Strategie Turism - Valcea

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Strategie Turism - Valcea.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu, Andrei Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

I. INTRODUCERE 3
II. METODOLOGIE 4
III. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE 4
III.1. Cadrul politic şi strategic 4
III.2. Cadrul juridic 6
III.3. Factorii interesaţi 8
IV. POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI VÂLCEA 8
IV.1. Resursele hidrotermale şi turismul balnear 8
IV.2. Atracţiile turistice montane, rurale şi agroturismul 9
IV.3. Turismul cultural şi monahal 9
IV.4. Turismul activ (sportiv, de vânătoare şi pescuit) 10
V. INFRASTRUCTURA DE CAZARE ŞI RESURSELE UMANE 11
V.1. Infrastrutura de cazare 11
V.2. Resursele umane 14
VI. ANALIZA SWOT A TURISMULUI DIN JUDEŢUL VÂLCEA 15
VII. VIZIUNEA 17
VIII. PRIORITĂŢILE 17
IX. OBIECTIVELE 17
X. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI 18
ANEXA NR. 1 – PLANUL DE ACŢIUNE 19

Extras din document

I. INTRODUCERE

La începutul acestui secol şi mileniu turismul este cel mai dinamic sector de activitate pe plan mondial şi, în acelaşi timp, cel mai important generator de locuri de muncă. Totodată, turismul poate constitui sursa principală de venit a ţărilor şi regiunilor care dispun de importante resurse turistice şi le exploatează corespunzător.

În acest context şi ţinând cont de potenţialul existent, turismul este considerat prioritatea judeţului Vâlcea. Justificările acestui statut de prioritate sunt următoarele:

• turismul este un sector economic cu perspective de dezvoltare pe termen lung, resursele turistice fiind practic inepuizabile;

• turismul acţionează ca un element dinamizant al întregului sistem economic, generând o cerere specifică de bunuri şi servicii la nivelul celorlalte sectoare ale economiei;

• turismul reprezintă o piaţă sigură a forţei de muncă şi de redistribuire a celei disponibilizate din alte sectoare economice restructurate;

• valorificarea optimă a resurselor, promovarea şi marketingul eficiente ale produselor turistice pe piaţa externă, poate constitui o sursă semnificativă de sporire a încasărilor valutare la nivelul judeţului;

• dezvoltarea durabilă a turismului contribuie la creşterea economică şi socială şi la atenuarea dezechilibrelor de dezvoltare, ameliorând condiţiile de viaţă şi sporind veniturile populaţiei în special în zonele rurale;

• turismul constituie un mijloc de protejare, conservare şi valorificare ale potenţialului cultural, istoric, folcloric şi arhitectural al judeţului;

• turismul poate avea şi vocaţie ecologică prin exploatarea durabilă a valorilor fundamentale ale existenţei umane (apă, aer, floră, faună, ecosisteme, etc.);

• turismul poate fi un mijloc activ de educare şi ridicare a nivelului de instruire şi civilizaţie a oamenilor, având un rol deosebit în utilizarea timpului liber al populaţiei.

Necesitatea unui document strategic judeţean de dezvoltare a turismului pe termen mediu este evidentă, aceasta fiind condiţia sinequa non a dezvoltării durabile.

În condiţiile în care domeniul turismului este un domeniu pur economic al vieţii economico-sociale, Strategia de Dezvoltare a Turismului în Judeţul Vâlcea 2007-2013 priveşte deopotrivă administraţia publică şi mediul de afaceri.

Astfel, respectând principiile dezvoltării durabile, administraţiile publice şi mediul de afaceri trebuie să valorifice împreună resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei creşteri susţinute, constante care să facă din judeţul Vâlcea unul dintre cele mai competitive la nivel naţional şi regional.

Pe de altă parte, orice proiect în domeniul turismului, fie el al autorităţilor publice, al mediului de afaceri sau al structurilor asociative, îţi justifică necesitatea şi oportunitatea prin însăşi strategia de turism la nivel judeţean. Realizarea şi adoptarea strategiei oferă astfel premisele atragerii de finanţări nerambursabile în domeniu, fie din programe financiare de post-aderare, fie din fonduri naţionale sau alte oportunităţi de finanţare.

II. METODOLOGIE

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului în Judeţul Vâlcea 2007-2013 a fost iniţiată de Consiliul Judeţean Vâlcea, dar la forma finală şi-au adus contribuţia reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, ai primăriilor din zonele cu potenţial turistic, ai Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, ai furnizorilor de servicii de turism, ai operatorilor de turism şi ai asociaţiilor de profil.

Procesul de elaborare a strategiei a constat în parcurgerea a patru etape principale, în cadrul cărora, după caz, pot fi individualizate subetape.

Prima etapă a fost cea de documentare. În cadrul acesteia au fost colectate şi analizate informaţiile care privesc domeniul turismului în vederea utilizării acestora la fundamentarea strategiei. Au fost colectate şi analizate strategiile şi politicile europene, naţionale, regionale şi locale în domeniul turismului, legislaţia şi informaţiile statistice oficiale privind turismul în judeţul Vâlcea.

Etapa a doua a fost cea de elaborare proiectului strategiei pe baza informaţiilor relevante colectate şi analizate în prima etapă. În primul rând a fost elaborată structura strategiei, fiind completate informaţiile obţinute în prima fază. După aceea au fost elaborate analiza SWOT, viziunea, priorităţile, obiectivele şi planul de acţiune.

Etapa a treia a fost etapa consultării publice. Mai întâi au fost consultate direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, iar apoi s-a trecut la consultarea publică propriu-zisă. În acest sens, proiectul a fost publicat spre consultare pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Vâlcea (www.cjvalcea.ro) şi a fost transmis în format tipărit şi/ sau electronic Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, consiliilor locale din zonele cu potenţial turistic, Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, furnizorilor de servicii de turism, operatorilor de turism şi asociaţiilor de profil. Mai mult decât atât, a fost transmis şi un chestionar care cuprindea atât descrierea proprie şi priorităţile de dezvoltare cât mai ales aşteptările faţă de factorii interesaţi din domeniu. De asemenea, a fost asigurată informare presei cu privire la acest demers. Etapa consultării publice a inclus şi sesiuni de dezbatere publică a proiectului strategiei. În cadrul acestor sesiuni au fost dezbătute atât proiectul strategiei cât şi modalităţile optime de implementare a acesteia.

Etapa a patra, ultima etapă, a fost cea a redactării formei finale a proiectului strategiei în vederea supunerii spre a probare a Consiliului Judeţean. Deşi revizuirea documentului a fost practic un proces continuu, înainte de transmiterea formei finale în vederea adoptării, au fost analizate toate chestionarele retransmise şi au fost verificate propunerile factorilor interesaţi în vederea asigurării concordanţei dintre situaţia actuală, priorităţile, obiectivele şi acţiunile propuse prin proiectul strategiei cu cele ale factorilor interesaţi din domeniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategie Turism - Valcea.doc