Achizitionarea bunuri, servicii si lucrari I.M. Parcul Dendrariu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Achizitionarea bunuri, servicii si lucrari I.M. Parcul Dendrariu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Redactat in Republica Moldova

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

1. Prezentarea entității (autorității contractante) 3
2. Analiza modului de desfășurarea achizițiilor publice în cadrul Î.M. Parcul „Dendrariu” ..3
3. Concluzi și recomandări ...11
4. Bibliografie ...13

Extras din document

Prezentarea entității (autorității contractante)

Î.M. Parcul „Dendrariu” a fost fondată de către Consiliul municipal Chișinău în scopul gestionării grădinii dendrologice din localitate, conservării în condiții artificiale a colecțiilor de plante (îndeosebi a speciilor rare sau periclitate) și a altor obiecte botanice de importanță științifică, didactică, economică și culturală.

Consiliul municipal Chișinău, în schimbul serviciilor publice prestate, alocă întreprinderii fondate sursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor.

Analiza modului de desfășurarea achizițiilor publice în cadrul Î.M. Parcul „Dendrariu”

Prin decizia fondatorului „Cu privire la unele aspecte ce țin de efectuarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii de către întreprinderile municipale, instituțiile publice și societățile pe acțiuni cu cotă majoritară de participare a Consiliului municipal Chișinău”, nr. 5/13 din 30.05.2013, Î.M. Parcul „Dendrariu”, de rând cu restul întreprinderilor municipale, a fost obligată să desfășoare procedurile de achiziționare în corespundere cu prevederile Legii privind achizițiile publice, nr. 131 din 03.07.2015 . Astfel, indiferent de faptul întrunește sau nu cumulativ condițiile prevăzute la art. 12, alin. (2) din Legea privind achizițiile publice, nr. 131 din 03.07.2015, Î.M. Parcul „Dendrariu” este ținută să aplice prevederile legii sus menționate, în raporturile de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor.

În scopul implementării cadrului normativ din domeniul achizițiilor publice, în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016, la nivel de întreprindere a fost constituit grupul de lucru pentru achiziții publice, prin ordinul „Cu privire la formarea și modul de activitatea grupului de lucru pentru achiziții publice”, nr. 58/18 din 17.04.2018 . Grupului de lucru pentru achiziții este creat din specialiștii ai întreprinderii, în număr de șapte membri, inclusiv președintele, vicepreședintele și secretarul grupului de lucru. Pe parcursul activității grupului de lucru, în calitate de membri, pot fi antrenați, prin scrisoare, consultanți - specialiști/experți în domeniul în care se efectuează achiziția, aceștia din urmă având drept de vot consultativ. Reprezentanți ai societății civile sunt incluși obligatoriu în componența grupului de lucru, în cazul în care au depus o cerere scrisă în acest sens cu două zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime din componența totală a grupului. Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv. Includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziție în parte.

Grupul de lucru îndeplinește următoarele funcții:

a) examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limita mijloacelor financiare repartizate în acest sens, elaborează planurile anuale de efectuare a achizițiilor;

b) întocmește și înaintează spre publicare anunțul de intenție privind achizițiile preconizate de autoritatea contractantă;

c) inițiază și desfășoară procedura de achiziție corespunzătoare, prevăzută de legislație;

d) întocmește anunțuri și/sau invitații de participare în cadrul procedurilor de achiziție publică;

e) elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică;

f) examinează, evaluează și compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziție publică;

g) atribuie contracte de achiziții publice care sunt încheiate de autoritatea contractantă cu operatorii economici;

h) întocmește documentele necesare pentru sancționarea operatorului economic în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale;

i) întocmește darea de seamă privind procedurile de achiziție sau modificarea contractului de achiziție care se prezintă spre examinare și înregistrare la Agenția Achiziții Publice, în termen de 5 zile din momentul încheierii contractului sau din momentul adoptării deciziei de anulare a procedurii sau a încheierii acordului adițional, iar în cazul în care nu a fost prezentată nici o ofertă, în termen de 5 zile de la desfășurarea procedurii;

j) monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziții publice;

k) păstrează și ține evidența tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de achiziție publică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Achizitionarea bunuri, servicii si lucrari I.M. Parcul Dendrariu.docx

Bibliografie

1. Legea privind achizițiile publice, nr. 131 din 03.07.2015;
2. Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016;
3. Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 668 din 27.05.2016;
4. Regulamentul cu privire la achizițiile de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2017;
5. Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27.05.2016;
6. Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668 din 27.05.2016;
7. Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 335 din 08.05.2009;
8. Regulamentul cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 9 din 17.01.2008;
9. ordinul Î.M. Parcul „Dendrariu” „Cu privire la formarea și modul de activitatea grupului de lucru pentru achiziții publice”, nr. 58/18 din 17.04.2018;
10. nota informativă din 05.01.2018, cu privire la achizițiile publice din desfășurate în anul 2017;
11. nota informativă din 16.04.2018, cu privire la achizițiile publice din desfășurate în anul 2018;
12. darea de seamă privind achizițiile de valoare mică pentru anul 2017;
13. dosarele de achiziție publică din perioada 2017 -2018.

Alte informatii

Achiziționarea bunuri, servicii și lucrări Î.M. Parcul „DENDRARIU”