Descrierea Conditiilor Generale privind Asigurarea de Bunuri, Cladiri sau Apartamente Apartinand Persoanelor Fizice la SC Asigurarea Romanesca Asirom SA Arad

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Descrierea Conditiilor Generale privind Asigurarea de Bunuri, Cladiri sau Apartamente Apartinand Persoanelor Fizice la SC Asigurarea Romanesca Asirom SA Arad.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Farcas Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Asigurările de bunuri, în ţara noastră, ocupă un loc important în activitatea de asigurare. Urmând tendinţa care se manifestă pe plan internaţional, societăţile de asigurări din ţara noastră îşi procură, în proporţie covârşitoare, primele de asigurare în cadrul asigurărilor realizate pe baze contractuale şi într-o măsură restrânsă prin efectul legii. Legea privind asigurările şi reasigurările în România menţionează că activitatea de asigurare se desfăşoară sub forma asigurării facultative excepţie făcând „asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de circulaţie” RCA. Rezultă că, asigurarea bunurilor este prin excelenţă o asigurare facultativă.

Contractul de asigurare se încheie în baza completării de către asigurat a cererii de asigurare care împreună cu orice alte declaraţii date în scris de asigurat în legătură cu încheierea acestui contract, fac parte integrantă din acesta. Contractul de asigurare cuprinde trei secţiuni şi anume:

1) Secţiunea A-cuprinde asigurarea clădirilor/ apartamentelor precum şi a eventualelor anexe

2) Secţiunea B-cuprinde asigurarea bunurilor din respectiva clădire

3) Secţiunea C-respectiv cea a răspunderii civile a persoanelor fizice pentru pagube produse terţilor la adresa menţionată în respectivul contract.

În funcţie de opţiunea sa, asiguratul poate încheia una, două sau toate cele trei secţiuni, cu excepţia faptului că secţiunea C se încheie numai în baza încheierii secţiunii A.

Mai trebuie menţionat faptul că, contractul se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

A. DEFINIŢII:

1. Asigurat: orice persoană fizică, nominalizată în contractul de asigurare, care are un interes în legătură cu clădirea/apartamentul sau bunurile asigurate, aflate pe teritoriul României, şi care, în schimbul unei prime de asigurare plătite asigurătorului, le asigură pentru cazul producerii unui eveniment asigurat în baza contractului de asigurare încheiat.

Pot avea calitatea de asigurat următoarele persoane, dar numai în cadrul secţiunii C:

-soţul, respectiv soţia asiguratului titular de contract;

-alte persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii, numai dacă domiciliază cu asiguratul la aceeaşi adresă menţionată în contract;

-persoanele aflate în întreţinerea asiguratului, numai dacă domiciliază cu asiguratul la aceeaşi adresă menţionată în contract;

-copiii minori ai asiguratului;

-copiii majori ai asiguratului, indiferent dacă realizează sau nu venituri proprii, dacă şi numai dacă domiciliază cu asiguratul la aceeaşi adresă menţionată şi în contract.

2. Asigurător: persoana juridică (societatea de asigurări) autorizată să desfăşoare activităţi de asigurare, care, în schimbul primei de asigurare încasate de la asigurat, îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat. În cuprinsul prezentei lucrări, prin asigurător se înţelege S.C. Asigurarea Românească ASIROM S.A., sau sucursala Asirom emitentă.

3. Beneficiar: persoana îndreptăţită să primească despăgubirea (indemnizaţia) în caz de daună, menţionată în contractul de asigurare şi desemnată de asigurat.

4. Contract sau poliţă de asigurare: condiţiile de asigurare precum şi toate anexele care fac parte integrantă din contract: cererea de asigurare, acte adiţionale, suplimente şi alte documente suplimentare, încheiat între asigurat şi asigurător.

5. Risc asigurat: eveniment viitor posibil dar incert care are drept efect pierderea, avarierea, sau distrugerea clădirii/apartamentului sau bunurilor asigurate şi la producerea căruia asigurătorul se obligă să plătească despăgubiri.

6. Eveniment asigurat: riscul asigurat care s-a produs pe teritoriul României şi pentru înlăturarea consecinţelor căruia s-a încheiat asigurarea. În cadrul secţiunii C, termenul „”eveniment asigurat” reprezintă un accident, exterior persoanelor asigurate, imprevizibil şi neintenţionat din culpa asiguratului şi care generează prejudicii prin pagube materiale şi/sau vătămări corporale sau deces, uneia sau mai multor terţe persoane, altele decât asiguratul.

7. Suma asigurată: valoarea-declarată de asigurat-prevăzută în contractul de asigurare, care reprezintă limita maximă a despăgubirii cuvenite asiguratului în cazul producerii evenimentului asigurat.

8. Prima de asigurare: suma plătită de asigurat în schimbul asumării răspunderii de către asigurător de a plătii despăgubiri în urma producerii unui risc asigurat.

9. Perioada de asigurare: intervalul de timp în cadrul căruia asigurătorul, în schimbul încasării primei de asigurare, preia în răspundere riscurile asigurate. Contractul de asigurare, de regulă, se încheie pe o perioadă de 12 luni.

10. Dauna: prejudiciul material suferit de asigurat la bunurile asigurate, ca urmare a producerii unuia sau mai multor riscuri asigurate.

11. Paguba: pierderea, în expresie bănească, suferită de un bun asigurat, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.

12. Despăgubirea (indemnizaţia): suma pe care asigurătorul o datorează asiguratului sau beneficiarului asigurării, după caz, pentru daunele care au avut loc în urma producerii riscurilor asigurate; despăgubirea stabilindu-se în funcţie de limitele, termenii şi clauzele stabilite în contractul de asigurare.

13. Furt prin efracţie:-numai în cadrul secţiunii B-furtul săvârşit prin înlăturarea violentă a oricăror obiecte sau dispozitive ce se interpun între făptuitor şi bunul ce se urmăreşte a fi sustras (de exemplu ruperea, spargerea, demontarea dispozitivelor de închidere ce sunt de natură să asigure securitatea bunurilor asiguratului).

14. Furt prin acte de tâlhărie:-tot în cadrul secţiunii B-furtul săvârşit prin folosirea violenţei sau ameninţărilor în condiţiile prevăzute de codul penal, asupra asiguratului sau asupra uneia sau mai multor persoane care domiciliază împreună cu asiguratul.

15. Vătămare corporală:-numai în cadrul secţiunii C-vătămare fizică sau îmbolnăvire suferită de o persoană.

16. Franşiza: partea dinainte stabilită din orice daună materială suportată de asigurat. Valoarea franşizei va fi menţionată în contractul de asigurare.

B. OBIECTUL ASIGURĂRII:

PENTRU SECŢIUNEA A:

În baza încheierii contractului de asigurare după prezentele condiţii, S.C. Asirom S.A. îl despăgubeşte pe asigurat pentru pagubele cauzate clădirii/apartamentului asigurat al acestuia, aflat la adresa menţionată în contractul de asigurare, prin producerea unor riscuri acoperite de condiţiile de asigurare şi stipulate în contractul de asigurare, cu condiţia ca asiguratul să fi achitat primele de asigurare aferente în condiţiile şi la termenele stabilite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Descrierea Conditiilor Generale privind Asigurarea de Bunuri, Cladiri sau Apartamente Apartinand Persoanelor Fizice la SC Asigurarea Romanesca Asirom SA Arad.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR