Sistemul Cadastral in Republica Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul Cadastral in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Racovita A.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere
I. Sistemul cadastral în Republica Moldova
1.1 Noțiuni generale 4
1.2.Procesul de implementare a cadastrului 5
II. Implementarea cadastrului fiscal în Republica Moldova
2.1.Cadrul metodologic 7
2.2.Evaluarea masivă a bunurilor imobile 8
2.3.Implementarea noului sistem de evaluarea a
bunurilor imobile în scopul impozitării 9
III. Impozitarea bunurilor imobile
3.1.Procesul de impozitare a bunurilor imobile 16
3.2.Modul de calculare a impozitului pe bunurile imobile 18
3.3.Facilități la plata impozitelor 20
3.4.Administrarea impozitelor pe bunurile imobile 23
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Începînd cu 1992, în Republica Moldova circa 983 mii de familii au primit în proprietate 316 mii ha terenuri-loturi pe lîngă casă. Peste un milion de cetățeni au dreptul la cota de teren echivalent din fondul de privatizare, suprafața căruia constituie 1698 mii ha. Mai mult de 83% din spațiul locativ al republicii a fost privatizat, aproximativ 2200 de întreprinderi au obtinut dreptul de proprietate asupra clădirilor avute anterior în folosință. Peste 50 mii de persoane fizice și juridice au primit titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren.

Odata cu adoptarea Legii cu privire la prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pamîntului, pamîntul a fost inclus in circuitul civil. Vechiul sistem de evidență a bunurilor imobile, inclusiv înregistrarea lor separată (pamîntul - de către autoritățile administrației publice locale, construcțiile - BIT) în condițiile economiei de piață s-a dovedit a fi neeficient.

În urma studierii minuțioase a experienței țărilor europene în domeniul cadastrului a fost elaborată Legea cadastrului bunurilor imobile, care prevede un sistem de înregistrare a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, ce corespunde cerințelor actuale.

Crearea cadastrului prevede înfaptuirea de către stat a unor măsuri, care nu vor leza drepturile si interesele legitime ale deținătorilor de bunuri imobile.

Cadastru reprezintă sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economic și juridică, prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hărți și planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum și a celorlalte bunuri immobile de pe întreg teritoriu al țării, indiferent de destinația lor și de proprietar.

Sub aspect economic, sistemul cadastrului bunurilor imobiliare este un instrument eficient de protecţie a drepturilor cetăţenilor asupra bunurilor imobile, fapt care permite acordarea creditelor, gajarea bunurilor şi, în general, stimularea investiţiilor în economia naţională. În ultimul timp, bunurile imobile intervin tot mai activ ca element principal al apariţiei şi dezvoltării relaţiilor de piaţă, iar cadastrului îi revine sarcina, unui instrument important pentru economia de piaţă deoarece furnizează documentele care asigură caracterul legal şi siguranţa tranzacţiilor desfăşurate pe piaţa bunurilor imobile.

Importanța cadastrului constă în faptul că acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile necesare în toate ramurile economiei naționale.

I. Sistemul cadastral în Republica Moldova

§1.1. Noțiuni generale

În sensul prezentei lucrări se definesc următoarele noțiuni:

Activitate de evaluare – activitate desfășurată de întreprinderile de evaluare, care constă în estimarea valorii de piață sau a alte valori a obiectului evaluării

Evaluare – proces de determinare a valorii obiectului evaluării la o dată concretă, ținîndu-se cont de factorii fizici, economici, sociali și de altă natură, care influențează asupra valorii.

Valoare de piață – suma estimată pentru care un obiect al evaluării poate fi schimbat, la data evaluării, între un cumpărător hotărît să cumpere și un vînzător hotărît să vîndă, după un marketing adecvat, într-o tranzacție liberă, în care fiecare parte a acționat competent, cu prudența necesară și neconstrîns.

Evaluarea masivă – process de evaluare a unui grup de bunuri imobile cu caracteristici similar, la o dată concretă, cu aplicarea procedurilor standard de evaluare și a analizei statistice.

Evaluarea individuală – proces de estimare a valorii unui obiect concret al evaluării, la o dată concretă, ținîndu-se cont de toți factorii care influențează asupra valorii.

Impozit pe bunurile imobiliare – impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Bază impozabilă a bunurilor imobiliare – o parte a valorii estimate a bunurilor imobiliare luată de către autoritățile fiscale ca bază la calcularea impozitului.

Cota maximă a impozitului – cota ad valorem în procente din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, care poate să difere de cota concretă a impozitului.

Cota concretă a impozitului – cota ad valorem în procente din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, stabilită de către autoritatea reprezentativă a administrației publice locale la adoptarea bugetului unității administrative-teritoriale respective.

Cadastru fiscal – cadastru specializat ce include date sistematizate privind subiecții impunerii, numere cadastrale, tipuri și adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achiatată, precum și altă informație ce ține de plata acestui impozit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Cadastral in Republica Moldova.docx

Bibliografie

Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543/XIII din 25.02.1998
Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, nr. 354-XV din 28.10.2004
Legea cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 25.06.1997
Hotărîrea Guvernului despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1030 din 12.10.1998
Hotărîrea Guvernului cu privire la furnizarea şi conţinutul informaţiei cadastrale, nr. 58 din 24.01.2001
Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, nr. 670 din 09.06.2003
www.arfc.gov.md
www.cadastru.md
www.ingeocad.md
www.constructor.md
www.law-moldova.md
www.justice.md