere.

Bibliografie

Notite Curs ,,Elemente de Infrastructură rutieră” – L. Popa;

Curs ,,Dinamica Autovehiculelor” – C. Andreescu;

http://www.contionline.com/generator/www/ro/ro/continental/transport/general/tech_info/airpressuretable_ro.html;

Preview document

Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 1
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 2
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 3
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 4
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 5
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 6
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 7
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 8
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 9
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 10
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 11
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 12
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 13
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 14
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 15
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 16
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 17
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 18
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 19
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 20
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 21
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 22
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 23
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 24
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 25
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 26
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 27
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 28
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 29
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 30
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 31
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 32
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 33
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 34
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 35
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 36
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 37
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 38
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 39
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 40
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 41
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 42
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 43
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 44
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 45
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 46
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 47
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 48
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 49
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 50
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 51
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 52
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 53
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 54
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 55
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 56
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 57
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 58
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 59
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 60
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 61
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 62
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 63
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 64
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 65
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 66
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 67
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 68
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 69
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 70
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 71
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 72
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 73
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 74
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 75
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 76
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 77
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 78
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 79
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 80
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 81
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 82
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 83
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 84
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 85
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 86
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 87
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 88
Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Infrastructura Rutiera - Drum de Campie.docx

Alții au mai descărcat și

Perfectionarea Dirijarii, Organizarii si Tehnologiei Transporturilor

I. COMPARTIMENTUL ANALITIC Transportul rutier este cea mai veche şi totodată şi cea mai folosită metodă de transport de mărfuri. In cadrul...

Transportul Containerizat

Introducere Portul Constanţa-perspectiva comercială şi de trafic Portul Constanţa are o poziţie strategică, la intersecţia rutelor dintre Europa...

Transportul și Depozitarea Hidrocarburilor

INTRODUCERE Colectarea, transportul şi depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere şi a gazelor, constituie o activitate de mare...

Transportul și depozitarea hidrocarburilor

INTRODUCERE Colectarea, transportul și depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere și a gazelor, constituie o activitate de mare...

Utilizarea Hidrogenului la Motoarele cu Ardere Internă

CAPITOLUL 1 Hidrogenul combustibil pentru motoarele cu ardere internă 1.1. Studii asupra utilizării hidrogenului drept combustibil În ultimii 25...

Strategia Organizarii Activitatii de Transport la SC Crisstrans SA

Introducere Transportul rutier, sector strategic de interes naţional, asigurǎ desfǎşurarea fluentǎ şi în condiţii de siguranţǎ a transporturilor...

Automobile

Capitolul 1 Determinarea particularităților constructive dimensionale și masice ale autovehiculului impus prin temă 1.1 Alegerea unor modele...

Ai nevoie de altceva?