Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal

Proiect
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 30055
Mărime: 13.84MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
U N I V E R S I T A T E A T R A N S I L V A N I A FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Cuprins

CAPITOLUL 1:

CONŢINUTUL ŞI PARTICULARITĂŢILE

SERVICIILOR TURISTICE ..5

1.1 Turismul – activitate specifică de servicii 5

1.2 Conţinutul şi structura serviciilor turistice ...9

1.3 Particularităţile şi clasificarea serviciilor turistice .16

1.4 Principalele forme de turism ..31

1.5 Turismul montan 32

CAPITOLUL 2:

PREZENTAREA STAŢIUNII TURISTICE PREDEAL

ŞI A COMPLEXULUI CLĂBUCET – SOSIRE ..35

2.1 Descrierea staţiunii Predeal 35

2.2 Baza tehnico-materială a staţiunii Predeal ..39

2.3 Descrierea complexului Clăbucet-Sosire 46

CAPITOLUL 3:

ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN CADRUL

COMPLEXULUI CLĂBUCET-SOSIRE .53

3.1 Analiza indicatorilor circulaţiei turistice 54

3.2 Analiza indicatorilor economico-financiari 59

CAPITOLUL 4:

CĂI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII TURISTICE ÎN CONCORDANŢĂ CU TENDINŢELE EXISTENTE

PE PIAŢA TURISMULUI INTERNAŢIONAL ..85

4.1 Prezentarea staţiunilor turistice Bansko şi Chamonix 85

4.2 Căi de îmbunătăţire a portofoliului de oferte turistice

din staţiunea Predeal ...93

4.3 Propunere de introducere a unui program de fidelizare

pentru clienţii complexului Clăbucet – Sosire din Predeal 98

PROPUNERI ŞI CONCLUZII .101

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

Introducere

Între fenomenele economice şi sociale caracteristice epocii contemporane, se numǎrǎ şi dezvoltarea rapidă a turismului.

Realizările deosebite ale tehnicii, în general, şi modernizarea mijloacelor de comunicaţie, în special, au influenţat în mod pozitiv schimbările internaţionale de valori materiale şi spirituale, au facilitat turismului un ritm ridicat de expansiune.

Preocupările pentru promovarea turismului, stau în atenţia majoritǎţii ţǎrilor şi se materializeazǎ în acţiuni menite sǎ conducǎ la dezvoltarea bazei tehnico- materiale, la dezvoltarea şi diversificarea serviciilor, la acordarea de facilitǎţi celor care doresc sǎ facǎ turism.

Deplasǎrile masive sezoniere ale populaţiei spre anumite zone de interes turistic şi creşterea numǎrului de vizitatori influenţeazǎ în mod favorabil, dezvoltarea economiei unei zone sau ţǎri.

Studiul şi cercetarea în turism poate fi apreciată prin examinarea pe rând a naturii turismului în mai multe ipostaze ca experienţă umană, comportament social, ca fenomen geografic, ca afacere şi sursă de venit, precum şi ca industrie.

Adresându-se unor segmente sociale largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel zonal, cât şi la nivel funcţional.

De asemenea prin caracterul său de masă şi conţinutul complex, turismul antrenează un vast potenţial material şi uman, cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei unei zone.

Motivul pentru care am dorit să analizez potenţialul turistic al staţiunii Predeal este legat de faptul că, în ultima vreme am observat o implicare tot mai puternică a autorităţilor centrale şi locale pentru transformarea acesteia într-o staţiune de nivel european.

Astfel, lucrarea de faţă îşi propune să prezinte principalele posibilităţi ale abordării activităţii turistice în staţiunea Predeal, ele întemeindu-se pe oferta de care dispune oraşul din punct de vedere al: bazei tehnico-materiale dezvoltate, al petrecerii timpului liber pe tot parcursul anului, al condiţiilor specifice de climă, factorilor terapeutici şi nu în ultimul rând din punct de vedere al cadrului natural.

Prestaţiile turistice, din staţiunea Predeal includ o mare diversitate de activitǎţi, care rǎspund tendinţei generale de creştere mai accentuatǎ a cheltuielilor populaţiei pentru turism în condiţiile sporirii puterii de cumpǎrare. Ca rezultat al acestor activitǎţi productive, resursele valutare şi venitul zonal cresc considerabil.

De asemenea, dintr-un total de peste 100 de unităţi cu funcţiuni de cazare, am ales să descriu complexul Clăbucet Sosire şi activitatea acestuia deoarece aici am efectuat stagiile de practică de-a lungul celor 4 ani de facultate. Totodată, acest complex beneficiază de cel mai mare renume, fiind foarte cunoscut datorită aşezării chiar la baza pârtiei de schi, distanţa până la teleschi fiind de doar 500 m.

În urma analizei efectuate, am propus creşterea calitativă şi cantitativă a serviciilor oferite turiştilor, intensificarea preocupărilor pentru diversificarea acestora şi, paralel, preocuparea pentru pregǎtirea unor cadre de specialitate necesare diferitelor sectoare de activitate turisticǎ.

În finalul lucrării, după inventarierea valorilor şi posibilităţilor care pot sta la baza turismului, consider că ansamblul de mǎsuri luate pentru valorificarea cu eficienţǎ a potenţialului turistic va contribui decisiv la afirmarea staţiunii Predeal din punct de vedere turistic atât pe plan naţional cât şi internaţional.

CAPITOLUL 1

CONŢINUTUL ŞI PARTICULARITĂŢILE SERVICIILOR TURISTICE

Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii.

Diversitatea şi valoarea potenţialului turistic, precum şi dezvoltarea continuă a structurilor specifice au impus şi România ca o destinaţie turistică importantă în rândul ţărilor europene, fapt confirmat de fluxurile turistice ce se dirijează spre ţară.

1.1.Turismul – activitate specifică de servicii

Deşi apariţia turismului se pierde în negura timpurilor şi, în consecinţă, din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate stabili o dată cât de cât certă a detaşării sale ca activitate distinctă, se pare totuşi că unele forme incipiente de turism s-au practicat din cele mai îndepărtate timpuri. Poate nu ar fi exagerat dacă s-ar afirma că, deşi nu a constituit un scop în sine, satisfacţiile turistice ale unor călătorii au o vârstă aproximativ egală cu cea a primelor aşezări omeneşti stabile. Afirmatia se bazează pe ideea că omul, chiar din cele mai îndepărtate timpuri ale evoluţiei sale, nu a reuşit să producă toate cele trebuincioase subzistenţei şi, în ciuda mijloacelor precare de comunicaţie, a căutat să cultive şi să întreţină relaţii cu semenii săi din alte colectivităţi, prin intermediul schimburilor comerciale, ceea ce a favorizat, inerent, şi o lărgire treptată a contactelor, permiţând o mai bună cunoaştere reciprocă a colectivităţilor respective1.

Industrializarea, descoperirea forţei aburilor, realizarea locomotivei şi construirea primelor căi ferate, iar mai târziu apariţia automobilului au determinat un progres rapid al mijloacelor de deplasare şi, alături de dezvoltarea căilor de comunicaţie, au favorizat şi extins activităţile turistice.

Instituţionalizarea turismului pe plan naţional şi organizarea lui în continuare şi pe plan internaţional au determinat un avânt continuu al acestuia şi au făcut ca, prin ritmurile de dezvoltare atinse, turismul să devină, alături de revoluţia tehnico-ştiinţifică, unul dintre cele

1 SNAK O.: Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti 2001, pag. 17

mai spectaculoase fenomene ale secolului XX, cu consecinţe sociale, economice şi umane deosebit de importante.

Se poate afirma că, din această epocă, turismul începe să se detaşeze ca o activitate economico-socială distinctă.

Trebuie însă menţionat că, în majoritatea ţărilor, transformarea turismului într-o activitate economico-organizatorică, pe scară naţională, s-a produs numai în cea de-a doua jumătate a secolului nostru, ceea ce a favorizat apariţia şi instituirea în sectorul terţiar, cel al prestărilor de servicii, a unor noi ramuri ale economiilor naţionale, domenii cunoscute generic sub denumirea de industria turistică.

Importanţa tot mai mare pe care a dobândit-o turismul în perioada contemporană a sporit preocupările pentru definirea cât mai exactă şi completă a acestui fenomen. Tratarea ştiinţifică a activităţii turistice este condiţionată şi de necesitatea cunoaşterii conţinutului economic şi social al acesteia, mutaţiile înregistrate continuu în evoluţia turismului impunând readaptarea permanentă a conceptelor cu care se operează.

Turismul – caracterizat pe scurt2– apare ca un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, influenţat de evoluţia ei. Adresându-se unor segmente sociale largi şi raspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. De asemenea, prin caracterul său de masă şi prin conţinutul complex, turismul antrenează un vast potenţial material şi uman, cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei şi societăţii, asupra relaţiilor interumane naţionale şi internaţionale. Eforturile pe care le angajează şi efectele pe care le introduce în economie argumentează interesul ţărilor, guvernelor şi agenţilor economici faţă de fenomenul factorilor de influenţă şi pârghiilor de acţiune, a particularităţiilor acţiunii legităţilor economice în sfera sa de activitate.

Preview document

Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 1
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 2
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 3
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 4
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 5
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 6
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 7
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 8
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 9
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 10
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 11
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 12
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 13
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 14
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 15
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 16
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 17
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 18
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 19
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 20
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 21
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 22
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 23
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 24
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 25
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 26
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 27
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 28
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 29
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 30
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 31
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 32
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 33
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 34
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 35
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 36
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 37
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 38
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 39
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 40
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 41
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 42
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 43
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 44
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 45
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 46
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 47
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 48
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 49
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 50
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 51
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 52
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 53
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 54
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 55
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 56
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 57
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 58
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 59
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 60
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 61
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 62
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 63
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 64
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 65
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 66
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 67
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 68
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 69
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 70
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 71
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 72
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 73
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 74
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 75
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 76
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 77
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 78
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 79
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 80
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 81
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 82
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 83
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 84
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 85
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 86
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 87
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 88
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 89
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 90
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 91
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 92
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 93
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 94
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 95
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 96
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 97
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 98
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 99
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 100
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 101
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 102
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 103
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 104
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 105
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 106
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 107
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 108
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 109
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 110
Adaptarea Ofertei Turistice la Exigentele Turismului Montan - Studiu de Caz - Complex Clabucet-Sosire Predeal - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • ANEXE1.doc
  • CAP 2.doc
  • cap 3.doc
  • CAP I.doc
  • cap IV.doc
  • CAP V.doc
  • COPERTA.doc
  • Introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Rolul Agentiilor de Turism in Promovarea Serviciilor Romanesti

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Determinarea Gradului de Atractivitate al Statiunii Turistice Predeal

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ A STAŢIUNII Aşezare geografică Predealul este aşezat pe Valea Prahovei, lângă trecătoarea cu acelaşi nume din...

Turismul Montan

INTRODUCERE Ca ramura a sectorului tertiar si în acelasi timp ca ramura de interferenta, turismul reprezinta în perioada contemporana o varianta...

Analiza Zonei Bran Moeciu din Perspectiva Agroturismului

INTRODUCERE Tot mai mulţi sunt cei care după un an de muncă şi diverse griji doresc să-şi petreacă vacanţa cât mai aproape de frumuseţile naturii,...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Țara Maramureșului

INTRODUCERE Judeţul Maramureş, prin aşezarea lui geografică, dispune de condiţii naturale deosebite pentru dezvoltarea turismului. Pe lângă cadrul...

Dezvoltarea Economica, Modernizarea si Promovarea Turistica - Studiu de Caz Statiunea Lacul Rosu

Introducere Prin structura acestui proiect se face în prima parte o imagine a desfășurării activitățiile turistice în principalele țări turistice...

Turismul Rural - Formă Modernă a Turismului în Regiunea Bran - Moeciu

INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria efectuată de plăcere, având ca scop final inducerea unei stări de bună dispoziţie şi...

Ai nevoie de altceva?