Particularitati ale regulamentului de ordine interna si contractul colectiv de munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Particularitati ale regulamentului de ordine interna si contractul colectiv de munca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară 2
2.Particularității ale contractului colectiv de muncă 5
3.Bibliografie 9

Extras din document

1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară

Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Aceasta trebuie realizat în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanții angajaților” .

De asemenea regulamentul intern fiind documentul intern al unei organizații care se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, în conformitate cu Codul Muncii, în cuprinsul acestuia întâlnim dispozițiile generale, reguli privind protecția, igiena și securitatea in munca in cadrul unității, reguli privind respectarea principiului nediscriminării și a înlaturarii oricărei forme de încălcare a demnitații, raporturile de muncă și încetarea raporturilor de muncă, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale a salariaților, drepturile și obligațiile salariaților și ale angajatorului, norme generale de conduită profesională, salarizarea,avansarea și promovarea, recompense și sancțiuni, timpul de muncă și timpul de odihnă, formarea profesională, dispoziții legale specifice, securitatea patrimoniala, criteriile de evaluarea a performanțelor precum și dispozițiile finale.

În cuprinsul capitolul I denumit și dispoziții generale ne sunt prezentate pe parcursul a șase articole faptul că prezentul regulament este elaborat în conformitate cu dispozițiile Codului muncii - Legea 53/2003 republicată, Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Legea nr. 329/2006 a securității și sănătății în muncă și a celorlante acte normative naționale care reglementează raporturile de muncă și de disciplină a muncii, Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice instituțiile publice și din alte unității, Legea nr.202/2002 republicata privind egalitatea de șanse și de tratament între femeii si bărbați, precum și Hotărârii ale Consiliului Local.

Totodată regulamentul intern este o reglementare prin care se stabilesc normele de conduită și disciplină interioară, adresăndu-se tuturor persoanelor din cadrul unitații, indiferent de durata raporturilor de muncă, iar cunoaștera prrevederilor lui este obligatorie pentru toate categoriile de personal și este adus la cunostința prin intermediul șefilor de serviciu si prin afișare la sediile unității.

În capitolul II denumit protecția igiena și securitatea în muncă a salariaților unitatea se obligă prin măsurile pe care le dispun să asigure sănătatea si securitatea angajaților în toate aspectele legate de muncă , pentru prevenirea accidentelor de munca și a îmbolnăvirilor profesionale,pentru respectarea normelor de tehnica securității și igiena a muncii, la locurile de muncă.

În capitolul al treilea denumit reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei alte forme de încălcare a demnității întâlnim reguli privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii care sunt conforme cu prevederile Legii 202/2002 și de care beneficiază toți angajații unității.

Angajatorul are obligația de a preveni și elimina acele comportamente definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex el trebuie să prevadă în regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare în condițiile prevăzute de lege pentru angajații care încalcă demnitatea personală al altor angajați ,să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hărțuiri sexuale la locul de muncă, să informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate.

De asemenea angajatorului îi este interzisă modificarea unilaterală a relațiilor sau a condițiilor de muncă inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori cu o reclamație la nivelul unității sau care a depus o plângere în condițiile legi. Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul persoanelor cu contract individual de muncă, care săvârșesc o abatere disciplinară pot fi prin avertismentul scris, retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care să care s-a dispus retrogradarea, pe o durată ce nu poate depăși 60 de zile, reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%, reducerea salariului de bază și/sau după caz a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%,desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, iar în cazul cercetării disciplinare a salariatul va fi chemat în scris pentru realizarea cercetării prezent la data, ora și locul iar neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

În capitolul patru denumit, raporturi de muncă și încetarea raporturilor de muncă întâlnim nașterea raporturilor de muncă, suspendarea raporturilor de muncă și încetarea raporturilor de muncă a personalului contractual. Angajarea salariaților se va face în condițiile stabilite de lege numai pe baza aptitudinilor și competențelor profesionale în limita posturilor disponibile, procedura de angajare din concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, iar încadrarea în muncă a personalului se face prin încheierea unui contract individual de muncă, care trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele elemente: identitatea părților, locul de muncă sau în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în alte locuri, sediul unității, funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau a altor acte normative, criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului, data la care contractul urmează să își producă efectele, etc.

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile prevăzute de Legea numărul 53/2003 - Codul muncii, republicată, iar încetarea contractului individual de muncă se poate realiza tot în cazurile și condițiile legii, de drept, ca urmare a convenției părților, la data convenită și ca urmare a evoluției unilaterale a unei dintre părți.

Drepturile și obligațiile salariaților și ale angajatorului la găsim atașate capitolului al șaselea și sunt formate din drepturile personalului contractual, obligațiile personalului contractual precum și drepturile și obligațiile conducerii unității. Printre mulțimea drepturilor persoanlului angajat cu contract individual de muncă enumerăm cele mai importante: salariul să fie în raport cu cantitatea, calitatea și importanța muncii pe care o desfășoară, stabilitatea în muncă, să se asigure un repaus săptămânal și concediul anual de odihnă precum și concedii medicale sau alte concedii, să aibă condiții corespunzătoare de muncă și de protecție a muncii de asistență medicală de indemnizații în caz de incapacitate temporară de muncă, precum și să beneficieze de dreptul la pensie pentru munca depusă.

Totodată personalul angajat în unitate cu contract individual de muncă are și următoarele obligați,în rândurile următoare vom enumera câteva obligații el trebuie să respecte și să susțină interesele generale ale instituției, să își perfecționeze pregătirea profesională de specialitate și să își valorifice cunoștințele personale profesionale, să păstreze totală discreția asupra lucrărilor executate care au caracter de confidențialitate, să nu solidarizeze cu ceilalți angajați ai unității care nu respectă obligațiile sau normele de conduită, în relațiile cu personalul din cadrul instituției în care desfășoară activitatea este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună credință ,corectitudine și amabilitate, să își însușească prevederile regulamentului și sarcinile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului, să respecte programul de lucru și să se prezinte la serviciu într o ținută decentă,să nu înregistreze absențe nemotivate, să se supună verificărilor inopinante cu aparatul etilotest de către comisile abilitate în acest sens.

Fisiere in arhiva (1):

  • Particularitati ale regulamentului de ordine interna si contractul colectiv de munca.docx

Bibliografie

1. https://legislatiamuncii.manager.ro/a/25809/model-contract-colectiv-de-munca-ccm-in-2019.html
2. Codul Muncii,Legea nr. 53/2003, actualizata .
3. Legea Dialogului Social, Legea nr. 62/2011 republicată, modificata și completă.
4. http://www.polivalenta.ro/wp-content/uploads/2019/03/REG.INT-18.12.pdf