Consiliul local

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Consiliul local.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

1. Considerații generale.

Consiliul local este o autoritate a administrației publice locale, aleasă în vederea soluționării problemelor de interes local ale comunei, orașului sau municipiului. În temeiul art. 5 al Legii nr. 215/2001 se bucură de un statut autonom, în sensul că deliberează asupra intereselor specifice ale colectivității locale și hotărăște cu privire la modul de realizare a acestora, fără vreun amestec din partea autorităților administrației publice de stat sau autorităților administrației publice județene.

Calitatea primarului de organ executiv a primarului derivă atât din faptul că el este cel care răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, cât și din faptul ca el pune în practică dispozițiile privitoare la realizarea în colectivitățile umane de bază a legii și a celorlalte acte normative.

2. Alegerea, componența și constituirea consiliilor locale.

Potrivit prevederilor constituționale, consiliile locale sunt constituite în comune și orașe, ca autorități ale administrației publice locale, ele reprezentând expresia realizării practice a principiului autonomiei locale. Rolul lor este acela de rezolvare a intereselor legitime ale cetățenilor și a unității administrativ-teritoriale.

Concomitent cu realizarea treburilor de interes local consiliile locale, ca autorități administrative, au obligația ca în unitățile administrativ-teritoriale în care sunt alese să aplice și să respecte legea, să satisfacă interesele naționale.

3. Funcționarea Consiliului local.

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, ce poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Consiliul local își desfășoară activitatea în ședințe ordinare, care au loc lunar, la convocarea primarului. Se poate întruni și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puțin o treime din numărul consilierilor. Convocarea consiliului local se face în scris, prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale. Ea trebuie făcută cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înaintea ședințelor extraordinare. În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau orașului, convocarea consiliului local se poate face de

îndată. În invitația la ședință se vor preciza ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării acesteia. Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștința locuitorilor comunei sau orașului prin mass-media ori prin alte mijloace de publicitate.

Ședințele consiliilor locale sunt publice și se desfășoară în limba română, limba oficială a statului. În consiliile locale în care consilierii aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin o cincime din numărul total al consilierilor, ședințele de consiliu se pot desfășura și în limba lor maternă. În aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu se întocmesc în limba română.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consiliul local.doc

Bibliografie

Anton, Trăilescu, Drept administrativ, Ediția a III-a, Editura C.H. Beck, București, 2008
Ghete, Georgeta; Dobrescu, Radu; Parlagi, Anton - Managementul administrației publice locale: consilierii locali, București, Editura Economică, 1999
Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, vol.I, ed. a-III-a, București, 2000
Manda Corneliu, Drept administrativ: tratat elementar, Ediția a IV-a, Editura Lumina Lex, București, 2007
Muntean, Mara - Atribuțiile Consiliului Local potrivit Legii administrației publice, în Economie și administrație locală, septembrie 2006
Șantai Ioan, Drept administrativ și știința administrației, vol. I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007
V. I., Prisăcaru, Tratat de drept administrativ, Editura ALL, București, 1966
Vedinaș, Verginia, Drept administrativ, Editura Lumina Lex București, 2004
LEGISLAȚIE:
Constituția României, revizuită, publicată în Monitorul Oficial, nr. 669, din 22 septembrie 2003
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 271, din 29 martie 2004
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată prin Legea nr. 286/2006