Analiza si Acordarea de Credite - Sistemul Informational Aferent

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza si Acordarea de Credite - Sistemul Informational Aferent.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mares Marius Daniel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL I . Introducere BNR.
I . 1. BNR , principalul punct de sprijin al institutiilor financiare .
CAPITOLUL II . Credit. Definitie.Trasaturi si elemente. Forme.
II . 1 . Definitia si functia creditului .
II . 2. Elementele si trasaturile creditului .
II . 3 . Formele creditului .
CAPITOLUL III . Analiza credite.
III . 1 . Analiza creditelor pentru persoane fizice .
III . 2 . Analiza creditelor pentru persoane juridice .
CAPITOLUL IV . Aprobare credite.
IV . 1 . Aprobarea creditelor pentru persoane fizice .
IV . 2 . Aprobarea creditelor pentru persoane juridice.
CAPITOLUL V . Studiu de caz.
V. 1 . Acordarea de catre S.C .Piraeus Bank SA a unui credit de nevoi personale cu ipoteca unui client persoana fizica .
CAPITOLUL VI . Concluzii si propuneri.
CAPITOLUL VII . Bibliografie selectiva.

Extras din document

Capitolul I

Banca Naţională a României (BNR) este banca centrală a României, având personalitate juridică. Aceasta este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară.

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Principalele atribuţii ale BNR sunt:

a. elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

b. autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

c. emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

d. stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

e. administrarea rezervelor internaţionale ale României.

Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

În îndeplinirea atribuţiilor, BNR şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate.

Se interzice BNR achiziţionarea de pe piaţa primară a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat. BNR poate efectua pe piaţa secundară operaţiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanţe asupra sau titluri ale statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat, instituţiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit şi atrage depozite de la instituţii de credit, în condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

De asemenea, se interzice Băncii Naţionale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.

Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

Banca Naţională a României este autorizată să colecteze date şi informaţii statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale, asigurând măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecţi individuali - persoane juridice sau fizice - date obţinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.

Conducerea BNR este asigurată de un Consiliu de administraţie, compus din nouă membri, iar conducerea executivă a BNR se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator şi de cei doi viceguvernatori. Membrii Consiliului de administraţie al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiţi de Parlament, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. În cazul descompletării Consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă pe întreaga durată a mandatului. Revocarea din funcţie a oricărui membru al consiliului de administraţie se face de către Parlament, dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave. Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii pentru obţinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancţionată conform legii. Aceştia sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii, orice încălcare fiind sancţionată în condiţiile legii. .

Situaţiile financiare ale BNR sunt întocmite conform principiilor şi regulilor contabile prevăzute de standardele internaţionale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană şi trebuie să cuprindă: bilanţul, contul de profit şi pierdere şi notele explicative. Acestea sunt supuse auditării de către auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, selectaţi de către consiliul de administraţie, pe bază de licitaţie.

BNR stabileşte condiţiile si costurile de creditare, deschide şi operează conturi ale instituţiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.

La data de 31 decembrie 2004, capitalul actual al BNR (de 100 miliarde lei) se majorează la 300 miliarde lei şi aparţine în întregime statului.

Capitolul II

Creditul este operatiunea prin care se ia in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod normal insotite de plata unei dobanzi ce il remunereaza pe imprumutator.

Credite pot fi oferite in urmatoarele scopuri:

• cerearea unor fonduri fixe noi (capitalul de baza), extinderea, reconstructia,

reutilizarea tehnica a acelora in actiune si restabilirea celor uzate si in vederea

majorarii capitalului de circulatie al agentilor economici;

• acumularea rezervelor sezoniere (provizorii) de valori material-marfare, de productie nefinisata, de productie finita si marfuri;

• evidenta cambiilor;

• satisfacerea necesitatilor de consum ale populatiei;

• rascumpararea patrimoniului de stat;

• alte scopuri, la unele necoincidente dintre incasari si plati in procesul circulatiei capitalului propriu;

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza si Acordarea de Credite - Sistemul Informational Aferent.doc

Alte informatii

referat prezentat in sem.1/2009 la materia MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL BAZAT PE DOCUMENTE SI EVIDENTE IN FORMAT ELECTRONIC in cadrul programului de materat MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL , specializarea audit financiar - bancar