Gospodaria taraneasca

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Gospodaria taraneasca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Arta

Extras din document

Introducere

Gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

Gospodăria ţărănească se poate constitui şi dintr-o singură persoană fizică.Numai gospodăriile ţărăneşti pot desfăşura activitate individuală de întreprinzător în agricultură.

1.Noţiuni generale despre gospodăria ţărănească

Gospodăria ţărănească are statutul juridic de persoană fizică.

Suprafaţa terenurilor şi mărimea altor bunuri, inclusiv arendate, ale gospodăriei ţărăneşti trebuie să asigure utilizarea preponderentă în cadrul acesteia (mai mult de 50 la sută anual) a muncii personale a membrilor ei. În cazul în care nu întruneşte condiţiile expuse la art.2 alin.(1) sau la alin.(2) din prezentul articol, gospodăria ţărănească este obligată să asigure, în termen de 3 luni, astfel de condiţii sau să se reorganizeze, sau să se lichideze, în modul stabilit de legislaţie.

Dacă prevederile alin.(3) din prezentul articol sau ale art.24 alin.(1) nu sînt îndeplinite, gospodăria ţărănească este lipsită de înlesnirile şi privilegiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.

Gospodăria ţărănească nu poartă răspundere pentru obligaţiile personale ale membrilor ei.Membrii gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, cu excepţia bunurilor care, potrivit Codului de procedură civilă, nu fac obiectul urmăririi. Activitatea gospodăriei ţărăneşti este reglementată de prezenta lege, de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, de Codul civil, Codul funciar, Codul fiscal, Codul muncii şi de alte acte normative. Statul garantează respectarea drepturilor gospodăriei ţărăneşti şi asigură apărarea intereselor ei legale. Statul nu poartă răspundere pentru obligaţiile gospodăriei ţărăneşti, iar gospodăria ţărănească nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului.

Nu este admis amestecul autorităţilor administraţiei publice în activitatea gospodăriei ţărăneşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Drepturile şi obligaţiile

Drepturile

(1) Gospodăria ţărănească are dreptul:

a) să dispună de ştampilă, să deschidă conturi bancare, inclusiv valutare;

b) să-şi determine direcţia şi volumul activităţii financiare şi economice;

c) să angajeze şi să elibereze lucrători în bază de contracte individuale de muncă (în continuare angajaţi);

d) să construiască, în conformitate cu actele normative, obiectivele necesare activităţii sale;

e) să efectueze lucrări de irigare, desecare şi alte lucrări de ameliorare în conformitate cu actele normative;

f) să ia şi să dea în arendă terenuri şi alte bunuri;

g) să dispună de produsele şi de veniturile sale;

h) să stabilească preţurile de comercializare la producţia proprie;

i) să desfăşoare activitate economică externă în conformitate cu legislaţia;

j) să asigure riscul pierderii (nimicirii) sau deteriorării bunurilor comune ale membrilor gospodăriei, precum şi alte riscuri de întreprinzător;

k) să fie participant la societatea comercială şi membru al cooperativei de întreprinzători, inclusiv străine (excepţie făcînd calitatea de participant deplin la societatea în nume colectiv sau la societatea în comandită);

l) să fie membru al societăţilor necomerciale (asociaţii, uniuni);

m) să desfăşoare alte activităţi care nu contravin legislaţiei.

Obligaţiile

Gospodăria ţărănească este obligată:

a) să primească licenţe, în conformitate cu legislaţia, în cazul practicării de activităţi pasibile de licenţiere;

b) să asigure, conform legislaţiei, protecţia muncii membrilor gospodăriei şi persoanelor care lucrează în bază de contract;

c) să achite integral şi la timp salariile angajaţilor, să plătească, în numele membrilor şi al angajaţilor gospodăriei, contribuţiile de asigurări sociale de stat şi să le acorde asistenţă socială;

d) să folosească terenurile la destinaţie;

e) să păstreze fertilitatea solului prin măsuri de protecţie, să aplice tehnologii care ocrotesc natura;

f) să acorde, în modul stabilit de legislaţie, servitute în terenurile pe care le deţine;

g) să nu încalce drepturile proprietarilor şi ale beneficiarilor funciari vecini;

h) să respecte standardele, cerinţele ecologice şi sanitaro-veterinare, alte cerinţe, prevăzute de legislaţie, privind calitatea producţiei comercializabile;

i) să îndeplinească integral şi la timp obligaţiile fiscale;

j) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege

2.Constituirea şi înregistrarea gospodării ţărăneşti

Fondator al gospodăriei ţărăneşti poate fi persoana fizică care a atins vîrsta de 18 ani, are capacitate de exerciţiu deplină, posedă teren cu drept de proprietate privată.O persoană fizică poate fi fondatorul (membrul) numai al unei gospodării ţărăneşti. Gospodăria ţărănească se constituie pe principiul liberului consimţămînt.Gospodăria ţărănească se creează în temeiul declaraţiei de constituire, semnată de fondator şi de potenţialii membri ai acesteia.În declaraţia de constituire a gospodăriei ţărăneşti (de fermier), denumită în continuare declaraţie de constituire, trebuie să se indice: a) denumirea completă şi abreviată a gospodăriei;b) sediul gospodăriei;c) numele, prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul fondatorului şi al potenţialilor membri ai ei, informaţii privind aflarea acestora în relaţii familiale cu fondatorul;d) numerele de înregistrare, amplasarea şi suprafaţa, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum şi a terenurilor arendate;e) componenţa altor bunuri imobiliare care se transmit în proprietate comună membrilor gospodăriei.

Semnătura fondatorului şi semnăturile celorlalţi membri din declaraţia de constituire sînt autentificate de notar sau de secretarul primăriei la care se înregistrează gospodăria.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gospodaria taraneasca.docx