Analiza Circulatiei Turistice a Agentiei de Turism Adria Travel SRL

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Circulatiei Turistice a Agentiei de Turism Adria Travel SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr Cezar Mihalcescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 - CARACTERIZARE GENERALA ADRIA TRAVEL SRL
1.1. PREZENTAREA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 4
1.2. SERVICII OFERITE 6
1.3 ORGANIZAREA AGENTIEI 8
CAPITOLUL 2 - ANALIZA ACTIVITATILOR AGENTIEI DE TURISM
2.1.ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE 10
2.2. ANALIZA RENTABILITATII 14
2.2.1. ANALIZA VENITURILOR 15
2.2.2. ANALIZA CHELTUIELILOR 18
2.2.3. ANALIZA PROFITULUI 22
CAPITOLUL 3 – ANALIZA SISTEMULLUI INFORMATIC AL AGENTIEI
3.1. ANALIZA SWOT 25
3.2. INDICATORII RELATIVI DE EVALUARE A ACTIVITATII ECONOMICE 31
3.2.1. INDICATORII SINTETICI 31
3.2.2 INDICATORII PARTIALI 36
3.2.3 INDICATORII DE SOLVABILITATE 40
3.2.4. INDICATORII DE RENTABILITATE 41
CAPITOLUL 4 - PROGRAM DE PROMOVARE A IMAGINII AGENTIEI DE TURISM
4.1. PROGRAM DE PROMOVARE A AGENTIEI DE TURISM 43
CONCLUZII SI PROPUNERI 46
BIBLIOGRAFIE 49

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul, ca ramură a sectorului terţiar, este un fenomen amplu şi complex, cu adânci implicaţii sociale, politice, culturale şi economice, stimulând, prin obiectul activităţii sale, dezvoltarea altor ramuri ale economiei naţionale, cum ar fi industria, agricultura, construcţiile, transporturile, comerţul etc.

Rolul şi importanţa turismului, dobândite în perioada contemporană, au sporit preocupările pentru definirea cât mai exactă şi completă a acestui fenomen.

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „turism” provine din limba engleză, de la verbul „to tour” (a călători, a face un tur, a colinda). Turismul reprezintă o ramură a economiei naţionale cu funcţii complexe, ce reuneşte un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afara mediului lor obişnuit, pe o perioadă mai mică de un an şi al căror motiv principal este altul decât exercitarea unei activităţi remunerate la locul vizitat . Definirea conceptului de „turism” aduce în discuţie aspecte cum sunt scopul călătoriei, distanţa şi durata deplasării, precum şi caracteristicile subiectului călătoriei, respectiv ale turistului .

Dezvoltarea turismului ca fenomen de masă a contribuit la apariţia turismului organizat, care se desfăşoara doar pe bază de contracte între prestatorii de servicii turistice şi agenţiile de turism. De aici se desprinde importanţa agenţiei de turism, ca principal distribuitor al produselor turistice. În această calitate şi conform obiectului său de activitate, agenţia de turism prestează servicii legate de vânzarea de bilete de transport, servicii turistice şi servicii complementare. Diversitatea activităţilor ce dau conţinut prestaţiei turistice, precum şi prezenţa unora dintre ele în structura altor ramuri şi sectoare ale economiei (transporturi, alimentaţie publică, tratament balnear etc.) conferă turismului caracterul unei ramuri economice.

Agenţia de turism deţine monopolul vânzării, având două mari avantaje faţă de alte forme de distribuţie: protecţia aproape totală a consumatorului de turism şi garanţiile financiare acordate atât turiştilor, cât şi prestatorilor.

Creşterea circulaţiei turistice, participarea la mişcarea turistică a unor mase tot mai largi, diversificarea motivaţiilor care generează cererea au condus la multiplicarea formelor de turism. Delimitarea formelor de turism, importantă din punct de vedere teoretic şi practic, oferă elemente de fundamentare ştiinţifică a deciziilor privind dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice, alinierea ei la modificările intervenite în structura cererii.

CAPITOLUL 1

CARACTERIZAREA GENERALA ,,ADRIA TRAVEL” S.R.L.

1.1. Prezentare şi obiect de activitate

Societatea Comercială ,,ADRIA TRAVEL " S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate numai cu patrimoniul social, asociaţii fiind obligaţi numai la plata părţilor sociale. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile actului constitutiv.

Sediul social al societăţii este în Bucureşti, strada Vicina nr.3, bl. 33, sc. 3, ap. 133, sector 5, iar sediul punctului de lucru este Bd. Carol nr.76, bl. 76, sc. 1, ap. 1, sector 2 .

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J 40/6919/2001.

S.C. ADRIA TRAVEL S.R.L. este agenţie de turism tour-operatoare, având licenţa de turism numărul 2124, eliberată în baza H.G. 238/2001 şi a ordinului Ministrului Turismului nr. 170/2001.

S.C. ADRIA TRAVEL S.R.L. s-a constituit în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990, modificată şi completată cu dispoziţiile O.G. 32/1997 şi ale Legii 195/1997. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată cu începere de la data înregistrării ei la Oficiul Comerţului. Are sediul social în Bucureşti şi poate să înfiinţeze sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, birouri, puncte de lucru, magazine, depozite, în ţară şi străinătate, cu respectarea prevederilor legale, pe baza hotărârii generale a asociaţiilor.

Activitatea principală a societăţii o reprezintă “Activităţi ale agenţiilor de turism şi asistenţă turistică”, cod CAEN 6330.

Activităţile pe care S.C. ADRIA TRAVEL S.R.L. îşi propune să le dezvolte în timp sunt: editarea cărţilor, broşurilor şi a altor publicaţii, editarea ziarelor, editarea revistelor şi periodicelor, intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii, intermedieri în comerţul cu maşini, inclusiv maşini agricole, echipamente industriale, intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate în altă parte – tehnica medicală şi echipamente, comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, comerţ cu amănuntul al cărţilor, jurnalelor şi articolelor de papetărie, comerţ cu amănuntul , în magazine specializate, a altor produse, neclasificate în altă parte, hoteluri şi moteluri cu restaurant, hoteluri şi moteluri fără restaurant, tabere de tineret şi refugii , campinguri , alte mijloace de cazare: (restaurante, cafenele şi baruri fără spectacol, cafenele şi baruri cu spectacol, cantine, alte unităţi pentru prepararea hranei), activităţi ale agenţiilor de turism şi asistenţă turistică, transporturi terestre de călători, ocazionale, organizarea de excursii şi alte servicii ocazionate de transportul cu autocarul, alte activităţi anexe transporturilor terestre, alte activităţi anexe transporturilor pe apă, alte activităţi anexe transporturilor aeriene, dezvoltare (promovare) imobiliară, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare, închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate, agenţii imobiliare, administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract, consultaţii în domeniul echipamentelor de calcul, realizarea şi furnizarea de programe, prelucrarea datelor, activităţi legate de băncile de date, întreţinerea şi repararea calculatoarelor, alte activităţi legate de informatică, publicitate, activităţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri.

Societatea s-a constituit cu un capital social în numerar de 200 RON, divizat în 20 părţi sociale, fiecare având valoarea nominală de 10 RON.

S.C. ADRIA TRAVEL S.R.L. este condusă de adunarea generală a asociaţilor, care ia decizii atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi referitor la politicile sale economice şi comerciale. Adunările generale ale asociaţilor sunt ordinare şi extraordinare. Ele se convoacă la iniţiativa administratorilor sau la cererea asociaţilor. Convocarea se face prin scrisoare recomandată, trimisă cu 15 zile înainte de data desfăşurării adunării. Adunarea generală a asociaţilor are următoarele atribuţii: aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, sarcinile, nivelul salariilor, desemnează administratorii societăţii şi stabileşte sarcinile şi competenţele acestora, analizează, modifică şi aprobă programul de activitate şi bugetul societăţii, îşi dă acordul asupra contractelor individuale de muncă, hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii, modifică şi aprobă bilanţul, contul de profit şi pierderi după ascultarea raportului prezentat de administrator şi de organul de control stabilit, aprobă repartizarea beneficiului între asociaţi, decide cu privire la adoptarea sau modificarea Actului Constitutiv al societăţii, precum şi cu privire la transformarea formei juridice a acesteia, decide în legatură cu înfiinţarea/desfiinţarea de sucursale, filiale, puncte de lucru, decide cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societăţii, ia decizii privind durata de funcţionare a societăţii, hotărăste majorarea sau reducerea capitalului social, precum şi cesionarea părţilor sociale, decide referitor la întreprinderea de noi investiţii, ia decizii în legătură cu orice alte probleme care pot apărea în timpul desfăşurării activităţii societăţii.

Societatea este administrată de către doi administratori (denumiti Directori Generali), numiţi de Adunarea Generală pentru o perioadă de patru ani., cu posibilitatea de a fi realeşi. Directorii generali asigură conducerea directă a societăţii, aducând la indeplinire deciziile Adunării Generale, în limitele competenţelor lor. Aceştia pot delega altor persoane unele dintre împuternicirile lor, pe domenii limitate. Administratorii societăţii reprezintă societatea în relaţiile cu terţii, putând semna şi angaja societatea. Toate actele care angajează patrimoniul societăţii vor fi semnate de administratorii ei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Circulatiei Turistice a Agentiei de Turism Adria Travel SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ŞI INTERNAŢIONAL