Expert achiziții publice - Procedura simplificată

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 3820
Mărime: 3.24MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Andreea

Cuprins

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI 3

PRINCIPII APLICABILE ACHIZIȚIILOR PUBLICE 4

INSTITUȚII IMPLICATE ÎN ACHIZIȚIILE PUBLICE 5

CONTRACTE - TRĂSĂTURI ȘI CARACTERISTICI 7

TIPURI DE CONTRACTE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 9

ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 10

PROCEDURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR 11

STUDIU DE CAZ REALIZAT LA PRIMĂRIA COMUNA PONOARELE 13

BIBLIOGRAFIE 27

Extras din document

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI

Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății românești.

Scopul general al sistemului achizițiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea și îmbunătățirea mediului de viață al comunității.

În cadrul sistemului, elementele componente interacționează între ele condiționându-se, potențându-se sau anihilându-se unele pe celelalte.

Elementele componente ale sistemului de achiziții publice sunt:

- autoritatea de reglementare;

- autoritățile contractante;

- operatorii economici;

- supraveghetorii sistemului;

Relațiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regulă:

- de comerț, unde o parte solicită să cumpere produse, servicii și lucrări și cealaltă să le vândă;

- de suport, unde o parte solicită sprijin pentru aplicarea regulii jocului și cealaltă îl oferă;

- de supraveghere, unde o parte aplică regula jocului și cealaltă verifică aplicarea corectă a acestuia;

- de înfăptuire a dreptății, unde partea lezată își valorifică un drept pe calea acțiunii în instanță;

Regula jocului este creată de autoritatea de reglementare și constă în normele aplicabile, în procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică .

În concluzie, sistemul achizițiilor publice desemnează totalitatea regulilor și a acțiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici și în care cererea lansată de organismele de interes public se întâlnește cu oferta depusă de un operator economic.

În cadrul sistemului de achiziție publică autoritatea de reglementare este reprezentată de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor publice, care are rolul fundamental de elaborare, promovare și implementare a politicii în domeniul achizițiilor publice.

Autoritățile contractante sunt autoritățile puterii publice și alte persoane juridice de drept privat ce desfășoară activități în domeniul utilităților și joacă rolul de cumpărător. Acestea dispunând de resurse financiare, încearcă să satisfacă nevoile comunității de produse, servicii și lucrări publice prin atribuirea de contracte. Exemple de autorități contractante : instituții publice, orice organism de drept public, etc.

Prin operator economic se înțelege orice furnizor, prestator sau executant care oferă în mod licit pe piață produse, servicii sau execută lucrări.

Supraveghetorii mediului de funcționare a sistemului achizițiilor publice sunt:

-Ministerul Finanțelor Public ;

-Curtea de Conturi ;

-Agenția Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

-Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

PRINCIPII APLICABILE ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Principiile ce stau la baza derulării procedurilor de achiziții publice au la bază principiile Tratatului de la Roma, care a pus bazele formării Uniunii Europene.

Cele patru libertăți europene nu au rămas la nivel de concept ci au fost transpuse în practică sub formă de principii.

Rolul principiilor este acela de a armoniza relațiile ce intervin într-un proces pentru a putea fi găsite sau construite soluții care să satisfacă necesitățiile apărute.

Astfel, pe parcursul procesului de achiziție publică, la adoptarea oricărei decizii, pentru a se asigura unitatea, omogenitatea, echilibrul și coerența trebuie avute în vedere următoarele principii care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică:

1) Nediscriminarea: asigurarea condițiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate:

- să poată participa la procedura de atribuire

- să aibă șansa de a deveni, contractant

2) Tratamentul egal: stabilirea și aplicarea oricând pe parcursul procedurii de atribuire de

- reguli,

- cerințe,

- criterii

identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți. Nici o autoritate contractantă nu are voie să acorde tratament preferențial unui operator economic doar pentru simplul motiv că este situat în aceeași localitate/zonă/ regiune/țară sau că este persoană fizică sau juridică.

3) Recunoașterea reciprocă: acceptarea:

- produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene;

- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritățile competente din alte state;

- specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național.

4) Transparența: aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

5) Proporționalitatea: asigurarea corelației între:

- necesitatea autorității contractante,

- obiectul contractului de achiziție publică,

- cerințele solicitate a fi îndeplinite.

6) Asumarea răspunderii: pentru deciziile luate și acțiunile realizate de către toți cei implicați în procesul de achiziție publică.

Bibliografie

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- https://achizitiipublice.gov.ro/home;

- http://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100137426

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întreprinderilor sociale de inserție prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială;

- H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziție publică aprobat prin Ordinul Președintelui AMRMAP nr.155/2006;

- Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 privin atribuirea contractelor de achiziție publică;

- O.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică;

- Directivele Comunității Europene nr. 17 și 18/2004 privind achizițiile publice;

Preview document

Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 1
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 2
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 3
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 4
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 5
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 6
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 7
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 8
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 9
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 10
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 11
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 12
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 13
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 14
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 15
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 16
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 17
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 18
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 19
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 20
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 21
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 22
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 23
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 24
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 25
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 26
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 27
Expert achiziții publice - Procedura simplificată - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Expert achizitii publice - Procedura simplificata.docx

Ai nevoie de altceva?