Opinia de audit - Corelatia cu materialitatea si cu esantionare

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Opinia de audit - Corelatia cu materialitatea si cu esantionare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Audit

Cuprins

I. Auditul – opinia de audit 2
1.1. Opinia auditorului în cadrul raportului de audit 3
1.2. Tipuri de audit 4
II. Corelaţia dintre materialitate, eşantionare şi opinia de audit 8
2.1. Corelaţia dintre materialitate şi opinia de audit 9
2.2. Corelaţia dintre eşationare şi opinia de audit 13
III. Concluzii 18
Bibligrafie 19

Extras din document

I. Auditul – opinia de audit

Prin audit se înţelege “examinarea profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea ei la un standard de calitate pentru satisfacerea nevoilor unor utilizatori de informaţii” .

Înainte de acceptarea unui angajament de audit cu scop special auditorul trebuie sa se asigure că există un accord cu clientul în ceea ce priveşte natura exactă a angajamentului, forma şi conţinutul raportului ce va fi emis.

Auditorii publici externi trebuie să formuleze concluzii și recomandări, care reprezintă deducții ale acestora pe seama constatărilor auditului.

Concluziile auditului performanței în legătură cu gradul de realizare a obiectivelor specifice ale programului, proiectului, procesului sau activității auditat/auditate sunt prezentate de auditorii publici externi pe baza constatărilor și stau la baza formulării recomandărilor cu privire la măsurile ce urmează a fi luate de entitate pentru îmbunătăţirea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii domeniului auditat. Recomandările vor fi argumentate în mod logic, pornind de la cauzele constatărilor auditului performanței.

Opinia auditorului acoperă setul complet de situaţii financiare aşa cum este definit de cadrul general de raportare financiară aplicabil. De exemplu, în cazul a numeroase cadre cu scop general, situaţiile financiare includ: un bilanţ, un cont de profit şi pierdere, o situaţie a modificărilor capitalurilor proprii, o situaţie a fluxurilor de trezorerie, un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative .

Obiectivul auditului situaţiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare, dacă acestea sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară.

Auditorul trebuie să revizuiască şi să evalueze concluziile rezultate din probele de audit obţinute în timpul angajamentului de audit cu scop special ca bază pentru exprimarea unei opinii. Raportul trebuie să conţină o exprimare clară a opiniei, în scris .

1.1. Opinia auditorului în cadrul raportului de audit

Raportul auditorului trebuie să conţină “o expresie clară a opiniei auditorului cu privire la situaţiile financiare” .

Raportul trebuie să include o declaraţie asupra faptului că situaţiile financiare revin în responsabilitatea conducerii entitaţii, precum şi o declaraţie privind faptul că responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare pe baza auditului .

Auditorul trebuie să exprime clar şi concis opinia sa cu privire la asigurarea imaginii fidele referitoare la poziţia financiară, performanţele financiare şi fluxurile de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de entitatea respectivă .

Ca parte a raportului de audit financiar, opinia auditorilor constă într-o prezentare clară şi explicită a poziţiei echipei de audit cu privire la :

 modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli de către entitatea verificată, dacă sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea şi dacă respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;

 situaţiile financiare auditate, dacă sunt întocmite de către entitate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, dacă respectă principiile legalităţii şi regularităţii.

Cea mai importanta activitate în etapa de raportare este formularea opiniei de audit. Aceasta reprezintă obiectivul general al unei misiuni de audit financiar. Întreaga misiune de audit financiar se organizează şi se exercită urmărind crearea posibilităţii de a forma o opinie de audit adecvată. Aceasta înseamnă ca opinia de audit trebuie să fie în concordanţă cu situaţia reală din entitatea auditată şi bazată pe informaţii reale din situaţiile financiare existente.

La exprimarea opiniei de audit în urma misiunii de audit financiar, auditorii vor avea în vedere atât compararea sumei erorilor/abaterilor constatate extrapolate la nivelul întregii populaţii (categoriei de operaţiuni economice) cu pragul de semnificaţie stabilit în etapa de planificare a auditului, cât şi propriul raţionament profesional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Opinia de audit - Corelatia cu materialitatea si cu esantionare.docx

Bibliografie

Camera Auditorilor din România, Audit financiar 2000 Standarde – Codul privind conduita etica şi profesională, Ed. Economica, Bucureşti, 2000,
Federatia internationala a Contabililor, Manual de standarde internaţionale de audit şi control de calitate. Codul etic al profesioniştilor contabili, Chisinau, 2012,
Federaţia Internaţională a Contabililor, Audit financiar 2006 Standarde – Codul Etic, Editura Irecson, Bucureşti, 2007,
Ioan Oprean, Control şi audit financiar contabil, Ed. Intelcredo, Deva, 2002,
Ioan Ţara Gheorghe, Auditul financiar, Ed. Universitaţii din Oradea, Orade, 2015,
Laurenţiu Dobroţeanu, Camelia Liliana Dobroţeanu, Audit concepte şi practici, Ed. Economică, Bucureşti, 2002,
Standarde de audit – Curtea de Conturi a României, Bucureşti, 2011 - http://www.rcc.ro/Standarde.aspx;
Urs Parasca, Curs audit financiar, Ed. Univ. din Oradea, Oradea, 2002, pag. 67;
Note curs;