Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2690
Mărime: 26.07KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Necesitatea autorității contractante - Primăria X constă în construirea unei Grădinițe.

Valoarea estimată a contractului este: 600.000 lei

La data de 24.04.2017 (luni) autoritatea contractantă a publicat în SEAP anunțul de participare simplificat.

În cadrul fișei de date a achiziției autoritatea contractantă:

• a solicitat ca și cerințe de calificare:

o Certificatul constatator

o Experiența similară - Declarația privind lista principalelor lucrări similare din ultimii 5 ani (calculați de la data limita de depunere a ofertelor), conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați, din care să rezulte ca ofertantul a executat lucrări similare în valoare/valoare cumulată de 600.000 lei însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar.

• Modul de elaborare a propunerii tehnice: „Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.

o Propunerea tehnica va conține și:

- Descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuție specifice;

- Descrierea sistemului calității aplicat la lucrarea respectivă;

- Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări;

- Graficul Gantt cu indicarea reperelor (jaloanelor) critice (Graficul fizic si valoric de realizare a obiectivului de investiții) pentru execuția lucrărilor pe categorii de activități și care va fi elaborat în corelare cu legislația (standarde, normative) în vigoare, cu indicarea necesarului de resurse (principalele materiale, resurse umane și utilaje/ echipamente de construcție și mijloace de transport) și cu precizarea duratelor aferente (start-finish), precum și a interdependentelor dintre activități cu indicarea unui drum critic. Ofertanții vor lua în considerare la întocmirea graficului Gantt toate fazele determinante astfel cum vor rezulta acestea din proiectul tehnic, precum și sărbătorile legale și condițiile de lucru pe timp friguros;

- Listele de cantități (fără valori), formularele și fișele tehnice completate conform caietului de sarcini, inclusiv lista proprie pentru organizarea de șantier.

- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj și transport;”

• Modul de prezentare a propunerii financiare este menționat faptul că „propunerea financiară se va exprima în lei. Prețurile din oferta vor include

 toate și orice costuri necesare pentru ca produsele să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini;

 toate taxele legale;

 toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de executant în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în caietul de sarcini.

Oferta financiară va cuprinde:

• Formularul de oferta;

• Anexa la formularul de oferta:

• Grafic de execuție;

• Centralizatorul financiar al obiectelor (C2) este menționată rubrica „organizare de șantier” în procent de 10%;

• Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări (C3);

• Lista cuprinzând cantitățile de lucrări (C5);

• Lista cuprinzând consumurile de materiale (C6);

• Lista cuprinzând cheltuielile cu forța de muncă (C7);

• Lista consumurilor ore de funcționare a utilajelor de construcții (C8);

• Lista consumurilor privind transporturile (C9);”

În cadrul caietului de sarcini autoritate contractantă a menționat că „Terenul intravilan are suprafața de 10.900 mp și se află în strada Y comuna X. Imobilul va avea o suprafață construită la sol de Sconst. = 312mp, Sconstr. desf.= 312 regim de înălțime P. Imobilul va avea structura independentă. Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini, inclusiv proiectul tehnic (pus la dispoziție în SEAP).

Salariul minim pe economie este de 8,735 lei/oră conform H.G. nr. 1/2017

A. Sunteți consultantul Primăriei X:

1. În baza cărui act normativ recomandați autorității contractante – Primăria X să organizeze procedura de atribuire a contractului având ca obiect construirea unei Grădinițe?

În baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice, modificată prin OUG 107/2017, respectiv în baza Hotărârii de Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată prin HG 866/2016.

2. Ce procedură de atribuire recomandați autorității contractante să inițieze? Justificați pe scurt.

În baza art. 7., alin. (2) din Legea 98/2016, procedura de atribuire aleasă este procedura simplificată, deoarece valoarea estimată a contractului de lucrări este mai mica decât 23.227.215 lei, valoarea prevăzută la alin. (1), litera a) a aceluiași articol, respective este mai mare decât pragul pentru cumpărările directe ce pot fi derulate prin SEAP fără organizarea unei procedure de atribuire, așa cum prevede art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016, adică 441.730 lei.

B. Sunteți operator economic interesat să participați la procedură în calitate de ofertant și constatați faptul că autoritatea contractantă nu a postat în SEAP proiectul tehnic în funcție de care trebuie să vă elaborați oferta și o parte din listele de cantități:

3. Întreprindeți vreun demers/cale de atac pentru remedierea acestei documentații de atribuire? Dacă da, care sunt acestea.

Doar demers, și nu atac: ne vom adresa autorității contractante cu solicitări de clarificări cu privire la completarea documentației de atribuire prin postarea proiectului tehnic în SEAP, parte integrantă a caietului de sarcini. Totodată vom solicita și o decalare a termenului limită pentru depunerea ofertei având în vedere că elaborarea ofertei financiare în baza listelor de cantități este elementul principal al întocmirii ofertei. Solicitarea se va face în primele 2 zile de data publicării documentației de atribuire, astfel încât dacă autoritatea contractantă nu răspunde la solicitare în termenul de 2 zile lucrătoare, să poate fi notificată în prealabil cf. art. 6 alin. (1) și (3) din Legea 101/2016.

4. Indicați temeiurile juridice ale demersurilor întreprinse.

În baza art. 103 din HG 395/2016, respectiv art. 6 alin. (3) din Legea 101/2016.

5. Datați demersurile dvs. în situația în care autoritatea contractantă nu va răspunde la notificarea dvs.

Depunerea unei notificări prealabile în temeiul art. 6 alin. (1)., litera b) din Legea 101/2016, respectiv depunerea unei contestații la CNSC, respectiv la autoritatea contractantă în temeiul art. 8 alin.(1) litera b) din aceeași Lege, coroborat cu cele de la alin. (2) litera a) sau b).

Preview document

Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor - Pagina 1
Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor - Pagina 2
Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor - Pagina 3
Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor - Pagina 4
Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor - Pagina 5
Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Solutinarea litigiilor in domeniul achiziilor.doc

Alții au mai descărcat și

Achiziții publice - Reguli de participare la procedura de atribuire

Introducere Achiziția publică este modalitatea care duce la îmbunătățirea zilnică a activității instituțiilor publice, iar referitor la tema...

Etica și conflictul de interese în achizițiile publice

Societatea, în ansamblul ei, și pentru propriul său interes, organizează un set de norme cu scopul de a preveni, apăra existența sa de eventuale...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Primăria Municipiului București

1.1 Prezentarea instituției și a obiectului de activitate cu care se ocupă Denumirea instituției: Primăria Municipiului București Profil:...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Ai nevoie de altceva?