Fondul European de Dezvoltare Regionala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Articolul 160 din Tratat prevede ca Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate. Astfel, FEDR contribuie la reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi la recuperarea decalajului de către regiunile cele mai puţin favorizate, inclusiv zonele rurale şi urbane, zonele industriale în declin, precum şi regiunile afectate de un handicap geografic sau natural, precum regiunile insulare şi zonele muntoase, zonele cu densitate mică a populaţiei şi regiunile de frontieră.

Regulamentrul (CE) Nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie

2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.

1783/1999 stabileste principalele tipuri de investiţii ce vor fi finanţate prin FEDR, după cum urmează:

FEDR contribuie la finanţarea:

1. Investitiilor productive care contribuie la crearea şi salvgardarea locurilor de muncă durabile, în special prin intermediul unor ajutoare directe pentru investiţiile efectuate îndeosebi în IMM-uri;

2. Investiţiilor în infrastructuri;

3. Dezvoltării potenţialului endogen prin măsuri de susţinere a dezvoltării regionale şi locale. Aceste măsuri cuprind asistenţa şi serviciile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-

uri, crearea şi dezvoltarea instrumentelor de finanţare precum capitalul de risc, fondurile de împrumut şi de garanţie, fondurile de dezvoltare locală, subvenţiile la dobândă, conectarea la reţea, cooperarea şi schimbul de experienţă între regiuni, oraşe şi factorii sociali, economici şi de mediu relevanţi;

5. Asistenţei tehnice.

Pentru obiectivul „Convergenţă”, FEDR îşi concentrează intervenţia asupra susţinerii dezvoltării economice durabile integrate la nivel regional şi local şi a ocupării forţei de muncă, mobilizând şi consolidând capacitatea endogenă prin intermediul unor programe operaţionale care urmăresc modernizarea şi diversificarea structurilor economice şi crearea şi salvgardarea locurilor de muncă durabile. Aceasta se realizează, în special, prin intermediul următoarelor priorităţi, iar combinarea exactă a măsurilor care trebuie puse în aplicare depinde de particularităţile fiecărui membru:

- Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică (CDT), inovaţia şi spiritul de întreprindere, inclusiv consolidarea capacităţilor de cercetare şi de dezvoltare tehnologică şi integrarea lor în Spaţiul European de Cercetare, inclusiv infrastructurile; ajutorul pentru CDT, în special în IMM-

uri, şi pentru transferul de tehnologii; îmbunătăţirea relaţiilor între IMM-uri, pe de o parte, şi învăţământul superior, instituţiile de cercetare şi centrele de cercetare şi de tehnologie, pe de altă parte; dezvoltarea reţelelor de întreprinderi; parteneriatele public-privat şi grupurile de întreprinderi; asistenţă în furnizarea de servicii comerciale şi tehnologice grupurilor de IMM-uri

şi stimularea spiritului de întreprindere şi a finanţării inovaţiei pentru IMM-uri prin intermediul instrumentelor de inginerie financiară;

- Societatea informaţională, inclusiv elaborarea unei infrastructuri de comunicaţii electrice, de conţinut local, de servicii şi aplicaţii, îmbunătăţirea accesului sigur la serviciile publice on-line şi dezvoltarea lor; ajutorul şi serviciile pentru IMM-uri în scopul adoptării şi utilizării eficiente a tehnologiilor informaţiei şi ale comunicaţiei (TIC) sau exploatarea de idei noi;

- Iniţiativele locale în materie de dezvoltare şi ajutorul pentru structurile care furnizează servicii de proximitate pentru a crea noi locuri de muncă, atunci când aceste iniţiative nu intră în sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006;

- Mediul, inclusiv investiţiile legate de aprovizionarea cu apă, precum şi de gestiunea deşeurilor şi a apei; tratarea apelor uzate şi calitatea aerului; prevenirea şi controlul deşertificării, precum şi combaterea acestui fenomen; prevenirea şi controlul integrat al poluării; ajutoarele care urmăresc să atenueze efectele schimbărilor climatice; reabilitarea mediului fizic, inclusiv locuri şi terenuri contaminate şi zone brownfield; promovarea biodiversităţii şi protecţia naturii, inclusiv investiţii pentru siturile Natura 2000; ajutorul pentru IMM-uri cu scopul de a promova planuri de producţie durabile prin punerea în aplicare a sistemelor de gestiune a mediului rentabile şi prin adoptarea şi utilizarea de tehnologii de prevenire a poluării;

- Prevenirea riscurilor, inclusiv elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor care urmăresc prevenirea şi gestiunea riscurilor naturale şi tehnologice;

- Turismul, inclusiv promovarea resurselor naturale în calitate de potenţial pentru dezvoltarea turismului durabil; protecţia şi valorificarea patrimoniului natural în sprijinul dezvoltării socio-economice; ajutorul care urmăreşte îmbunătăţirea ofertei de servicii turistice prin intermediul a noi servicii cu o valoare adăugata mai considerabilă şi facilitarea trecerii la noi modele de turism mai durabile;

- Investiţiile culturale, inclusiv protecţia, promovarea şi păstrarea patrimoniului cultural; dezvoltarea de infrastructuri culturale în sprijinul dezvoltării socio-economice, turismului durabil şi consolidării atractivităţii regionale; ajutoarele care urmăresc îmbunătăţirea ofertei de servicii culturale prin intermediul a noi servicii cu o valoare adăugată mai considerabilă;

- Investiţiile în transporturi, inclusiv îmbunătăţirea reţelelor transeuropene şi a legăturilor cu reţeaua RTE-T; strategiile integrate de promovare a transporturilor proprii, care contribuie la îmbunătăţirea accesului la serviciile pentru pasageri şi pentru mărfuri, precum şi a

calităţii lor, la realizarea unei repartiţii modale mai echilibrate, la încurajarea sistemelor intermodale şi la reducerea impactului asupra mediului;

- Investiţiile legate de energie, inclusiv în îmbunătăţirea reţelelor transeuropene care contribuie la consolidarea securităţii aprovizionării, integrarea preocupărilor legate de mediu, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea energiilor regenerabile;

- Investiţiile în favoarea educaţiei, în special a formării profesionale, care contribuie la creşterea atracţiei şi a calităţii vieţii;

- Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea regională şi locală şi la creşterea calităţii vieţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fondul European de Dezvoltare Regionala.doc