Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 10087
Mărime: 192.62KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Extras din document

Putem defini dreptul funciar ca un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al României , indiferent de deţinători şi de forma de proprietate asupra acestora

Relaţiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc între particulari –persoane fizice şi persoane juridice de tip privat , între persoanele juridice de tip public , precum şi între acestea din urmă şi particulari De aceea , unele norme juridice cu privire la terenuri aparţin dreptului public , iar altele aparţin dreptului privat

Obiectul său de reglementare este complex , ceea ce impune o anumită sistematizarea normelor sale juridice Normele juridice care formează ramura dreptului funciar se pot clasifica , după obiectul lor de reglementare , în mai multe categorii, astfel :

- norme juridice care reglementează formele proprietăţii asupra terenurilor şi regimul lor juridic ;

- norme care reglementează folosirea , protecţia li ameliorarea terenurilor ;

- norme juridice care reglementează modul de exploatare a terenurilor în România ;

- norme care reglementează sistemul de evidenţă şi publicitate imobiliară.

IZVOARELE DREPTULUI FUNCIAR ŞI PUBLICITĂŢII IMOBILIARE

Prin izvor de drept civil înţelegem forma specifică de exprimare a normelor de drept civil ; norma de drept civil poate fi definită ca fiind regula generală şi abstractă care reglementează conduita subiectelor în raporturile juridice civile

Constituţia este cel mai important izvor al dreptului funciar , întrucât cuprinde norme care configurează cadrul general al reglementării în domeniul proprietăţii , precum şi norme care reglementează , in mod expres , anumite aspecte legate de proprietate , cum ar fi formele proprietăţii în România , bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice , regimul juridic al acestora , garantarea proprietăţii

Cele mai importante legi speciale în domeniul dreptului funciar sunt :

- legea nr. 18/1991 privind fondul funciar – publ. în M.Of. nr. 37/1991 şi republ. în M.Of. 1/1998 , republicată în baza legii nr. 169/1997 care a fost publ. în M.Of. nr. 299/1997,

- legea nr. 1/2000 publ. în M.Of. nr. 8/2000 de modificare şi completare a legii nr. 18/1991 ,

- legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publ. în M. Of. nr. 653 din 22 iulie

2005.

- renta viageră agricolă reglementată prin legea nr. 247/2005 - titlul XI.

- legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, publ. în M.Of. nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005

- Hotărârea de Guv. Nr. 1172/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii nr. 18/1991 , publ. în M.Of. nr. 829/2001,

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 publ. în M.Of. nr. 204/2001, aşa cum a fost modificată şi de legea nr. 286/2006, publ. În M.Of. nr. 621/2006.

- Legea nr. 16/1994 – legea arendării , publ. în M.Of. nr. 91/1994 , aşa cum a fost modificată prin legile nr. 223/2006 şi 276/2005.

- Legea proprietăţii publice şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998 , publ. în M.Of. nr. 448/1998 , ,

- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 care reglementează sistemul de evidenţă a tuturor terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg cuprinsul ţării , publ. în M.Of. nr. 61/1996 ,

- Decretul lege nr. 115/1938 privitor la cărţile funciare ce se aplică în Transilvania , Banat şi Bucovina , pus în aplicare prin legea nr. 241/1947 ,

- Codul silvic aprobat prin legea nr. 26/1996, publ. În M.Of. nr. 93/1996.

- Ordinul nr. 2371/C/1997 al Ministrului Justiţiei de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor publ. în M.Of. nr. 84/1998 ,

- Şi nu în ultimul rând Codul civil

Noţiunea de fond funciar şi clasificarea terenurilor

Potrivit art. 2 din legea nr. 18/1991 , fondul funciar al României este constituit din totalitatea terenurilor , indiferent de destinaţie , de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau forma de proprietate

În funcţie de destinaţie , terenurile se clasifică astfel :

- terenuri cu destinaţie agricolă , care se împart în :

- terenuri agricole productive : terenuri arabile , viile , livezile , păşunile , fâneţele , pepinierele viticole , pomicole

- terenuri cu vegetaţie forestieră , amenajări piscicole.

- terenuri cu destinaţie forestieră , din care fac parte

- terenurile împădurite

- terenurile destinate împăduririlor ,

- terenurile neproductive – râpe , bolovănişuri , dacă acestea sunt cuprinse în amenajamentele silvice

- terenuri aflate permanent sub ape : albiile cursurilor de ape , fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale

- terenuri din intravilan , aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile , alte amenajări ale localităţilor

- terenuri cu destinaţie specială , din care fac parte : terenuri folosite pentru transporturi , terenuri folosite pentru construcţii şi instalaţii hidrotehnice , de transport al energiei electrice şi gazelor naturale , exploatări miniere şi petroliere , plajele , rezervaţiile , monumentele naturii , ansamblurile şi siturile istorice şi altele asemenea.

Preview document

Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 1
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 2
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 3
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 4
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 5
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 6
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 7
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 8
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 9
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 10
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 11
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 12
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 13
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 14
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 15
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 16
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 17
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 18
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 19
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 20
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 21
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 22
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 23
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 24
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 25
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 26
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 27
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 28
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 29
Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte.doc

Alții au mai descărcat și

Constituirea Dreptului de Proprietate

Constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului potrivit Legii 18/1991 Conform art. 8 alin. 1, din Legea nr. 18/1991,...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Politici Agricole Comunitare

INTRODUCERE Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i , de politica antieconomică şi mai...

Proiectarea Intergospodareasca

Întroducere Sarcina principală a lucrărilor de organizare intragospodărească a teritoriului constă în crearea unor aşa forme de organizare a...

Ai nevoie de altceva?