Dezvoltarea si Promovarea Zonei Turistice Neamt

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Dezvoltarea si Promovarea Zonei Turistice Neamt.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 98 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE TURISMUL – ŞANSǍ A DEZVOLTǍRII ECONOMICO – SOCIALE 5
CAPITOLUL I. DEZVOLTAREA TURISMULUI 7
1.1. Factori determinanţi ai dezvoltării turismului. Factori reprezentativi 7
1.1.1. Veniturile populaţiei 8
1.1.2. Preţurile şi tarifele 9
1.1.3. Oferta turistică 10
1.1.4. Progresul tehnic 11
1.1.5. Creşterea demograficǎ 11
1.1.6. Procesul de urbanizare 12
1.1.7. Timpul liber 12
1.1.8. Factori psihosociologici 13
1.2. Motivaţia turisticǎ 14
CAPITOLUL II. PROMOVAREA TURISMULUI – ELEMENT COMPONENT AL MIX-ULUI DE MARKETING TURISTIC 18
2.1. Definirea marketingului turistic 18
2.2. Conceptul de marketing – mix 23
2.3. Mix - ul promoţional. Promovarea turisticǎ 26
2.3.1. Obiectivele promovǎrii 27
2.3.2. Rolul informǎrii în promovarea turisticǎ 27
2.4. Strategii de promovare a turismului 29
2.4.1. Publicitatea 29
2.4.2. Publicitatea la locul de vânzare 32
2.4.3. Publicaţiile 33
2.4.4. Relaţiile publice 35
2.4.5. Târgurile de turism 36
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ – PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII ŞI PROMOVĂRII ZONEI TURISTICE NEAMŢ 37
3.1. Prezentarea zonei turistice Neamţ 37
3.1.1. Localizarea şi caracterizarea zonei turistice Neamţ 37
3.1.2. Forme de turism practicate în zona Neamţ 38
3.2. Analiza strategicǎ a zonei turistice Neamţ 40
3.2.1. Baza tehnico-materialǎ a zonei turistice Neamţ – premisǎ a dezvoltǎrii turismului 40
3.2.2. Analiza PEST a zonei turistice Neamţ 58
3.2.3. Analiza circulaţiei turistice şi previziunea evoluţiei viitoare 74
3.3. Planul de marketing pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în judeţul Neamţ 82
3.3.1. Analiza SWOT a turismului din judeţul Neamţ 82
3.3.2. Analiza pieţei turistice Neamţ 90
3.3.3. Strategia de marketing a zonei turistice Neamţ 91
3.4. Propuneri de valorificare a zonei turistice Neamţ 94
BIBLIOGRAFIE 97

Extras din document

INTRODUCERE

TURISMUL – ŞANSǍ A DEZVOLTǍRII ECONOMICO - SOCIALE

Turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică, socială şi culturală, cu o participare semnificativă la progresul general şi, nu în ultimul rând, ca promotor al globalizării şi factor al dezvoltării durabile.

Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, aflat într-o relaţie de intercondiţionalitate cu aceasta. Astfel, tendinţele înregistrate în evoluţia economiei mondiale, atât cele pozitive exprimate de sporirea producţiei şi, pe această bază, a prosperităţii generale, de intensificare a schimburilor internaţionale şi lărgirea cooperării dintre state, de industrializare şi terţiarizare, cât şi cele negative precum crizele sau perioadele de recesiune economică, extinderea sărăciei şi şomajului, inflaţia, deteriorarea mediului au influenţat cantitativ şi structural activitatea turistică, stimulând călătoriile şi diversificând orientarea lor spaţială. De asemenea, faptul că turismul se adresează unor segmente largi ale populaţiei, că răspunde pe deplin nevoilor materiale şi spirituale ale acesteia s-a reflectat în intensificarea circulaţiei turistice, imprimând fenomenului unul dintre cele mai înalte ritmuri de creştere. Pe de altă parte, prin amploarea şi conţinutul său complex, turismul antrenează un vast potenţial natural, material şi uman având implicatii profunde asupra dinamicii economniei şi societăţii, asupra relaţiilor internaţionale.

Abordarea ştiinţifică a complexităţii aspectelor pe care le presupune dezvoltarea turismului se impune cu atât mai mult cu cât societatea trebuie să facă faţǎ unor constrângeri dictate de caracterul limitat al resurselor şi trebuinţelor, în continuă creştere, ale oamenilor, legate de utilizarea timplui liber, de recreere şi distracţie. Analiza ştiinţifică, obiectivă, bazată pe raportarea permanentă la experienţa internaţională şi realităţile locale se dovedeşte, astfel, singura în măsură să ofere fundamente pentru elaborarea unei strategii realiste, viabile. Totodată, abordarea ştiinţifică a problematicii turismului este susţinută de interferenţele sale cu numeroase alte domenii de activitate, de riscul preluării unei terminologii sau chiar a unor metode de lucru inadecvate ori insuficient adaptate specificului, ceea ce provoacă adeseori confuzii sau limitează posibilitatea unor aprecieri corecte.

Cercetarea ştiinţifică a fenomenului turistic integrează o arie tematică largă, de la clarificările conceptuale şi definirea locului acestuia în strategia dezvoltării, la evidenţierea determinanţilor, tendinţelor de evoluţie şi formelor de manifestare, a coordonatelor şi mecanismelor pieţei şi la evaluarea impactului său în plan economic, social, cultural, ecologic şi politic. Toate acestea se bazează pe utilizarea unei varietăţi de surse informative, a unui instrumentar de cercetare din care nu lipsesc modelele statistico-matematice şi analizele comparative, pe realizarea unor investigaţii din perspectiva marketingului sau conducerii moderne

Diversificarea activităţilor încorporate în conţinutul prestaţiei/industriei turistice, ca şi prezenţa unora dintre ele în structura altor ramuri ale economiei, conferă turismului caracterul unei ramuri de interferenţă şi sinteză. De aici decurge amploarea şi complexitatea legăturilor dintre turism şi celelalte componente ale economiei. Aceste relaţii îmbracă forme diferite, manifestându-se direct sau indirect, permanent sau periodic, pe orizontal sau vertical. Spre exemplu, pentru desfăşurarea activităţii turistice sunt necesare intrări din alte ramuri, ca : agricultură, industrie alimentară, industria construcţiilor. De asemenea, turismul întreţine legături directe cu transporturile, telecomunicaţiile, cultura şi arta. La rândul său, prin produsele pe care le oferă turismul contribuie nemijlocit la asigurarea consumului populaţiei, împărţind această sarcină cu educaţia şi învăţământul, ocrotirea sănătăţii, comerţul şi altele.

Toate acestea ilustrează poziţia importantă a turismului în structura mecanismului economic şi rolul său activ în procesul de dezvoltare şi modernizare a economiei şi societăţii. In acest context, `` a analiza impactul economic al turismului înseamnǎ a evalua locul pe care acesta îl ocupǎ în comerţul internaţional şi în economia naţionalǎ ; a identifica şi examina rezultatele activitǎţii turistice în comparaţie cu alte sectoare ale economiei atât în ţǎrile industrializate cât şi în cele în curs de dezvoltare ``.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltarea si Promovarea Zonei Turistice Neamt.doc