Achizitii Publice si Concesiuni de Lucrari Publice si Servicii

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Achizitii Publice si Concesiuni de Lucrari Publice si Servicii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lucacs Edit

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

1. Generalitati privind achizitiile publice

In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii. Adoptarea ordonantei era necesara pentru asigurarea conditiilor de accesare a sumelor nerambursabile de care Romania va beneficia incepand cu anul 2007, in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Actele normative schimba modul de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si, asa cum este precizat si in articolul 1 al ordonantei, reglementeaza modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.

1.1 Definiţii

a) achiziţie publică - dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoana juridică definită ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziţie publică;

b) contract de achiziţie publică - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant;

c) contractant - ofertantul căruia i se atribuie contractul de achiziţie publică în urma aplicării uneia dintre procedurile prevazute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

d) contract de furnizare - contract de achiziţie publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, a închirierii sau a leasingului cu sau făra opţiune de cumpărare;

e) contract de servicii - contract de achiziţie publică care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificările statistice oficiale;

f) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum si împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale;

i) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus ofertă;

j) concurent - oricare prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus soluţie la un concurs de soluţii;

k) oferta - documentaţie care cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;

l) propunere tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;

m) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare si comerciale;

n) garanţie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţia autorităţii contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei;

o) garanţie de buna execţtie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţia autorităţii contractante de către ofertantul invitat să încheie contractul de achiziţie publică;

p) căi de atac - contestaţiile sau acţiunile în justiţie împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale.

1.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica

La baza desfaşurării,în condiţii optime, a achiziţiilor publice se află urmatoarele principii:

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naţionalitate, să aiba dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant;

b) eficienţa utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii să aiba şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial si a proprietăţii intelectuale a ofertantului.

1.3. Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Autoritatea contractanta are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică:

1) licitaţie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune ofertă;

2) licitaţie restransă, respectiv procedura care se desfăşoara în doua etape distincte şi prin care numai candidaţii selectaţi de catre autoritatea contractantă în prima etapa sunt invitaţi să depună oferte;

Fisiere in arhiva (1):

  • Achizitii Publice si Concesiuni de Lucrari Publice si Servicii.doc