Toate referatele din domeniul Administratie Publica

 • Teoria separatiei puterilor in stat

  Teoria separației puterilor în stat În lucrarea sa Despre Spiritul Legilor, filosoful iluminist Charles-Louis de Decondat Baron de Brede et de Montesquieu (1689-1755)teoretizează principiul separației puterilor în stat .Acest principiu fundamental ,în secolele urmatoare va fi pus în practică de toate statele care au îmbrățișat democrația liberală. Conform acestui principiu puterea este distribuită între cele trei ramuri ale guvernării: puterea legilativă,puterea executivă și puterea...

 • Notiuni generale de drept si de drept civil

  Termenul „drept” este folosit în limbajul cotidian cu mai multe sensuri. Astfel, într-o primă accepțiune, aceea de drept subiectiv, noțiunea desemnează prerogativa, posibilitatea recunoscută unei persoane de a face ceva ori de a pretinde ceva de la un alt subiect de drept. Ca exeplu putem lua: dreptul de a se căsători al oricărei persoane aflate în deplinătatea facultăților mintale și care a împlinit vârsta legală, dreptul vânzătorului de a pretinde și primi prețul convenit pentru lucrul...

 • Protectia minoritatilor in dreptul international

  SITUAȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR MINORITĂȚILOR După cel de-al doilea război mondial, sarcina ocrotirii drepturilor omului și a creării normelor juridice pentru îndeplinirea acestui scop a fost încredițată Organizații Națiunilor Unite. După expunerea principiilor generale ale recunoașterii și ocrotirii drepturilor omului în Carta ONU, alte documente au fost adoptate pentru a da eficiență acestei protecții universale. Primul document asupra drepturilor omului adoptat sub egida Națiunilor Unite...

 • Serviciile de utilitate publica in cadrul comunei Aricesti Rahtivani

  INTRODUCERE Orice administrație publică locală are ca scop principal creșterea gradului de confort, a nivelului de de trai a cetățenilor în slujba cărora activează. Fiecare individ care compune o comunitate locală are un anumit nivel de expectanță, are o serie de dorințe care se regăsesc în dorința de a avea un nivel de trai cât mai ridicat, apropiat de gradul de confort și civilizație al statelor dezvoltate. Dorința de a trăi din ce în ce mai bine de a-și satisface cerințele minime , cele...

 • Integritatea ca valoare etica

  Integritatea este practica de a fi cinstit și de a arăta o aderență consecventă și fără compromisuri la principii și valori etice și morale puternice. În etică, integritatea este considerată drept onestitatea și veridicitatea sau exactitatea acțiunilor cuiva. Integritatea poate fi în opoziție cu ipocrizia, în sensul că judecarea cu standardele de integritate implică considerarea coerenței interne ca o virtute și sugerează că părțile care dețin în sine valori aparent conflictuale ar trebui...

 • Bugetul asigurarilor sociale de stat

  Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de pensii. Sistemul de pensii din România a suferit numeroase reforme, care vizează îmbunătățirea durabilității sistemului confruntat cu schimbări structurale de natură demografică, în sensul unei ponderi sporite a populației în vârstă. Sistemul modificat are trei componente: Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III Pilonul I al sistemului de pensii este sistemul public de pensii, care este obligatoriu,...

 • Reconstruirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in lumina legii 18-1991

  1. Introducere România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este republica. Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile...

 • Inventarierea patrimoniului

  1. Noțiuni introductive Potrivit Legii 82/1991, republicată în iulie 2008, ministerele, organe ale administrației publice centrale și locale, alte autorități publice, instituții publice autonome și instituțiile publice subordonate, au obligația să întocmcesc situații financiare trimestriale și anuale, care, conform normelor naționala se compun din bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la...

 • Organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice

  1. Funcția publică și funcționarul public Din doctrina actuală de drept public se poate desprinde ca un veritabil sistem de referință și reper, concepția potrivit căreia funcția publică reprezintă situația juridică a persoanei fizice investită legal cu atribuții în realizarea competenței unei autorități publice, ce consta în ansamblul drepturilor și obligațiilor ce formează conținutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă și organul care a investit-o. Potrivit Legea nr. 188 din...

 • Consiliul European

  1. Scurt istoric al Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost creată pentru a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, țările europene încep să se unească, din punct de vedere economic și politic, în cadrul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, pentru a asigura o pace durabilă. Cele șase țări fondatoare sunt Franța, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg și Italia. Anii 1960...

 • Competenta organelor fiscale

  1. Introducere Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedura ficală distinge organele fiscale ca organul fiscal central, organul fiscal local, precum și alte instituții publice care administrează creanțe fiscale. În sensul legii organul fiscal central este Agenția Națională de Administrare Fiscală adică A.N.A.F., prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate A.N.A.F., iar organul fiscal local sunt structurile de...

 • Bilant contabil

  1. Sistemul bugetar Sfera de activitate care formează, sistemul bugetar din țara noastră cuprinde: învățământul, sănătatea, cultura, apărarea țării, justiția, autoritatea publică, protecția mediului înconjurător, asistența și protecția socială, activități de interes strategic, transporturi și telecomunicații, cercetarea științifică, iar această listă ar putea continua. O primă modalitate de definire a instituțiilor publice o prezintă Legea privind finanțele publice nr. 500/2002,...

 • Administratia publica locala - reglementari privind infinantarea unui club sportiv municipal

  1. Administrația publică locală Regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea administrației publice locale reglementează Legea 215 din 2001, republicată și modificată prin multe ordonațe. Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu . Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei...

 • Analiza mijloacelor de administrare eficienta a bunurilor ce apartin statului si unitatilor administrativ-teritoriale

  În dreptul românesc, încă de la începutul secolului al XIX-lea, apar primele acte juridice care fac referire la noțiunea de proprietate publică, și anume Regulamentele Organice. Mai apoi, în cea de-a doua jumătate a aceluiași secol, sunt promulgate legi prin care se impune noțiunea de domeniu public, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. În aceeași perioadă apare și prima Constituție (1866) care conținea prevederi despre proprietatea publică, proprietatea privată, urmată de cea din 1923 ce...

 • Autorizarea activitatii farmaceutice

  Introducere Actualitatea și importanta temei Actualmente sistemul farmaceutic al Republicii Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme, cum ar fi: - scăderea drastică a calității serviciilor farmaceutice prin implicarea nespecialiștilor în exercitarea activității farmaceutice; -micșorarea accesibilității fizice prin dispariția unor medicamente vitale de pe piața farmaceutică, precum și a accesibilității economice ca rezultat a imperfecțiunii mecanismului de formare a prețurilor...

Pagina 1 din 11