Fonduri Structurale si Fonduri Complementare pentru Perioada 2007-2013. Prezentare Generala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Fonduri Structurale si Fonduri Complementare pentru Perioada 2007-2013. Prezentare Generala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gosa Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

Fondurile Structurale nu constituie o sursă unică de finanţare în cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond acoperă zona sa tematică specifică. Fondurile Structurale nu finanţează proiecte individuale separate.

Ele finanţează programe de dezvoltare regională multianuale trasate împreună de regiuni, State Membre şi Comisie, pe baza orientării propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeană.

Pentru programarea 2007-2013 există trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv:

-Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

-Fondul Social European (FSE)

-Fondul de coeziune (FC)

şi două Acţiuni Complementare, respectiv:

-Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR)

-Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Suma totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României este de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului „Cooperare Teritoriala Europeană”.

Alocarea în cadrul Obiectivului „Convergenţă” şi Fondului de Coeziune necesită o cofinanţare naţionala estimată la 5,53 mld Euro, constituită atât din surse publice (77% din totalul cofinanţării), cât şi din surse private (23%).

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Articolul 160 din Tratat prevede ca Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate. Astfel, FEDR contribuie la reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi la recuperarea decalajului de către regiunile cele mai puţin favorizate, inclusiv zonele rurale şi urbane, zonele industriale în declin, precum şi regiunile afectate de un handicap geografic sau natural, precum regiunile insulare şi zonele muntoase, zonele cu densitate mică a populaţiei şi regiunile de frontieră.

Regulamentrul (CE) Nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie

2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.

1783/1999 stabileste principalele tipuri de investiţii ce vor fi finanţate prin FEDR, după cum urmează:

FEDR contribuie la finanţarea:

1. Investitiilor productive care contribuie la crearea şi salvgardarea locurilor de muncă durabile, în special prin intermediul unor ajutoare directe pentru investiţiile efectuate îndeosebi în IMM-uri;

2. Investiţiilor în infrastructuri;

3. Dezvoltării potenţialului endogen prin măsuri de susţinere a dezvoltării regionale şi locale. Aceste măsuri cuprind asistenţa şi serviciile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-

uri, crearea şi dezvoltarea instrumentelor de finanţare precum capitalul de risc, fondurile de împrumut şi de garanţie, fondurile de dezvoltare locală, subvenţiile la dobândă, conectarea la reţea, cooperarea şi schimbul de experienţă între regiuni, oraşe şi factorii sociali, economici şi de mediu relevanţi;

5. Asistenţei tehnice.

Eligibilitatea cheltuielilor

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru o contribuţie a FEDR:

a) Dobânzile debitoare;

b) Achiziţionarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile

ale operaţiunii în cauză. În cazuri excepţionale şi justificate în mod corespunzător, autoritatea de gestiune poate admite un procent mai mare pentru operaţiunile cu privire la protecţia mediului;

c) Dezmembrarea centralelor nucleare;

d) Taxa pe valoarea adăugata recuperabilă.

Cheltuielile pentru locuinţe sunt eligibile doar pentru statele membre care au aderat la

Uniunea Europeana la 1 mai 2004 sau după această dată şi în următoarele condiţii:

a) Cheltuielile sunt programate în cadrul unei operaţiuni integrate de dezvoltare urbană

sau al unei axe prioritare pentru zonele afectate sau ameninţate de o deteriorare fizică şi de excluderea socială;

b) Alocaţia financiară atribuită cheltuielilor pentru locuinţe se ridică cel mult la 3% din contribuţia FEDR la programele operaţionale în cauză sau la 2% din contribuţia totală FEDR;

c) Cheltuielile sunt limitate la:

- Locuinţele multifamiliale sau

- Imobilele aparţinând autorităţilor publice sau exploatanţilor fără scop lucrativ care sunt destinate familiilor cu venit mic sau persoanelor cu nevoi speciale.

Fondul Social European (FSE)

FSE contribuie la priorităţile Comunităţii în ceea ce priveşte intensificarea coeziunii economice şi sociale prin îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi a posibilităţilor de angajare, prin încurajarea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi o îmbunătăţire cantitativă şi calitativă a ocupării forţei de muncă.

În acest scop, FSE sprijină politicile statelor membre al căror scop este de a realiza ocuparea întregii forţe de muncă, precum şi calitatea şi productivitatea muncii, de a promova asimilarea socială, în special accesul persoanelor defavorizate la angajare şi de a reduce disparităţile naţionale, regionale şi locale în domeniul ocupării forţei de muncă.

În special, FSE susţine acţiunile conforme cu măsurile pe care statele membre le adoptă

pe baza liniilor directoare din cadrul strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă, astfel cum au fost încorporate în liniile directoare integrate pentru ocuparea şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, precum şi al recomandărilor care le însoţesc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fonduri Structurale si Fonduri Complementare pentru Perioada 2007-2013. Prezentare Generala.docx