Contractul de achizitii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul de achizitii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

Achizițiile publice fac parte din activitatea desfașurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei instituții publice presupune un consum de materiale, servicii, procurare de mijloace fixe etc, se face apel la diferiți furnizori sau prestatori. Cum instituțiile publice gestionează banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achiziția publică.

Deși legea prevede expres ca în fiecare autoritate contractantă să existe un departament de achiziții publice în care să-și desfăsoare activitatea un inginer, un jurist și un economist, în practică ne întalnim cu situații în care un jurist își arogă și veleități de inginer sau se mai joaca cu cifrele și bilanțurile contabile, nu e vina lui, ci a mai marilor care trebuie să asigure personalul necesar. Indiferent de achiziție, fie că este vorba de papetărie sau oțel, procedura este aceeași. Dacă de unele contracte se poate ocupa o singura persoană, de altele, complexe și care necesită investigație pe anumite ramuri, singularitatea nu mai poate face față în mod eficient.

Partea legislativă referitoare la achizițiile publice face referire la stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, precum și a căilor de atac al actului sau deciziei autorității contractante care aplică una dintre procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

La baza atribuirii contractului de achiziție publica trebuie să se afle urmatoarele principii:

Libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant.

Eficiența utilizării fondurilor publice care presupune folosirea sistemului concurențial și a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Tratamentul legal și anume aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv.

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt:

- nediscriminarea;

- tratamentul egal;

- recunoasterea reciprocă;

- transparenta;

- proportionalitatea;

- eficienta utilizării fondurilor publice;

- asumarea răspunderii.

Tipuri de contracte de achiziții publice

Contractul de achiziție publică este un contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Contractul de achiziție publică include și categoria contractului sectorial.

Prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică:

a) apă;

b) energie;

c) transport;

d) poștă.

Părtile contractului de achiziție publică sunt operatorii economici, pe de o parte şi autoritățile contractante, pe de altă parte.

Autoritate contractantă este oricare organism al statului, autoritate public sau instituție publică, care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local sau oricare organism cu personalitate juridică care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:

- se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităti contractante sau unui alt organism de drept public;

- este finantat, în majoritate, de către o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public;

- în componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiti de către o autoritate contractantă, sau de către un alt organism de drept public.

De asemenea, poate fi autoritate contractantă și oricare asociere formată de una sau mai multe autorități contractante dintre cele mentionate anterior, oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile relevante în sectoarele de utilitate publică (apă, energie, transport, postă), atunci când aceastaatribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de achizitii.docx