Planul National Strategic de Dezvoltare pentru Pescuit 2007-2013

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Planul National Strategic de Dezvoltare pentru Pescuit 2007-2013.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Agronomie, Industria Alimentara

Cuprins

1. INTRODUCERE 3
2. VIZIUNEA STRATEGICA 4
2.1. DEFINIREA VIZIUNII STRATEGICE 5
3.PROPRIETATILE CHEIE ALE PNS 2007-2013 6
4.CONCLUZI 12
5.BIBLIOGRAFIE 13

Extras din document

1. INTRODUCERE

Planul Naţional Strategic (PNS) pentru Pescuit şi Acvacultură din România a fost elaborat conform prevederilor art. 15 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit şi Legii nr. 192/ 2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura.

Elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului pescăresc s-a realizat printr-un proces larg de consultare a partenerilor reprezentativi din cadrul sectorului, a ONG-urilor, a organizaţiilor profesionale şi a reprezentanţilor altor autorităţi publice centrale şi locale.Planul Naţional Strategic, pentru perioada 2007-2013, este în conformitate cu Politica Comună de Pescuit şi politica de guvernare a României pentru dezvoltarea acesteia şi prezintă priorităţile,obiectivele şi resursele financiare publice necesare implementării Politicii Comune de Pescuit în România.

Planul Naţional Strategic reprezintă strategia de dezvoltare a sectorului ale cărei obiective vor fi atinse prin implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit. Fondul European pentru Pescuit sprijină implementarea Politicii Comune de Pescuit.Planul Naţional Strategic cuprinde indicatorii de bază şi opţionali, propuşi de Comisie, pentru monitorizarea implementării Programului Operaţional pentru Pescuit.

2. VIZIUNEA STRATEGICA

Un sector piscicol competitiv, modern, dinamic şi care să asigure un pescuit durabil.Obiectivul general al strategiei pentru pescuit şi acvacultură este promovarea unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern şi asigurarea unui pescuit durabil, ţinand seama în mod echilibrat de aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.

2.1. DEFINIREA VIZIUNII STRATEGICE

România se află în faţa celei mai importante oportunităţi de dezvoltare, prin integrarea în Uniunea Europeană, în contextul unei economii tot mai globalizate.

Integrarea în fluxurile economice mondiale reprezintă un proces dinamic, atât pentru România cât şi pentru economia globală, aflată la rândul său într-un proces de continuă schimbare.La nivel global se manifestă o schimbare a gusturilor consumatorilor şi o creştere progresivă a cererii pentru inovaţie, calitate, produse diversificate şi servicii individualizate. Acestea sunt accentuate de schimbările tehnologice rapide care influenţează atât producătorii cât şi consumatorii. Pe fondul unei mobilităţi în dezvoltarea populaţiei, bunurilor, serviciilor şi capitalurilor,

se nasc în permanenţă noi pieţe şi noi competitori.România trebuie să fie pregătită să valorifice avantajele potenţiale ale sectorului piscicol prin asocierea cu aceste schimbări.

Dezvoltarea durabilă reprezintă o preocupare generală şi presupune satisfacerea necesitaţilor prezentului fără însă a pune în pericol capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi de dezvoltare.Conform liniei directoare strategice pentru dezvoltarea pescuitului si obiectivele stabilite în cadrul Consiliului European de la Goteborg şi Lisabona, România doreşte să adapteze sectorul de pescuit la contextul european de competitivitate, în paralel cu asigurarea condiţiilor de echilibrare a extracţiei cu potenţialul exploatabil şi folosirea metodelor de producţie care protejează mediul, capabile să furnizeze produse de calitate.

În acest context , priorităţile strategiei trebuie stabilite ţinând seama de trei piloni de dezvoltare:

1. Asigurarea unei dezvoltări durabile a sectorului pescăresc în România;

2. Dezvoltarea pieţei produselor pescăreşti;

3. Întărirea capacităţii administraţiei sectorului pescăresc în România.

În ceea ce priveşte primul pilon al strategiei, acesta trebuie să ajute în primul rând la creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti faţă de cele din Uniune sau alte ţări, iar în al doilea rând să ajute personalul din sector să se adapteze la noua situaţie. Trebuie avut în vedere că Politica Piscicolă Comună se referă şi la conservarea, managementul şi exploatarea resurselor acvatice

vii, la acvacultură, procesarea şi marketingul produselor din pescuit şi acvacultură.

În ceea ce priveşte al doilea pilon, tranziţia la economia de piaţă trebuie completată cu dezvoltarea unei pieţe interne care să permită companiilor româneşti participarea la competiţia internă în condiţiile noii pieţe deschise. Pentru realizarea acestui obiectiv, România trebuie să asigure respectarea standardelor ridicate privind calitatea produselor pescăreşti şi astfel să contribuie la dezvoltarea întregului sector pescăresc.

Dezvoltarea pieţei interne trebuie însoţită de dezvoltarea infrastructurii de bază care să contribuie la organizarea lanţurilor comerciale de la producători până la consumatori.Referitor la al treilea pilon, un obiectiv important în vederea gestionării Programului Operaţional pentru Pescuit, va fi necesitatea întăririi capacitaţii administraţiei pescăriei româneşti. Dezvoltarea reţelei şi echipamentelor IT cu subunităţile regionale ale administraţiei şi implementarea PCP va fi

prioritară. Pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de Comunitate, administraţia pescuitului din România trebuie să se consolideze pentru a răspunde cerinţelor comunitare în timp util.

În vederea asigurării securităţii alimentare, respectiv satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei din punct de vedere cantitativ şi calitativ, este necesară adoptarea unei politici alimentare, corelată cu politicile agricole şi de pescuit. În concordanţă cu acquis-ul comunitar trebuie încurajată realizarea de noi investiţii sprijinite prin această strategie (procesare, marketing).

Planul Naţional Strategic se va baza pe următoarele principii:

- gestionarea politicii comune de pescuit în România va fi condusă de principiul bunei guvernanţe;

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul National Strategic de Dezvoltare pentru Pescuit 2007-2013.doc