Administratia publica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Administratia publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

CAPITOLUL I Administrația publică locală
1.1. Dispozitii generale 4
1.2. Consiliul local 4
1.3. Secretarul 8
1.4. Bunuri și lucruri 9
1.5. Administrația finanțelor publice 9
1.6. Prefectul 9
CAPITOLUL II Compartimentele Primariei
CAPITOLUL III Cariera funcționarilor publici 10
3.1. Dispoziții generale 10
3.2. Recrutarea funcționarilor publici 11
3.2.1. Dispoziții comune 11
3.2.2. Recrutarea înalților funcționari publici 12
3.2.3. Recrutarea functționarilor Publici de Agenșia Nașională a Funcționarilor Publici 12
3.2.4.Recrutarea funcționarilor publici de autorități și instituții publice 13
3.2.5.Recrutarea funcționarilor publice de Institutul Național de Administrație 13
3.3. Perioada de stagiu 13
3.3.1.Organizarea perioadei de stagiu 13
3.3.2. Reguli specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți 14
3.4. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici. Promovarea și avansarea funcționarilor publici în gradele de salarizare 15
3.4.1. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici 15
3.4.2. Promovarea funcționarilor publici 15
CAPITOLUL IV Aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă 16
4.1. Exercitarea atribuțiilor de stare civilă 16
4.2. Înregistrarea actelor de stare civilă 17
4.2.1. Registrele de stare civilă 17
4.2.2. Înregistrarea actelor de stare civilă 18
4.2.3 Înregistrea nașterii 18
4.2.4. Înregistrarea căsătoriei 20
4.2.5. Înregistrea decesului 20
4.2.6. Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate în străinătate 21
4.3. Înregistrarea mențiunilor în registrul de stare civilă 22
4.3.1. Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației 22
4.3.2. Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției 23
4.3.3.Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei 23
4.3.4.Înscrierea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă 24
4.4. Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă 24
4.5. Atribuirea, înscrierea și gestionarea C.N.P. 25
4.6. Eliberarea certificatului de stare civilă 25
4.7. Dispoziții finale și tranzitorii 26
Anexa1 .27
Anexa2 28
Anexa3 29
Anexele 4 și 5 .30
Anexele 6 și 7 .31
Anexa 8 ...32
Anexele 24, 25, 26, 27 34
Anexele 28 și 30 .35
Anexele 32, 33, 34 ..36
Anexele 35 și 41 .37
Bibliografie 38

Extras din document

CAPITOLUL I ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALE

DISPOZIȚII GENERALE

Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor locale, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în problemele locale de interes public.

Autonomia locală privește organizarea și funcționarea administrției publice locale și reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a rezolva și de a gestiona, în nume propriu și sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care le reprezintă. Prin colectivitate locală se înțelege totalitatea cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială (comunele, orașele și județele).

Delimitarea comunelor, orașelor și județelor se stabilește prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai în temeiul legii și cu consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrative-teritoriale respective, prin referendum care se organizează potrivit legii.

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe sunt consiliile locale, ca autorități deliberative și primarii, ca autorități executive. Consiliile locale și primarii se aleg în condițiile prevăzute de lege.

În fiecare județ se alege un consiliu județean, ca autoritate a administrației publice, care coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul județeam alege, din rindul mebrilor săi, pe președinte, pe vicepreședinți si delegația permanentă.

În scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile administrației publice din comune, orașe și județe elaborează și aprobă bugetele de venituri și cheltuiei și au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, în condițiile legii.

CONSILIILE LOCALE

Consiliile comunelor și ale orașelor sunt compuse din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Numarul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordinul prefectului în funcție de populația comunei sau a orașului, raportată de Comisia Națională pentru Statistică cum urmeaza:

Numărul locuitorilor comunelor sau ai orașului Numărul consilierilor

Până la 3.000 11

Între 3.001 și 5.000 13

Între 5.001 și 7.000 15

Între 7.001 și 10.000 17

Între 10.001 și 20.000 19

Între 20.001 și 50.000 21

Între 50.001 și 100.000 23

Între 100.001 și 200.000 25

Între 200.001 și 400.000 31

Peste 400.000 35

Consiliul local al comunei Ivești din județul Galați este cumpus dintr-un număr de 17 consilieri.

Calitate de consilier este incompatibilă cu:

funcția de prefect și de subprefect;

calitatea de funcționar în aparatul propriu al consiliilor comunale, orășenești și județene respective și al prefecturilor, precum și de conducător al regiei autonome de interes local sau județean și al serviciului public de specialitate al consiliului local sau județean;

funcția de primar;

calitatea de deputat, senator, consilier al Președintelui României sau membru al Guvernului;

Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor în ședință de constituire se face de prefect. La ședința de constituire participă prefectul sau reprezentantul său. La ședință va fi convocat și primarul, chiar dacă procedura de validare a acestuia nu a fost finalizată. Ședința este legal constituită, dacă participa cel puțin 2⁄3 din numărul consilierilor aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va ține, de drept, peste 3 zile, în aceleași condiții. Dacă nici la a doua convocare ședința nu se poate constitui legal se va proceda la o noua convocare, peste alte 3 zile. La noua convocare, ședința va fi legal constituită, daca se asigură prezența majorității consilierilor aleși. Îm situația în care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datorită absenței fără motive temeinice a consilierilor, prefectul va declara vacante locurile consilierilor aleși, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceștia nu pot fi înlocuiți cu supleanții de pe listele respective, și se vor organiza alegeri de completare, în termen de 30 zile, în condițiile Legii privind alegerile locale. Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauză, la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.

Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de deces; demisie; incompabilitate; schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială; lipsă nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitate de a fi exercitat de o perioadă mai mare de 6 luni, în cazul în care s-a constatat, prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă, dupua validarea mandatelor, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin altă încalcare a Legii privind alegerile locale; în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsa privativă de libertate; în caz de punere sub interdicție pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale. Încetare mandatului de consilier se constată prin hotărârea consiliului local. În caz de demise, consilierul poate reveni asupra acesteia, pana la adoptarea hotarârii.

Atribuțiile consiliului local:

aprobă statutul comunei sau al orașului și regulamentul de funcționare a consiliului

alege, din rândul consilierilor pe viceprimar sau, după caz, pe viceprimari

aprobă studii, prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a tertoriului

aprobă, la propunere primarului, organigrama, numărul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum si regulamentul de organizare și funcționare a acestuia

aprobă bugetul local, formarea, administrarea și executarea acestuia, aprobă virările de credite și modul de utilizare a rezevei bugetare; aprobă împrumuturile și contul de încheiere a exercitiului bugetar

stabilește impozite și taxe locale precum și taxe speciale pe timp limitat, în condițiile legii

administrează domeniul public și privat al comunei ori al orașului

înființează instituții și agenți economici de inetres local, hotărăște asupra concesionării sau închirierii de bunuri sau de servicii publice de inters local, precum si asupra participării, cu capital sau cu bunuri, la societăți comerciale pentru realizarea de lucrări și servicii de interes public local, în condițiile legii

numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, pe conducătorii agenților economici și ai instituțiilot publice de interes local

urmărește, controlează și analizează activitatea agenților economici și a instituțiilor publice, care se află sub autoritatea sa

instituie norme specifice pentru instituțiile publice și agenții economici de interes local, care se află sub autoritatea sa

organizează servicii publice de gospodărie comunală, transport local, rețele edilitare

aprobă, în condițiile legii, planurile de organizare și de dezvoltare urbanistică a localităților de componența unităților administrativ-teritoriale, precum și de amenajare a teritoriului și măsurile necesare realizării acestora

asigura, in cadrul componențelor sale, condițiile necesare bunei funcționări a instituțiilor de învățământ, sanitare, de cultura, de tineret si sport, potrivit legii

ia masuri pentru creare condițiilor necesare petrecerii timpului liber al cetățenilor și asigură desfășurarea activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement

constribuie la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială

înființează și asigură funcționarea unor instituții de bine facere de interes local

organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și asigura buna funcționare a acestora

hotărăște, în condițiile legii, asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale sau județene pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public

hotărăște stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare și înfrățire cu localități din străinătate

sprijină activitatea cultelor religioase, în codițiile legii

Fisiere in arhiva (1):

  • Administratia publica.docx

Bibliografie

1. Legea nr 69/1991 - Legea administrației publice locale
2. Hotărârea nr. 1.209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
3. Legea nr 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificări și completări ulterioare
4. HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011 a dispozițiilor în materie de stare civilă
5. www.comunaivestiprimar.ro